ผู้เข้าร่วม
อานุภาพ วรรณคนาพล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
นิสรา กิจเจริญ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วีระวัฒน์ ฟังเย็น คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001124330   นางสาวอัญชลิกา   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6010101001   นายกฤษมงคล   มีเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101002   นายกิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101003   นายคทาหัตถ์   น้อยเหลือ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101004   นายจิรายุ   ฉ่ำมิ่งขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101005   นางสาวจุฑามาศ   โฉมศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101006   นางสาวฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101007   นางสาวชนัญญา   พุทธิปิลันธน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101008   นายชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101009   นายชัชวาลย์   ปันแปง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101010   นายณรงค์ศักดิ์   ก๋าใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101011   นายทินกร   สอนจันแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101012   นายธาวิน   วงศ์มะโน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101015   นายนันทพงศ์   คำรังษี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101016   นายนันทวัฒน์   ขจีวงศ์วิไล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101017   นางสาวปนัดดา   ทองมวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101018   ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์   เจริญฐิติธนาโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101019   นายปราชญ์   ธนูใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101020   นายมิติชัย   จะหวะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101021   นายลุกมาน   อูเซ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101022   นายวรวิทย์   มีปาน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101023   นายวาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101024   นายวิฑูรย์   คฑาธาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101025   นายสถาพร   ทิพย์เดช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101026   นางสาวสมฤดี   สมบัติรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101027   นางสาวสโรชา   สุขโข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101028   นายสิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101029   นายสุริยัน   รักดีไพรวัลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101030   นางสาวอรปรียา   โคตรมูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101031   นางสาวอุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101032   นายเอกลักษณ์   ชนะชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101033   นายเอกสิทธิ์   นาภี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101305   นางสาวกัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101307   นายกิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101308   นางสาวกุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   นางสาวกุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101314   นายคมกริช   นิ่มนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   นายจรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101318   นายจิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101323   นายเฉลิมพล   แซ่มัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   นายชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101329   นางสาวโชวาท   แพงไทย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101335   นางสาวณัฐวรรณ   พิมเสน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101337   นางสาวดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101340   นายทศพล   หล้าทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101343   นายธนกร   ลำใย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101344   นายธนพล   นันท์ตระกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101345   นายธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101350   นายธีรภัทร   ขำวาจา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101355   นางสาวน้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101357   นางสาวปทิตตา   ภิญญะเดช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101358   นายประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101359   นายปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   นายปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101363   นายปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101367   นางสาวพจนีย์   คำฝั้น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101368   นางสาวพรนภา   แท่นทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101369   นางสาวพรพรรณ   ชาลุน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101371   นางสาวพรสวรรค์   ล้วนศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101375   นางสาวภัควดี   วิมล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101377   นางสาวมณีกานต์   ชัยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101379   นายเมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101380   นายเมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101381   นายยศวันต์   เมืองมูล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101383   นายรัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101384   นางสาววณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101385   นางสาววาสนา   นาคลา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101386   นายวิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   นางสาววิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   นางสาวศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101389   นางสาวศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101390   นายศักรินทร์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   นางสาวศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101392   นางสาวศิรินิภาภรณ์   สายบัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101393   นางสาวศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101394   นางสาวศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101397   นางสาวศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101400   นางสาวสายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101401   นางสาวสิริรักษ์   บุญฤทธิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101402   นางสาวสิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101404   นางสาวสุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101405   นางสาวสุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 3ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 3ชั่วโมง
6010101407   นางสาวสุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101411   นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101412   นางสาวหฤทธิ์ชนัน   ดีดวง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101413   นางสาวหัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101414   นายเหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101416   นางสาวอนันตญา   เปียงใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   นายอนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101418   นายอนุรักษ์   วงษ์มา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101419   นายอภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101420   นายอภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101423   นายอาชาไนย   ศิริแตง : การประมง 3ชั่วโมง
6010102302   นายกฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102303   นางสาวกานต์ธิดา   บุญหนู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102304   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102305   นางสาวจินดาภา   รักปัญญา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102306   นายจิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102308   นางสาวชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102309   นางสาวชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102311   นายณัฐพงศ์   เอี่ยมต่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102312   นางสาวณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102313   นายณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102314   นายธนกฤต   บุญเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102315   นางสาวธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102316   นายธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102317   นางสาวธนัญญา   อินทนิล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102318   นางสาวธัญชนก   แก้วอินตา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102319   นางสาวธัญสุดา   งามช่วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102320   นายนภัสกร   ใจแก้วแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102321   นางสาวนลพรรณ   แซ่ลี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102322   นายนิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102323   นางสาวนุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102326   นางสาวปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102327   นายพงษ์บดินทร์   จันทพยัคฆ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102329   นางสาวพรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102330   นายพีระพันธ์   ดวงจันทร์โชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102331   นางสาวไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102332   นางสาวเฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102336   นางสาวศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102337   นางสาวศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102339   นายศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102340   นายสาธร   กิจบุญชู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102342   นางสาวสุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102343   นายสุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102344   นายสุภัทร   บัวกล้า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102345   นางสาวหทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102346   นายอนัญพัทธ์   รุจิเลิศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102347   นายอนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102348   นายอัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102350   นายอาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102351   นางสาวอารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102352   นางสาวอุมาพร   แก้วเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6022101451   นายนโรปกรณ์   เด่นชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง