ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 5ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 5ชั่วโมง
5901125335   พรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
6001113336   ศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6006101302   กนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101401   ปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101442   วนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006102368   นัชชา   สายสงวนทรัพย์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006104314   รชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104328   ชนายุส   เม่งบุญยัง : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104330   ฐิติวัฒน์   ใจเถิน : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104345   เดชาพล   กลั่นแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104349   ทิวัตถ์   อิงคพัฒนากุล : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104351   ธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104428   สุวิทย์   อนันต๊ะ : การเงิน 5ชั่วโมง
6010101318   จิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 5ชั่วโมง
6010101332   ฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 5ชั่วโมง
6010101348   ธาดา   จันศิริ : การประมง 5ชั่วโมง
6022101307   กัญญารัตน์   จิตมาตย์ : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง
6022101327   ญานิกา   บุญทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101362   เบญจรัตน์   ใชยมงคล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101387   แพรวา   สุขเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6022101433   สุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
6022101439   สุภาภรณ์   เทือกจันทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6022101442   สุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101450   อรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 5ชั่วโมง