ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701101374   นางสาวสุพัตรา   ชนะทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101377   นางสาวอนุสา   นาเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102322   นางสาวจินดามณี   ศรียา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102437   นางสาววิมลวรรณ   ไชยพิมพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102434   นายราชันย์   เเสงงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801122006   นายคุณากร   เกรียท่าทราย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125323   นายณัฐวัชร   ขำทับน้ำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125355   นางสาวศิริพร   วงศ์ดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125359   นางสาวศิริวรรณ   ยอดแก้วเหลือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125361   นางสาวศุภมน   สูนปัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125363   นางสาวสลิลทิพย์   กุศลธรรมรัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125364   นางสาวสุจิตตรา   มณีขัติย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901102302   นางสาวกนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102303   นางสาวกนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102304   นางสาวกนกวรรณ   เดชะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102307   นางสาวกรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102316   นางสาวกาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102317   นางสาวกิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102319   นางสาวเกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102320   นางสาวคมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102327   นางสาวจาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102338   นางสาวธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102373   นางสาวธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102383   นางสาวนิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102412   นางสาวพิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102416   นายพุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102421   นางสาวภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102423   นายภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102427   นางสาวมณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102428   นางสาวมณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102429   นางสาวมณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102431   นางสาวมาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102432   นางสาวมุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102436   นางสาวยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102454   นางสาววิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102458   นายวีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102461   นางสาวศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102465   นางสาวศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102469   นางสาวสายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102472   นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102479   นางสาวสุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102480   นางสาวสุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102490   นางสาวอรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105319   นายชนะรัตน์   ศรีไวย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105331   นางสาวณัฐชนิดา   กุดสระน้อย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105354   นางสาวเปรมกมล   นิลเพ็ชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105361   นางสาวพิมพกานต์   สันธิ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105366   นายภาสกร   สารี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105368   นางสาวมรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105384   นางสาวศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105395   นายสุกันทา   วุฒิเดชลิขิตกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113305   นางสาวกุลสินี   อุปาลี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113308   นางสาวจิดาภา   คำอุ่นเรือน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113312   นางสาวญานิกา   บัวผัด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113317   นางสาวทิวา   ผ่านคำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113319   นางสาวธัญจิตรา   สุวรรณ์พิงคา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113320   นางสาวนิภาพรรณ   แมะบ้าน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113325   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113328   นางสาวพัชราพร   แสงดาว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113330   นางสาวพิชญทัฬห์   พุ่มโพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113331   นางสาวภานุมาศ   เวชกร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113332   นายโภคพัฒน์   โล่พานิช : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113336   นางสาววิภาดา   ปาละอ้าย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113337   นายศรัณย์   จันทร์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113344   นางสาวอภิญญา   เลาะไชยสงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901125303   นายกฤตพจน์   หมวดคงทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125330   นายปรัชญา   การอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125332   นางสาวพรกนก   ซื่องาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง