ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5803105320   นางสาวพูลทรัพย์   ทรัพย์สกุล : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 30ชั่วโมง
5809101320   นางสาวเจนจิรา   เรือนสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5809101363   นายพิชญพงศ์   วงศราษฎร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5814101380   นายอดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5818102368   นางสาวสุวนี   มูลย่อง : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
5818102377   นายเอกพจน์   วงค์เทพ : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
5822101303   นายกฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5822101321   นายเจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5822101369   นายพรเทพ   ลาศนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5822101403   นายวีรพล   วีระคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5903105303   นางสาวจารุวรรณ   ปอสูงเนิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
5905104363   นางสาวพรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 30ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 30ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 30ชั่วโมง
5912101360   นางสาวลลิตา   ดังสท้าน : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5912106364   นางสาวลภัสรดา   รัดแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
5915123324   นายทิพย์นาวิน   อินจันทร์ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5919101328   นายทศพล   เขื่อนแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
5919101337   นายพลระพี   ธงนาค : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
6004101310   นายกิติกร   ดอนดินอาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6004101350   นางสาวนฤมล   ม่วงสาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6005104386   นางสาววรารัตน์   พุ่มศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง