ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 15ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5805101392   นางสาวกวินตา   พรมมาตร์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 15ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5905204326   นายธีรภัทร์   อินทร์แพง : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5905204345   นายสรวิศ   สนธิคุณ : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5906105308   นางสาวกัลยารัตน์   หล้าสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5906105326   นายชาญณรงค์   วรรณคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5912102320   นายณัฐพงษ์   ใบบอกบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5914101352   นายภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5918102367   นายอธิวัฒน์   นิธิพัฒน์โสภา : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
5922101392   นางสาววีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง