ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5622101301   นางสาวกมลชนก   พันธ์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101302   นางสาวกมลวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101303   นางสาวกมลวรรณ   วงศ์ประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101304   นางสาวกรรณิการ์   ปานปุย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101305   นายกล้าณรงค์   ศรียาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101308   นายกิตติศักดิ์   ศิริสลุง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101309   นายเกรียงไกร   ฐิติวงศ์เกษมสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101312   นายคุณากร   จอมมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101314   นายธรินทร์ภัทร   จิรศักดิ์ชัยกร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101315   นางสาวจิระนันท์   รื่นภาคเพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101317   นางสาวจิรารัตน์   วุ่นจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101318   นางสาวจุฑารัตน์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101320   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทุ่มขำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101322   นายเจษฎา   นพคุณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101323   นางสาวชฎาพร   มะโนหาญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101324   นางสาวชนกนันต์   แพงพฤกษ์ภูมิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101325   นายชาญณรงค์   ดอกไม้หอม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101326   นางสาวฐานะมาศ   จงสุขวรากุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101327   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101328   นางสาวณัฐชยา   ปงสุรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101329   นางสาวณัฐสุดา   ชนะญาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101330   นางสาวดาราชล   เครือเทพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101332   นายดิษสพล   เสริมศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101334   นายทรงพล   ต๊ะทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101335   นางสาวทิพยอาภา   จีระเศรษฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101336   นางสาวทิวา   จันทร์ปัญญา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101337   นายธนวัต   พิทักษ์อโณทัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101339   นายธรรมรักษ์   พิมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101340   นางสาวธันยพร   อินทร์ทรง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101341   นางสาวธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101342   นางสาวนภาพร   สอนสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101343   นางสาวนภาพรรณ   แสนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101344   นางสาวนวพร   วงศ์ศิริ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101345   นางสาวนวภรณ์   วรรณก้อน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101346   นางสาวน้ำฝน   ธนาคาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101347   นางสาวนิตยา   พงษ์พิมาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101350   นางสาวนิอร   เนตรสกาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101351   นายไนยชน   เลาหมี่ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101352   นางสาวบุญญรัตน์   เดชเรืองศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101353   นายบุญรักษา   ทุนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101356   นางสาวเบญญพร   มันห้วย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101360   นางสาวปภาวี   วงศ์แพทย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101361   นางสาวปิยะมณี   ภูมิวนาดอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101362   นางสาวปิยะวดี   คำแปง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101363   นางสาวพรทิพย์   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101364   นายพลางกูร   อุปมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101365   นางสาวพักตร์จิรา   วงศ์หาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101366   นายพัชรพล   จันทขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101367   นางสาวพัชรินทร์   บูญเล็ก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101369   นางสาวพิมพ์ประภา   น้อยวงค์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101370   นางสาวพิมพ์พิไล   ใจจะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101372   นางสาวภัทราภรณ์   ราสี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101373   นายภาณุพงศ์   อวนพล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101374   นายมานะชัย   บุญสูง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101375   นางสาวมาลิน   ขุนพรหม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101376   นางสาวมิโฮ   บุญนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101377   นางสาวยศวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101378   นางสาวระพีพรรณ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101379   นางสาวริสา   จาปัญญะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101380   นางสาวลลิตา   โคตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101381   นางสาววชิรญาณ   กลยนีย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101382   นายวรพรต   เจือจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101383   นางสาววาทินี   จำปาแท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101384   นางสาววิชุดา   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101385   นายวิทวัส   ตันคำมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101386   นางสาววิมลรัตน์   ไกลถิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101387   นางสาววิริตดา   เจริญเขตร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101388   นายศรัณธร   จักษุดุลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101389   นายศราวุธ   สุทาราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101390   นางสาวศศิภา   เพชรสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101391   นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101393   นางสาวศิโรรัตน์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101394   นางสาวศุภนิดา   ขัตติยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101395   นางสาวสกุลรัตน์   เชื้อเต๊อะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101397   นายสันติภาพ   แสงศรีจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101398   นายสิทธิพงษ์   แขวงเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101399   นายสิทธิรักษ์   มีสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101400   นางสาวสุกัญญา   ชุ่มจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101401   นางสาวสุทธิลักษณ์   จงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101402   นายสุทธิแสน   เสนาะโสตร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101403   นางสาวสุภัสสรา   ทองเปลว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101404   นางสาวสุวารีย์   สังฆวดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101405   นางสาวอภิชญา   ชาวแหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101406   นางสาวอภิษฎี   คงได้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101407   นางสาวอรนิภา   ทะระมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101409   นายอรรถพล   ยะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101410   นางสาวอรวรรณ   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101411   นางสาวอัญชลีพร   พลอยเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101412   นางสาวอัญธิกา   มะหาวัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101413   นางสาวอัฐมณี   อินดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101414   นางสาวอัมพุชินี   สิมศิริ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101415   นายอัสนี   กองบุตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101416   นายอาชาไนย   ชัยพนัส : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101419   นางสาวเอมอร   ระมั่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101301   นางสาวกมลรัตน์   จันทะศิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101302   นางสาวกรกช   กันธิยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101304   นางสาวกรรณิการ์   แก้วสุนัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101306   นายกฤษดา   แสวงวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101307   นางสาวกัญญารัตน์   ดอยงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101308   นายกันตภณ   สมสุนันท์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101309   นางสาวกานต์ธิดา   ศรีไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101310   นางสาวกิตติมาภรณ์   ก้อนมณี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101311   นายกีรติกร   สุจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101312   นางสาวกุลชนก   คงภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101313   นางสาวเกวลิน   กองเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101314   นางสาวเกศวรินทร์   กุณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101315   นางสาวเกษมณี   จันโย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101316   นายเขมทัต   ณ สุนทร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101317   นายจตุพร   สินเสาร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101318   นายจักรกฤษณ์   บุญซาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101319   นางสาวจันทิวา   สุยาลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101320   นางสาวจารุวรรณ   บุญมา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101321   นายจีระศักดิ์   จอกคง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101323   นางสาวจุรีรัตน์   ทรัพย์หิรัญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101324   นางสาวเจนจิราพร   สอนทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101325   นางสาวเจ้าสกุล   สุริยาพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101326   นายฉัตรณรงค์   บุญสิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101327   นางสาวฉัตรสกุล   มุ่งเครือกลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101328   นายณัฐวุฒิ   มีบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101329   นางสาวดรุณี   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101330   นายทศพล   พรหมอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101331   นายทศพล   ภิระบรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101333   นางสาวธัญลักษณ์   ไกรยาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101335   นายนพกาล   กองอะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101338   นางสาวนราภร   คำเชียงเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101339   นายนัฐพงศ์   ฆ้องเม่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101340   นางสาวนัทธมน   สาดา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101341   นางสาวนิจภาคย์   แจ่มกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101342   นางสาวบุญสิตาวรรณ   ดวงมณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101343   นางสาวบุณฑริกา   สำเริงศิลป์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101344   นางสาวเบญจพร   นิลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101346   นางสาวปทุมวดี   ดำแดงดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101348   นางสาวประภาศรี   พิมพาสาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101349   นางสาวปริษา   ฮาวปินใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101350   นางสาวปณิชา   โสขุมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101351   นายพงศกร   อภิไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101352   นายพงษ์สยาม   ยั่งยืนทวี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101353   นางสาวพรธิวา   เมฆวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101355   นายพลากร   สุรินทร์เซ็ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101356   นางสาวพัชรินทร์   อินตะปันโย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101357   นายพิชชากร   พงษ์ชัยภูมิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101358   นางสาวพิธุพร   เจริญทรง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101359   นางสาวพีราภรณ์   ลินดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101360   นางสาวแพรวพรรณ   บุญตัว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101361   นายภาณุวิชญ์   เล็บสังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101363   นายมงคล   มโนสกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101364   นางสาวมาริษา   ทำดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101365   นางสาวมาลินี   เข็มเงิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101368   นางสาวยมลพร   เหมือนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101369   นางสาวเยาวเรศ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101371   นางสาวรัชดาภรณ์   พอใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101373   นายรัฐพล   สมศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101375   นายวชิรพล   ตันสุวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101376   นางสาววชิราภรณ์   สุวรรณโค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101378   นางสาววสุนันท์   ไชยแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101379   นายวิรัช   สายสิทธิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101380   นางสาววิไลวรรณ   คำพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101381   นายวิษณุ   ปงลังกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101382   นายวีระวัฒน์   เลาว้าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101383   นางสาวศรัญญา   คูเมือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101384   นางสาวศรัญญา   ม่วงทิพย์มาลัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101388   นางสาวศิริลักษณ์   ทะขุ่ย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101389   นางสาวศุภรัตน์   ทิมทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101390   นายศุภวัฒน์   ยวนตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101391   นางสาวศุภัตตรา   ครองมัจฉา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101392   นายเศวตฉัตร   อินทร์ตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101394   นางสาวสกาวเดือน   ธรรมลังกา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101395   นางสาวสร้อยฟ้า   ศรีผสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101396   นายสันสกฤต   สิทธิราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101397   นางสาวสายสุธาร   วิไลวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101398   นายสารสิน   สังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101399   นายสิทธิโชค   ยอดสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101400   นางสาวสุชานรี   ชูมลัยวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101401   นายสุทธิชัย   ทาสัก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101402   นางสาวสุธินี   ลืมหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101403   นางสาวสุนิษา   อุตมะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101404   นางสาวสุนิสา   ดีจาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101405   นางสาวสุภาพรรณ   วงศ์อนันต์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101406   นางสาวสุมิตรา   นิลพันธ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101407   นางสาวสุรีนาถ   นามอยู่ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101408   นายเสกสิทธิ์   ตลับไธสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101409   นายเสฐียรพงษ์   จุไรวรรณสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101411   นางสาวโสรดา   ผิวคร้าม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101412   นางสาวหทัยชนก   บริสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101414   นายอนุชา   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101415   นายอนุชา   ปรีชาวัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101416   นายอนุวัตร   ปินตาสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101417   นางสาวอภิญญา   อินทะรังษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101418   นางสาวอมรรัตน์   สิทธิบุญมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101419   นางสาวอรอุมา   ไพริน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101420   นางสาวอริสา   หม่องน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101421   นายอัครพงค์   ไชยเรือน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101422   นางสาวอังคณา   เฉลิมโชคชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101423   นางสาวอัจฉราภรณ์   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101426   นางสาวอัมพร   สมลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101427   นางสาวอินธุอร   หาญแท้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101001   นายกฤษฎี   ชมชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101002   นางสาวขนิษฐา   เพชรป้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101003   นายคมาคม   ก่ำแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101004   นายจักรกฤษณ์   เผ่าพงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101005   นางสาวจันทรารัตน์   พะยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101006   นายจิรายุ   พุนนุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101007   นายจิรายุส   สังฆคราม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101008   นายชัยโย   ปิมปา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101009   นางสาวณัฐณิชา   มณีเรนู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101010   นายณัฐพล   เชอก๋อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101011   นายธีระชาติ   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101012   นางสาวนุชนาถ   แปงมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101013   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101014   นายภูวนัด   กระแหน่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101015   นางสาวลักษณา   ผุดผ่อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101016   นางสาวศรีทอง   นายใส่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101017   นายสมชัย   หวู่แมกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101019   นางสาวสุวารส   บางอ่ำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101020   นายเสฎฐวุฒิ   พงษ์อุดทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101021   นายอภิชัย   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101023   นายอัลก็อฟฟาล   ภูยุทธานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101024   นายเอนก   หมื่นเผือก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101025   นายวันชัย   ตะเรอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101301   นางสาวกนกวรรณ   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101302   นายกฤตานน   ทิพยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101303   นายกฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101305   นางสาวกัณฐิกา   เต็งศิริวัฒนานนท์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101306   นางสาวกันต์ฤทัย   คำน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101308   นางสาวกาญจนา   เมืองสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101310   นางสาวกิติยา   วรจินะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101311   นายเกริกวิทย์   วงศ์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101312   นางสาวเกศสินีย์   โนชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101314   นางสาวเขมจิรา   ทิดจิ๋ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101315   นายจตุพล   ทองคำห่อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101316   นายจตุรพร   เสนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101318   นางสาวจารุวรรณ   ตลับนาค : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101321   นายเจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101322   นางสาวฉัตรธิดา   สามเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101323   นางสาวชฎาทิพย์   โสรสสีโสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101325   นางสาวชลดา   กันแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101326   นางสาวชลมุจลินท์   ไตรนทีพิทักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101328   นางสาวชุติกาญจน์   ศรทองแดง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101329   นางสาวฐิติกาล   คำเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101330   นางสาวณัฐกมล   กระแสร์สินธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101331   นายณัฐกิตติ์   คุ้มชนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101332   นางสาวณัฐธยาน์   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101333   นางสาวณัฐธิกา   ขันใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101334   นางสาวณัฐธิดา   อุปราสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101335   นายณัฐนันท์   ทาหอม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101336   นายณัฐพงศ์   มาไกล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101337   นายณัฐพงษ์   ดีมาก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101338   นายณัฐพล   รังษิมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101339   นางสาวณัฐมล   ผูกน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101340   นางสาวณัฐริกา   กาจสกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101341   นางสาวเด่นนภา   วงจวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101342   นายตะวัน   คำภีร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101343   นายทวีวัฒน์   สินทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101345   นางสาวธนพร   มันจา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101346   นายธนพล   สารเดช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101347   นายธวัชชัย   ปิงกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101349   นางสาวธัญญา   วิเศษคุณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101350   นางสาวธัญพิชชา   แจ้งสว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101351   นางสาวธิดาเทพ   พลอาสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101353   นายนพนนท์   มิ้มโต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101354   นางสาวนราพร   ทองริว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101355   นางสาวนวพร   รักไท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101356   นางสาวนำหทัย   กุณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101357   นางสาวนิชนิภา   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101359   นางสาวนุชนาฏ   ซางสุภาพ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101360   นางสาวเบญจรัตน์   อาจวิจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101361   นางสาวเบญญา   พูดคล่อง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101362   นายปฏิภาณ   กอหลวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101363   นางสาวปนัดดา   โทสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101364   นางสาวปริณดา   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101365   นางสาวปาณิศา   บุญถึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101366   นางสาวปิยธิดา   ยี่บัว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101367   นางสาวปิยมน   เป็งทินา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101368   นายพงศธร   จันทร์ลือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101369   นายพรเทพ   ลาศนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101370   นายพลกฤษณ์   วิจิตรพงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101371   นางสาวพลอยไพลิน   ว่องศรียานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101374   นางสาวพันทิวา   คำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101375   นางสาวพิชญ์สินี   ไชยเชื้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101376   นางสาวพิชณ์สินี   แก้วลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101377   นางสาวพีรดา   ไฝ่ฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101378   นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์   จันทร์หอม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101379   นายภควัต   วิจิตรบรรจง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101381   นายภานุพงศ์   ตาละกา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101382   นางสาวมณีนุช   ขันติรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101383   นางสาวมัลลิกา   อำนิด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101385   นางสาวยามล   แต้มศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101386   นางสาวยุวดี   พรกัลญาณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101387   นางสาวระพีพรรณ   มุ่งมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101388   นายรัชชานนท์   สุนะพรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101389   นายรัชมินทร์   แก้วสิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101390   นางสาวรัตนาภรณ์   ตาวตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101391   นางสาวรุ่งทิวา   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101392   นางสาวเรณู   โคคำมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101395   นางสาววนิชชา   ยอมใบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101396   นางสาววรัชยา   เครือนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101397   นางสาววราภรณ์   ภู่น้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101399   นายวสุณัฎฐ์   อภัยภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101401   นางสาววิชราภรณ์   เหมืองน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101402   นางสาววิรัลยุพา   แปงใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101403   นายวีรพล   วีระคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101404   นายวุฒิไกร   ทางาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101405   นายวุฒิภัทร์   ใจหนัก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101406   นางสาวศลิษา   จันต๊ะตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101407   นางสาวศศิธร   ศรีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101408   นางสาวศิระประภา   ใจกล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101409   นางสาวศิรินยา   คำบัว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101410   นางสาวศิริวิภา   นาระถี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101411   นางสาวสนธิญา   สานิถา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101412   นายสมพร   กาอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101413   นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101414   นางสาวสมฤทัย   สมทะนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101416   นางสาวสริฏา   เดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101417   นายสายชล   เขียวสา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101419   นางสาวสุปรียา   หัสเสม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101420   นางสาวสุมณฑิรา   อุตระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101421   นางสาวสุมาพร   กองมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101422   นายสุรศักดิ์   นวลสนิท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101423   นางสาวสุรัตนา   คงกระพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101424   นายอติพงษ์   แก้วเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101425   นายอนุรักษ์   อ้ายจันทึก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101426   นายอภิสิทธิ์   ติดชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101427   นางสาวอมรรัตน์   ประจำถิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101428   นางสาวอุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101429   นายเอกดนู   เสียงใส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822102001   นายจิรวัฒน์   ตุ้ยหนิ้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102002   นายชัยวัชร   ไชยแสนวัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102003   นายณัฐวดล   ดำภูผา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102004   นายฌานุฐิต   ทมธิแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102007   นางสาวนงลักษณ์   - : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102008   นางสาวนิภากร   แก้วสีหาบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102009   นายพงศ์นัช   บรรหาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102010   นางสาวพรไพริน   เพชรพิง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102011   นายพิเชษฐ์   กระแสโท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102012   นางสาวมณีวรรณ   อุสวะโสภากุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102013   นายเรวัฒนน์   คุณสุขุมพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102014   นายเรวัติ   สารสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102015   นางสาววาลิศรา   คำศรีสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102016   นายชยาธร   ขวัญนาค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102017   นายสิทธิชัย   ปะบือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102018   นางสาวสุกัญญา   เขี่ยนแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102019   นายสิทธิศักดิ์   วิริยะศักดาพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102020   นางสาวอุไรรัตน์   อาเคอ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102021   นางสาวฮิโตมิ   ฮาร่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822103001   นางสาวกนกชล   เพ็ญพาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103002   นางสาวกรุณา   สาระกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103003   นายกฤษณะ   นางเมาะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103004   นางสาวขวัญชีวา   อินทร์ปู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103005   นายณรงค์ศักดิ์   บุญส่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103006   นายนพพนันท์   อู่ดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103007   นายนันทนัท   เสนาะบรรเลง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103008   นายนันทวุฒิ   ผิวพรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103009   นางสาวเนาวรัตน์   พยุงชงโค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103010   นายภคพล   ธีรศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103011   นางสาวปิยนุช   ครุฑเเก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103012   นายพงศธร   บุญรอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103013   นายพชร   สงวนชม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103014   นางสาวพรรณี   - : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103015   นางสาวพิมพ์ชนก   หมุนกลาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103016   นายวงศกร   แซ่ฟ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103017   นายวรนาถ   จารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103018   นายวราชัย   ขุนสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103019   นายวีรยุทธ   ดวงนิมิตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103020   นายศรัทธา   ภิญญกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103021   นายสุภาพ   คำจำปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103022   นายสุรศักดิ์   ชวลิตกิจการ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103023   นายอรุณ   นิลดำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103024   นายอัครเดช   จิโนบัว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103025   นางสาวอัจฉรา   ฝั้นเฝือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5901125357   นายฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5922101001   ว่าที่ร้อยตรีคุณานนต์   วงศ์เทศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101002   นายจักรพงศ์   บันดาลพิภพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101003   นายจักรพงษ์   กองจันดา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101004   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101005   นายฉัตรชัย   เที่ยงแท้ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101006   นายโชติสิริ   คำนวล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101007   นางสาวดาวเรือง   นิลบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง