ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5710101323   นายเจษภิสิทธิ์   ขัตติยะ : การประมง 3ชั่วโมง
5710301006   นายวรวิทย์   ชูขวัญนวล : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810101302   กฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101303   นางสาวกัญญารัตน์   ทองเจือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101304   นางสาวกาญจนา   มีแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5810101305   นางสาวกานติมา   แก้วไตรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101306   นายกิตติกานต์   จันทร์งาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101307   นายเกรียงศักดิ์   สมมะนะ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101308   นางสาวเกวรินทร์   สารพรม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101309   นายเกียรติกมล   มังคะละ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101310   นางสาวแก้วทิพย์   ทิปัญญา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101311   นางสาวคณัสนันท์   ทองสุ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101312   คทากร   บุญอุปละ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101313   นายจักรกฤษ   จักรคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 3ชั่วโมง
5810101316   นายจิรวัฒน์   วงศ์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101317   นางสาวจิระนันท์   พวงมาลัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101318   นางสาวจุฑารัตน์   บางเหลือม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101319   นางสาวเจนจิรา   ปานแม้น : การประมง 3ชั่วโมง
5810101321   นายชนาธิป   ชิตพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101322   นายชาญชัย   ชนก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101324   นายชิติพันธ์   วิชัยกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101325   นายณัฐกุล   สังข์วัฒน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101327   นางสาวณัฐธิกานต์   งามเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101328   นางสาวณัฐนันท์   คงจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101329   นายณัฐพล   แสนสี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101330   นางสาวณัฐริกา   ขัดฝั้น : การประมง 3ชั่วโมง
5810101331   นางสาวณัฐริกา   ชัยมาเชื้อ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101333   นางสาวดรุณทิพย์   เขื่อนขันติ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101334   ดวงลัดดา   พรานจร : การประมง 3ชั่วโมง
5810101336   ดุษฎี   เวชกรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101338   นายธนพนธ์   ธะนะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101339   ธนเมศฐ์   ธารทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101342   ธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101345   นางสาวธัญชนก   แก้วพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101346   นางสาวธัญสิริ   บุญเกิด : การประมง 3ชั่วโมง
5810101348   ธีรศักดิ์   ธุระ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101349   นายธีระวุฒิ   ไชยวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101350   นางสาวนงนภัส   สมคะเน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101351   นันทวุฒิ   พรรคพิง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101352   น้ำฝน   ทรงกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101354   นุชจรี   มาดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101357   นางสาวนุชนาถ   ต๊ะมัง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101358   เบญจมาศ   แพงพงา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101360   นายปฐม   ไม่โรยรส : การประมง 3ชั่วโมง
5810101361   นายปฐวีกาญจน์   จิตบรรจง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101362   นางสาวปภาวดี   กันทา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101365   นายปิยังกูร   ปัญญานวล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101368   นางสาวพรพิมล   ป้องเศร้า : การประมง 3ชั่วโมง
5810101371   นายพสิษฐ์   พยา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101372   นางสาวพัชรีพร   เมืองมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101373   นายพิทักษ์พงศ์   ดาวดึงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101374   พิพัทธ์   มั่นสุทธิ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101375   นางสาวเพ็ญประภา   นันตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101376   นายภัทรวุฒิ   รัตนนิตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101377   นางสาวภัทราศิณี   พระไวทาง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101378   นายภีมพศ   จันทร์น้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101379   นางสาวภูริฉัตร   จันดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101380   นายเมธิส   ใจเมตตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101382   นายรณรงค์   เลือกถา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101383   รมย์รวินท์   ศรีอภัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101384   นายรวิพล   ธนัญชัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101386   นายระพีพัฒน์   หวันวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101387   นางสาวรัตนาภรณ์   ธิปละ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101388   นางสาวรุ่งทิพย์   อยู่สำอางค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101389   นางสาววรดา   ศรีใจ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101390   นางสาววรนิษฐา   จอมคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101393   นางสาววรัญญา   รุ่งสาย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101398   นางสาววิจิตรา   พยัควงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101401   นางสาวศศิมาพร   ผ่องแผ้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5810101402   นางสาวศศิวิมล   มูลแฝง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101404   นางสาวศิรภัสสร   เพ็ชรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101407   นายศุภกร   นันอำไพ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101408   นายศุภฤกษ์   วรรณตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101409   นายสมบูรณ์   หน่อคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101410   นายสมลักษณ์   คำไอมาลี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101411   นางสาวสรญา   บัวบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101412   นางสาวสโรชา   รอดยอดสร้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101415   นางสาวสายรุ้ง   ท่อนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101417   นางสาวสุชิรา   ไชยเชียงพิณ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101418   สุดารัตน์   ใจโหม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101420   นายสุทภินันท์   แพงวิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101422   สุพัตรา   ป้อเครือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101424   นางสาวเสาวลักษณ์   นิมิตรศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101425   นางสาวหทัยภัทร   งามนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101426   อดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 3ชั่วโมง
5810101427   นายอดิศร   แก้วคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101428   นางสาวอทิตติยา   พลสูงเนิน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101429   นายอนุรักษ์   กาวิจา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101432   นางสาวอังคณา   พรมผาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101433   นางสาวอัจฉราพร   ด่านซ้าย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101434   นางสาวอัฉราพรรณ   สุธรรมมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101435   นายอัษฎาวุธ   มาละบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5810101436   นางสาวอาจรีย์   ศิริมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101437   อารีย์รัตน์   ใจเมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101439   นางสาวอุมลรัตน์   กุศล : การประมง 3ชั่วโมง
5810301002   นายพัชรพงษ์   พานิช : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810501002   มัลลิกา   ศุภอักษร : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910101003   นายกฤตวิทย์   ศรีบวรประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101004   นายก้องภพ   ศริพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101005   นายจิรายุ   ประณิธานนท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101006   นางสาวชนิตา   ทองคุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101008   นายชัชชัย   คุ้มหรั่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101010   ทศพร   บทมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101011   นายธนบดี   ปิ่นทศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101022   นางสาวลักธพรรณ   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101023   นางสาวลักธวรรณ   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101025   นางสาววนิฐาร์   ช่วยเอียด : การประมง 3ชั่วโมง
5910101027   นายวิวรรธพงศ์   อยู่บุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101028   ศตพล   วิจิตรโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101029   นางสาวศิริพร   เลาหะเพียรพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101030   นายศุภชาติ   สำลีวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101033   นายสุทธิพร   สุทธิประภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101035   อดิศวร์   นาคะพงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101303   กัญญารัตน์   คำวัน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101304   กันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101305   นางสาวกัลญานุช   อุดพ้วย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101309   นายไกรวิชญ์   คำพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101310   คุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101313   จันทกานติ์   วังป่าตาล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101315   นางสาวจิราภรณ์   กังวาล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101317   เจษฎา   จักร์แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101318   ชญานิศ   เดชเดชะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101319   ชญานี   ขันตี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101320   ชนชิต   อินตาพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101321   ชนากานต์   อินทะวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101322   ชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 3ชั่วโมง
5910101329   นายณรงค์ศักดิ์   ใจยา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101333   ณัฐพล   ด้วงจิโน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101335   ณัฐิวุฒิ   ทิพย์ธารา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101337   นายทศพล   สิทธิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101338   ทินกร   พลราชม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101339   นายธงชัย   ราศรีจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101343   นายธีรพล   กันทะโม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101345   นายนราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101347   นวพร   สุภอิสริยะกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101355   ประภัสราณัฐ   สินไพบูลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101359   นางสาวปัญญาพร   สุขแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101362   ปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 3ชั่วโมง
5910101363   ปิ่นมณี   หล้ามะโน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101365   นายพงศกร   เนียมหอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101366   พชร   รุ่งเรืองทิพย์สุภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101367   นางสาวพรจิรา   ลีลาน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101368   พฤทธิ์   บุรงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101369   นายพลธระ   เพชระบูรณิน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101372   พิทักษ์พงศ์   พรมใจจอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101374   นางสาวพิมวรานี   กวงคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101375   พิสิษฐ์   งามจิต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101376   ภัทร   เรือนมูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101377   นางสาวภัทรวดี   ใจบุญลือ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101379   ภาพพิมพ์   ใจโต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101381   มณฑพร   จวงสาคร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101387   นางสาวรวิพร   หมวดก๋อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101389   รสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101390   รัฐมนตรี   ยิ่งนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5910101394   วรฤทัย   ทิพย์อัญชลี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101401   ศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101403   ศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101405   นางสาวสมฤดี   มากหลาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101406   สรพงษ์   สีรุ้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101410   สิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101413   สุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101418   สุนิษา   เนคมานุรักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101421   สุรศักดิ์   ศิริพร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101423   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101425   โสภิตา   หอมจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101430   อภิชัย   ปัญญาบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101431   นางสาวอภิญญา   สุเมฆวัฒนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101434   อักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101437   อิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101439   ไอยาดา   แสงป้อ : การประมง 3ชั่วโมง
5910301001   พงศกร   น้อยมูล : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301002   โฉมอนันต์   โพธิวงค์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301003   นายชาญวิทย์   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301004   นางสาวปุญชรัศมิ์   มีแก้ว : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301005   ภัคธีมา   ยาวิชัย : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301006   มณิสร   ปัญญาดา : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301007   เมรานี   อิ่นคำ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301008   ลลิตา   นาคูบอน : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301010   สายสุนีย์   จิตมโนวรรณ์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
6001102523   วิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001124330   อัญชลิกา   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6010101001   กฤษมงคล   มีเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101002   กิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101003   คทาหัตถ์   น้อยเหลือ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101004   จิรายุ   ฉ่ำมิ่งขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101005   จุฑามาศ   โฉมศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101006   ฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101007   ชนัญญา   พุทธิปิลันธน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101008   ชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101009   ชัชวาลย์   ปันแปง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101010   ณรงค์ศักดิ์   ก๋าใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101011   ทินกร   สอนจันแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101012   ธาวิน   วงศ์มะโน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101015   นันทพงศ์   คำรังษี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101016   นันทวัฒน์   ขจีวงศ์วิไล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101017   ปนัดดา   ทองมวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101018   วีรวิชญ์   เจริญฐิติธนาโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101019   ปราชญ์   ธนูใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101020   มิติชัย   จะหวะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101021   ลุกมาน   อูเซ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101022   วรวิทย์   มีปาน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101023   วาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101024   วิฑูรย์   คฑาธาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101025   สถาพร   ทิพย์เดช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101026   สมฤดี   สมบัติรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101027   สโรชา   สุขโข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101028   สิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101029   สุริยัน   รักดีไพรวัลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101030   อรปรียา   โคตรมูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101031   อุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101032   เอกลักษณ์   ชนะชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101033   เอกสิทธิ์   นาภี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101301   กนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   กมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101304   กัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101305   กัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101307   กิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101308   กุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   กุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101310   โกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101311   ขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101312   ขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101314   คมกริช   นิ่มนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   จรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101316   จิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101317   จิรพันธ์   แรงดี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101318   จิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101323   เฉลิมพล   แซ่มัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   ชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101328   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุก : การประมง 3ชั่วโมง
6010101329   โชวาท   แพงไทย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   ฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101332   ฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101334   ณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101335   ณัฐวรรณ   พิมเสน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101336   ณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101337   ดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101338   เดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101340   ทศพล   หล้าทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101342   ทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101343   ธนกร   ลำใย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101344   ธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101345   ธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101347   ธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101348   ธาดา   จันศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101349   ธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101350   นายธีรภัทร   ขำวาจา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101351   ธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   ธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101355   น้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101357   นางสาวปทิตตา   ภิญญะเดช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101358   ประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101359   ปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101360   ปัทมา   หางนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   ปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101363   ปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101366   พงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101367   นางสาวพจนีย์   คำฝั้น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   พรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101371   พรสวรรค์   ล้วนศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101374   พีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101375   ภัควดี   วิมล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101377   มณีกานต์   ชัยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101378   มินตรา   ถาแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101379   เมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101380   เมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101381   นายยศวันต์   เมืองมูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101382   รัชพัชร   พรหมศร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101383   รัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101384   วณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101385   วาสนา   นาคลา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101386   วิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101389   ศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101390   นายศักรินทร์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101392   ศิรินิภาภรณ์   สายบัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101393   ศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101394   ศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101396   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101397   ศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   สมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101400   สายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101401   สิริรักษ์   บุญฤทธิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101402   สิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101403   สุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101404   สุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101405   สุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 3ชั่วโมง
6010101406   สุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101407   สุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101408   สุริยา   ติ่งดา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101409   สุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101411   หนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101412   หฤทธิ์ชนัน   ดีดวง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101413   หัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101414   เหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101415   อดิศักดิ์   เวียงสิมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101416   อนันตญา   เปียงใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101418   อนุรักษ์   วงษ์มา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101419   อภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101420   อภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   อรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101423   อาชาไนย   ศิริแตง : การประมง 3ชั่วโมง
6010102302   กฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102304   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102305   จินดาภา   รักปัญญา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102306   จิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102307   จิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102308   ชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102309   ชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102311   นายณัฐพงศ์   เอี่ยมต่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102312   ณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102313   ณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102314   นายธนกฤต   บุญเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102315   ธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102316   ธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102317   ธนัญญา   อินทนิล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102318   นางสาวธัญชนก   แก้วอินตา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102319   ธัญสุดา   งามช่วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102321   นลพรรณ   แซ่ลี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102322   นิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102323   นุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102324   นุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102325   ปลายฟ้า   นิยม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102326   ปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102327   นายพงษ์บดินทร์   จันทพยัคฆ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102328   พรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102329   พรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102330   พีระพันธ์   ดวงจันทร์โชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102331   ไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102332   เฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   ภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102336   ศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102337   ศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102339   ศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102340   สาธร   กิจบุญชู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102342   สุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102343   สุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102344   นายสุภัทร   บัวกล้า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102345   หทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102346   อนัญพัทธ์   รุจิเลิศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102347   อนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102348   อัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102350   อาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102351   อารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102352   นางสาวอุมาพร   แก้วเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010301001   กมลชนก   ทองแก้ว : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
6012102397   ศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6022101451   นโรปกรณ์   เด่นชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง