ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5822101001   นายกฤษฎี   ชมชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101002   นางสาวขนิษฐา   เพชรป้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101003   นายคมาคม   ก่ำแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101004   นายจักรกฤษณ์   เผ่าพงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101005   นางสาวจันทรารัตน์   พะยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101006   นายจิรายุ   พุนนุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101007   นายจิรายุส   สังฆคราม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101008   นายชัยโย   ปิมปา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101009   นางสาวณัฐณิชา   มณีเรนู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101010   นายณัฐพล   เชอก๋อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101011   นายธีระชาติ   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101012   นางสาวนุชนาถ   แปงมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101013   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101014   นายภูวนัด   กระแหน่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101015   นางสาวลักษณา   ผุดผ่อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101016   นางสาวศรีทอง   นายใส่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101017   นายสมชัย   หวู่แมกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101019   นางสาวสุวารส   บางอ่ำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101020   นายเสฎฐวุฒิ   พงษ์อุดทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101021   นายอภิชัย   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101023   นายอัลก็อฟฟาล   ภูยุทธานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101024   นายเอนก   หมื่นเผือก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101025   นายวันชัย   ตะเรอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101301   นางสาวกนกวรรณ   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101302   นายกฤตานน   ทิพยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101303   นายกฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101305   นางสาวกัณฐิกา   เต็งศิริวัฒนานนท์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101306   นางสาวกันต์ฤทัย   คำน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101308   นางสาวกาญจนา   เมืองสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101310   นางสาวกิติยา   วรจินะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101311   นายเกริกวิทย์   วงศ์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101312   นางสาวเกศสินีย์   โนชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101314   นางสาวเขมจิรา   ทิดจิ๋ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101315   นายจตุพล   ทองคำห่อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101316   นายจตุรพร   เสนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101318   นางสาวจารุวรรณ   ตลับนาค : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101321   นายเจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101322   นางสาวฉัตรธิดา   สามเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101323   นางสาวชฎาทิพย์   โสรสสีโสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101325   นางสาวชลดา   กันแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101326   นางสาวชลมุจลินท์   ไตรนทีพิทักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101328   นางสาวชุติกาญจน์   ศรทองแดง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101329   นางสาวฐิติกาล   คำเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101330   นางสาวณัฐกมล   กระแสร์สินธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101331   นายณัฐกิตติ์   คุ้มชนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101332   นางสาวณัฐธยาน์   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101333   นางสาวณัฐธิกา   ขันใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101334   นางสาวณัฐธิดา   อุปราสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101335   นายณัฐนันท์   ทาหอม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101336   นายณัฐพงศ์   มาไกล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101337   นายณัฐพงษ์   ดีมาก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101338   นายณัฐพล   รังษิมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101339   นางสาวณัฐมล   ผูกน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101340   นางสาวณัฐริกา   กาจสกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101341   นางสาวเด่นนภา   วงจวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101342   นายตะวัน   คำภีร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101343   นายทวีวัฒน์   สินทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101345   นางสาวธนพร   มันจา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101346   นายธนพล   สารเดช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101347   นายธวัชชัย   ปิงกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101349   นางสาวธัญญา   วิเศษคุณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101350   นางสาวธัญพิชชา   แจ้งสว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101351   นางสาวธิดาเทพ   พลอาสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101353   นายนพนนท์   มิ้มโต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101354   นางสาวนราพร   ทองริว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101355   นางสาวนวพร   รักไท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101356   นางสาวนำหทัย   กุณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101357   นางสาวนิชนิภา   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101359   นางสาวนุชนาฏ   ซางสุภาพ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101360   นางสาวเบญจรัตน์   อาจวิจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101361   นางสาวเบญญา   พูดคล่อง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101362   นายปฏิภาณ   กอหลวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101363   นางสาวปนัดดา   โทสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101364   นางสาวปริณดา   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101365   นางสาวปาณิศา   บุญถึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101366   นางสาวปิยธิดา   ยี่บัว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101367   นางสาวปิยมน   เป็งทินา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101368   นายพงศธร   จันทร์ลือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101369   นายพรเทพ   ลาศนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101370   นายพลกฤษณ์   วิจิตรพงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101371   นางสาวพลอยไพลิน   ว่องศรียานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101374   นางสาวพันทิวา   คำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101375   นางสาวพิชญ์สินี   ไชยเชื้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101376   นางสาวพิชณ์สินี   แก้วลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101377   นางสาวพีรดา   ไฝ่ฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101378   นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์   จันทร์หอม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101379   นายภควัต   วิจิตรบรรจง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101381   นายภานุพงศ์   ตาละกา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101382   นางสาวมณีนุช   ขันติรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101383   นางสาวมัลลิกา   อำนิด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101385   นางสาวยามล   แต้มศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101386   นางสาวยุวดี   พรกัลญาณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101387   นางสาวระพีพรรณ   มุ่งมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101388   นายรัชชานนท์   สุนะพรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101389   นายรัชมินทร์   แก้วสิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101390   นางสาวรัตนาภรณ์   ตาวตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101391   นางสาวรุ่งทิวา   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101392   นางสาวเรณู   โคคำมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101395   นางสาววนิชชา   ยอมใบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101396   นางสาววรัชยา   เครือนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101397   นางสาววราภรณ์   ภู่น้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101399   นายวสุณัฎฐ์   อภัยภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101401   นางสาววิชราภรณ์   เหมืองน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101402   นางสาววิรัลยุพา   แปงใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101403   นายวีรพล   วีระคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101404   นายวุฒิไกร   ทางาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101405   นายวุฒิภัทร์   ใจหนัก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101406   นางสาวศลิษา   จันต๊ะตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101407   นางสาวศศิธร   ศรีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101408   นางสาวศิระประภา   ใจกล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101409   นางสาวศิรินยา   คำบัว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101410   นางสาวศิริวิภา   นาระถี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101411   นางสาวสนธิญา   สานิถา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101412   นายสมพร   กาอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101413   นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101414   นางสาวสมฤทัย   สมทะนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101416   นางสาวสริฏา   เดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101417   นายสายชล   เขียวสา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101419   นางสาวสุปรียา   หัสเสม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101420   นางสาวสุมณฑิรา   อุตระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101421   นางสาวสุมาพร   กองมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101422   นายสุรศักดิ์   นวลสนิท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101423   นางสาวสุรัตนา   คงกระพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101424   นายอติพงษ์   แก้วเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101425   นายอนุรักษ์   อ้ายจันทึก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101426   นายอภิสิทธิ์   ติดชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101427   นางสาวอมรรัตน์   ประจำถิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101428   นางสาวอุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101429   นายเอกดนู   เสียงใส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822102001   นายจิรวัฒน์   ตุ้ยหนิ้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102002   นายชัยวัชร   ไชยแสนวัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102003   นายณัฐวดล   ดำภูผา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102004   นายฌานุฐิต   ทมธิแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102007   นางสาวนงลักษณ์   - : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102008   นางสาวนิภากร   แก้วสีหาบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102009   นายพงศ์นัช   บรรหาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102010   นางสาวพรไพริน   เพชรพิง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102011   นายพิเชษฐ์   กระแสโท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102012   นางสาวมณีวรรณ   อุสวะโสภากุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102013   นายเรวัฒนน์   คุณสุขุมพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102014   นายเรวัติ   สารสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102015   นางสาววาลิศรา   คำศรีสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102016   นายชยาธร   ขวัญนาค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102017   นายสิทธิชัย   ปะบือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102018   นางสาวสุกัญญา   เขี่ยนแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102019   นายสิทธิศักดิ์   วิริยะศักดาพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102020   นางสาวอุไรรัตน์   อาเคอ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102021   นางสาวฮิโตมิ   ฮาร่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822103001   นางสาวกนกชล   เพ็ญพาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103002   นางสาวกรุณา   สาระกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103003   นายกฤษณะ   นางเมาะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103004   นางสาวขวัญชีวา   อินทร์ปู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103005   นายณรงค์ศักดิ์   บุญส่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103006   นายนพพนันท์   อู่ดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103007   นายนันทนัท   เสนาะบรรเลง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103008   นายนันทวุฒิ   ผิวพรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103009   นางสาวเนาวรัตน์   พยุงชงโค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103010   นายภคพล   ธีรศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103011   นางสาวปิยนุช   ครุฑเเก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103012   นายพงศธร   บุญรอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103013   นายพชร   สงวนชม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103014   นางสาวพรรณี   - : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103015   นางสาวพิมพ์ชนก   หมุนกลาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103016   นายวงศกร   แซ่ฟ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103017   นายวรนาถ   จารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103018   นายวราชัย   ขุนสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103019   นายวีรยุทธ   ดวงนิมิตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103020   นายศรัทธา   ภิญญกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103021   นายสุภาพ   คำจำปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103022   นายสุรศักดิ์   ชวลิตกิจการ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103023   นายอรุณ   นิลดำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103024   นายอัครเดช   จิโนบัว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103025   นางสาวอัจฉรา   ฝั้นเฝือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5901125357   นายฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5922101001   ว่าที่ร้อยตรีคุณานนต์   วงศ์เทศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101002   นายจักรพงศ์   บันดาลพิภพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101003   นายจักรพงษ์   กองจันดา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101004   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101005   นายฉัตรชัย   เที่ยงแท้ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101006   นายโชติสิริ   คำนวล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101007   นางสาวดาวเรือง   นิลบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101008   นายเผด็จการ   ชำนาญกิจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101009   นางสาวพรนิภา   คงเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101010   นางสาวพลอยไพฑูรย์   วัฒนสุวรรณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101011   นายยุทธนา   ชัยศิริ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101012   นายวัชรินทร์   กลับขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101013   นายสมเกียรติ   เลาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101014   นางสาวสุดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101015   นางสาวสุภารัตน์   พลขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101016   นายอภิสร   อุมาจิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101017   นายอภิสิทธิ์   วารีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101018   นางสาวอริสรา   บุญพึ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101301   นางสาวกมลรัตน์   ใจมุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101302   นางสาวกรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101303   นายกฤษณกาญจน์   กันรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101304   นายก้องนเรนทร์   คันทะพรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101305   นางสาวกัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101306   นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101307   นางสาวกาญจนา   ศรีนวลใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101308   นางสาวกานต์รวี   ชวลิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101309   นางสาวกุลณัฐ   แก้วกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101310   นายเกษมสันต์   เกษรแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101311   นางสาวจริยา   จ๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101312   นางสาวจิรนันท์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101314   นางสาวจุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101315   นางสาวจุติพร   จบจังหรีด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101316   นายเจนวิทย์   นุศรีอัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101317   นายเจษฎา   ศรีรักษา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101318   นางสาวชไมพร   แก้วบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101319   นายชยพล   ใจมิภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101320   นางสาวชลิดา   ใจมาเครือ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101321   นายชัชชน   อุปมาณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101322   นางสาวชิตาภรณ์   ปานเหลือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101324   นางสาวญาสุมินทร์   เขื่อนขวา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101325   นายฐิติกร   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101326   นางสาวณภัทราภรณ์   ศักดิ์สูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101327   นางสาวณัฐชยา   ดีดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101329   นางสาวณัฐณิชา   มณีวรรณ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101330   นางสาวณัฐธิดา   ทะสีใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101331   นายณัฐพงศ์   หมื่นมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101332   นางสาวณัฐสุดา   พรคชรักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101334   นายธวัชชัย   จายานะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101335   นางสาวธัญลักษณ์   หอมนาน : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101336   นางสาวธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101337   นายธีรโชติ   นางแล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101338   นางสาวนงนภัส   มะโนเปียง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101339   นายนนทวัฒน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101340   นางสาวนนทิชา   เกลียวกมลทัต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101341   นายนพรัตน์   บุญยวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101342   นางสาวนภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101343   นางสาวนันทิพร   สอนขยัน : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101344   นางสาวนิชาภัทร   อายะชู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101345   นางสาวนุชจรี   ภายศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101346   นางสาวนุชนารถ   อุดสืบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101348   นางสาวเบญจวรรณ   นำแจ้ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101349   นางสาวเบญญา   ยะเปียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101350   นายปฏิพล   จันทาพูน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101351   นายปฏิพัทธ์   กาเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101353   นายปัญญา   เกษมวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101355   นางสาวปิยรัตน์   สมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101356   นายพชร   ผานดอยแดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101357   นางสาวพรธีรา   สมบรรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101358   นางสาวพลอยไพริน   ปัญโยกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101359   นางสาวพัชณิภา   ก้อนไพบูลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101360   นางสาวพัฒนวพรรณ   ปารีธัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101361   นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101362   นายภูตะวัน   ลุกิตติกร : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101363   นางสาวมณีรัตน์   มูลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101364   นางสาวมฤคทัย   เพียรงาน : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101365   นางสาวมัลลิกา   กองขาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101366   นางสาวมัลลิกา   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101367   นางสาวเมธินี   สองเมือง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101368   นายรวิพล   สร้อยมณีวรรณ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101369   นางสาวรวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101370   นางสาวรวิสรา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101371   นางสาวรัตติญากร   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101372   นางสาวรัตนาภรณ์   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101373   นางสาวรุ่งนภา   สมทา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101374   นายเริงฤทธิ์   แซ่ภู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101375   นายฤทธิเกียรติ   ปิงตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101376   นางสาวลลิตาพร   โถงาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101377   นางสาววนัสนันท์   ฉัตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101378   นางสาววนิดา   ดวงคงสมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101379   นายวรกานต์   โพธิวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101380   นายวรยุทธ   วิสาปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101381   นายวรากร   นาปรัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101382   นางสาววัชรินทร์   จันติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101383   นายวิจักษณ์พงศ์   จบเจนภัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101384   นางสาววิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101385   นางสาววิชิดา   พิชตาพาณิชย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101386   นายวิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101387   นางสาววิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101388   นางสาววิมลมณี   นิสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101389   นางสาววิลาวัลย์   วงศ์คำปวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101390   นางสาววิไลทอง   เด่นแก้ว : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101391   นายวิวัฒน์   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101392   นางสาววีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101394   นายศศิพงศ์   นันทะชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101397   นางสาวศิรินภา   แก้วแสง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101398   นางสาวศิริรัตน์   ไชยะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101399   นายศิวกร   บัวหลวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101400   นายศุภกานต์   ดาษดาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101401   นางสาวศุภิสรา   ทรวงแสวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101402   นายสมชัย   สีตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101403   นายสมัชญ์   เทียมศิลป์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101404   นายสรธร   ธิติสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101405   นางสาวสันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101406   นางสาวสายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101408   นางสาวสิริรัตน์   ปิ๊กมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101409   นางสาวสุกัญญา   ชมดง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101410   นางสาวสุนิสา   วะจะนะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101411   นางสาวสุพรรษา   พุทธชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101412   นางสาวสุพิชญา   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101414   นายสุรวุฒิ   ช่วยนุกูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101415   นายสุริยา   เตจารังษี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101417   นายเสฏฐวุฒิ   วงค์ยามี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101418   นางสาวอทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101420   นางสาวอภิญญา   ภูมิยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101422   นางสาวอรพิน   ซาวสืบ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101423   นางสาวอรวรรณ   ธัมมโน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101424   นางสาวอรอนงค์   จันทร์เกตุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101425   นางสาวอริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101426   นางสาวอังคณากร   เฟื้อนใหล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101427   นางสาวอัยเรศ   สำราญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101428   นายอิทธิชัย   เหมยคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101429   นางสาวอินทุอร   คชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101430   นางสาวอินธุออน   ผิวงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101431   นางสาวไอดา   จันทร์พริก : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922102001   นายจักรกฤษณ์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102002   นายจักรกฤษณ์   เชื้อสาวะถี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102003   นางสาวจินห์จุฑา   แซ่ม้า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102004   นายจิรพันธุ์   สายต่างใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102005   นางสาวจุฑามาศ   ฉิมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102006   นายชัยณรงค์   วรรณชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102007   นายธนาวัชร์   ชูชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102008   นายธีรยุทธ์   หนูเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102009   นายนพชัย   ใจเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102010   นางสาวพนิดา   สุขศรีพนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102011   นางสาวพรไพรินทร์   ชุ่มกลิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102012   นายพรรณทวุฒิ   ราชเดิม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102013   นางสาวเมทินี   ลือขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102014   นายยุทธการ   แก้วสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102015   นายลอเอ๋อ   ลาหู่นะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102016   นายวัชระวิทย์   ศรีบูพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102017   นายวุฒิพงศ์   สุขมูลศิริ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102018   นางสาวสมถวิล   คำหมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102019   นางสาวสุดาวรรณ   ศรียางแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102020   นายสุทธิศักดิ์   พลอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102021   นางสาวสุธิดา   พลอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102022   นายอดิศักดิ์   แสนสี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102023   นายอนวัช   สุขเพิ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922102024   นางสาวอมรรัตน์   ล้อมลาย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922103001   นายกัณหา   ตุ้มนิลกาล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103002   นายกิจพงศ์   สายยิ้ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103003   นายกิตินันท์   วงค์เพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103004   นางสาวจิระประภา   จั๋นตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103005   นายชวนากร   นนทวิลาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103006   นายชาคริส   งามยิ่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103007   นายณรงค์ฤทธิ์   เกษมสุขไพศาล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103008   นายทวีศักดิ์   หนานใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103009   นายธนัช   ปวนเต็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103010   นายพรพล   ทองพราย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103011   นายพินัย   สิงห์บุตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103012   นายยรรยง   คำเหม้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103013   นางสาวรัชฎา   รูปช้าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103014   นางสาวรัตติกาล   วังจอมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103015   นายวรสิทธิ์   นักสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103016   นายวัชรินทร์   แตงนิ่ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103017   นายศราวุธ   หาญฤทัยโชคสกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103018   นายศักดิ์ชัย   แต้เถา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103019   นายสมัชญ์   สืบศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103020   นายสราวุฒิ   พรหมทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103021   นางสาวสิริลักษณ์   ยิ้มยนต์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103022   นายหรรษา   ยศสมบัติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103023   นายอดิสรณ์   บุญยู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103024   นายอนนต์   คุ้มเพื่อน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103025   นางสาวอภิญญา   เวโสวา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922103026   นายอัมรินทร์   คุณศิริโรจน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง