ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5622101301   นางสาวกมลชนก   พันธ์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101302   นางสาวกมลวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101303   นางสาวกมลวรรณ   วงศ์ประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101304   นางสาวกรรณิการ์   ปานปุย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101305   นายกล้าณรงค์   ศรียาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101308   นายกิตติศักดิ์   ศิริสลุง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101309   นายเกรียงไกร   ฐิติวงศ์เกษมสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101312   นายคุณากร   จอมมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101314   นายธรินทร์ภัทร   จิรศักดิ์ชัยกร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101315   นางสาวจิระนันท์   รื่นภาคเพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101317   นางสาวจิรารัตน์   วุ่นจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101318   นางสาวจุฑารัตน์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101320   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทุ่มขำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101322   นายเจษฎา   นพคุณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101323   นางสาวชฎาพร   มะโนหาญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101324   ชนกนันต์   แพงพฤกษ์ภูมิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101325   นายชาญณรงค์   ดอกไม้หอม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101326   นางสาวฐานะมาศ   จงสุขวรากุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101327   ณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101328   นางสาวณัฐชยา   ปงสุรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101329   นางสาวณัฐสุดา   ชนะญาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101330   นางสาวดาราชล   เครือเทพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101332   ดิษสพล   เสริมศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101334   นายทรงพล   ต๊ะทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101335   นางสาวทิพยอาภา   จีระเศรษฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101336   นางสาวทิวา   จันทร์ปัญญา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101337   นายธนวัต   พิทักษ์อโณทัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101339   นายธรรมรักษ์   พิมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101340   นางสาวธันยพร   อินทร์ทรง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101341   ธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101342   นางสาวนภาพร   สอนสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101343   นางสาวนภาพรรณ   แสนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101344   นางสาวนวพร   วงศ์ศิริ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101345   นวภรณ์   วรรณก้อน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101346   นางสาวน้ำฝน   ธนาคาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101347   นางสาวนิตยา   พงษ์พิมาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101350   นางสาวนิอร   เนตรสกาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101351   นายไนยชน   เลาหมี่ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101352   บุญญรัตน์   เดชเรืองศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101353   นายบุญรักษา   ทุนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101356   นางสาวเบญญพร   มันห้วย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101360   นางสาวปภาวี   วงศ์แพทย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101361   นางสาวปิยะมณี   ภูมิวนาดอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101362   นางสาวปิยะวดี   คำแปง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101363   นางสาวพรทิพย์   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101364   นายพลางกูร   อุปมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101365   นางสาวพักตร์จิรา   วงศ์หาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101366   นายพัชรพล   จันทขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101367   นางสาวพัชรินทร์   บูญเล็ก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101369   นางสาวพิมพ์ประภา   น้อยวงค์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101370   นางสาวพิมพ์พิไล   ใจจะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101372   นางสาวภัทราภรณ์   ราสี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101373   นายภาณุพงศ์   อวนพล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101374   นายมานะชัย   บุญสูง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101375   นางสาวมาลิน   ขุนพรหม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101376   นางสาวมิโฮ   บุญนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101377   นางสาวยศวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101378   นางสาวระพีพรรณ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101379   นางสาวริสา   จาปัญญะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101380   นางสาวลลิตา   โคตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101381   นางสาววชิรญาณ   กลยนีย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101382   นายวรพรต   เจือจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101383   นางสาววาทินี   จำปาแท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101384   นางสาววิชุดา   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101385   นายวิทวัส   ตันคำมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101386   นางสาววิมลรัตน์   ไกลถิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101387   นางสาววิริตดา   เจริญเขตร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101388   นายศรัณธร   จักษุดุลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101389   นายศราวุธ   สุทาราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101390   นางสาวศศิภา   เพชรสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101391   นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101393   นางสาวศิโรรัตน์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101394   นางสาวศุภนิดา   ขัตติยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101395   นางสาวสกุลรัตน์   เชื้อเต๊อะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101397   นายสันติภาพ   แสงศรีจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101398   สิทธิพงษ์   แขวงเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101399   นายสิทธิรักษ์   มีสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101400   นางสาวสุกัญญา   ชุ่มจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101401   นางสาวสุทธิลักษณ์   จงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101402   นายสุทธิแสน   เสนาะโสตร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101403   นางสาวสุภัสสรา   ทองเปลว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101404   สุวารีย์   สังฆวดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101405   นางสาวอภิชญา   ชาวแหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101406   นางสาวอภิษฎี   คงได้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101407   นางสาวอรนิภา   ทะระมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101409   อรรถพล   ยะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101410   นางสาวอรวรรณ   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101411   นางสาวอัญชลีพร   พลอยเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5622101412   นางสาวอัญธิกา   มะหาวัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101413   นางสาวอัฐมณี   อินดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5622101414   นางสาวอัมพุชินี   สิมศิริ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101415   นายอัสนี   กองบุตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5622101416   นายอาชาไนย   ชัยพนัส : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5622101419   นางสาวเอมอร   ระมั่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101301   นางสาวกมลรัตน์   จันทะศิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101302   นางสาวกรกช   กันธิยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101304   นางสาวกรรณิการ์   แก้วสุนัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101306   นายกฤษดา   แสวงวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101307   นางสาวกัญญารัตน์   ดอยงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101308   นายกันตภณ   สมสุนันท์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101309   นางสาวกานต์ธิดา   ศรีไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101310   นางสาวกิตติมาภรณ์   ก้อนมณี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101311   กีรติกร   สุจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101312   นางสาวกุลชนก   คงภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101313   เกวลิน   กองเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101314   นางสาวเกศวรินทร์   กุณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101315   นางสาวเกษมณี   จันโย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101316   นายเขมทัต   ณ สุนทร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101317   จตุพร   สินเสาร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101318   นายจักรกฤษณ์   บุญซาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101319   จันทิวา   สุยาลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101320   นางสาวจารุวรรณ   บุญมา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101321   นายจีระศักดิ์   จอกคง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101323   นางสาวจุรีรัตน์   ทรัพย์หิรัญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101324   นางสาวเจนจิราพร   สอนทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101325   นางสาวเจ้าสกุล   สุริยาพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101326   ฉัตรณรงค์   บุญสิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101327   นางสาวฉัตรสกุล   มุ่งเครือกลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101328   นายณัฐวุฒิ   มีบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101329   นางสาวดรุณี   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101330   นายทศพล   พรหมอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101331   นายทศพล   ภิระบรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101333   นางสาวธัญลักษณ์   ไกรยาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101335   นายนพกาล   กองอะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101338   นางสาวนราภร   คำเชียงเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101339   นัฐพงศ์   ฆ้องเม่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101340   นางสาวนัทธมน   สาดา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101341   นางสาวนิจภาคย์   แจ่มกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101342   นางสาวบุญสิตาวรรณ   ดวงมณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101343   นางสาวบุณฑริกา   สำเริงศิลป์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101344   นางสาวเบญจพร   นิลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101346   นางสาวปทุมวดี   ดำแดงดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101348   นางสาวประภาศรี   พิมพาสาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101349   นางสาวปริษา   ฮาวปินใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101350   นางสาวปณิชา   โสขุมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101351   นายพงศกร   อภิไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101352   นายพงษ์สยาม   ยั่งยืนทวี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101353   นางสาวพรธิวา   เมฆวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101355   นายพลากร   สุรินทร์เซ็ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101356   นางสาวพัชรินทร์   อินตะปันโย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101357   นายพิชชากร   พงษ์ชัยภูมิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101358   นางสาวพิธุพร   เจริญทรง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101359   นางสาวพีราภรณ์   ลินดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101360   นางสาวแพรวพรรณ   บุญตัว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101361   นายภาณุวิชญ์   เล็บสังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101363   มงคล   มโนสกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101364   นางสาวมาริษา   ทำดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101365   นางสาวมาลินี   เข็มเงิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101368   นางสาวยมลพร   เหมือนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101369   นางสาวเยาวเรศ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101371   นางสาวรัชดาภรณ์   พอใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101373   นายรัฐพล   สมศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101375   นายวชิรพล   ตันสุวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101376   นางสาววชิราภรณ์   สุวรรณโค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101378   นางสาววสุนันท์   ไชยแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101379   นายวิรัช   สายสิทธิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101380   นางสาววิไลวรรณ   คำพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101381   นายวิษณุ   ปงลังกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101382   นายวีระวัฒน์   เลาว้าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101384   ศรัญญา   ม่วงทิพย์มาลัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101388   นางสาวศิริลักษณ์   ทะขุ่ย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101389   นางสาวศุภรัตน์   ทิมทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101390   นายศุภวัฒน์   ยวนตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101391   นางสาวศุภัตตรา   ครองมัจฉา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101392   นายเศวตฉัตร   อินทร์ตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101394   นางสาวสกาวเดือน   ธรรมลังกา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101395   นางสาวสร้อยฟ้า   ศรีผสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101396   นายสันสกฤต   สิทธิราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101397   นางสาวสายสุธาร   วิไลวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101398   นายสารสิน   สังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101399   นายสิทธิโชค   ยอดสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101400   นางสาวสุชานรี   ชูมลัยวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101401   นายสุทธิชัย   ทาสัก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101402   นางสาวสุธินี   ลืมหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101403   นางสาวสุนิษา   อุตมะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101404   สุนิสา   ดีจาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5722101405   นางสาวสุภาพรรณ   วงศ์อนันต์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101406   นางสาวสุมิตรา   นิลพันธ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101407   นางสาวสุรีนาถ   นามอยู่ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101408   นายเสกสิทธิ์   ตลับไธสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101409   นายเสฐียรพงษ์   จุไรวรรณสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101411   นางสาวโสรดา   ผิวคร้าม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101412   นางสาวหทัยชนก   บริสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101414   นายอนุชา   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101415   นายอนุชา   ปรีชาวัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101416   นายอนุวัตร   ปินตาสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101417   นางสาวอภิญญา   อินทะรังษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101418   นางสาวอมรรัตน์   สิทธิบุญมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101419   นางสาวอรอุมา   ไพริน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101420   นางสาวอริสา   หม่องน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101421   นายอัครพงค์   ไชยเรือน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5722101422   นางสาวอังคณา   เฉลิมโชคชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101423   นางสาวอัจฉราภรณ์   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722101426   นางสาวอัมพร   สมลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5722101427   นางสาวอินธุอร   หาญแท้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101301   กนกวรรณ   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101302   นายกฤตานน   ทิพยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101303   กฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101305   กัณฐิกา   เต็งศิริวัฒนานนท์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101306   นางสาวกันต์ฤทัย   คำน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101308   นางสาวกาญจนา   เมืองสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101310   กิติยา   วรจินะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101311   นายเกริกวิทย์   วงศ์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101312   เกศสินีย์   โนชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101314   เขมจิรา   ทิดจิ๋ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101315   จตุพล   ทองคำห่อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101316   นายจตุรพร   เสนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101318   นางสาวจารุวรรณ   ตลับนาค : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101321   เจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101322   ฉัตรธิดา   สามเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101323   นางสาวชฎาทิพย์   โสรสสีโสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101325   นางสาวชลดา   กันแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101326   ชลมุจลินท์   ไตรนทีพิทักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101328   ชุติกาญจน์   ศรทองแดง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101329   นางสาวฐิติกาล   คำเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101330   ณัฐกมล   กระแสร์สินธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101331   นายณัฐกิตติ์   คุ้มชนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101332   นางสาวณัฐธยาน์   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101333   ณัฐธิกา   ขันใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101334   ณัฐธิดา   อุปราสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101335   ณัฐนันท์   ทาหอม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101336   นายณัฐพงศ์   มาไกล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101337   นายณัฐพงษ์   ดีมาก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101338   นายณัฐพล   รังษิมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101339   นางสาวณัฐมล   ผูกน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101340   นางสาวณัฐริกา   กาจสกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101341   นางสาวเด่นนภา   วงจวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101342   นายตะวัน   คำภีร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101343   นายทวีวัฒน์   สินทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101345   นางสาวธนพร   มันจา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101346   ธนพล   สารเดช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101347   นายธวัชชัย   ปิงกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101349   นางสาวธัญญา   วิเศษคุณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101350   นางสาวธัญพิชชา   แจ้งสว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101351   นางสาวธิดาเทพ   พลอาสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101353   นายนพนนท์   มิ้มโต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101354   นราพร   ทองริว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101355   นางสาวนวพร   รักไท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101356   นางสาวนำหทัย   กุณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101357   นางสาวนิชนิภา   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101359   นางสาวนุชนาฏ   ซางสุภาพ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101360   นางสาวเบญจรัตน์   อาจวิจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101361   เบญญา   พูดคล่อง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101362   ปฏิภาณ   กอหลวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101363   นางสาวปนัดดา   โทสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101364   นางสาวปริณดา   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101365   ปาณิศา   บุญถึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101366   นางสาวปิยธิดา   ยี่บัว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101367   นางสาวปิยมน   เป็งทินา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101368   พงศธร   จันทร์ลือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101369   นายพรเทพ   ลาศนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101370   พลกฤษณ์   วิจิตรพงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101371   นางสาวพลอยไพลิน   ว่องศรียานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101374   พันทิวา   คำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101375   นางสาวพิชญ์สินี   ไชยเชื้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101376   พิชณ์สินี   แก้วลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101377   นางสาวพีรดา   ไฝ่ฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101378   นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์   จันทร์หอม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101379   นายภควัต   วิจิตรบรรจง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101381   นายภานุพงศ์   ตาละกา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101382   มณีนุช   ขันติรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101383   มัลลิกา   อำนิด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101385   นางสาวยามล   แต้มศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101386   นางสาวยุวดี   พรกัลญาณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101387   นางสาวระพีพรรณ   มุ่งมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101388   นายรัชชานนท์   สุนะพรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101389   รัชมินทร์   แก้วสิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101390   นางสาวรัตนาภรณ์   ตาวตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101391   นางสาวรุ่งทิวา   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101392   นางสาวเรณู   โคคำมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101395   วนิชชา   ยอมใบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101396   วรัชยา   เครือนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101397   วราภรณ์   ภู่น้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101399   นายวสุณัฎฐ์   อภัยภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101401   วิชราภรณ์   เหมืองน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101402   วิรัลยุพา   แปงใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101403   วีรพล   วีระคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101404   นายวุฒิไกร   ทางาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101405   นายวุฒิภัทร์   ใจหนัก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101406   ศลิษา   จันต๊ะตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101407   นางสาวศศิธร   ศรีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101408   นางสาวศิระประภา   ใจกล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101409   นางสาวศิรินยา   คำบัว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101410   นางสาวศิริวิภา   นาระถี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101411   นางสาวสนธิญา   สานิถา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101412   สมพร   กาอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101413   นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101414   สมฤทัย   สมทะนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101416   สริฏา   เดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101417   นายสายชล   เขียวสา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101419   นางสาวสุปรียา   หัสเสม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101420   นางสาวสุมณฑิรา   อุตระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101421   สุมาพร   กองมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101422   นายสุรศักดิ์   นวลสนิท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101423   นางสาวสุรัตนา   คงกระพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5822101424   นายอติพงษ์   แก้วเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5822101425   นายอนุรักษ์   อ้ายจันทึก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101426   นายอภิสิทธิ์   ติดชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101427   นางสาวอมรรัตน์   ประจำถิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5822101428   อุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5822101429   นายเอกดนู   เสียงใส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5901125357   ฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 15ชั่วโมง
5922101301   นางสาวกมลรัตน์   ใจมุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101302   กรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101303   นายกฤษณกาญจน์   กันรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101304   ก้องนเรนทร์   คันทะพรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101305   กัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101306   กัญญาณัฐ   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101307   กาญจนา   ศรีนวลใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101308   กานต์รวี   ชวลิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101309   กุลณัฐ   แก้วกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101310   เกษมสันต์   เกษรแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101311   จริยา   จ๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101312   นางสาวจิรนันท์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101314   จุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101315   จุติพร   จบจังหรีด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101316   นายเจนวิทย์   นุศรีอัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101317   นายเจษฎา   ศรีรักษา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101318   นางสาวชไมพร   แก้วบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101319   นายชยพล   ใจมิภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101321   นายชัชชน   อุปมาณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101322   ชิตาภรณ์   ปานเหลือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101324   นางสาวญาสุมินทร์   เขื่อนขวา : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101325   นายฐิติกร   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101326   นางสาวณภัทราภรณ์   ศักดิ์สูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101327   นางสาวณัฐชยา   ดีดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101328   ณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101329   ณัฐณิชา   มณีวรรณ : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101330   นางสาวณัฐธิดา   ทะสีใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101331   นายณัฐพงศ์   หมื่นมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101332   นางสาวณัฐสุดา   พรคชรักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101334   นายธวัชชัย   จายานะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101336   ธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101337   ธีรโชติ   นางแล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101338   นางสาวนงนภัส   มะโนเปียง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101339   นนทวัฒน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101340   นนทิชา   เกลียวกมลทัต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101341   นายนพรัตน์   บุญยวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101342   นภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101344   นิชาภัทร   อายะชู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101345   นุชจรี   ภายศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101346   นุชนารถ   อุดสืบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101349   เบญญา   ยะเปียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101350   นายปฏิพล   จันทาพูน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101351   ปฏิพัทธ์   กาเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101353   ปัญญา   เกษมวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101356   นายพชร   ผานดอยแดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101357   พรธีรา   สมบรรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101358   นางสาวพลอยไพริน   ปัญโยกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101359   นางสาวพัชณิภา   ก้อนไพบูลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101360   นางสาวพัฒนวพรรณ   ปารีธัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101361   นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101362   ภูตะวัน   ลุกิตติกร : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101363   นางสาวมณีรัตน์   มูลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101364   นางสาวมฤคทัย   เพียรงาน : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101365   นางสาวมัลลิกา   กองขาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101366   มัลลิกา   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101367   นางสาวเมธินี   สองเมือง : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101368   นายรวิพล   สร้อยมณีวรรณ์ : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101369   รวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101370   นางสาวรวิสรา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101371   รัตติญากร   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101372   รัตนาภรณ์   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101374   นายเริงฤทธิ์   แซ่ภู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101375   นายฤทธิเกียรติ   ปิงตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101376   ลลิตาพร   โถงาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101377   วนัสนันท์   ฉัตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101378   วนิดา   ดวงคงสมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101379   นายวรกานต์   โพธิวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101380   นายวรยุทธ   วิสาปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101381   วรากร   นาปรัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101382   นางสาววัชรินทร์   จันติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101383   วิจักษณ์พงศ์   จบเจนภัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101384   วิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101385   วิชิดา   พิชตาพาณิชย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101386   วิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101387   วิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101388   นางสาววิมลมณี   นิสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101389   นางสาววิลาวัลย์   วงศ์คำปวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101390   นางสาววิไลทอง   เด่นแก้ว : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101391   นายวิวัฒน์   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101392   วีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101394   ศศิพงศ์   นันทะชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101398   นางสาวศิริรัตน์   ไชยะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101399   ศิวกร   บัวหลวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101400   ศุภกานต์   ดาษดาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101401   ศุภิสรา   ทรวงแสวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101402   สมชัย   สีตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101403   นายสมัชญ์   เทียมศิลป์ : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
5922101404   นายสรธร   ธิติสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101405   สันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101406   สายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101408   นางสาวสิริรัตน์   ปิ๊กมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101409   นางสาวสุกัญญา   ชมดง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101410   สุนิสา   วะจะนะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101411   นางสาวสุพรรษา   พุทธชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101412   นางสาวสุพิชญา   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101414   สุรวุฒิ   ช่วยนุกูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101415   สุริยา   เตจารังษี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
5922101417   เสฏฐวุฒิ   วงค์ยามี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5922101418   อทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101420