ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101329   นางสาวณิชารีย์   ต้องใจ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101379   นางสาวรุ่งรัศมี   ขัดเปา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101390   นางสาวศิริกาญจน์   ทิพย์คำป้อ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5818102326   นางสาวชลิตา   บุญเรือนทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
5904104317   นายระพีพงศ์   โพทวี : สถิติ 1ชั่วโมง
5905101337   นางสาวณัฐริกา   เลอสิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201316   นายณัฐติพงษ์   สุขประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง