ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604101301   นางสาวกนกวรรณ   สานตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101303   นายนิติรุจน์   มั่นคงปิติพัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101304   นางสาวกัลชยุดา   ศักดิ์ศรชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101305   นายการัณย์   อ่ำสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101306   นายกิติพงศ์   จันทร์เป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101312   นายจิรายุทธ   แสงตะกัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101313   นายจิรายุส   บัวอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101314   นางสาวชลธิชา   ชมตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101316   นายชวลิต   ชาวประโคน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101319   นายชิษณุพงศ์   ชัยวุฒิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101320   นางสาวชุตินันท์   ตรงต่อกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101321   นางสาวชุติมา   บึงลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101322   นายฐิติณัฐต์   ฉิมเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101323   นายฐิติเบศร์   สมัครการไถ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101324   นายฐิติพงศ์   ศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101325   นายณัฐพงศ์   ทิพยมณฑล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101326   นายณัฐวุฒิ   ปิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101328   นางสาวทัดดาว   รักษาป่า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101329   นายธนกฤต   ภูโอบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101331   นายธนพงษ์   วรรณภิระ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101332   นางสาวธิดาลักษณ์   โพธิพฤกษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101333   นายธีรพัตร   ประทีป ณ ถลาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101334   นายธีรวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101338   นายนัฐนนท์   พัดโพธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101340   นางสาวนันทิยา   เพลิดนอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101342   นางสาวเนตรชนก   แสงขาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101344   นางสาวธีร์จุฑา   นาคชลธี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101345   นายบุญฤทธิ์   ปานันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101347   นางสาวปติณญา   มูลทรายคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101348   นายประเสริฐ   กุลบริคุปต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101353   นายพงศ์ภรณ์   ปริปุณณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101355   นางสาวพิชญ์สินี   อ่อนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101356   นายพิชิต   สดับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101358   นางสาวภัทธวรา   ดวงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101359   นายภาณุพงศ์   มีสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101361   นายภามชนก   บุญเป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101362   นายภาสุ   เสรีรัตนพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101363   นายจิรวัฒน์   จอกดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101364   นายมนตรี   ทิวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101367   นางสาวเมธาวี   เฟื่องทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101369   นางสาวรัตติกาล   ปิลาเป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101374   นางสาววัลวิภา   ทรงหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101379   นายวุฒิพงศ์   ปุ๊ดหน่อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101380   นางสาวคล้ายวาด   บุณยะกาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101381   นายศรายุทธ   คำเขียว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101384   นายศิวนนท์   ปาลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101385   นางสาวศิวะพร   มหาสิทธิโชคศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101387   นายศุภฤกษ์   พุทธิมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101389   นางสาวสกาวเดือน   เกษกาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101390   นายสมิทร์   สุขสวัสดิ์เสรีกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101391   นายสรณ   ศุขเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101392   นายสิทธิชัย   ศรีทิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101393   นางสาวสิริภรณ์   นระโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101394   นายสุธิวัฒน์   วงษ์คำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101395   นางสาวสุภาณี   วงศ์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101396   นายอภิลักษณ์   หลวงหล้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101397   นายอรรคพล   อินทรศร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101399   นางสาวอรอุมา   แก่นท้าว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101401   นางสาวอัญธิกานต์   วังพลากร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5604101404   นายณรัฐศภรณ์   เหมรา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5606101443   นายวรวิช   วงค์พรม : การจัดการ 9.5ชั่วโมง
5606102428   นางสาวจารุวรรณ   จันทะคำ : การตลาด 9.5ชั่วโมง
5704101301   นางสาวกนกวรรณ   ชมภูเทพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101306   นางสาวกัญจนา   โพธิวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101314   นายเกียรติศักดิ์   อาจปักษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101322   นายชลมารค   สอนอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101323   นางสาวชินานาฏ   อรเนตรพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101325   นายฐิติ   ธิช่างทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101328   นายณัชพล   มานะชัยชนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101329   นางสาวณัฐฌลา   กอบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101330   นายณัฐพงศ์   คุ้มแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101341   นางสาวธนพร   ทองดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101343   นางสาวธนิกานต์   ญานะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101344   นางสาวธีมาพร   สอนอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101346   นายนริศร   มาขอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101349   นายนิติรัตน์   ทับลอย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101351   นายประภวิษณุ์   แก้วมาเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101355   นางสาวพรทิพย์   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101356   นางสาวพรทิพย์   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101359   นางสาวพรริกา   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101360   นางสาวพิชชาพร   ทองขาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101361   นายไพรัชต์   ระงับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101364   นางสาวภัทราภา   จี้หอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101371   นายรัฐพงษ์   หน่อแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101374   นายวชิรวิชญ์   แก้วชัยรัตนโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101375   นางสาววนัชพร   แก้วสะแสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101376   นางสาววรรณภา   โฉมนาค : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101377   นางสาววิภาภรณ์   รุทธการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101379   นายศฤงคาร   โสภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101380   นางสาวศศินา   โชคศิริมงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101382   นายศิวกร   เรืองวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101384   นายศุภวิชญ์   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101387   นายสหรัฐ   สันติวราวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101389   นางสาวไอญารินทร์   อุดมวิชัยกร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101390   นางสาวสิริลักษณ์   สาวิยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101391   นางสาวสิริวิมล   เชื้อไทย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101392   นายสุขเกษม   อินทจักร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101395   นางสาวสุทธิดา   ปัททุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101402   นางสาวอภิญญา   วงศ์พรหม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101404   นายอมรเทพ   อ่อนตาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101409   นางสาวออมสิน   หลีกดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101410   นายอัษฎา   สุขขีสืบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5704101411   นางสาวอิสรา   ขัดคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101309   นายเกริกกาญจน์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101310   นางสาวเกษศิณี   พ่วงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101311   นายเกียรติศักดิ์   พรหมพิจารณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101314   นายจักรินทร์   สืบเสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101315   นางสาวจินทภา   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101316   นางสาวเจนจิรา   วงค์ใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101318   นายเฉลิมเกียรติ   เป็นมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101319   นายชัยวัฒน์   ไชยวุธ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101320   นางสาวชื่นกมล   อุปคำพลัฏฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101324   นายณรงค์ฤทธิ์   ประจันตะเสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101326   นางสาวณัฐฐินันท์   ใยบัว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101328   นายณัฐพล   ไชยเสือ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101329   นายณัฐพันธ์   สมภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101330   นางสาวณิชากร   เหมราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101334   นายธนุต   ชูโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101335   นายธัญพิสิษฐ์   ราชสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101336   นางสาวธันญภรณ์   หมวกหมื่นไวย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101337   นางสาวธิดา   ขำศิริรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101338   นายธิติ   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101342   นายธีรภัทร   อินทร์ประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101346   นายนพชาติ   สารสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101348   นางสาวนฤมล   กาญจนะดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101351   นางสาวนิธิพร   ใสปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101359   นายปฐวี   ใจเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101361   นายปิยพนธ์   ทองเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101366   นายพงศ์พิเชฐ   ธาดาเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101367   นางสาวพรธิชา   บุญมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101368   นายพัชรพงษ์   ตั๋นเมทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101371   นางสาวภัคจิรา   วันแอเลาะห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101374   นายภูวิศ   สุริวงค์ใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101376   นางสาวมาลีวัลย์   แซ่ตั้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101377   นายเมธาวี   ศรีวิไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101381   นายวรพงษ์   มณีสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101384   นายวัชรพงศ์   กุยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101394   นายศุภกฤต   ม่วงเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101395   นายศุภกฤต   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101396   นายศุภกิตต์   คำปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101400   นายสิริภพ   พรมปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101402   นายสุขสันต์   เป็นสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101403   นายสุธี   ใจกุลทรัพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101407   นายสุภัคพล   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101411   นายอภิชัย   รัตนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101417   นายอังกฤษ   ผดุงพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101418   นายอังกฤษ   ศิริวรนันท์กุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101420   นายอิงควัตร   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804101421   นายอิทธิกร   ชาประดิษฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5804106361   นายกิตติชัย   ทัศนพันธ์เพชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9.5ชั่วโมง
5904101301   นางสาวกรวรรณ   จิตร์จวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101303   นายกฤติน   ภูษาพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101305   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วปานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101307   นางสาวเกวลิน   วงศ์แพงศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101308   นางสาวเกศญาภัค   วงษ์ทหาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101310   นายเกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101311   นายจิรายุ   ปราบหงส์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101312   นางสาวชนนิกานต์   อบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101314   นายชินกฤต   เสาสีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101316   นางสาวณัชชา   ธีระเลิศธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101317   นายณัฐวุฒิ   ตั้งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101320   นายธงชาติ   เทพารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101321   นายธณพล   เพ็งสลุง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101323   นายธนัยนันท์   จิระพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101324   นายธฤต   สุนิลหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101325   นางสาวธิดารัตน์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101326   นายธีรภัทร์   สวยสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101329   นายธีรุตม์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101331   นางสาวนาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101332   นางสาวประภัสสร   นิ่มเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101333   นายปรัชญา   ขุนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101334   นายปราชญ์   เพียงไพรชม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101336   นางสาวพยัติกา   นิลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101339   นายพันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101340   นายพันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101341   นางสาวพิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101343   นายพิสิฐพงศ์   มูลประการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101344   นายพีรพัฒน์   ติยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101345   นายพีระพันธ์   ขันชุ่ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101346   นางสาวแพรวา   ดาระสวัสดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101347   นายภวัต   คุ้มครอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101348   นางสาวภัทร   ปุกมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101354   นายมงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101355   นางสาวมณปริยา   ชัยวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101358   นางสาวฤทัย   คำสายใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101359   นายวรรณพนธ์   โรจนรุ่งทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101360   นางสาววรรณสินี   โพตะกาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101364   นายวิสุทธินันต์   กันทะมาลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101365   นางสาววีรยา   พงศ์พิทยุตม์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101367   นายศรายุธ   สีเเบน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101368   นายศักดิ์สิทธิ์   สีแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101370   นายศิวกร   มณีศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101372   นายศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101375   นางสาวศุภิสรา   จันทร์แดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101377   นายสิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101380   นางสาวสุนิสา   คงเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101381   นางสาวสุพรรณา   เจตะวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101382   นางสาวสุภัทรา   ทะวีสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101383   นางสาวสุภาภรณ์   บัวถา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101386   นางสาวสุวิชญา   นันทไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101390   นางสาวอนามิกา   นิกรเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง
5904101394   นายเอกภพ   เป็งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9.5ชั่วโมง