ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5504101301   นางสาวกชกร   ยศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101302   นางสาวกนกกาญจน์   คูหา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101303   นายกมรพิศิษฐ์   สิริวรธันย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101304   นายกมล   คงเมฆา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101305   นางสาวกมลฉัตร   สินไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101306   นางสาวกมลลักษณ์   ธีราธนภาคย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101307   นางสาวกฤษณา   จอมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101308   นางสาวกาญจนรัตน์   กาศมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101309   นางสาวกาญจนา   พวงสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101310   นายกิจจา   ไชยเลิศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101312   นายกิตติศักดิ์   ไชยวงทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101313   นายเกรียงไกร   ศรีน้ำคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101314   นางสาวเกศนา   ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101315   นายไกรวิชญ์   หาญขว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101316   นางสาวขวัญนคร   ปานิเสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101317   นางสาวจรรยพร   ขัดวิลาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101318   นายจักรกฤษณ์   จันทะวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101319   นายจักรพันธุ์   กลับมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101320   นายจักรภัทร   แก้วหานาท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101321   นางสาวจิระนันท์   วงษ์ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101322   นางสาวจุฑาพร   สิงห์ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101324   นางสาวชญานิน   คำสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101325   นางสาวชญาพร   เสวตกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101326   นายชัยวัฒน์   สีสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101327   นายชาคริสต์   สายเคน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101328   นางสาวชื่นนภา   แก้วสุรินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101329   นายชุติพนธ์   คานสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101330   นายเชาวฤทธิ์   คำอ้าย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101331   นายโชคชัย   มูลควร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101332   นายไชยวัฒน์   สุรวิทย์ธรรมะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101333   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101334   นายณฐพร   วงค์อ่วน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101335   นายณปภัช   สมศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101336   นายณัฐพงษ์   บุญชู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101337   นางสาวณัฐพร   ป้อมสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101338   นายณัฐภูมิ   สืบสมบัติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101339   นางสาวดารณี   ทัพชารี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101340   นายเดชาธร   สมฟอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101341   นายตรัยฉัตร   คงทัศน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101342   นายติณณภพ   นุ่นวงษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101343   นายทศพร   ปาลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101344   นางสาวทิพวรรณ   มณีมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101345   นายธนโชติ   วิเศษสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101346   นายธรรมชาติ   นิ่มเขียว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101347   นายธวัช   ศรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101348   นายธัชพล   พริ้วขำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101349   นางสาวธัญกร   ยอดขาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101350   นายธัศนัย   นุต๊ะจักร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101351   นายธีรพงศ์   ใจเมธา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101352   นายธีรวัต   ฑีฆาวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101353   นายนพพล   บุญตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101355   นางสาวนริศรา   แก้วจรูญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101356   นายนฤนาท   เทพวาลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101357   นายนัฏฐ์วิษิษฏ์   ทุนกิจใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101358   นายนันทวัฒน์   รักษ์เผ่าสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101359   นางสาวนันทิพร   น้อยผล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101360   นางสาวนิศาชล   ณะจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101361   นางสาวนิสากร   สีดาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101362   นางสาวนูรีซัน   แลแตบาตู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101363   นายปยุต   ปานสิทธิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101364   นายประวิทย์   จันพินิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101365   นางสาวปาหนัน   เมืองฮาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101366   นายพงศ์นรินทร์   วิลัยคาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101367   นายพชร   ใจสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101368   นางสาวพนิตา   กอบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101369   นางสาวพรภิรมย์   พรมมาลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101370   นางสาวพรรณนภา   เตชะตามี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101371   นางสาวพัชรินทร์   อัปหัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101372   นายพิพัฒน์   โสภารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101373   นางสาวพิริยกร   นิจประกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101374   นายพิสิฏฐ์   ทองสว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101375   นางสาวเพ็ญนภา   ตาปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101376   นางสาวแพรวนภา   สระหงษ์ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101377   นางสาวเฟื่องฟ้า   อภิรุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101378   นางสาวเมทินี   เขียวปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101379   นางสาวเมทินี   พรมเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101380   นางสาวรัสรินทร์   เมธาเฉลิมพัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101381   นายราเชนทร์   เอี่ยมเสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101382   นายเลาโจ   เปียวแล่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101383   นางสาววรวีย์   สายสอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101384   นายวรัญญู   อิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101385   นายวัชร   วิริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101386   นายวัฒนา   มาทาเม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101387   นายวันชนะ   คิดอ่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101388   นายวิชัย   แซ่โซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101390   นายศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101391   นางสาวศศิฎา   อินวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101392   นางสาวศิรินทิพย์   โปธายี่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101393   นางสาวศิริพร   เตจ๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101394   นางสาวศิริพรรษ   เอกจิตต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101395   นายสถาพร   มูลลิสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101396   นายสราวุธ   ถนอมสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101397   นางสาวสิริวรรณ   ปันโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101398   นางสาวสุชาดา   บุตรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101399   นางสาวสุทธิดา   ผิวผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101400   นางสาวสุทธิดา   สมหล้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101401   นายสุทธินนท์   ชมภูเมืองชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101402   นายสุภชีพ   อินทรรุจิกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101403   นางสาวสุภาวิณี   อำพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101404   นายสุชาญ์   เมธาเวชวิชิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101405   นายสุรเชษฐ   จันทร์ต๊ะนิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101406   นายสุรเชษฐ์   เหมือนฟู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101407   นายสุรพล   สวัสดีพ่อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101408   นางสาวหยกมณี   ทีงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101409   นายพีรพล   ญาณันทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101410   นางสาวอภัณสิตางศุ์   เทพนากิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101411   นายอภิลักษณ์   ยามาซากิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101412   นายอมรศิลป์   เกรียงไกรสีห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101413   นางสาวอรพรรณ   จันทร์สอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101414   นายอรรถวิทย์   สุราราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101415   นางสาวอัญชลี   มินทร์ชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101416   นายอัมรินทร์   บุเวศวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101417   นางสาวฑิตยาธรณ์   เทพสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101418   นางสาวอิงอร   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5504101419   นายอุเทน   ธิมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5506101422   นางสาวฉันทิศา   ขันปิงปุ๊ด : การจัดการ 4.5ชั่วโมง
5506102419   นางสาวกิตติมา   แก้วงาม : การตลาด 4.5ชั่วโมง
5506102429   นางสาวนภัสวรรณ   ปัญญาน่าน : การตลาด 4.5ชั่วโมง
5522101432   นายวุฒิพงษ์   สุวรรณสิงห์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4.5ชั่วโมง
5604101301   นางสาวกนกวรรณ   สานตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101302   นางสาวกมลวรรณ   ดอกแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101305   นายการัณย์   อ่ำสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101312   นายจิรายุทธ   แสงตะกัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101315   นางสาวชลธิชา   ญานิวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101316   นายชวลิต   ชาวประโคน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101322   นายฐิติณัฐต์   ฉิมเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101329   นายธนกฤต   ภูโอบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101338   นายนัฐนนท์   พัดโพธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101342   นางสาวเนตรชนก   แสงขาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101344   นางสาวธีร์จุฑา   นาคชลธี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101375   นางสาววิจิตรา   พูนประสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101385   นางสาวศิวะพร   มหาสิทธิโชคศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101387   นายศุภฤกษ์   พุทธิมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101389   นางสาวสกาวเดือน   เกษกาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101392   นายสิทธิชัย   ศรีทิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101393   นางสาวสิริภรณ์   นระโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5604101399   นางสาวอรอุมา   แก่นท้าว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101302   นายกฤตยชญ์   แก้วสุทธิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101307   นายกิตติทัศน์   โสภณวัชรพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101309   นายเกริกกาญจน์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101310   นางสาวเกษศิณี   พ่วงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101314   นายจักรินทร์   สืบเสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101315   นางสาวจินทภา   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101316   นางสาวเจนจิรา   วงค์ใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101318   นายเฉลิมเกียรติ   เป็นมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101319   นายชัยวัฒน์   ไชยวุธ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101320   นางสาวชื่นกมล   อุปคำพลัฏฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101321   นางสาวฐิตยา   สวยมาก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101323   นายฐิติพัฒน์   แสงเดือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101324   นายณรงค์ฤทธิ์   ประจันตะเสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101325   นายณัฐกิตติ์   งานรุ่งเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101326   นางสาวณัฐฐินันท์   ใยบัว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101327   นายณัฐดนัย   ต่อกัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101330   นางสาวณิชากร   เหมราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101331   นางสาวณิชาพร   สร้อยงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101334   นายธนุต   ชูโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101335   นายธัญพิสิษฐ์   ราชสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101338   นายธิติ   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101341   นายธีรภัทร   รัตนสรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101342   นายธีรภัทร   อินทร์ประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101343   นายธีราวุฒิ   หงษ์ฟ้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101346   นายนพชาติ   สารสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101347   นายนภัทร   หล้าปิงเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101350   นายนิธิพงศ์   พรมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101351   นางสาวนิธิพร   ใสปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101352   นายนิธิวัฒน์   จิตร์น้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101354   นายนุติภูมิ   สิทธิแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101357   นายปฏิภาณ   หนูสิงห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101358   นายปฏิวัติ   ผิวละออง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101359   นายปฐวี   ใจเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101360   นายปรัชญา   ธรรมจี๋ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101361   นายปิยพนธ์   ทองเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101362   นายปิยะพงษ์   ดวงปินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101366   นายพงศ์พิเชฐ   ธาดาเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101367   นางสาวพรธิชา   บุญมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101368   นายพัชรพงษ์   ตั๋นเมทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101369   นายพิทวัส   ขัดปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101375   นางสาวมนัชญา   อินทรสูต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101376   นางสาวมาลีวัลย์   แซ่ตั้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101379   นางสาวรุ้งลาวรรณ   ณ คำตัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101381   นายวรพงษ์   มณีสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101383   นายวราวัฒน์   ว่องไว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101384   นายวัชรพงศ์   กุยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101386   นายวัชรพร   คำแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101387   นายวัฒนา   วิทยาลัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101390   นายศิรชัช   แดงไผ่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101393   นายศิวกร   สิทธิรินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101394   นายศุภกฤต   ม่วงเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101395   นายศุภกฤต   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101396   นายศุภกิตต์   คำปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101398   นายสหรัก   มณู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101400   นายสิริภพ   พรมปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101401   นายสุกัลย์   แสงสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101402   นายสุขสันต์   เป็นสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101403   นายสุธี   ใจกุลทรัพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101407   นายสุภัคพล   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101408   นายสุเมธ   กระหนาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101409   นายสุริยันต์   จันทรา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101410   นางสาวอทิติญา   บัวบรรเทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101411   นายอภิชัย   รัตนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101412   นายอภิสิทธิ์   วิสัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101416   นายอัครเดช   โพธิกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101417   นายอังกฤษ   ผดุงพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101418   นายอังกฤษ   ศิริวรนันท์กุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101419   นางสาวอาริศรา   ยศสาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101420   นายอิงควัตร   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5804101421   นายอิทธิกร   ชาประดิษฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101301   นางสาวกรวรรณ   จิตร์จวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101303   นายกฤติน   ภูษาพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101305   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วปานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101306   นายกันตพงศ์   มีปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101307   นางสาวเกวลิน   วงศ์แพงศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101308   นางสาวเกศญาภัค   วงษ์ทหาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101310   นายเกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101311   นายจิรายุ   ปราบหงส์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101312   นางสาวชนนิกานต์   อบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101314   นายชินกฤต   เสาสีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101316   นางสาวณัชชา   ธีระเลิศธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101317   นายณัฐวุฒิ   ตั้งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101319   นายทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101320   นายธงชาติ   เทพารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101325   นางสาวธิดารัตน์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101326   นายธีรภัทร์   สวยสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101327   นายธีรภัทร์   สามัคคี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101329   นายธีรุตม์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101331   นางสาวนาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101332   นางสาวประภัสสร   นิ่มเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101333   นายปรัชญา   ขุนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101334   นายปราชญ์   เพียงไพรชม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101335   นายปัญญาวัฒน์   ปลอดกระโทก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101336   นางสาวพยัติกา   นิลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101339   นายพันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101340   นายพันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101341   นางสาวพิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101343   นายพิสิฐพงศ์   มูลประการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101344   นายพีรพัฒน์   ติยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101345   นายพีระพันธ์   ขันชุ่ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101346   นางสาวแพรวา   ดาระสวัสดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101347   นายภวัต   คุ้มครอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101348   นางสาวภัทร   ปุกมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101350   นายภัทรดนัย   เทพบุญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101354   นายมงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101355   นางสาวมณปริยา   ชัยวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101358   นางสาวฤทัย   คำสายใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101359   นายวรรณพนธ์   โรจนรุ่งทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101360   นางสาววรรณสินี   โพตะกาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101364   นายวิสุทธินันต์   กันทะมาลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101365   นางสาววีรยา   พงศ์พิทยุตม์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101367   นายศรายุธ   สีเเบน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101368   นายศักดิ์สิทธิ์   สีแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101370   นายศิวกร   มณีศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101372   นายศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101375   นางสาวศุภิสรา   จันทร์แดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101376   นางสาวสมัชฌา   ดาวสูงเนิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101377   นายสิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101379   นายสุธีกานต์   รัตนวัฒน์กุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101380   นางสาวสุนิสา   คงเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101381   นางสาวสุพรรณา   เจตะวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101382   นางสาวสุภัทรา   ทะวีสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101383   นางสาวสุภาภรณ์   บัวถา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101385   นายสุรพล   ลุงวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101386   นางสาวสุวิชญา   นันทไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101390   นางสาวอนามิกา   นิกรเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101392   นายอภิชาติ   หวังดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101393   นายอภิสิทธิ์   ฟักเถื่อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
5904101394   นายเอกภพ   เป็งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง