ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606104408   นางสาวฑีชา   ศรีพล : การเงิน 4ชั่วโมง
5715123306   นางสาวกัญญารัตน์   พลยางนอก : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123307   นางสาวกุลธิดา   ทองสรรค์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123308   นายเกษมชัย   ชมคำ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123311   คนึงนิจ   ป้องแก้วน้อย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123312   นางสาวจริยา   มีชัย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123313   นางสาวจอมขวัญ   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123321   นายเจตดิลก   แสงกระจ่าง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123324   นายชัยธวัช   แก้วเมือง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123331   นางสาวณัฐปภัสร์   เหล่าคำ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123336   นายณัฐสุชัจจ์   รุ่งเรืองประมง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123338   นายเทพประสิทธิ์   ญาติสันเทียะ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123341   นายธนาภัทร   ทับชัย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123342   นายธนาวุฒิ   สุทธิวิชา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123344   นางสาวนันท์ธนัษฐ์   พรหมจิ๋ว : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123347   นางสาวนลัทพร   ฝั้นอุตมะ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123350   นางสาวนิลุบล   เขื่อนคำ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123351   นางสาวบุณยาวีร์   แสงสว่าง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123355   นางสาวประกายดาว   ป้อมแดง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123358   นางสาวพรรณนรายณ์   สงแจ้ง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123364   นางสาวพิชชาพร   คำมี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123366   นางสาวพิมพ์ผกา   สระสำราญ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123370   นายภานุพงศ์   ดั่นเกาะใหม่ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123372   นางสาวภาสวรรณ   บุญศรี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123374   นางสาวมธุรส   จรัสวงค์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123375   นางสาวรัชนี   แทนชารี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123376   นางสาวรัติยากร   ทบพักตร์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123379   นางสาววชิรา   วรศรี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123381   นางสาววรวรรณ   วิชัย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123382   นางสาววริษฐา   มะลินิน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123391   นางสาวพิมพ์พิชชา   โพธิ์ทอง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123392   นางสาววิมลวรรณ   สุภีโส : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123395   นางสาวศศิธร   ทองหาญ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123402   นายศุภกิจ   ยอยนต์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123404   นายศุภวิชญ์   มาเอื้อย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123407   นายสิรวิชญ์   ขัตตะนัน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123418   นางสาวอัจฉรา   มาสืบ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123419   นางสาวอัยลดา   วาปีทำ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123420   นางสาวอาทิตญา   สาวิลุน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123421   นางสาวอาทิตยา   มาอิ่นแก้ว : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123422   นางสาวอารยา   หาญเสมอ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
5901126319   นภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5901126320   น้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5901126332   หทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5918102301   นางสาวกชกร   คำมามุง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102302   นายกวีพัฒน์   ผุยเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102304   นายเกรียงศักดิ์   กลั่นบุศย์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102313   นายเฉลิมพล   ละมั่งทอง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102318   นางสาวฑิชากร   รัตนมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102324   ธนัญญา   มิ่งมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102328   ธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102330   นนทวัช   สุรฉัตร : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102334   นันทฉัตร   เจริญสุข : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102336   นางสาวนันทิพร   วงราช : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102337   นางสาวนิตยา   โพธิเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102344   นางสาวพรพิมล   เทศเนานิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102345   นางสาวพัชรีพร   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102347   นางสาวภควิณี   โอสถากุล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102348   นายภัทรนันท์   เจี่ยสมบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102357   วาลีพร   ผุสดีสราญจิตต์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102361   นางสาวศิริลักษณ์   สุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5918102368   อนัญชนา   ลำเลียงพล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6001101020   พงศ์พิสุทธิ์   พรดอนก่อ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101032   วโรตม์   อ่ำพริ้ง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101036   วิศัลย์   จันทิมี : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101041   สถาพร   ศรีจันทร์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101047   อนุชา   มูลตา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101313   ชุตินันท์   วงศ์ชัยยา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101314   ฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101356   ยุทธนันท์   พฤกษาพราว : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001102379   นนธิญา   ไชยเสน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102429   มัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102434   รวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102493   สุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001105319   ชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105337   ณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105339   ดรุณี   นาจารย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105340   ดวงฤทัย   โพนปลัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105360   นางสาวนันทิยาภร   วิจิตขะจี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105407   สัญญา   ยกน้อยวงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105413   อนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105419   อัสมิง   มามะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
6001113303   กำชัย   ก้านเกตุ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113304   แกมกาญจน์   แสวงวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113307   จตุพร   แสนวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113314   ชาญเดชา   ปัตภี : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113320   นครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113322   นายบัณฑิต   สมจิตร : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113326   นายภควัต   บุญยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113338   ศุภกานต์   พชกูล : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001113340   สุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6001124301   กนกวรรณ   สุปินชมภู : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6001124311   ธนภรณ์   ประภาวงศ์ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6001124321   ศิรญา   สิงห์พรรณา : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6001124322   ศิรินทิพย์   ไคร้โม่ง : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6001124324   ศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 4ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125310   ณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125312   ณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125315   นัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125340   อรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125342   อารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
6001126302   กรรณิกา   ดวงลังกา : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6001126303   ไกรวิชย์   คำวัง : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6001126304   จอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6001126305   จิตรภา   วรพจน์ : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6001126310   นฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6001126320   วสุวัฒน   งานสลุง : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง