ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 25ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 25ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 25ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 25ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 25ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 25ชั่วโมง
5806101500   นางสาวสุจิตกานต์   หงสไกร : การจัดการ 25ชั่วโมง
5806103471   นางสาวศุพัชรวรรณ   ยศอ่อน : บัญชี 25ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 25ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 25ชั่วโมง
5806104446   นางสาวภรณ์ชิตา   จิตนาน : การเงิน 25ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 25ชั่วโมง
5905104376   วณิชยา   ศรีประวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 25ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 25ชั่วโมง
5906102477   นางสาวรัชศิกา   ทรัพย์สิน : การตลาด 25ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 25ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 25ชั่วโมง