ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5722101320   นางสาวจารุวรรณ   บุญมา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101355   นายพลากร   สุรินทร์เซ็ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101375   นายวชิรพล   ตันสุวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101401   นายสุทธิชัย   ทาสัก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101427   นางสาวอินธุอร   หาญแท้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722103012   นายภานุวัฒน์   เรือนเมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5822101009   นางสาวณัฐณิชา   มณีเรนู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822101012   นางสาวนุชนาถ   แปงมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822101013   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822102001   นายจิรวัฒน์   ตุ้ยหนิ้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5822102002   นายชัยวัชร   ไชยแสนวัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5822102018   นางสาวสุกัญญา   เขี่ยนแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5822102021   นางสาวฮิโตมิ   ฮาร่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102001   นายจักรกฤษณ์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102005   นางสาวจุฑามาศ   ฉิมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102009   นายนพชัย   ใจเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102010   นางสาวพนิดา   สุขศรีพนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102011   นางสาวพรไพรินทร์   ชุ่มกลิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102012   นายพรรณทวุฒิ   ราชเดิม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102013   นางสาวเมทินี   ลือขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102016   นายวัชระวิทย์   ศรีบูพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102018   นางสาวสมถวิล   คำหมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102019   นางสาวสุดาวรรณ   ศรียางแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102022   นายอดิศักดิ์   แสนสี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102023   นายอนวัช   สุขเพิ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922102024   นางสาวอมรรัตน์   ล้อมลาย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง