ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
5906101467   นางสาวสหัทยา   ทะคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6001102306   นายกฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6001102316   นายกิตติพัฒน์   จันทร์ใจ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6001102331   นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6001102502   นางสาวหนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
6001102504   นางสาวหัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
6001102508   นางสาวอมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
6001102512   นางสาวอัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
6001102514   นางสาวอาภาพร   สีบุ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105308   นางสาวคงคา   ศรีจับ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105325   นางสาวชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105341   นางสาวดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105351   นางสาวธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105354   นางสาวนพอร   กลิ่นฉุน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105355   นางสาวนภัสสร   ภิญโญยาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105382   นางสาวพิมพ์พิมล   ศรีอุดมเดชสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105399   นายวัชรินทร์   ชาวลำปาว : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6001105400   นายวิศรุติ   จินดา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001105422   นางสาวทิวามาส   ศรีโสภณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
6001113301   นางสาวกชพรรณ   เขื่อนศรี : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6001113304   นางสาวแกมกาญจน์   แสวงวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6001113305   นางสาวขจิตมณี   เมืองพรหม : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6001113306   นางสาวจณิสตา   สมณี : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6001113307   นางสาวจตุพร   แสนวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001125348   นายธนกร   สงวนรัมย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
6003102301   นางสาวกัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6003102302   นางสาวกันยากร   อินตา : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102306   นางสาวจิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102308   นางสาวชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102311   นางสาวชาริณี   พูนสุข : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102313   นางสาวฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6003102315   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102322   นางสาวธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102325   นางสาวนรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102327   นางสาวนอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003102329   นางสาวนันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6003103362   นางสาวณิชนันช์   เชียงแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103367   นางสาวสุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7ชั่วโมง
6003104305   นางสาวจุฑามาศ   เชื้อลิ้นฟ้า : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104310   นางสาวฐานิดา   แก้วแก่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6003104328   นางสาวระวีวรรณ์   คิรีรัตน์กมล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6003104330   นางสาววราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6003104334   นางสาวศิริรักษ์   อินต๊ะโม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6004101306   นายกริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6004101340   นางสาวดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7ชั่วโมง
6004101342   นายทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6004101345   นายธนทัต   ไชยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101346   นายธนายุทธ   บังเมฆ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004103336   นางสาววิรัญญา   สุขใส : เคมี 3ชั่วโมง
6004103357   นางสาวอาจรีย์   อินน้อย : เคมี 3ชั่วโมง
6004107323   นางสาววราภรณ์   พันชำนาญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107324   นางสาววิชชุดา   อินต๊ะชัยวงค์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101308   นายคมสันต์   ศรีหน่อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101312   นางสาวชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101314   นางสาวชลารักษ์   คุณาธิมาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101319   นายณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101323   นายณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101331   นางสาวธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101333   นางสาวธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101337   นางสาววลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101338   นายนนทกร   ยอดคำปัน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101339   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101344   นางสาวบุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101345   นางสาวเบญจภรณ์   กองจันทร์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101349   นางสาวปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101369   นางสาวรัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6005101370   นางสาวรัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101372   นายวงศธร   แสงออมสิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101377   นายวรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101378   นายวัชระ   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6005101393   นางสาวศุภกานต์   ปัญโญใหญ่ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101395   นางสาวสิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101397   นายสุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101399   นางสาวสุนิสา   ผันดอยเด่น : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101400   นางสาวสุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101401   นางสาวสุรางคณา   กันหาลีลา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6005101407   นายอิทธิพล   พิไชยอ้น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101409   นายเอกชัย   วัฒนาวงศา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101410   นางสาวปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6006102494   นางสาวชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 8ชั่วโมง
6009101301   นางสาวกชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101302   นางสาวกนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101303   นางสาวกนกพรรณ   กัณหาวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101304   นางสาวกรรณิกา   พรมจา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101306   นางสาวกานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101308   นางสาวกุลสตรี   จันทร์อินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101309   นางสาวเกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101310   นางสาวขวัญจิรา   มาอุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101311   นางสาวขวัญเพชร   กันฟัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101312   นางสาวคริสติน   ด้ามพรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009101314   นางสาวจณิสตา   มณีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101318   นางสาวชริณี   เทพวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101319   นางสาวชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101321   นางสาวณัฏฐณิชา   จิตรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101322   นางสาวณัฐชา   ยอดมาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101323   นางสาวณัฐธัญ   ธัญญเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101324   นางสาวนิธินันท์   ภุชกฤษดาภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101325   นางสาวตรีณา   อหะหมัดจุฬา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101328   นายธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101329   นางสาวธัญลักษณ์   คำรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101330   นางสาวธัญสินี   ต่ออิ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101331   นางสาวธันย์ชนก   พันธุ์ดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101332   นางสาวนงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101342   นางสาวโนรี   มิกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101351   นางสาวพรกมล   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101352   นางสาวพรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101356   นางสาวพิมลวรรณ   โปธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101358   นางสาวภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101359   นางสาวภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101360   นางสาวยศวดี   เข็มทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101361   นางสาวยุวดี   ลำดับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101362   นางสาวรัฐนันท์   เที่ยงมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101363   นางสาวรุ่งทิวา   กิตินันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101364   นางสาวรุจิญา   ทองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101365   นางสาววชิมาลา   สุวรรณสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101367   นางสาววรรณพร   ธาราแสวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101368   นางสาววรรณศิริ   เกลียวสีนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101370   นางสาววรัชยา   ปันสีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101371   นายวายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101378   นางสาวศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101380   นางสาวศิรินทิพย์   รักษาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6009101381   นางสาวศุจินธร   รังสิบรรพต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101383   นางสาวสไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101385   นางสาวสราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101386   นางสาวสริยาพร   ฉัตรดอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101387   นางสาวสิณิสา   สิงห์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101389   นางสาวสิริวิมล   แสนคำก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101396   นางสาวสุรัญชนา   หน่อบุญโยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101397   นางสาวสุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101400   นางสาวอภิรดี   ปัญญาโส : พัฒนาการท่องเที่ยว 7ชั่วโมง
6009101409   นางสาวอารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6009101410   นางสาวอุมมีซอลีฮะห์   มาหะมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 5ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 5ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 5ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 5ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 4ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 5ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6012101306   นางสาวกาญจนา   แข่งขัน : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101312   นายปุณณวิทย์   นิธิภัทร์ชญานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101314   นางสาวชนินาถ   ทีปกาญจน์ : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6012101318   นายชัยชนะ   ธะราวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101342   นางสาวนัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101344   นางสาวนันท์ชพร   อ้ายต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101345   นางสาวพีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101347   นางสาวประภาพร   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101354   นางสาวพัชริดา   ขยันดี : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101355   นางสาวพัชรี   สมบัติ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101356   นางสาวเฟยนี่   ชอร์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012101358   นางสาวภาพตะวัน   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6012106354   นางสาวยุวดี   ทองทิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106360   นางสาววิภารัตน์   แก้วคต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106363   นางสาวศิรินธร   วงศ์ดาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106381   นางสาวอรุณรัตน์   เอี่ยมเอื้อยุทธ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6012106385   นางสาวอาภาภรณ์   ทิพย์ดวง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 7ชั่วโมง
6014101308   นางสาวกานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101311   นางสาวจิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101314   นางสาวจิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101324   นางสาวณัฐมาศ   คงประพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101328   นางสาวณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101338   นางสาวบงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101356   นางสาววชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101359   นางสาววรัชยา   จอมขันเงิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101369   นางสาวสรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6015123309   นางสาวคณิตตา   จันทร์แดง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123329   นางสาวณิชนันทน์   คลาดโรค : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123330   นางสาวตรีรัตน์   อาจิน : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123343   นางสาวนัสลิน   เหลี่ยวตระกูล : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123361   นางสาวพรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123365   นางสาวจุติณัฏฐ์   วรรณทัศน์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123366   นางสาวภาสิณี   วงศกนิษฐ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123368   นางสาวภิรมย์พร   ทองตะลุง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6015123369   นางสาวภีรดา   ทองเอม : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6015123370   นางสาวมนณกร   ศรีวะปะ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6018102301   นางสาวกรวรัศมิ์   เวชพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102304   นายเกียรติศักดิ์   วงศ์น้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102305   นางสาวเขมมิกา   เพ็งไทย : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102306   นายจารุเดช   สิวานุสรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102310   นางสาวไอศูรย์ อวศรา   เข็มทอง : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102316   นางสาวญาดาวดี   ดวงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102318   นางสาวณัฐการ   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102321   นางสาวณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102344   นางสาวนีรชา   ศิริประภา : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102351   นางสาวปาริฉัตร   หลำน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102359   นางสาวมนัญชยา   มณีอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102364   นางสาวลักษิกา   เชื้อในเขา : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6018102372   นางสาวหทัยชนก   เชื่อมสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102373   นางสาวหทัยชนก   ไชยเสน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6018102378   นางสาวอาทิตยา   จินดาวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6022101307   นางสาวกัญญารัตน์   จิตมาตย์ : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง
6022101316   นางสาวจิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101327   นางสาวญานิกา   บุญทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101329   นางสาวณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6022101344   นางสาวธัชมาศ   เกล็ดเปรื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101345   นางสาวธัญชนก   ขุนอาจวาส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101346   นางสาวธัญญาภรณ์   พิมเห็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101360   นางสาวบุณยานุช   คุณารูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101399   นางสาวเมธิตา   อ่วมจ้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101401   นางสาวระวีวรรณ   ศิริวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6022101409   นางสาววราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6022101413   นางสาววารีรัตน์   สุตะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101437   นางสาวสุพัตรา   สมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6022101438   นางสาวสุภาพร   แสงวิโรจน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6022101439   นางสาวสุภาภรณ์   เทือกจันทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6022101440   นางสาวสุรัชดา   ธรรมขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6022101442   นางสาวสุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6022101443   นางสาวสุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6022101450   นางสาวอรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง