ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
48911506   นายณภัทร   แก่นสาร์ : บริหารการพัฒนา 12ชั่วโมง
5901101031   นายพงษ์ดนัย   พวงสมบัติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101034   นายภานุกรณ์   โชติบ้านขาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101039   นายลัทธสิทธิ์   แก้วประพาฬ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101042   นายสมพร   แก้วการไร่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101053   นายเอกชัย   ศรีกระจ่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101303   นางสาวกาญจนา   สมบูรณ์ทรัพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101316   นางสาวณัฐกานต์   ศรีบุญเพ็ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101317   นางสาวณัฐณิชา   กุนาจา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101349   นางสาวพิมพ์ชนก   น้อยลา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102360   นางสาวดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102371   นายธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102474   นางสาวสุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113302   นางสาวกมลลักษณ์   แก้วปรีดาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113342   นางสาวสุธาทิพย์   อุดมศรี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113344   นางสาวอภิญญา   เลาะไชยสงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113348   นางสาวจุฑารัตน์   ยอดคำ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
5901124321   นางสาวไพลิน   คำอาจ : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
5901125353   นายแสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101354   นายมงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904101367   นายศรายุธ   สีเเบน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101372   นายศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102310   นายเดชาธร   แสนเสนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102316   นายนที   จันทร์ดวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102320   นางสาวนุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102328   นายพุฒิสรรค์   ชฎาธาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102340   นางสาวศุภางค์   ไชยนาม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 12ชั่วโมง
5904103314   นางสาวณิชารัศม์   เอกไพศาลพงษ์ : เคมี 12ชั่วโมง
5904103323   นายพชรพล   จุลอำพันธ์ : เคมี 12ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5904105307   นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะมือ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5904105318   นางสาวนภารัตน์   ผ่องศรีใส : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5904105327   นางสาวมุกดา   นุ้ยสุข : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5904107309   นางสาวปาริชาติ   เขียวชอุ่ม : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904107310   นางสาวปิยณัฏฐ์   ขันแข่งบุญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904109304   นายจักรภพ   นามะเสน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
5904109317   นางสาวพิมพ์ธนารัตน์   มุ่งการ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
5904109319   นางสาวไพรินทร์   ไชยกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
5904109323   นางสาววลัยกานต์   สารานพกุล : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
5904109324   นางสาวศรุดา   สุนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
5905101413   นางสาวอำพาวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906102001   นางสาวกฤติกา   สุทจันโท : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102017   นายทัตพงษ์   อินต๊ะวิลา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102021   นางสาวประไพวัลย์   คำหลิ้ม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102029   นายศักดิ์ณรงค์   คำราพิศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102031   นายศุภณัฐ   นิลสวิท : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102311   นางสาวกัญญาณัฐ   เลาห์ทวีรุ่งเรือง : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102366   นางสาวณัฐฐกานต์   บุตรพรม : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102392   นางสาวธนัชญา   ทิพย์ดวง : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102425   นายปธานิน   อินทนันท์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5906103038   นายปฐมพร   นุ่มเมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103067   นางสาวสิริมา   สุขใจ : บัญชี 9ชั่วโมง
5906103086   นายอิทธิรัตน์   ปิงวัง : บัญชี 9ชั่วโมง
5906103369   นายธนกร   ยาสมร : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103394   นางสาวปฐมพร   บุญเมือง : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103431   นางสาวมีนรญา   บุตรธนู : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103505   นายอาษา   เขื่อนควบ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104302   นางสาวกนกวรรณ   ทิศสัก : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104320   นางสาวเขมิกา   จำปา : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104458   นางสาวสุวิมล   ทานันท์ : การเงิน 9ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 9ชั่วโมง
5906104471   นางสาวอรวี   เมฆพัฒน์ : การเงิน 12ชั่วโมง
5906105009   นายชัยธวัช   ยาพรหม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5906105011   นางสาวฐิติมา   ปวนวันประสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5906105013   นางสาวธนัฐดา   เมี้ยนกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5906105031   นายวชากร   อภินนท์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5906105038   นางสาวสุดารัตน์   ยอดคำปา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5909101308   นางสาวกานติมา   สงวนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5909101352   นางสาวปวริศา   สิ่วไธสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5909101388   นายศิริวัฒน์   วังโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5910101011   นายธนบดี   ปิ่นทศิริ : การประมง 12ชั่วโมง
5910101014   นายนราทร   นาคกล่อม : การประมง 12ชั่วโมง
5910101017   นางสาวปาริฉัตร   อุปถานา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101025   นางสาววนิฐาร์   ช่วยเอียด : การประมง 12ชั่วโมง
5910101028   นายศตพล   วิจิตรโสภา : การประมง 12ชั่วโมง
5910101306   นายการันต์   นาคพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101401   นายศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5912101303   นางสาวกนกอร   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5912101331   นางสาวณิชกานต์   ดวงวะนา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5912101335   นางสาวธนาพร   ดอนคำมูล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5912101381   นายสุรเชษฐ์   อินต๊ะมูล : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5912101385   นายอรรถพล   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5912106363   นางสาวรังสิยา   จวงจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106366   นางสาววนิดา   ศรีบุบผา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106377   นางสาวศิริวรรณ   ทาสัก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912107345   นางสาวอภิชญา   วัฒนวรรณกุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101310   นางสาวณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914102336   นางสาวปณิตตา   คงเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5915123334   นางสาวทัดดาว   สมประสงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5915123340   นายธีรภัทร   สายวงศโห้ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5915123349   นายปรเมทย์   สุพุง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123382   นายวัฒนา   วอนสร้อย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5915123404   นางสาวออมทรัพย์   ทาไชยวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5918102328   นายธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5918102330   นายนนทวัช   สุรฉัตร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5918102352   นายรัชนิกร   พรมประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5922101002   นายจักรพงศ์   บันดาลพิภพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5922101004   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5922101006   นายโชติสิริ   คำนวล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5922101008   นายเผด็จการ   ชำนาญกิจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5922101314   นางสาวจุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5922101380   นายวรยุทธ   วิสาปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง