ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101364   นางสาวศิริวิมลรัตน์   วงค์วาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113333   นางสาวรุ่งนภา   หยกรัศมีโรจน์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113345   นางสาวอรภาณี   คำบุบผา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113346   นางสาวอังคณา   สวัสดี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5903104308   นางสาวจีรานุช   บัวหลวง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5904103325   นางสาวไพลิน   เพรียพรม : เคมี 6ชั่วโมง
5906104409   นางสาวยุวธิดา   สาระจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104413   นางสาวเรืองหทัย   ศิลาธรรม : การเงิน 6ชั่วโมง
5912106327   นางสาวธนัญญา   จันทะวัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106365   นางสาววนิดา   คำเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914101384   นางสาวอรปรียา   เทพกาวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102351   นางสาวรสิกานต์   วงค์จักร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102355   นางสาววราวดี   ช้างวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5915123343   นายนันทวิช   แสงจู : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123413   นางสาวสุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5919101342   นางสาวภัทรกันย์   ดิษสวรรค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5922101370   นางสาวรวิสรา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101371   นางสาวรัตติญากร   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101433   นางสาวสริตา   กุคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง