ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905104349   นายนนทวัฒน์   สมเนตร : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104399   นางสาวอรทัย   อินต๊ะวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5906105308   นางสาวกัลยารัตน์   หล้าสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
5912101344   นางสาวเบญจมาศ   ใจแสน : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5922101392   นางสาววีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6014101323   นายณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง