ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5705101304   นางสาวกฤติยา   โป๊วประยูร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101313   นายกีรติ   ชารินทร์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101321   นางสาวชลกานต์   นันต๊ะราช : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101329   นางสาวณิชารีย์   ต้องใจ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101334   นางสาวทิฆัมพร   วรรณพฤกษ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101349   นางสาวนัทธมน   มณีวรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101357   นางสาวปพิชญา   ภิระตา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101359   นางสาวปภัสรา   วังแจ่ม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101371   นายพัสกร   กล่ำภากรณ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101391   นางสาวศิรินาถ   วุฒิชาญ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101411   นายเสกสันต์   ชัยนาม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705101414   นายองอาจ   วงค์เบี้ยสัจจ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705104307   นางสาวจรวยพร   เข่งเงิน : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705104315   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705104327   นางสาวดวงกมล   ส่งแสง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705104337   นางสาวนภัสรา   พางาม : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705104346   นางสาวปฐมาวดี   ทรัพย์ศรี : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705104403   นางสาวสุพัตรา   กันทวี : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705201329   นายเนตรตะวัน   เทียนบุตร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5705204306   นางสาวกาญจนาพร   สายวงค์ฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705204309   นางสาวชลิตา   ถาวิโร : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705204326   นางสาวปภาวรินทร์   สมทรง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705204344   นางสาวศศิประภา   ไลย์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705204356   นางสาวอมรรัตน์   พลเหิม : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5705204358   นางสาวอิษราภรณ์   ช้างทอง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805101306   นายกิตติพงษ์   เมฆโพธิ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101310   นางสาวจิราภา   พรมเสน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101319   นางสาวฐิติรัตน์   เงาธรรม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101322   นางสาวณัฐยา   มาลา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101323   นางสาวณัฐวดี   สิทธิดุก : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101334   นางสาวธนภรณ์   แก้วทองสุข : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101352   นายชลธร   สันติเกียรติ์ผดุง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101357   นางสาวภาคินี   ตุ้ยหล้า : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101360   นายมงคล   ปิชัยนะ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101361   นางสาวมณฑกานต์   กันทาพัน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101364   นางสาวมุกดา   อุ่นกาย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101365   นางสาวเยาวเรศ   สุพันธ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101373   นางสาววราภรณ์   กองหล้า : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101375   นางสาววรินดา   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101378   นางสาววิภาพร   โมลาดุก : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805101404   นางสาวอรกัญญา   ทิพย์เกษร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805104305   นายกัญจน์ชนน   นามวงษา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104311   นางสาวกานต์ธีรา   สุวรรณทา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104316   นายกุลพงษ์   นิ่มพูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104322   นางสาวจิรวรรณ   ศรีโพธิ์งาม : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104338   นายไตรจักษ์   หมูยา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104342   นายธนวรรธน์   ตันหลวงกาศ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104388   นายวิเคณฑ์   นันต๊ะเสน : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104394   นางสาวศิริพร   อ่อนม่วง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805104409   นางสาวสุภัสสรา   กอบแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805201305   นายกิตติศักดิ์   นพฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805201316   นางสาวชีวาพร   สุขศรี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805201322   นางสาวณัฐวศา   กาสุนา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805201327   นางสาวนริศรา   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805201355   นางสาวสมฤดี   โพธิโต : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805201357   นางสาวสุธาสินี   ยุติรักษา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805201363   นายอภิชัย   ศรีใจสถาน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805204304   นายกันต์ธร   สุทธกูล : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805204333   นายภาณุวิชญ์   จันทะอ้าย : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805204337   นางสาวรุ่งสินี   แสงวังคำ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805204349   นางสาวสุภาภรณ์   พวงพิกุล : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905101301   นางสาวกนกพร   ปิ่นแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101302   นางสาวกรณิการ์   แจ้คำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101308   นางสาวเขมิกา   จันทรวิทุร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101309   นางสาวไข่มุกข์   วิชัยดิษฐ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101312   นางสาวจันทร์ตระการ   หินคง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101315   นางสาวจิดาภา   วงษ์ภักดี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101316   นางสาวจิตรสินี   พงษ์สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101319   นางสาวฉันทิกา   คำติ๊บ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101321   นางสาวชนินาถ   เจียมทิพย์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101322   นางสาวชริน   สอนสุกอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101325   นางสาวซื้อ   กันยา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101327   นางสาวณราพร   วังโย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101332   นายณัฐชนน   ใคร้มา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101334   นางสาวณัฐฐินันท์   คชศิลา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101348   นางสาวนิษฐเนตร์   อินต๊ะหล่อ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101350   นางสาวเนตรนรินทร์   นวลแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101364   นางสาวภัครมัย   ใจมา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101370   นางสาวมุขสุดา   เปี้ยกาศ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101371   นางสาวกานต์รัตนา   สุทธพันธ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101372   นางสาวรักษิณา   อุ้ยสกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101383   นางสาววิชชุนี   วิชาหา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101389   นายศุภโชค   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101395   นางสาวสิริกร   ปุ๊ดหนอย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101396   นางสาวสิริยากร   กิติมูล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101400   นางสาวสุพินันท์   ทุนไฮน้อย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101401   นางสาวสุภัชญาณ์   จิตติภัสสร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905104301   นางสาวกนกพรรณ   คำเลา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104302   นางสาวกมลพรรณ   ธงเทียน : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104304   นางสาวกฤติยา   เล็กวิไล : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104315   นางสาวจีรภา   กุณราชา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104316   นางสาวจุฑาทิพย์   ฟูเฟื่อง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104318   นางสาวชนัญญา   ปวงคำคง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104320   นางสาวชนิฏฐิยา   วาระโว : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104321   นางสาวชไมพร   สอนดี : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104325   นางสาวชลินทร   อินดวง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104327   นางสาวชื่นกมล   แสนอุ่น : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104328   นางสาวชื่นนภา   นามวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104329   นางสาวญาณิศา   ธิยะสืบ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104330   นางสาวฐิตาพร   อ่อนตวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104337   นางสาวณิชารีย์   บุญตุ้ย : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104340   นางสาวทัศนีย์   สุริยะชัย : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104342   นางสาวธนพร   เหมยเขียว : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104347   นายเธียรชัย   หมั่นบุญ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104353   นางสาวบงกชพร   ฉายชัยภูมิ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104358   นางสาวปิยนุช   ศรีวิเศษ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104364   นางสาวพรสุดา   อินมูลติ่ง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104367   นางสาวภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104370   นางสาวมาริษา   เสือดำ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104371   นางสาวมาลินี   วรเรียน : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104372   นางสาวมุกศจี   ศรีสัตตบุตร : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104373   นางสาวรัตนา   มูลชัย : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104375   นางสาวรุ่งนภา   โพธิวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104377   นางสาววริศรา   กาละวัง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104379   นางสาววิริยา   โพธิ์กลาง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104393   นางสาวสุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104395   นางสาวเสาวภา   สุดสอาด : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104397   นางสาวอภิชญา   ศรีริวิจิตชัย : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104398   นางสาวอภิรดี   คำมา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104401   นางสาวอริสรา   ชมถิ่น : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104403   นายอัษฎาวุฒิ   ปางค่า : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104409   นางสาวเกวารินทร์   สุจริต : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905201301   นายกฤษฎ์   ใจจินา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201302   นางสาวกัญญ์วรา   ฟองกันทา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201306   นางสาวจารุวรรณ   หมันบุตร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201307   นายจิรศักดิ์   เขียวกันทา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201312   นายกอบกุล   สุขวัฒนากอบกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201314   นายญาณกิตต์   มูลคำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201317   นางสาวณัฐรี   ศิริพัฒนโยธิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201318   นางสาวณัฐวดี   อินทะวัง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201319   นางสาวดารารัตน์   แสงศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201322   นายนนทัช   ปัญญาธนาธร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201325   นายปณชัย   หลำน้อย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201327   นายปริญญา   นุ่มโต : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201340   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณศรี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201344   นายสิริพงศ์   สิริวรานนท์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201345   นางสาวสุดารัตน์   สีสม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905201346   นางสาวสุธาทิพย์   ดีศรี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905204301   นางสาวกนกพร   กันทะละ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204303   นายกฤษฎา   ธนารักษ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204305   นายกิติศักดิ์   กาทู : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204309   นางสาวฉัตรสุดา   มณฑาทิพย์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204311   นายชานนท์   เปรมประสิทธิผล : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204313   นายณรงค์เดช   ใจกล้า : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204317   นางสาวณัฐพร   เอกวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204320   นายตรัยวิทย์   มูลตุ้ย : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204329   นายบวรภัค   ยะสะนะ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204330   นายบุญฤทธิ์   สมีนาง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204340   นายวรเมธ   เพ็ชรประพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204342   นายวัฒนา   ธรรมเสน : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905204345   นายสรวิศ   สนธิคุณ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
6005101301   นางสาวกนกลักษณ์   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101302   นางสาวกรรณิการ์   สิงห์ไชย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101304   นางสาวกัลยกร   มาพันธ์สุ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101306   นางสาวขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101312   นางสาวชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101314   นางสาวชลารักษ์   คุณาธิมาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101316   นางสาวณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101318   นางสาวณัฐธิดา   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101319   นายณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101320   นางสาวณัฐพร   ทองกวาวพนา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101323   นายณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101324   นางสาวดวงจันทร์   สูงรันดอน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101326   นายตะวัน   สอนเบี้ยว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101327   นายทรงวุฒิ   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101328   นายทศพร   นึกเร็ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101329   นายธนากร   สุภาคำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101330   นางสาวธนาดา   ก๋าแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101331   นางสาวธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101333   นางสาวธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101334   นางสาวธิดารัตน์   มูลงาม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101335   นางสาวธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101337   นางสาววลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101338   นายนนทกร   ยอดคำปัน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101339   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101342   นางสาวนิชาภัทร   จันทสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101343   นางสาวนิรชา   สารินจา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101344   นางสาวบุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101345   นางสาวเบญจภรณ์   กองจันทร์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101347   นายปริญญ์   อาศิรพงษ์พร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101349   นางสาวปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101350   นายปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101352   นางสาวปิยธิดา   เงินทูล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101353   นางสาวปิยะฉัตร   เขตผาติปัญญา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101356   นายพลัฏฐ์   คูณจอมเกล้าสิริ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101359   นายเพชรายุธ   สายยิ้ม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101361   นายภาคภูมิ   ฟักถาวร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101362   นายภาธร   ตระกูลสว่าง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101363   นายภูวนาถ   ร่มลมูล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101364   นายภูวมินทร์   สัมมุขา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101365   นางสาวมัทรียา   ตรีไวย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101366   นางสาวมุทิตา   จันแปงเงิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101367   นางสาวยุวดี   สีโน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101368   นายรัชชานนท์   ธีรวังโส : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101369   นางสาวรัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101370   นางสาวรัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101371   นางสาวรัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101372   นายวงศธร   แสงออมสิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101377   นายวรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101378   นายวัชระ   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101379   นางสาววันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101380   นางสาววิภาวนีย์   ใจทอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101381   นางสาววิริษฐา   กำแพงคำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101382   นางสาววิลาศินี   ครุตศรี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101383   นายวิศรุต   วุทธานนท์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101386   นายวีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101387   นายวุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101390   นางสาวศศิกุล   จอมแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101391   นางสาวศิรินภา   คำจันทร์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101392   นางสาวศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101393   นางสาวศุภกานต์   ปัญโญใหญ่ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101395   นางสาวสิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101396   นางสาวสิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101397   นายสุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101398   นายสุทธิฉัตร   โชติกจำรูญ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101399   นางสาวสุนิสา   ผันดอยเด่น : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101400   นางสาวสุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101401   นางสาวสุรางคณา   กันหาลีลา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101402   นางสาวหมวย   ตองเขี้ยว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101404   นางสาวอมรรัตน์   ไทยประกอบ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101405   นายอัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101406   นางสาวอัญธิกา   กษีร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101407   นายอิทธิพล   พิไชยอ้น : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101408   นางสาวอุษณิษา   ร้อยลา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101410   นางสาวปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104301   นางสาวกนกพร   วงศ์ปิง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104303   นายกฤษณะ   เวียงทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104304   นายกอบชัย   นางเมาะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104305   นางสาวกัญญารัตน์   ปัญญาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104306   นางสาวกัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104307   นางสาวกาญจนา   สินต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104308   นายกิตติพงษ์   จันทรวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104309   นางสาวเกวลิน   อินไผ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104310   นางสาวเกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104311   นางสาวขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104312   นางสาวขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104314   นายจักรี   คำก้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104315   นางสาวจิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104316   นางสาวจิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104317   นางสาวจีรประภา   พลเยี่ยม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104318   นางสาวจุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104319   นางสาวเจนจิรา   ศรศรีเกิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104321   นางสาวชลดา   ชาภิรมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104322   นางสาวชลดา   ปินตาแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104324   นางสาวชลลดา   สราญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104326   นางสาวโชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104328   นางสาวญาดา   พันสุภะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104329   นางสาวญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104330   นางสาวณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104331   นายณัฐดนัย   วีรพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104332   นางสาวณัฐธิดา   ตันมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104333   นางสาวณัฐพร   สามใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104335   นายณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104336   นางสาวดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104339   นางสาวทิฆัมพร   จันทราภินันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104340   นายธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104342   นางสาวธมนวรรณ   ดวงติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104344   นางสาวนภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104345   นางสาวนฤมล   วงศ์สุฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104346   นางสาวบูริณิมา   สิงห์สุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104347   นางสาวเบญญาภา   จินดารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104348   นางสาวปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104349   นางสาวปริสา   สอดสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104350   นางสาวปรีญาลักษณ์   ใจกว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104351   นางสาวปลายฟ้า   เรืองฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104352   นายปวรุตม์   แก้วหน่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104354   นางสาวปวีณา   จันทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104355   นางสาวปิยนุช   สิทธิกุลเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104356   นางสาวปิยะดา   เชื้อเต๊อะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104357   นายพงศกร   ลิมปชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104358   นายพงษ์พิพัฒน์   สิงห์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104359   นางสาวพรพิมล   บุญมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104360   นางสาวพรพิมล   ปั๋นตุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104361   นางสาวพรยมล   อินทโชติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104362   นางสาวพรรณทิวา   ปัญญา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104363   นางสาวพรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104364   นางสาวพรรณวิภา   หมื่นจินา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104367   นายพัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104368   นางสาวพิชญานิน   กาวิละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104369   นางสาวพิมพกานต์   กุณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104370   นายภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104371   นางสาวภรภัทร   เสาร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104373   นายภูมิ   วงศ์ใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104374   นางสาวมณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104375   นางสาวมาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104376   นางสาวยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104377   นางสาวยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104378   นางสาวรัตติยากร   ชาวส้าน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104380   นางสาวรุจิรดา   กองเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104381   นางสาวรุจิฬาภรณ์   จันทร์รังษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104382   นางสาววชิราภรณ์   ฐานอุดมสุขถาวร : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104383   นายวณัฐพล   วงค์ณรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104384   นางสาววรรณลดา   พระพรสิริกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104385   นางสาววรรณวิศา   นุ่มอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104387   นายวศิน   งอกงาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104388   นางสาววิชชุลดา   ฟองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104389   นางสาววิชญา   เทพกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104392   นายวิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104393   นายศรัณย์   จันทร์ซุย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104394   นายศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104395   นางสาวศิริขวัญ   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104397   นางสาวศิริลักษณ์   กันณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104399   นางสาวศิวนาถ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104400   นางสาวสิริรัตน์   ลงสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104401   นางสาวสิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104402   นายสุประวีร์   บุญมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104403   นางสาวสุภาภรณ์   หนูทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104404   นางสาวสุรภา   จองโหย่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104405   นางสาวสุรางคนา   ภาวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104406   นางสาวสุวดี   พูลเสม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104407   นางสาวสุวรรณา   พิพัฒนาพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104409   นางสาวอนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104410   นางสาวอมรรัตน์   ฐานชารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104411   นายอัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104413   นางสาวเอกปวีร์   ศรีงาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104414   นายเอกภัท   นิธิภิญญากร : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104415   นายเอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104416   นางสาวเอรารินทร์   เถายศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง