ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5522101003   นางสาวขนิษฐา   เพชรป้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5601124306   นางสาวจิราวดี   วรสิทธิ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5622101302   นางสาวกมลวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101303   นางสาวกมลวรรณ   วงศ์ประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101326   นางสาวฐานะมาศ   จงสุขวรากุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101327   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101335   นางสาวทิพยอาภา   จีระเศรษฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101337   นายธนวัต   พิทักษ์อโณทัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101346   นางสาวน้ำฝน   ธนาคาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101350   นางสาวนิอร   เนตรสกาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101353   นายบุญรักษา   ทุนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101365   นางสาวพักตร์จิรา   วงศ์หาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101366   นายพัชรพล   จันทขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101370   นางสาวพิมพ์พิไล   ใจจะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101375   นางสาวมาลิน   ขุนพรหม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101377   นางสาวยศวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101382   นายวรพรต   เจือจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101387   นางสาววิริตดา   เจริญเขตร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101390   นางสาวศศิภา   เพชรสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101391   นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101394   นางสาวศุภนิดา   ขัตติยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101400   นางสาวสุกัญญา   ชุ่มจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101405   นางสาวอภิชญา   ชาวแหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101407   นางสาวอรนิภา   ทะระมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101415   นายอัสนี   กองบุตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101421   นางสาวศิริรัตน์   บรรเลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5715123308   นายเกษมชัย   ชมคำ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123318   นายจาตุรงค์   หมอกเมฆ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123319   นางสาวจิราภา   แสงเมล์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123326   นายชาญณรงค์   เขียวพรม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123329   นายฐิติ   บัวถา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123331   นางสาวณัฐปภัสร์   เหล่าคำ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123332   นายณัฐพงศ์ชัย   กุลอินทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123355   นางสาวประกายดาว   ป้อมแดง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123356   นางสาวประภัสสร   ไตรยวิภาค : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123360   นายพัชรพล   เปาป้อ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123362   นางสาวพัชรินทร์   อินต๊ะรัตน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123374   นางสาวมธุรส   จรัสวงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123391   นางสาวพิมพ์พิชชา   โพธิ์ทอง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123394   นางสาววิลาวัลย์   สุทธิ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123396   นางสาวศศิธร   บุญช่วย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123397   นางสาวศศิธร   ศรีสุขเอม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123400   นางสาวศิริพร   วังแง่ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123402   นายศุภกิจ   ยอยนต์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123406   นางสาวสาริณี   แขกกระโทก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123413   นางสาวแสงนวล   ใจดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123420   นางสาวอาทิตญา   สาวิลุน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5722101004   นางสาวจุฑาธิมาศ   นิลนนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101009   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5804104322   เบญญาภา   งามจำรัส : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104323   ปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104336   ศิรประภา   ชารีรัตน์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104337   ศิรัญญา   ไชยอุ่น : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104340   สุธากัญญาณัฐ   แก้วภัทราธนเวธัส : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104341   สุธาทิพย์   สังสี : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104342   สุภารัตน์   สิงห์คำคูณ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104344   เสาวลักษณ์   กันทะรัญ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104349   อาภัสรา   จิณะปัน : สถิติ 6ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806104301   นางสาวกชกร   ไชยสลี : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104302   นางสาวกนกวรรณ   สุขจ้อย : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104316   นางสาวกาญจนา   โสพัฒน์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104334   นางสาวจิตลดา   เจริญขึ้น : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104338   จิราพัชร   ฝาเรือนดี : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104535   นางสาวอมรรัตน์   กุลประดิษฐ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104539   นางสาวอลิษา   สุขีวัชรกุล : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104542   นางสาวอัจฉรียาพร   วงศ์พุฒิ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104543   นางสาวอัญชลี   กันไชย : การเงิน 6ชั่วโมง
5809101304   นายกฤษฏ์   ชอบสวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101311   นางสาวจริยา   แสงบู่วัฒนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101312   นางสาวจารุดา   เรือนมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101315   นางสาวจิราพัชร   เฉลยคราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101320   นางสาวเจนจิรา   เรือนสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101353   นางสาวปรารถนานุช   หัวเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101360   นางสาวพรหมพร   คันธรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101363   พิชญพงศ์   วงศราษฎร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5812101301   นางสาวกชกมล   ชัยเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101306   นางสาวกาญจนา   มาตอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101307   นางสาวการณ์กมล   พิมพ์มหา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101325   นางสาวณัฎฐา   เทียมเมฆา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101328   ณัฐตะวัน   มณีจักร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101341   นางสาวนัทธมน   ก๋าเเก่น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101355   นางสาวพิชญามินทร์   ตาต่อม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101384   นายศราวุธ   ปัญญาเสน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102318   นางสาวจุฬารัตน์   ซิ้มสกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102339   นางสาวธัญญาลักษณ์   ท้าวศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102367   นายวรุตม์   ไชยสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106303   นายกิตติพงษ์   ปานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106317   นางสาวชลธิดา   สุวรรณไชยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106321   นายชัยนันท์   จิตต์ทา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106327   ณัฏฐ์นลินี   สังข์คร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106328   นางสาวณัฐธิดา   กันทา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106329   นางสาวณัฐมนต์   สินเหล็ก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106348   นางสาวบุณฑริกา   สายฟู : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106375   ศรัณย์   วงค์ใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812107345   ภัทราพร   ดนูพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5822101001   นายกฤษฎี   ชมชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101002   นางสาวขนิษฐา   เพชรป้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101004   นายจักรกฤษณ์   เผ่าพงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101005   นางสาวจันทรารัตน์   พะยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101006   นายจิรายุ   พุนนุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101008   นายชัยโย   ปิมปา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101011   นายธีระชาติ   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101013   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101014   นายภูวนัด   กระแหน่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101015   นางสาวลักษณา   ผุดผ่อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101017   นายสมชัย   หวู่แมกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101021   นายอภิชัย   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901125301   นางสาวกชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125306   นางสาวกุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125308   คณาธิศ   โชตนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125310   ชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125311   ชินวัตร   บุญมาแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125312   นายชูวงค์   ชัยนุวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125313   ณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125316   ณัฐวุฒิ   อนุสนธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125319   ธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125323   ธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125335   พรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125341   วรพิชชา   แปงตำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125342   วัชรินร์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125344   วิภาวดี   วงค์วาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125349   สวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125350   สุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125353   แสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5903101304   กิจติกุล   โตมู : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5904105317   นางสาวธันยมัย   แท่นไธสง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105320   นางสาวบุญญพร   อ้ายพิงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105328   นางสาววนิดา   แย้มลา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105333   นางสาวศิริญญา   อำพันธ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105338   นายอนุกูล   บุญยวง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5910101322   ชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101363   ปิ่นมณี   หล้ามะโน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101367   นางสาวพรจิรา   ลีลาน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101402   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101421   สุรศักดิ์   ศิริพร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 6ชั่วโมง
5912101301   นางสาวกนกนาถ   สุธรรมน้อย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101302   กนกวรรณ   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101303   นางสาวกนกอร   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101304   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ติ๊บบุตร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101307   นางสาวกันยาพร   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101308   นางสาวกัลยวรรธน์   ยาอินตา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101311   เกศวรินทร์   แห้วเพชร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101312   นายคมสันต์   เชื้อหลุบโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101314   นางสาวจุฑาทิพย์   กลางโบราณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101315   นางสาวจุฑามาศ   ศรีพรหม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101316   นางสาวชนิกา   คำธานี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101317   นางสาวชมพูนุท   วิเศษใส : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101318   นางสาวชรินทร์ทิพย์   ธงศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101319   นายชิตณรงค์   สร้อยดอน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101320   นางสาวฐิติพร   บุญสว่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101323   ณัฎฐณิชา   เมฆขุนทด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101324   นางสาวณัฐชญา   ยะใชย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101325   นางสาวณัฐธิดา   กาแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101327   นายณัฐพร   พุฒหอม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101328   นางสาวณัฐพร   วรเวทวุฒิกร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101331   นางสาวณิชกานต์   ดวงวะนา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101333   นายตนุภัทร   อรุณนพรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101335   นางสาวธนาพร   ดอนคำมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101336   นายธนิกุล   ไชยลังกา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101338   นายธีระภัทร   ชัยชมภู : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101339   นายนพวิชญ์   วงษ์มากวารี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101340   นางสาวนภัค   วงค์ศักดิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101341   นางสาวนันธิดา   ก๋ามิ่ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101343   นางสาวนิศากร   สมหนองบัว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101345   นายปฏิพล   อุ่นหะวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101346   นางสาวปรีชญา   สุขสุมิตร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101347   นางสาวปัทมา   เพชรา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101348   นางสาวปาณิศรา   ใส่หลิ่ม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101349   ปิยากร   วงค์เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101351   พนิตนาฎ   บุญสุทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101352   นางสาวพรกนก   ไชยภักดี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101355   นางสาวภควดี   ดีทิตย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101356   นางสาวภารวี   วัฒนะตันทะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101357   นางสาวยุวพา   นาจันทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101358   นางสาวรัฐติญา   ศรีสว่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101360   นางสาวลลิตา   ดังสท้าน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101362   นางสาววิจิตรา   ชื่นชม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101365   นางสาวศรัญยา   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101368   นางสาวศิริกัญญา   กล้าเเข็ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101369   นางสาวศิริขวัญ   จันทร์เป็งผัด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101370   นางสาวศิริวรรณ   มะโนแจ่ม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101371   นางสาวศุภนิดา   คำแปง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101373   นายสรัล   เจียรรัตนสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101374   นายสัมฤทธิ์   ข่ายสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101375   นายสิทธิชัย   เครือวัลย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101376   สิริกัญญา   ชายวิชัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101377   นางสาวสุดารัตน์   หอมเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101378   สุดารัตน์   อภัยจิต : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101379   นางสาวสุภาภรณ์   เมืองไชย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101380   นางสาวสุภาวดี   กันไชย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101381   นายสุรเชษฐ์   อินต๊ะมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101384   นางสาวอรกานต์   ดีน้อย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101385   นายอรรถพล   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101388   นางสาวอัจฉราพร   ศักดิ์เสรีสกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101389   อัญชิสา   ศรีสุขวิริยะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101390   นางสาวอาทิตยา   คเชนชร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102318   นางสาวณัฐชุดา   ชัยวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102321   ณัฐริกา   กันทิม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102323   นางสาวดวงกมล   กำแพงแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102326   นางสาวทักษิณา   ตันเส้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102328   นางสาวธนัชชา   ใจปินตา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102396   สุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102398   นางสาวสุรีพร   กะจันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102399   นางสาวหมวย   ลุงย๊ะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106302   นางสาวกรรณิการ์   ทายัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106303   นางสาวกัญญ์วรา   แก้วมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106304   นางสาวกัลยรัตน์   จิตติพันธ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106305   นางสาวกานต์มณี   ทะเรรัมย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106306   นายกิตติพงษ์   วงค์ชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106307   นายกิตติศักดิ์   ศิริจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106308   นางสาวจริยา   เถินบุรินทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106309   นางสาวจารุวรรณ   เถื่อนคุณขำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106310   นางสาวจารุวรรณ   ปะสุตะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106311   นางสาวจินตพร   มูลอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106312   นางสาวจิรัชญา   สุวรรณกนิษฐ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106313   นางสาวจุฑาทิพย์   สารพัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106315   นางสาวชนากานต์   คำไทย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106316   นางสาวชนิตร์นันทร์   ชาติกระโทก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106319   ณัฐดนัย   แซ่เหลียง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106320   นายณัฐวุฒิ   พานธงรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106321   นายณัฐวุฒิ   เสนาพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106322   นางสาวณิชกานต์   ดีคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106324   นางสาวทิพารมย์   หลักหมั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106325   นายธนพล   เหรา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106326   นายธนวิทย์   คุ้มกันนาน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106327   นางสาวธนัญญา   จันทะวัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106328   นายธนากร   แสนสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106329   นางสาวธนารักษ์   ศรีสาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106331   วรัทยา   วงค์คม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106332   นพรุจ   บุญสว่าง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106333   นางสาวนภัสสร   สุยะพรม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106334   นายนราธิป   เถลิงศักดิ์สกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106335   นักรบ   ศิริพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106336   นายนาธัน   เพชรทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106337   นางสาวนำวาสนา   มิตยะสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106338   นายบุญเกษม   ยิ้มเเย้ม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106339   นายบุญแทน   จันทร์แก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106340   นางสาวเบญจรัตน์   จันทะปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106342   นางสาวเบญญาภา   จุ่มติ๊บ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106343   นางสาวปณิดา   ติ๊บปาละ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106344   นางสาวปภัสวรรณ   ใจกว้าง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106345   นายปวริศ   ผ่องปัญญา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106347   เปมิกา   ลือมงคล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106348   นายพงษ์บริพัตร   พันธางกูร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106349   นางสาวพัชรินทร์   ธิเสนา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106351   พิมพ์นิภา   พงษ์วันนา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106352   นางสาวเพชรกนก   ศิริโส : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106353   นางสาวภัทรียา   โปร่งเจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106355   นายภานุวัฒน์   ทองใบ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106357   นางสาวมณฑากานต์   ปีนัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106358   นางสาวมณรัตน์   มากเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106359   นางสาวมาณีรัตน์   วังมูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106360   ยศสรัล   เรณุมาน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106361   นายยศสรัล   สมประสงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106362   นางสาวรวิภา   คุ้มครอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106363   นางสาวรังสิยา   จวงจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106364   นางสาวลภัสรดา   รัดแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106365   นางสาววนิดา   คำเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106366   วนิดา   ศรีบุบผา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106367   นายวรพงศ์   กล่อมวิญญา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106368   วรางคณา   สิงขรบรรจง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106370   นางสาววรินท์ศยา   หิศร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106371   นางสาววลัยลักษณ์   ลิ้นจี่ขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106372   นายวศิน   วัฒนศัพท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106373   นายวัชรากร   จักทร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106374   นางสาววิภาวี   ฟักทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106375   นางสาววิลาวัณย์   วิศิษฎ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106376   นางสาวศราวดี   สมดวง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106377   นางสาวศิริวรรณ   ทาสัก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106378   นายศุภกิตติ์   โต๊ะถม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106379   นายศุภวิชญ์   ศรีเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106381   นายสัณหณัฐ   คนกล้า : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106382   สาธิดา   กาวิโยค : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106383   นายสุขสันต์   สิงห์จวง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106384   นางสาวสุจิตรา   นามวงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106385   นางสาวสุนิษา   ช่างซอ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106387   นางสาวสุรีรัตน์   ศรีวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106388   อนันตโชติ   มีชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106389   นางสาวอริยาพร   สีไสย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106390   นายอานนท์   สำเร็จผล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106391   นางสาวอาภัสรา   โล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106392   นางสาวอาภา   ฝ่ายเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106394   นายอำนาจ   กูน๊ะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106395   นายอิทธิพล   สุขศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914102303   ไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102360   นายศุภกิตติ์   ชาญประไพร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5915123313   เกศินี   ชุติพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123317   จุไรรัตน์   นันทเสน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123332   นางสาวดลนภา   ถาใหม่ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123336   ธนวัฒน์   คำอินทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123353   นางสาวปิยะนุช   ศรีบุญยงค์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123368   นางสาวภารวี   รุธีรยุทธ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123376   ลัทธพล   ยอดเวียงไชย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123402   อนันตญา   กาบแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5922101303   นายกฤษณกาญจน์   กันรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101311   จริยา   จ๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101314   จุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101365   นางสาวมัลลิกา   กองขาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101366   มัลลิกา   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101398   นางสาวศิริรัตน์   ไชยะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101427   นางสาวอัยเรศ   สำราญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6010101396   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 6ชั่วโมง
6112106351   นางสาวมณรัตน์   มากเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6122301003   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง