ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604107315   นายธนากรณ์   อินพรม : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5604107319   นายปรเมษฐ์   แปงเครือ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5604107329   นางสาวภัททิรา   ศรีอุทัย : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5604107337   นายศฤงคาร   แก้วศิริ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5604107351   นางสาวอริญชนา   แก้วเมืองบาง : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5704107301   นางสาวกาญจนา   จันดี : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5704107304   นางสาวเจนจิรา   อยู่เย็น : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5704107307   นางสาวชุติกาญจน์   คำสุข : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5704107311   นางสาวทัศนีย์วรรณ   อยู่สุข : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5704107320   นางสาวลักษณา   ช่างเหล็ก : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5704107326   นายอดุลยวิทย์   โพธิ์เงิน : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5704107327   นายอรรถพล   ใจบ่อแป้น : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804107307   นายกิชนพนธิ์   ศรีวิชัย : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง