ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5710101323   นายเจษภิสิทธิ์   ขัตติยะ : การประมง 3ชั่วโมง
5710301006   นายวรวิทย์   ชูขวัญนวล : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810101302   นายกฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101303   นางสาวกัญญารัตน์   ทองเจือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101304   นางสาวกาญจนา   มีแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5810101305   นางสาวกานติมา   แก้วไตรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101306   นายกิตติกานต์   จันทร์งาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101307   นายเกรียงศักดิ์   สมมะนะ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101308   นางสาวเกวรินทร์   สารพรม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101309   นายเกียรติกมล   มังคะละ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101310   นางสาวแก้วทิพย์   ทิปัญญา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101311   นางสาวคณัสนันท์   ทองสุ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101312   นางสาวคทากร   บุญอุปละ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101313   นายจักรกฤษ   จักรคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 3ชั่วโมง
5810101316   นายจิรวัฒน์   วงศ์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101317   นางสาวจิระนันท์   พวงมาลัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101318   นางสาวจุฑารัตน์   บางเหลือม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101319   นางสาวเจนจิรา   ปานแม้น : การประมง 3ชั่วโมง
5810101321   นายชนาธิป   ชิตพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101322   นายชาญชัย   ชนก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101324   นายชิติพันธ์   วิชัยกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101325   นายณัฐกุล   สังข์วัฒน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101327   นางสาวณัฐธิกานต์   งามเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101328   นางสาวณัฐนันท์   คงจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101329   นายณัฐพล   แสนสี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101330   นางสาวณัฐริกา   ขัดฝั้น : การประมง 3ชั่วโมง
5810101331   นางสาวณัฐริกา   ชัยมาเชื้อ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101333   นางสาวดรุณทิพย์   เขื่อนขันติ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101334   นางสาวดวงลัดดา   พรานจร : การประมง 3ชั่วโมง
5810101336   นางสาวดุษฎี   เวชกรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101338   นายธนพนธ์   ธะนะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101339   นายธนเมศฐ์   ธารทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101342   นายธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101345   นางสาวธัญชนก   แก้วพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101346   นางสาวธัญสิริ   บุญเกิด : การประมง 3ชั่วโมง
5810101348   นายธีรศักดิ์   ธุระ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101349   นายธีระวุฒิ   ไชยวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101350   นางสาวนงนภัส   สมคะเน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101351   นายนันทวุฒิ   พรรคพิง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101352   นางสาวน้ำฝน   ทรงกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101354   นางสาวนุชจรี   มาดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101357   นางสาวนุชนาถ   ต๊ะมัง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101358   นางสาวเบญจมาศ   แพงพงา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101360   นายปภังกร   ไม่โรยรส : การประมง 3ชั่วโมง
5810101361   นายปฐวีกาญจน์   จิตบรรจง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101362   นางสาวปภาวดี   กันทา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101365   นายปิยังกูร   ปัญญานวล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101368   นางสาวพรพิมล   ป้องเศร้า : การประมง 3ชั่วโมง
5810101371   นายพสิษฐ์   พยา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101372   นางสาวพัชรีพร   เมืองมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101373   นายพิทักษ์พงศ์   ดาวดึงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101374   นายพิพัทธ์   มั่นสุทธิ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101375   นางสาวเพ็ญประภา   นันตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101376   นายภัทรวุฒิ   รัตนนิตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101377   นางสาวภัทราศิณี   พระไวทาง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101378   นายภีมพศ   จันทร์น้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101379   นางสาวภูริฉัตร   จันดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101380   นายเมธิส   ใจเมตตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101382   นายรณรงค์   เลือกถา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101383   นายรมย์รวินท์   ศรีอภัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101384   นายรวิพล   ธนัญชัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101386   นายระพีพัฒน์   หวันวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101387   นางสาวรัตนาภรณ์   ธิปละ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101388   นางสาวรุ่งทิพย์   อยู่สำอางค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101389   นางสาววรดา   ศรีใจ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101390   นางสาววรนิษฐา   จอมคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101393   นางสาววรัญญา   รุ่งสาย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101398   นางสาววิจิตรา   พยัควงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101401   นางสาวศศิมาพร   ผ่องแผ้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5810101402   นางสาวศศิวิมล   มูลแฝง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101404   นางสาวศิรภัสสร   เพ็ชรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101407   นายศุภกร   นันอำไพ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101408   นายศุภฤกษ์   วรรณตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101409   นายสมบูรณ์   หน่อคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101410   นายสมลักษณ์   คำไอมาลี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101411   นางสาวสรญา   บัวบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101412   นางสาวสโรชา   รอดยอดสร้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101415   นางสาวสายรุ้ง   ท่อนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101417   นางสาวสุชิรา   ไชยเชียงพิณ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101418   นางสาวสุดารัตน์   ใจโหม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101420   นายสุทภินันท์   แพงวิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101422   นางสาวสุพัตรา   ป้อเครือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101424   นางสาวเสาวลักษณ์   นิมิตรศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101425   นางสาวหทัยภัทร   งามนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101426   นายอดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 3ชั่วโมง
5810101427   นายอดิศร   แก้วคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101428   นางสาวอทิตติยา   พลสูงเนิน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101429   นายอนุรักษ์   กาวิจา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101432   นางสาวอังคณา   พรมผาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101433   นางสาวอัจฉราพร   ด่านซ้าย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101434   นางสาวอัฉราพรรณ   สุธรรมมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101435   นายอัษฎาวุธ   มาละบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5810101436   นางสาวอาจรีย์   ศิริมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101437   นางสาวอารีย์รัตน์   ใจเมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101439   นางสาวอุมลรัตน์   กุศล : การประมง 3ชั่วโมง
5810301002   นายพัชรพงษ์   พานิช : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810501002   นางสาวมัลลิกา   ศุภอักษร : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910101003   นายกฤตวิทย์   ศรีบวรประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101004   นายก้องภพ   ศริพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101005   นายจิรายุ   ประณิธานนท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101006   นางสาวชนิตา   ทองคุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101008   นายชัชชัย   คุ้มหรั่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101010   นายทศพร   บทมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101011   นายธนบดี   ปิ่นทศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101022   นางสาวลักธพรรณ   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101023   นางสาวลักธวรรณ   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101025   นางสาววนิฐาร์   ช่วยเอียด : การประมง 3ชั่วโมง
5910101027   นายวิวรรธพงศ์   อยู่บุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101028   นายศตพล   วิจิตรโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101029   นางสาวศิริพร   เลาหะเพียรพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101030   นายศุภชาติ   สำลีวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101033   นายสุทธิพร   สุทธิประภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101035   นายอดิศวร์   นาคะพงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101303   นางสาวกัญญารัตน์   คำวัน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101304   นางสาวกันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101305   นางสาวกัลญานุช   อุดพ้วย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101309   นายไกรวิชญ์   คำพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101310   นายคุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101313   นางสาวจันทกานติ์   วังป่าตาล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101315   นางสาวจิราภรณ์   กังวาล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101317   นายเจษฎา   จักร์แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101318   นางสาวชญานิศ   เดชเดชะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101319   นางสาวชญานี   ขันตี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101320   นายชนชิต   อินตาพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101321   นางสาวชนากานต์   อินทะวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101322   นางสาวชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 3ชั่วโมง
5910101329   นายณรงค์ศักดิ์   ใจยา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101333   นายณัฐพล   ด้วงจิโน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101335   นายณัฐิวุฒิ   ทิพย์ธารา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101337   นายทศพล   สิทธิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101338   นายทินกร   พลราชม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101339   นายธงชัย   ราศรีจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101343   นายธีรพล   กันทะโม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101345   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101347   นางสาวนวพร   สุภอิสริยะกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101355   นางสาวประภัสราณัฐ   สินไพบูลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101359   นางสาวปัญญาพร   สุขแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101362   นางสาวปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 3ชั่วโมง
5910101363   นางสาวปิ่นมณี   หล้ามะโน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101365   นายพงศกร   เนียมหอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101366   นายพชร   รุ่งเรืองทิพย์สุภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101367   นางสาวพรจิรา   ลีลาน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101368   นายพฤทธิ์   บุรงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101369   นายพลธระ   เพชระบูรณิน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101370   นางสาวพลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101372   นายพิทักษ์พงศ์   พรมใจจอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101374   นางสาวพิมวรานี   กวงคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101375   นายพิสิษฐ์   งามจิต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101376   นายภัทร   เรือนมูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101377   นางสาวภัทรวดี   ใจบุญลือ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101379   นางสาวภาพพิมพ์   ใจโต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101381   นางสาวมณฑพร   จวงสาคร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101387   นางสาวรวิพร   หมวดก๋อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101390   นายรัฐมนตรี   ยิ่งนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5910101394   นางสาววรฤทัย   ทิพย์อัญชลี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101401   นายศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101403   นางสาวศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101405   นางสาวสมฤดี   มากหลาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101406   นายสรพงษ์   สีรุ้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101410   นายสิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101413   นางสาวสุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101418   นางสาวสุนิษา   เนคมานุรักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101421   นายสุรศักดิ์   ศิริพร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101423   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101425   นางสาวโสภิตา   หอมจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101429   นางสาวอภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101430   นายอภิชัย   ปัญญาบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101431   นางสาวอภิญญา   สุเมฆวัฒนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101434   นางสาวอักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101437   นางสาวอิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101439   นางสาวไอยาดา   แสงป้อ : การประมง 3ชั่วโมง
5910301001   นายพงศกร   น้อยมูล : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301002   นางสาวโฉมอนันต์   โพธิวงค์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301003   นายชาญวิทย์   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301004   นางสาวปุญชรัศมิ์   มีแก้ว : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301005   นางสาวภัคธีมา   ยาวิชัย : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301006   นางสาวมณิสร   ปัญญาดา : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301007   นางสาวเมรานี   อิ่นคำ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301008   นางสาวลลิตา   นาคูบอน : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301010   นางสาวสายสุนีย์   จิตมโนวรรณ์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001124330   นางสาวอัญชลิกา   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6010101001   นายกฤษมงคล   มีเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101002   นายกิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101003   นายคทาหัตถ์   น้อยเหลือ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101004   นายจิรายุ   ฉ่ำมิ่งขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101005   นางสาวจุฑามาศ   โฉมศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101006   นางสาวฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101007   นางสาวชนัญญา   พุทธิปิลันธน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101008   นายชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101009   นายชัชวาลย์   ปันแปง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101010   นายณรงค์ศักดิ์   ก๋าใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101011   นายทินกร   สอนจันแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101012   นายธาวิน   วงศ์มะโน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101015   นายนันทพงศ์   คำรังษี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101016   นายนันทวัฒน์   ขจีวงศ์วิไล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101017   นางสาวปนัดดา   ทองมวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101018   ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์   เจริญฐิติธนาโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101019   นายปราชญ์   ธนูใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101020   นายมิติชัย   จะหวะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101021   นายลุกมาน   อูเซ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101022   นายวรวิทย์   มีปาน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101023   นายวาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101024   นายวิฑูรย์   คฑาธาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101025   นายสถาพร   ทิพย์เดช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101026   นางสาวสมฤดี   สมบัติรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101027   นางสาวสโรชา   สุขโข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101028   นายสิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101029   นายสุริยัน   รักดีไพรวัลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101030   นางสาวอรปรียา   โคตรมูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101031   นางสาวอุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101032   นายเอกลักษณ์   ชนะชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101033   นายเอกสิทธิ์   นาภี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101305   นางสาวกัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101307   นายกิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101308   นางสาวกุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   นางสาวกุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101314   นายคมกริช   นิ่มนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   นายจรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101318   นายจิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101323   นายเฉลิมพล   แซ่มัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   นายชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101329   นางสาวโชวาท   แพงไทย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101335   นางสาวณัฐวรรณ   พิมเสน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101337   นางสาวดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101340   นายทศพล   หล้าทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101343   นายธนกร   ลำใย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101344   นายธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101345   นายธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101350   นายธีรภัทร   ขำวาจา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101355   นางสาวน้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101357   นางสาวปทิตตา   ภิญญะเดช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101358   นายประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101359   นายปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   นายปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101363   นายปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101367   นางสาวพจนีย์   คำฝั้น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101371   นางสาวพรสวรรค์   ล้วนศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101375   นางสาวภัควดี   วิมล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101377   นางสาวมณีกานต์   ชัยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101379   นายเมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101380   นายเมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101381   นายยศวันต์   เมืองมูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101383   นายรัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101384   นางสาววณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101385   นางสาววาสนา   นาคลา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101386   นายวิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   นางสาววิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   นางสาวศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101389   นางสาวศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101390   นายศักรินทร์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   นางสาวศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101392   นางสาวศิรินิภาภรณ์   สายบัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101393   นางสาวศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101394   นางสาวศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101396   นายสรชัชย์   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101397   นางสาวศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101400   นางสาวสายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101401   นางสาวสิริรักษ์   บุญฤทธิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101402   นางสาวสิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101404   นางสาวสุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101405   นางสาวสุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 3ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101407   นางสาวสุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101411   นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101412   นางสาวหฤทธิ์ชนัน   ดีดวง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101413   นางสาวหัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101414   นายเหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101416   นางสาวอนันตญา   เปียงใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   นายอนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101418   นายอนุรักษ์   วงษ์มา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101419   นายอภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101420   นายอภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101423   นายอาชาไนย   ศิริแตง : การประมง 3ชั่วโมง
6010102302   นายกฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102304   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102305   นางสาวจินดาภา   รักปัญญา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102306   นายจิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102308   นางสาวชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102309   นางสาวชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102311   นายณัฐพงศ์   เอี่ยมต่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102312   นางสาวณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102313   นายณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102314   นายธนกฤต   บุญเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102315   นางสาวธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102316   นายธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102317   นางสาวธนัญญา   อินทนิล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102318   นางสาวธัญชนก   แก้วอินตา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102319   นางสาวธัญสุดา   งามช่วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102321   นางสาวนลพรรณ   แซ่ลี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102322   นายนิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102323   นางสาวนุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102325   นางสาวปลายฟ้า   นิยม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102326   นางสาวปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102327   นายพงษ์บดินทร์   จันทพยัคฆ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102329   นางสาวพรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102330   นายพีระพันธ์   ดวงจันทร์โชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102331   นางสาวไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102332   นางสาวเฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102336   นางสาวศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102337   นางสาวศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102339   นายศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102340   นายสาธร   กิจบุญชู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102342   นางสาวสุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102343   นายสุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102344   นายสุภัทร   บัวกล้า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102345   นางสาวหทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102346   นายอนัญพัทธ์   รุจิเลิศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102347   นายอนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102348   นายอัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102350   นายอาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102351   นางสาวอารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102352   นางสาวอุมาพร   แก้วเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010301001   นางสาวกมลชนก   ทองแก้ว : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
6012102397   นางสาวศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6022101451   นายนโรปกรณ์   เด่นชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง