ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5512106334   นางสาวนันทกานต์   วิโยค : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5522101375   นางสาวรัตนาภรณ์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5601302002   นางสาวกลอยใจ   ปูเขียว : พืชสวน 6ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604101367   เมธาวี   เฟื่องทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604101396   นายอภิลักษณ์   หลวงหล้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604106310   นายณัฐิวุฒิ   ยศน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5606103366   นางสาวปภัสรา   สุขดี : บัญชี 6ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5615123372   นายพิบูลย์   สีคำ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5619102502   นางสาวกนกพร   ใจก้อน : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5619102515   นายพิชญ์   เชี่ยวสาริกิจ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5701501004   นายยุทธจักร   วงษ์วัฒนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5704108308   นางสาวญาณิศา   เชียงทา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5704502002   กันตพิชญ์   ศรีคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5705101320   นายชยุตม์   วิทิตปริวรรต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101339   นายธนกิจ   บุญสูง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101367   นางสาวพนิดา   พันธ์อุ่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101376   นายเมธา   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101387   นางสาวศศิวิมล   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101394   นางสาวศิริรัตน์   สิทธิศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101413   นายหมอกฟ้า   จองเช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101420   นางสาวอรระวี   จันทร์ศิลป์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201311   นายฉัตรมงคล   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5706102308   นายกรวิชญ์   เตชาวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102334   นายชญานนท์   อะนันชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102354   นายณรงค์เดช   โตวิวัฒน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102404   นายพงฏ์พันธุ์   บุตรราช : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102410   นายพัทธพงศ์   แสงธงทอง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102482   นางสาวอุษณีย์   ขวัญเมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103301   นางสาวกนกนาถ   ตันติวัฒนะผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103303   นางสาวกนกวรรณ   ละมัย : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103306   นางสาวกรชวัล   เขียวยิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103327   นายเจษฎากร   สายตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103356   นางสาวนภัสราพร   บุตรเวียงพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103395   นายภานุวัฒน์   สัมพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103399   นางสาวมยุรฉัตร   ชัชวาลแสง : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103467   นางสาวสุรีวัล   แสงบุญเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103469   นางสาวหัทยา   ดวงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103488   นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์   วัฒนายิ่งสมสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5706104322   นางสาวจรรยพร   ซอน๊ะ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104345   นางสาวชิดชนก   ชัยมาสพงค์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104404   นางสาวนิตยา   เอกเรื่อง : การเงิน 6ชั่วโมง
5709101359   พรรณสุรางค์   สร้อยสังวรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5712101349   นางสาวบุญญาภรณ์   เปี้ยสุยะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712106399   นางสาวสุวนันท์   นะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5714102368   นางสาวอาทิตญา   โมรา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101428   พินทิพย์   โสระเวช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722102015   นายวันเฉลิม   เจริญเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102438   วราภรณ์   แปงเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102487   อภิชัย   ยศปัน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102494   อาชานนท์   เเสงเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5803102320   นางสาวณัฐนรี   สุริยา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102342   นางสาวพิมพ์วลัญช์   พัฒนเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5804101313   นายจรินทร์   ยอดปรางค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101334   นายธนุต   ชูโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101335   นายธัญพิสิษฐ์   ราชสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804104313   ทิพย์วรรณ   บานเย็นงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104346   อรณิชา   ลิ่วโรจน์สกุล : สถิติ 6ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204349   สุภาภรณ์   พวงพิกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101442   นางสาวภาณุมาศ   วงษายะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101482   ศิริวัฒน์   พรหมเมตตา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101503   นางสาวสุพัตรา   เทพวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101519   นางสาวอภิชญา   สุขโสด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102338   นางสาวจิรัชญา   รอดสการ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102374   นายณัฐนินท์   ภัคธนานันทพัฒน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102386   นางสาวตรีรัตน์   ด่านวิไล : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102388   นางสาวทัศนีย์   ทวีความสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103324   นางสาวจรัญญา   วนคีรีพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103328   นางสาวจิรภัทร์   แก้วบุญเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103333   จุฑามาศ   กาวิลดง : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103358   นางสาวณัฐมน   บุญมาโตน : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103375   นางสาวธัญวรัตน์   ไคร้แค : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103376   นางสาวธัญสิริ   ธรรมลังกา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103423   นางสาวพิมพ์โพยม   พรมพนัส : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103448   นางสาววนัสนันท์   ธรรมยศ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103454   นางสาววิชชุดา   วงศ์ใจคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103461   ศรวดี   ราชประสิทธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103511   นางสาวอารีรัตน์   พรแจ้ : บัญชี 6ชั่วโมง
5809101345   นายนัควัต   มาสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101392   นางสาวสาวิตรี   สุภานันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5812101306   นางสาวกาญจนา   มาตอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101307   นางสาวการณ์กมล   พิมพ์มหา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101309   นางสาวขณิฐา   จิอู๋ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101323   นางสาวฐิตาภา   งามเจริญสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101352   นางสาวพรชนก   ศรีบูชา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102320   นางสาวชญาภรณ์   มะโน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102397   นางสาวอัญญาพร   ไชยดวงคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106327   ณัฏฐ์นลินี   สังข์คร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106359   ณฐรินทร์   ชุ่มมงคล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5815123368   นางสาวพิมพ์สุดา   ราหูรักษ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5822101413   นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101428   อุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5901101023   นายปกิต   ทรงภิญโญทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102404   พรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901125305   กัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125307   เกวลี   โปธาจุ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125350   สุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5903102353   นางสาวสุวนันท์   โชติสวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102355   อริสรา   สมนึก : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102356   นางสาวอาภิสรา   ปองไป : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903103318   นางสาวณัทติกานต์   มูลต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5904102308   ณัฐวลี   ต๊ะทองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102309   ดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103341   นางสาวสุดารักษ์   แย้มสี : เคมี 6ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905104317   จุฑามาศ   วงค์ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104352   นิรัญญา   ปันมูล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102347   นางสาวฉัตรฑริกา   คิดงาม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102471   นางสาวยศวิมล   ชำนาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102480   นางสาวรัตนาวดี   อิ่มอ่ำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102488   วรัญญา   ลิ้มปิยะศรีสกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102523   นายสกุลพงศ์   คำแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102528   นางสาวสราญรัตน์   ขุนเพ็ง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103339   นางสาวชไมพร   นครพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103342   นางสาวโชติรัตน์   เผ่าอ้าย : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103361   ณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103395   นางสาวปนัดดา   คำชนะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103479   นางสาวสุภาวดี   สีตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103497   นางสาวอมรรัตน์   ธนะเพิ่ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104320   นางสาวเขมิกา   จำปา : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104394   นางสาวพิชญาภา   สนธิญาติ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104403   นางสาวมนฤทัย   พันเงิน : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104406   นางสาวมัลลิกา   ใจคำ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906105013   นางสาวธนัฐดา   เมี้ยนกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105019   นางสาวปาริชาติ   สมุทรเสน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105024   นางสาวพิมพ์รำไพ   ภักดิ์โพธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105385   รลิตา   ชื่นหัตไทย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105386   รัตน์ตะวัน   ลีเบาะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105398   นางสาวสายธาร   ศรีมอญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5910101007   ชยุตม์   แก้วงาม : การประมง 6ชั่วโมง
5912101315   นางสาวจุฑามาศ   ศรีพรหม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101382   นายหล้าเสา   วรนาถยืนยง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101383   นายอภิวัฒน์   พงษ์ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102301   กนกพร   แปงปวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102304   นางสาวกฤติกา   สมทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102306   นางสาวกาญจนีย์   ก่ำแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102310   ชญานี   ราศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102321   ณัฐริกา   กันทิม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912107312   นางสาวณัฐวดี   โปธิ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5915123330   นายณัฐวุฒิ   บุญเป็ง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123336   ธนวัฒน์   คำอินทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123382   นายวัฒนา   วอนสร้อย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123411   นายอิศเรศ   สายปัญญา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001101007   นางสาวณัฏฐนันท์   ฉันทะมิตร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101012   ธนภรณ์   จกัลยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102302   กนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102311   กัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102320   ขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102358   ธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102371   ธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102381   นพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102384   นลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102388   น้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102391   นิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102415   พิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102417   พิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102497   สุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105314   จิราภา   ลาดปะละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105356   นราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001113315   ณัฐมน   มืดคำบง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113317   ณัฐวศา   ใจกันทะ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113321   นายนฤเบศ   กุหลาบ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113322   นายบัณฑิต   สมจิตร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113331   ยุพากมล   ภูสิทธิ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113341   สุภาภรณ์   ประธาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001125306   จิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125319   ปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125333   ศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125334   ศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126306   ชลันธร   ศิลารักษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126310   นฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126322   นายศักย์สรณ์   จันทสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126323   สิริวิมล   แก้วละเอียด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6003101335   ปิย์วรา   โกวิทอิสริยะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101340   นายภาณุเมศ   จันทรา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101342   ภูริชญา   ยิ้มพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101343   ยุพิณ   อุดมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102320   ดาวุล   บริจินดากุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102351   สุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003103341   พรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103342   พรพฤติกร   หัตถกอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103343   พรรณิภา   เต๋จ๊ะดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103347   เพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103353   ลักษมน   บวรภัควรา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103360   สมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103362   ณิชนันช์   เชียงแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103367   สุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103371   อัลชิรา   จิตต์จร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003105338   นางสาวสศิธร   ตะเยาะปูเตะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6004101350   นฤมล   ม่วงสาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004103338   นางสาวศศิประภา   ราชเทวินทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004104309   นางสาวภัทริกา   วงศ์เศรษฐี : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104317   แสง   สินบันเทิง : สถิติ 6ชั่วโมง
6005101323   ณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101337   วลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101340   นภัสสร   เกษพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101379   วันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101406   อัญธิกา   กษีร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104307   กาญจนา   สินต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104310   เกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104311   ขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104315   จิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104317   จีรประภา   พลเยี่ยม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104329   ญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104366   พลอยไพลิน   ธนันชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104386   วรารัตน์   พุ่มศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104400   สิริรัตน์   ลงสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104401   สิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101339   ชลิญญา   รักเงิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101342   ชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101379   ธราวุธ   บุบผาหอม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101418   พิมพ์ชนก   เดชอุดม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101423   ภัคนัน   วรรณศาสตร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101429   มลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101430   มัทนพร   ภาชนนท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101471   สุนันทา   ศิริเฉลิม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101482   อรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102322   จิตรินีย์   วิลาสประภัสสร : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102340   ณัฐชา   แจ้งฉิม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102358   ธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102400   พิมพ์อัปสร   ชำนาญฤทธิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102428   วรพร   ผอมทอง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102472   อนันตา   คงรัตน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102493   วิไลพร   อุ่นคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103004   กัญธิมา   เฟื่องฟูกิจการ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103059   อัญชิสา   กรกีรติการ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103306   กฤตินา   ทิพย์สน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103335   ชนาพร   แก้วทองประคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103372   ธิติญา   เลขลบ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103387   เบญจมาภรณ์   ไวยภาคย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103430   มัลลิกา   ศรประสิทธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103452   วราภรณ์   คันทะเมฆ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103462   ศญามล   เครือเพลา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103488   สุภาพร   สีเทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103497   อรอนงค์   เหม่ถ่า : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104310   กุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104329   ฐิติมา   กิ้งเงิน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104335   ณัฐกานต์   ตื้อเสาร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104398   รื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104404   วรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104405   วรรณิกา   โพธิ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104407   วรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104412   ศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104446   เอมญิกา   ชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 6ชั่วโมง
6006105311   แคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105312   จตุพร   เจริญคุณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6009101011   ชาญณรงค์   สุ่มมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101021   ธัญญ์วรัชญ์   เรือนปานันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101049   นางสาวสุภาวดี   วนาลัยนิมิต : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101056   นางสาวอำพร   ขยันภูมิใจยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101350   ปานตะวัน   แชกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101352   พรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101406   สุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6010102333   ภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012101346   บัณดิษฐ์   กันทะดา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012102336   ธัชนน   นันตาเวียง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102397   ศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012106310   ข้าวต้น   วีระเศรษฐกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106311   จิรภัทร   เทพพานิช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106328   ทวิรุจน์   สิริภูริภัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106352   นางสาวมฆวัน   เสนาธรรม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106355   รณกร   ไกรสี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106357   วรากร   ใจโฮ้ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106361   วิรัตน์   อโนมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106365   ศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012107305   นางสาวเกศณีย์   ชัยวิลยศ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6014101337   นฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014102307   จิดาภา   รอดภัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102310   นางสาวจินตนา   งามจิตเจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102322   ธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102324   ณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102328   ปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102344   สุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6015123301   กมลทิพย์   เกตรักทอง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123303   นางสาวกัญธิมา   พุทธมณี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123318   ชนวีร์   แซ่ย่าง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123326   ณัฐกานต์   มะโนวงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123335   ธวัชชัย   ปงหาร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6022101004   ณัฐวร   ระออเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101006   ตรีศักดิ์   แซ่กือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101008   นันทวัฒน์   มีสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101450   อรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022103003   กุลภัทร   วิบูลย์สิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022103005   จีระพันธ์   ถาบู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022103016   นายวศิน   โพธิ์สาวัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง