ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102430   รัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5804108323   พินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 6ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901101001   นายก่อเกียรติ   อภิปรัชญาพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101002   นางสาวกัลยาณี   ปางท้องทุ่ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101003   นางสาวกาญจนา   มนูญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101006   นางสาวจรัญญา   งาหอม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101018   นายธนากร   ประชุมศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101026   นายประพันธ์   น้อยทู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101034   นายภานุกรณ์   โชติบ้านขาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101037   นายเรด   เสรือน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101038   นายเรวัตร   วนานิมิต : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101046   Sophea   Khoem : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101303   นางสาวกาญจนา   สมบูรณ์ทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101305   นางสาวกุหลาบ   วิสสัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101319   นางสาวณัฐทมล   โชคดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101322   นางสาวณัสมา   ดลระหมาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101329   นางสาวธวัลพร   โพธิยอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101335   นุศิตา   ทาสุรินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101336   เบญจมัย   เหมืองทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101337   นางสาวปทุมพร   ปงเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101344   ปรียานุช   ชิ้นงูเหลือม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101350   เพชรรัตน์   จี้เพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101364   ศิริวิมลรัตน์   วงค์วาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101368   นางสาวสุจิตตรา   เชื้อสาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101372   สุภาวดี   หลาบหนองแสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102312   กัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102485   หทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102511   ณัฐชยา   ต๊ะนางอย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102513   สุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105307   กัลยา   ดิถีวนาลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105311   เกษศิรินทร์   ธิกาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105314   นายจาตุรงค์   ตุละภาพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105334   นางสาวดวงกมล   ส่างแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105342   นางสาวนฤมล   สร้อยกาบแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105347   นางสาวเบญญาภา   สูงกลม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105348   นางสาวปทิตตา   จันทร์กลิ่น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105350   นางสาวปนัดดา   มาเพ้า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105353   นายปัญจพล   สุริยธนกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105365   นางสาวภาวินี   ลาครึ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105368   มรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105374   นางสาววรนุช   คำมุงคุณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105376   นางสาววรรณนิศา   ฟุ้งสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105384   ศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105385   สถานพ   เสนคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105399   นางสาวสุนิษา   ปานสุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113311   ชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901122044   นางสาวสุมาลี   ใจหาญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901122046   นางสาวสุรีย์พร   สุขสวย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901124313   นางสาวทักษิณา   สมบูรณ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901125335   พรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125348   สรัญญา   ราชโยธา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126303   จิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126304   จิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126305   จิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126308   จุฑามาศ   ศิริเวช : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126309   ฉัตรกมล   ศรีจันทร์ดี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126312   ณัฐชนก   แก้วแทน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126314   ณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126317   ธัญลักษณ์   ใจตั้ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126319   นภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126320   น้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126321   ณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126325   พีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126329   ศุลีพร   สุขเงิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5903101305   นางสาวกุญณภาสร   ขจรคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101315   นายชินวัฒน์   กันใหม่ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101322   นายธนกฤต   รินคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101324   ธีรธรรม   เจริญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101325   นายธีระพงศ์   ไหมเหลือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101341   พิทักษ์   มหาไม้ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101345   พิรานันท์   วงศ์เครือใจ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101359   ศิริญญา   บุญรอด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101365   นางสาวสุมินตรา   อินแถลง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903102319   ณัฐพล   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102350   นางสาวสรัลพร   ใจมาเครือ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903103308   นางสาวกุลณัฐ   นะมะหึมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103318   นางสาวณัทติกานต์   มูลต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903104305   ขนิษฐา   ผาสุขเจริญไพบูลย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104308   จีรานุช   บัวหลวง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104320   ปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104321   นางสาวพรรษมล   จันทร์รัตนา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104326   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทาสืบ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104329   นางสาวรวิกานต์   วุฒิรัตน์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104330   นายระพีพัฒน์   กุดนอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104333   สุธาทิพย์   พิศโฉม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903105313   พรสุธิดา   กอสง่าลักษณ์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105319   วรัญญา   วงษ์พรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105328   สุปรียา   นันต๊ะกาศ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5903105332   อาณัตชณา   ตุ้ยตาจม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101340   พันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101341   พิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101384   สุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102310   เดชาธร   แสนเสนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102317   นายนราวิชญ์   รูปต่ำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102326   พิมพ์กมล   โสมโสดา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102331   ภูริชกานต์   พรหมเสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102346   โสภิดา   มหาไม้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102348   อนุพงษ์   ลิ้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102355   นายณัชพล   เทพไทย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103308   จิราวรรณ   แก้วภา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103318   นางสาวนภัสสร   ต๊ะอ้าย : เคมี 6ชั่วโมง
5904103320   นางสาวปิยรัตน์   สมศรี : เคมี 6ชั่วโมง
5904103322   ปิยะรัฐ   คลังต่วน : เคมี 6ชั่วโมง
5904103324   วรีธดา   คำวงค์ปิน : เคมี 6ชั่วโมง
5904103325   ไพลิน   เพรียพรม : เคมี 6ชั่วโมง
5904103330   นางสาววิรากานต์   ปัญญาเก่ง : เคมี 6ชั่วโมง
5904103332   วีวิกา   วุฒิ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103335   นายศักรินทร์   ภูมิมา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103337   นางสาวศิริวรรณ   อิ่นติ๊บ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 6ชั่วโมง
5904103343   นางสาวสุภาวดี   อินต๊ะมอย : เคมี 6ชั่วโมง
5904103346   นางสาวอคิราภ์   จันทร์เรือง : เคมี 6ชั่วโมง
5904103349   อาทิตยา   คำใจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904104304   แคทธรินทร์   วรรณทา : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104310   เนตพิสุทธิ์   ศรีทา : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104313   ปาริฉัตร   เรือนงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104316   มนฑกานต์   พึ่งบุญ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104324   ศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104327   อรัญญา   แดงซอน : สถิติ 6ชั่วโมง
5904105302   นางสาวกฤติยาภรณ์   ศรีเลิศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105303   นางสาวกัญญารัตน์   พลมาตย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105313   นางสาวฐิติยาภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105316   นางสาวธันย์ชนก   ชัยอินทร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105318   นางสาวนภารัตน์   ผ่องศรีใส : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105319   นางสาวเนรัญชลา   บุญเมือง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105328   นางสาววนิดา   แย้มลา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105334   นางสาวศิริวิมล   หาญณรงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105335   นางสาวศุภนิดา   อู่เถื่อน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904107301   นางสาวกฤติยา   ชัยรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904107304   นายฐาณชาติ   บุญกิตติ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904107310   ปิยณัฏฐ์   ขันแข่งบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904108301   กนกพร   คงคล้าย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5904108304   ณัฐพล   สีดาเขียว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5904108309   นายรุ่งเพชร   ดอกชะเอม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5904108311   วิชุดา   คำวิลัย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5904108314   อพิชญา   เดชสวัสดิ์หิรัญ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5904109306   ชยุตม์   มีคำเหลือง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109327   สุมิตรา   ดอนเปตรง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5905101314   จารุวรรณ   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101319   นางสาวฉันทิกา   คำติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101362   นางสาวพิริยาธร   แสงศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101363   นางสาวพุธวรรณ   เกิดแสง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101365   นางสาวภัทรจิรา   ยี่เรือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101374   นางสาวรินลณี   วงค์พุทธคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101377   นางสาววรลัดดา   บัติแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101378   นางสาววริศรา   อารี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905104317   จุฑามาศ   วงค์ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104323   ชรินรัตน์   รัตนบุรี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905201302   นางสาวกัญญ์วรา   ฟองกันทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905204326   ธีรภัทร์   อินทร์แพง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905204354   อาทิตย์   ทองดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101316   นางสาวเกศสุดา   สมใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101324   จิตลดา   นามวัฒน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101329   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองหนุน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101331   นางสาวเจนจิรา   แก้วทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101335   นางสาวชนกานต์   ศรีจันทร์แก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101337   ชนัญญู   แก้วพุง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101338   นางสาวชนิดา   ขันคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101353   นางสาวณัฐตญา   มงคลคลี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101354   นางสาวณัฐติกานต์   บุญจันทร์ต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101358   นางสาวดาราพร   ถาแพร่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101369   นางสาวธมนวรรณ   จันทรามูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101370   นางสาวธัญชนก   เม็งขาว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101371   นางสาวธัญญาเรศ   หลักแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101378   นายนราทัศน์   สังข์แก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101382   นัทวดี   คำเมฆ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101387   นางสาวนิภาพร   คำฟองเครือ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101394   นางสาวเบญษญากรณ์   ธรรมยศ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101406   ปัณณพร   อินทนนท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101415   นายพรวิทย์   เกรอด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101417   พัณณิตา   ดุษฎีสังเวย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101420   นายพีรพัฒน์   สมรินทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101421   ไพศรวัณ   มีชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101422   นางสาวภัทราพร   แก้วดำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101423   นางสาวภัทราภรณ์   ปัญญาจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101429   มนสิชา   อ่อนตาผา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101433   ยศวดี   ศรีกอนติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101434   โยธการ์   เขื่อนขวา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101443   วรชิต   คำเปล่ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101446   นางสาววรัญญา   กิตินันท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101448   นางสาววัชรี   ภูวนารถ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101449   นายวัสพล   ทรายหมอ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101451   วิภาพร   รอดอ่อง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101463   นายศุภชัย   แก้วเกตุ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101465   นางสาวศุภาวรรณ   จักร์คำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101468   นางสาวสายฝน   อินสมบัติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101470   นางสาวสิริญญา   ปัญวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101471   นางสาวสิริมา   นุ่มนิ่ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101472   นางสาวสิริวิมล   บุญทะวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101477   นางสาวสุดารัตน์   หน้อยบุญตัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101478   นางสาวสุทธินี   ศรีกันไชย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101480   นางสาวสุภัสสรา   ศรีใจวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101482   นางสาวสุภาวดี   นราหาญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101495   นายอภิสิทธิ์   ณ วรรณติ๊บ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101496   นางสาวอรปรียา   ศรีวิชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101505   นางสาวอุไรรัตน์   ยะมัง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102305   นางสาวกมลรัตน์   กลั่นแสง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102361   นางสาวณภัทร   แก้วเสน : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102366   นางสาวณัฐฐกานต์   บุตรพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102389   นางสาวธนกานต์   กอชัยศิริกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102392   นางสาวธนัชญา   ทิพย์ดวง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102415   นางสาวนิศาชล   เทพจักร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102416   นางสาวนุชนารถ   สายสูง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102433   นางสาวปิยมาศ   เป๊ะยอคือนือ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102445   นางสาวพลอยไพริน   ไวว่อง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102498   นางสาววิภาวินี   ทองปลี : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102511   ศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102547   นางสาวอรณัส   วงค์อุไร : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102552   นางสาวอังคณา   สิงห์แก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102553   อังคณาพร   หยกรติกาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102554   นางสาวอัจฉรา   อาริยะจ้อน : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103001   นางสาวกชมน   อภัยภักดี : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103003   นางสาวกรรวี   ศรีคำชุม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103006   นางสาวกาญจนา   หน่อปัน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103010   นางสาวจิรัฏฐิกาล   มีสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103016   นายชานนท์   เสงี่ยมทรัพย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103018   นางสาวฑิฆัมพร   เส็งสิน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103019   นางสาวณัฏฐ์นรี   ศรีใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103022   นางสาวณิชา   อินต๊ะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103034   นางสาวนิจวิภา   ภูกัน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103036   นางสาวบัณฑิตา   แตงอ่อน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103040   นางสาวปรางรวี   แก้วมาลา : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103041   นางสาวปริมินทร์   มณีเนตร : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103042   นางสาวปวีณา   อินศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103043   นางสาวปิยาภรณ์   อูปนม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103046   นางสาวพรรวินท์   นครสุวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103048   นางสาวพิมพ์ทอง   เสาธงชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103050   นางสาวภานุมาศ   แสงทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103056   รัตติยา   คำเฮือน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103059   นางสาววรฤทัย   ทรายใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103060   วลัยวรรณ   คำแสน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103065   นางสาวศิริพร   ดวงสุภา : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103067   นางสาวสิริมา   สุขใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103069   นางสาวสุทธิพร   สุขใกล้พระ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103075   นางสาวเสาวลักษณ์   จำชาติ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103078   นางสาวหนึ่งหทัย   คำหน่อ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103080   นางสาวอรนิชา   เต๋จ๊ะนัง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103317   ธัญญรัตน์   พรมมูล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103318   นางสาวขนิษฐา   สุขเกษม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103349   นายณภัทร   ณ ราช : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103371   นางสาวธัชณภัค   โพทวี : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103372   นางสาวธัญชนก   กันทะจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103374   นางสาวธัญชนก   พิชัยรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103377   ธันย์ชนก   ตันแดง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103380   นางสาวนฤมล   สระทองลี : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103397   นางสาวปวีณา   ธัญญะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103411   นางสาวพรรณภา   บริบูรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103414   นางสาวพัชรินทร์   ตาคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103449   นางสาววิชญาพร   มาปินตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103450   นางสาววิชุดา   จอมบรรพต : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103458   ศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103461   นายศุภกิตต์   ใจมั่น : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103484   นางสาวสุรีย์   ใฝ่กระจายงาน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103496   นายอภิรักษ์   ตันติกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104356   นางสาวณัฐวรา   ปันต๊ะถา : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104357   นายณัฐวุฒิ   ขระสุ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104360   นางสาวดวงกมล   พลดงนอก : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104382   นางสาวปภัสสรา   ไม้หอม : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104386   นางสาวปาณนาถ   บุญมาเปรม : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906105001   นายกฤช   สงสิริพันธุ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105003   นางสาวกานต์รวีณัฐ   กิจดาสวัสดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105004   นางสาวจิราวรรณ   ดวงทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105005   นายจีรพันธ์   กาคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105008   นายเฉลิมพล   กองคำฟู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105012   นายธนวิชญ์   กลิ่นมาลี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105023   นางสาวพิมธุมาศ   ตันชุ่ม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105027   นายมงคล   เศวตตระกูลชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105030   นายรณกร   ปุญญาพัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105037   นางสาวสุจิตรา   มีรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105039   นายสุเมธี   ดอนดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105048   นางสาวอาทิตยา   สุภาศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5907101010   นางสาววรนิต   ประสพเนตร : การประมง 6ชั่วโมง
5907101011   นายวรพล   มีแย้ม : การประมง 6ชั่วโมง
5907101301   กนกพร   วิทา : การประมง 6ชั่วโมง
5907101322   ปัทวีร์   แดงสุทัศนีย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5907103001   นางสาวไพลิน   ก้อนเพชร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5907104310   วรัฐภรณ์   จริยวิทยานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5907107002   เจรายุ   ชนะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5907107304   ธนาภรณ์   เล็กสมบูรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5907107305   ปรียาพร   กระวีพันธุ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5907108322   ปิยรัฐ   จำแถว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5907108346   อิสริยา   เพ็งแสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908104302   เกศนี   ใจแว่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104308   ปราณี   ท้องฟ้าธำรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908105304   ทิพย์วรรณ   ดวงดาว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105309   พิมลวรรณ   เชื้อจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908107316   ชฎาธาร   แสงห้าว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107324   ธนา   ล่าลี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107334   ปฏิมากร   ใจเอื้อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908108318   พาณิภัค   บุญมี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108323   สุดารัตน์   ชัยยาน๊ะ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908109307   ณัฐริกา   กุณาตี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109313   นฤมล   ยอดมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109319   ภูวดล   รุ่งเรืองเลิศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109322   รัฐพล   เผ่าศรีไชย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908111304   จิราธิป   กาวี : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111320   พัชริดา   ดอกสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111332   ศุภมาส   วิญญารัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111336   สุวรัตน์   ฤทธิ์เอนก : บัญชี 6ชั่วโมง
5908114345   พัชฌานันท์   ภาคภูมิ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5909101019   นายณัฐพงศ์   ดินเหลือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101061   นายสุประวีณ์   กันหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101344   นิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101375   รุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101008   นายชัชชัย   คุ้มหรั่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101012   นางสาวธนิษฐา   พิทักษ์เสาวภาพ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101019   นายพัทธดนย์   รองนคร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101023   นางสาวลักธวรรณ   ศรีสุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101024   นางสาววงศ์วรี   เพ็ชรรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101029   นางสาวศิริพร   เลาหะเพียรพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101304   กันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101305   นางสาวกัลญานุช   อุดพ้วย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101310   คุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101319   ชญานี   ขันตี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101322   ชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101324   นางสาวชลิญญา   สุดา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 6ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101335   ณัฐิวุฒิ   ทิพย์ธารา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101336   นางสาวณิชารีย์   แสนหลวง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101351   นางสาวบุณยาพร   วรรณคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101361   นางสาวปาริชาติ   อินทจักร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101362   ปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 6ชั่วโมง
5910101363   ปิ่นมณี   หล้ามะโน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101368   พฤทธิ์   บุรงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101375   พิสิษฐ์   งามจิต : การประมง 6ชั่วโมง
5910101376   ภัทร   เรือนมูล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101377   นางสาวภัทรวดี   ใจบุญลือ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101379   ภาพพิมพ์   ใจโต : การประมง 6ชั่วโมง
5910101381   มณฑพร   จวงสาคร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101387   นางสาวรวิพร   หมวดก๋อย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101389   รสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101403   ศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101405   นางสาวสมฤดี   มากหลาย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101406   สรพงษ์   สีรุ้ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101409   สหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101410   สิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101423   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101425   โสภิตา   หอมจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101426   หัทยา   ณ นคร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101428   นางสาวอนุสรา   คำซาว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101431   อภิญญา   สุเมฆวัฒนา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101434   อักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101435   อาทิตย์   บัวอิ่น : การประมง 6ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101437   อิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5912101314   นางสาวจุฑาทิพย์   กลางโบราณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101323   ณัฎฐณิชา   เมฆขุนทด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101369   นางสาวศิริขวัญ   จันทร์เป็งผัด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106313   นางสาวจุฑาทิพย์   สารพัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106320   นายณัฐวุฒิ   พานธงรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106336   นายนาธัน   เพชรทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106365   นางสาววนิดา   คำเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106383   นายสุขสันต์   สิงห์จวง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106388   อนันตโชติ   มีชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912107340   นางสาวศรินภัสร์   มหาวงศนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ