ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
5906101467   นางสาวสหัทยา   ทะคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6001102306   กฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102316   กิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102329   จุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102331   จุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102502   หนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102504   หัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102508   อมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102510   อรนภา   การดี : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102512   อัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 9ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105308   คงคา   ศรีจับ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105325   ชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105351   ธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105354   นพอร   กลิ่นฉุน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105355   นภัสสร   ภิญโญยาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105382   พิมพ์พิมล   ศรีอุดมเดชสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105399   นายวัชรินทร์   ชาวลำปาว : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6001105400   วิศรุติ   จินดา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105401   วีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105422   ทิวามาส   ศรีโสภณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001113301   กชพรรณ   เขื่อนศรี : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6001113304   แกมกาญจน์   แสวงวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6001113305   นางสาวขจิตมณี   เมืองพรหม : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6001113306   จณิสตา   สมณี : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6001113307   จตุพร   แสนวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001125348   ธนกร   สงวนรัมย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
6003102301   กัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6003102302   นางสาวกันยากร   อินตา : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102306   จิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102308   ชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102311   ชาริณี   พูนสุข : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102313   ฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102315   ณัฐริกา   อินต๊ะสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102322   ธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102325   นรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102327   นอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102329   นันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003103362   ณิชนันช์   เชียงแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103367   สุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7ชั่วโมง
6003104305   จุฑามาศ   เชื้อลิ้นฟ้า : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104310   ฐานิดา   แก้วแก่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6003104328   ระวีวรรณ์   คิรีรัตน์กมล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6003104330   วราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6003104334   ศิริรักษ์   อินต๊ะโม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6004101306   กริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6004101340   ดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7ชั่วโมง
6004101342   ทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6004101345   ธนทัต   ไชยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101346   ธนายุทธ   บังเมฆ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004103336   นางสาววิรัญญา   สุขใส : เคมี 3ชั่วโมง
6004103357   อาจรีย์   อินน้อย : เคมี 3ชั่วโมง
6004107323   วราภรณ์   พันชำนาญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107324   วิชชุดา   อินต๊ะชัยวงค์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101308   คมสันต์   ศรีหน่อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101312   ชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101314   ชลารักษ์   คุณาธิมาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101319   ณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101321   ณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101323   ณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101325   ดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101331   ธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101333   ธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101336   ธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101337   วลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101338   นนทกร   ยอดคำปัน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101339   นภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101344   บุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101345   เบญจภรณ์   กองจันทร์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101349   ปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101369   รัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6005101370   รัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101372   วงศธร   แสงออมสิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101377   วรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101378   วัชระ   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101385   วีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6005101393   นางสาวศุภกานต์   ปัญโญใหญ่ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101395   สิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101397   สุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101399   สุนิสา   ผันดอยเด่น : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101400   สุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101401   สุรางคณา   กันหาลีลา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101407   อิทธิพล   พิไชยอ้น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101409   เอกชัย   วัฒนาวงศา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101410   ปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6006102494   ชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 8ชั่วโมง
6009101301   กชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101302   กนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101303   กนกพรรณ   กัณหาวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101304   กรรณิกา   พรมจา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101306   กานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101308   กุลสตรี   จันทร์อินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101309   เกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101310   ขวัญจิรา   มาอุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101311   ขวัญเพชร   กันฟัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101312   คริสติน   ด้ามพรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009101314   จณิสตา   มณีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101318   ชริณี   เทพวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101319   ชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101321   ณัฏฐณิชา   จิตรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101322   ณัฐชา   ยอดมาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101323   ณัฐธัญ   ธัญญเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101324   นิธินันท์   ภุชกฤษดาภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101325   ตรีณา   อหะหมัดจุฬา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101329   ธัญลักษณ์   คำรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101330   ธัญสินี   ต่ออิ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101331   ธันย์ชนก   พันธุ์ดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101332   นงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101342   โนรี   มิกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101351   พรกมล   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101352   พรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101356   พิมลวรรณ   โปธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101358   ภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101359   ภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101360   ยศวดี   เข็มทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101361   ยุวดี   ลำดับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101362   รัฐนันท์   เที่ยงมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101363   รุ่งทิวา   กิตินันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101364   รุจิญา   ทองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101365   วชิมาลา   สุวรรณสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101367   วรรณพร   ธาราแสวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101368   วรรณศิริ   เกลียวสีนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101369   วรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101370   วรัชยา   ปันสีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101373   วิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101375   ศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101378   ศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101380   ศิรินทิพย์   รักษาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101381   ศุจินธร   รังสิบรรพต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101383   สไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101385   สราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101386   สริยาพร   ฉัตรดอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101387   สิณิสา   สิงห์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101389   สิริวิมล   แสนคำก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101396   สุรัญชนา   หน่อบุญโยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101397   สุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101400   อภิรดี   ปัญญาโส : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101409   อารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101410   อุมมีซอลีฮะห์   มาหะมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 5ชั่วโมง
6010101304   กัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 5ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 5ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 5ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 4ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 5ชั่วโมง
6010101334   ณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6012101306   กาญจนา   แข่งขัน : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101312   ปุณณวิทย์   นิธิภัทร์ชญานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101314   ชนินาถ   ทีปกาญจน์ : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6012101318   ชัยชนะ   ธะราวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101342   นัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101344   นันท์ชพร   อ้ายต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101345   พีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101347   ประภาพร   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101354   นางสาวพัชริดา   ขยันดี : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101355   นางสาวพัชรี   สมบัติ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101356   เฟยนี่   ชอร์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101358   ภาพตะวัน   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012106354   ยุวดี   ทองทิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106360   วิภารัตน์   แก้วคต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106363   ศิรินธร   วงศ์ดาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106381   อรุณรัตน์   เอี่ยมเอื้อยุทธ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106385   อาภาภรณ์   ทิพย์ดวง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6014101308   กานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101311   จิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101314   จิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101318   ชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101324   ณัฐมาศ   คงประพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101328   ณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101338   บงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101356   วชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101359   นางสาววรัชยา   จอมขันเงิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101369   สรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6015123309   คณิตตา   จันทร์แดง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123329   นางสาวณิชนันทน์   คลาดโรค : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123330   ตรีรัตน์   อาจิน : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123343   นัสลิน   เหลี่ยวตระกูล : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123361   พรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123365   จุติณัฏฐ์   วรรณทัศน์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123366   ภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123368   ภิรมย์พร   ทองตะลุง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123369   นางสาวภีรดา   ทองเอม : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6015123370   มนณกร   ศรีวะปะ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6018102301   กรวรัศมิ์   เวชพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102304   เกียรติศักดิ์   วงศ์น้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102305   เขมมิกา   เพ็งไทย : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102306   จารุเดช   สิวานุสรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102310   ไอศูรย์ อวศรา   เข็มทอง : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102316   ญาดาวดี   ดวงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102318   ณัฐการ   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102321   ณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102344   นีรชา   ศิริประภา : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102351   ปาริฉัตร   หลำน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102359   มนัญชยา   มณีอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102364   ลักษิกา   เชื้อในเขา : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102372   หทัยชนก   เชื่อมสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102373   หทัยชนก   ไชยเสน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102378   อาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6022101307   นางสาวกัญญารัตน์   จิตมาตย์ : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง
6022101316   จิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101327   ญานิกา   บุญทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101329   ณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101344   ธัชมาศ   เกล็ดเปรื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101345   ธัญชนก   ขุนอาจวาส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101346   ธัญญาภรณ์   พิมเห็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101360   บุณยานุช   คุณารูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101399   เมธิตา   อ่วมจ้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101401   ระวีวรรณ   ศิริวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6022101409   วราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6022101413   วารีรัตน์   สุตะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101437   สุพัตรา   สมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6022101438   สุภาพร   แสงวิโรจน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6022101439   สุภาภรณ์   เทือกจันทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6022101440   สุรัชดา   ธรรมขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6022101442   สุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6022101443   สุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6022101450   อรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง