ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901122016   นางสาวนิจิตตา   ลมวิวัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901122027   นางสาวภัทรมน   มหุวรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901122032   นายวิทยา   ยอดยิ่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901122036   นายศรัณย์   คำฟู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5906103007   นายคเนศ   ศรีโสภา : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103076   นางสาวแสงเดือน   แก้วทองโต : บัญชี 6ชั่วโมง
5906105002   นายกฤษฎา   จันทะวัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5909101002   นางสาวกนกวรรณ   ลี่เจริญวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101017   นางสาวญาณี   ญาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101014   นายนราทร   นาคกล่อม : การประมง 6ชั่วโมง
5910101025   นางสาววนิฐาร์   ช่วยเอียด : การประมง 6ชั่วโมง
5919101005   นางสาวณัฐวีระนันท์   เป็งทา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5919101009   ปฐมพงศ์   พงศาปาน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5919101020   นายสราวุธ   แผงศร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5922101015   นางสาวสุภารัตน์   พลขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101017   นายอภิสิทธิ์   วารีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922102009   นายนพชัย   ใจเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102011   พรไพรินทร์   ชุ่มกลิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922103003   กิตินันท์   วงค์เพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103004   นางสาวจิระประภา   จั๋นตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103014   นางสาวรัตติกาล   วังจอมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103018   นายศักดิ์ชัย   แต้เถา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง