ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5514101356   นายพงศกร   ผ่องใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5604105351   นางสาวสวรส   แสนหลวง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606104359   นายธนัญชิดา   ขันสุธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701105325   นายชวนัตถ์   ทัพเบิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701113302   นางสาวเกวลี   แสนคำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113304   นางสาวจุฑามาศ   จันทร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113305   นายปิญชาน์   อิ่มบู่ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113311   นางสาวทิชา   กัณหะกาญจนะ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113312   นางสาวทิพยรัตน์   เครือเทพ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113314   นางสาวนิภารัตน์   อุตบัววงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113316   นางสาวเบญจมาพร   บริสุทธิ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113317   นายประภาส   สมบูรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113319   ปรียะมาศ   แก้วสุวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113322   พิทยารัตน์   คอคง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113323   นางสาวพิมพ์ชนก   สาฉลาด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113324   นางสาวพิมพ์หทัย   กูลวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113325   นายพุฒิพร   บุญลอย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113327   นางสาวมิรันตรี   วิเศษ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113328   นางสาวยุวดี   ดาวโรยรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113329   นางสาวรัตนพร   อนุจร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113330   นางสาววราพร   ขยัน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113331   นางสาววราภรณ์   วงศ์คำตุ้ย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113333   นางสาวศิริลักษณ์   เพชรเวียง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113334   นางสาวศิวรุณ   จิรกุลศุภากรสิริ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113335   นางสาวสลิตา   ซ้อนกัน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113336   นางสาวสุชานันท์   แสนคำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113337   นางสาวสุดารัตน์   แท่งทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701125348   อภิเดช   ชัยพิริยะกิจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5703101333   นายพงศกร   กาวิกูล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 3ชั่วโมง
5801101040   นายสารัช   ผามั่ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801105351   ปฐพี   ใจอินต๊ะ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105374   วิโรจน์   เรืองสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105379   นางสาวศศิประภา   ซิวแดง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105380   นางสาวศันศนีย์   สมต๊ะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105381   นางสาวศิยาพร   ระหงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105382   นางสาวศิริรัตน์   สิรินาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105385   นางสาวสุจิณณา   วรรณราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105386   นางสาวสุดารัตน์   เสนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105387   สุบรรณ   นันตา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105388   นางสาวสุภาดา   วิเศษสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105389   นางสาวสุมณฑา   ชาติไทย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105390   สุรเกียรติ   พงษ์พันธ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105391   นายแสง   จองขืน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105392   นางสาวหนึ่งฤทัย   ไถสูงเนิน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105393   นางสาวอชิรญาณ์   เวฬุวนารักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105394   นายอนุรักษ์   สร้อยแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105395   นายอนุวัช   ใจยอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105396   นางสาวอนุสสรา   พรมพันธ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105398   นางสาวอมรรัตน์   คำคุณเมือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105400   อรปรียา   คำสม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5801105402   นางสาวอรยาณีย์   จีนเพชร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105403   นางสาวอรสุดา   ทองนะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105405   นางสาวอาแผะ   คะหละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105406   อารีรัตน์   สุยะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105407   นางสาวอารีรัตน์   หาญระคุณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801302011   อำพล   สอนสระเกษ : พืชสวน 3ชั่วโมง
5806104550   นางสาวอุรารัตน์   สิทธิพานิช : การเงิน 3ชั่วโมง
5901101317   นางสาวณัฐณิชา   กุนาจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101348   นางสาวพัชรา   พันเรือนดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101371   นางสาวสุภาพร   สบฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101374   นางสาวสุรีมาศ   จันต๊ะอินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101377   นางสาวอนุสรา   ช่อจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102305   กนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102307   กรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102312   กัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102314   กัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102326   จันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102362   ดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102371   ธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102391   ประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102397   ปิยะธิดา   เตชะชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102402   พรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102407   พัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102409   พัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102411   พิชญ์สินี   กันธะโน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102412   พิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102419   ภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102441   ฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102452   วาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102477   สุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102481   สุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102482   สุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102486   ไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102491   อรสิรี   ปิ่นสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102493   นางสาวอังคณา   ใหม่กัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
5901102495   อาริษา   กันทะแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102496   อาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102503   ไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102513   สุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901105327   นายฐิติศักดิ์   สิมสีพิมพ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5901105338   นายธีรศักดิ์   คำทอน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105339   นายนทกานต์   ภู่ทอง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105357   นางสาวพรสราญ   พรศิริโสภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105360   นางสาวพัชธิดา   จันมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901125301   นางสาวกชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125305   กัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125306   นางสาวกุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125307   เกวลี   โปธาจุ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125309   ชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125310   ชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125311   ชินวัตร   บุญมาแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125313   ณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125314   ณัชาวดี   ปาสีล้อม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125316   ณัฐวุฒิ   อนุสนธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125322   ธัญญลักษณ์   เชตุพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125323   ธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125324   นริสรา   พลโสดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125331   ปีรยา   แสงทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125344   วิภาวดี   วงค์วาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125346   ศิริกัญญา   พละศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125348   สรัญญา   ราชโยธา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125351   สุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125354   นางสาวอัจฉริยาพร   สวัสดิ์วงศ์ไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901126318   ธันย์ชนก   จูเปรมปรี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5903102303   ไกรวิชญ์   เศรษฐี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102312   นายเจษฎา   มีทรง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102319   ณัฐพล   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102322   ทิตตนัย   เครือหาญชาญพงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102323   นายทินภัทร   รุ่งมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102349   สรวิศ   จันทร์ฟองงาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5904102302   นางสาวกัญญาภัค   ฉางข้าวไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102303   นางสาวเก็ดแก้ว   หนักแน่น : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102304   ขนิษฐา   ปาระมี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102305   จันทร์จิรา   มหายศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102306   ฐิตินันท์   แก้วคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102308   ณัฐวลี   ต๊ะทองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102309   ดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102313   ทิพวรรณ   ถาบุรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102315   นางสาวธีรนาฏ   วุฒิเรืองกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102318   นางสาวนฤมล   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102319   นิภาภรณ์   พรมจิโน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102321   นางสาวเบ็ญญรัตน์   อินต๊ะจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102322   ปุญญิศา   คำโยง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102323   นางสาวพรกนก   เทพวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102325   พัทธนันท์   พระวิสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102326   พิมพ์กมล   โสมโสดา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102327   พิรญาณ์   โลกคำลือ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102330   ภานุชนาถ   ศรีนวนจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102331   ภูริชกานต์   พรหมเสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102332   นายรัชชานนท์   มะลิแย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102333   รัตติยากร   สุวรรณระ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102334   ลักษิณา   วิชิต : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102335   นางสาววรัญญา   อุดอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102337   วิภาดา   วราพุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102338   ศศิธร   แก้วจา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102339   ศุภลักษณ์   ศิริมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102340   นางสาวศุภางค์   ไชยนาม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102342   นางสาวสโรชา   ใจจันตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102343   นางสาวสังวรา   รักทองแท้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102345   นางสาวสุภาพร   แสงกระจ่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102346   โสภิดา   มหาไม้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102351   นางสาวอัญธิกา   กองดวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102353   นางสาวอารุณพร   นาห่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904102354   นางสาวอุไรพร   เอนกภูมิ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904104320   วิลัยวรรณ์   ปัญญาเหล็ก : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104321   ศศิกิติ์   ย้อยดี : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104323   ศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104324   ศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104325   อภัชญา   คำสืบ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104327   อรัญญา   แดงซอน : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104328   อักษรวลี   ศรีบุศย์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104329   อารีรัตน์   ศรีภูมิ : สถิติ 3ชั่วโมง
5905101332   นายณัฐชนน   ใคร้มา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101336   นายณัฐพงษ์   วงค์สถาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101338   นายทักษ์ดนัย   ช่างต่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101339   นายแทนไท   แดนโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101355   นายพงศ์ภรณ์   พิบูลย์ศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101376   นายวรภัทร   นาวารี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101380   นายวันเฉลิม   ยะแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101385   นายวิทยา   สุมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101386   นายวิสิทธิ์   ยศวงใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101389   นายศุภโชค   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101397   นายสุขสันต์   เจริญตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101409   อวตารซิงห์   โบปาราย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104304   กฤติยา   เล็กวิไล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104306   กาญจนา   คำเกลี้ยง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104308   เกวลิน   แก้วคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104310   เกศกานดา   แก้วมณีจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104311   เกศแก้ว   ใบศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104316   จุฑาทิพย์   ฟูเฟื่อง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104317   จุฑามาศ   วงค์ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104318   ชนัญญา   ปวงคำคง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104319   ชนากานต์   พาก่ำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104320   ชนิฏฐิยา   วาระโว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104329   ญาณิศา   ธิยะสืบ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104330   ฐิตาพร   อ่อนตวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104332   ณัฐธิกา   อุ่นใจ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104350   นางสาวนฤมน   วรรณวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104364   พรสุดา   อินมูลติ่ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104365   พิศุทธสินี   สิงห์คา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104367   ภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104375   รุ่งนภา   โพธิวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104377   วริศรา   กาละวัง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104380   วิศรุตา   ดีแป้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104383   ภัทธิรา   ฤทธิรุตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104385   ศุภสิริ   คุณหาร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104388   สโรชา   ใจวรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104390   สุดารัตน์   ชัยยะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104391   สุดารัตน์   เตจ๊ะเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104392   สุธีธิดา   มะโนวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104393   สุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104399   อรทัย   อินต๊ะวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104400   อรรัมภา   สุวรรณจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104401   อริสรา   ชมถิ่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104402   อัมพา   เดชภิรัตนมงคล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104404   อารียา   หล้าท้วม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104406   อิศราวรรณ   กระแสเทพ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101305   นายกฤตนัย   ญานะแสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101312   กันตภณ   สุดนาลาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101318   เกียรติก้อง   กองเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101320   จักรกฤษ   จันทรเถร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101345   โชติพงศ์   อินชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101347   นายณฐพรต   ชุมภูวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101352   ณัฐกิตติ์   เทโวขัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101357   นายณัฐพงษ์   แก้วเมืองไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101360   นายทรงกรต   วงค์ไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101367   นันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101368   นายธนา   สายอุด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101377   นายธีระภัทร์   เกียรติศิริถาวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101378   นายนราทัศน์   สังข์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101386   นายนิธิฤทธิ์   จิรชีพธนินวกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101400   ประพาส   เฮงมีชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101403   นายปรินทร   ถิรกมลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101407   นายปาฏิหาริย์   อัมพาผล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101411   นายพงศ์พิสุทธิ์   มากมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101415   นายพรวิทย์   เกรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101416   นายพสธร   ประไพวรรณ์กุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101420   นายพีรพัฒน์   สมรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101421   ไพศรวัณ   มีชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101425   ภาณุพงษ์   ดอกสร้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101428   มนตรี   กันหาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101437   นายรุ่งโรจน์   ชมชื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101443   วรชิต   คำเปล่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101444   วรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101453   ศศิพิมล   ฉลาดเขียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101463   นายศุภชัย   แก้วเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101469   นายสิริกร   สินเสาร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101473   นายสุกฤษฎิ์   เนาว์ชุมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101484   นายสุริยาวุธ   ปาละสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101490   นายอนุวัช   ศรีน๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101491   นายอนุสรณ์   แซ่จ๋าว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101492   อภิชน   ทิบุตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101493   นายอภิชัย   อินริกิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101494   อภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101495   นายอภิสิทธิ์   ณ วรรณติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102305   นางสาวกมลรัตน์   กลั่นแสง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102306   นางสาวกมลรัตน์   ทาต่าน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102311   นางสาวกัญญาณัฐ   เลาห์ทวีรุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102313   นางสาวกัลยา   อะโนสัก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102314   นางสาวกาญจนา   พรมสาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102315   นางสาวกานต์พิชชา   สอนอ้อ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102316   นางสาวกิติการณ์   บุญเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102318   นางสาวกุลณัฐ   ชานุวัด : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102319   นางสาวเกตน์นิภา   ไผ่ล้อม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102325   นางสาวจริยา   นาพุทธา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102328   นางสาวจันทร์แดง   แสนต่อมคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102331   นางสาวจิตวิสุทธิ์   ต๊ะรัง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102332   นางสาวจินตนา   คำหล้า : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102333   จิรวรรณ   แย้มบัว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102335   นางสาวจิราภรณ์   แซ่อึ้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102336   นางสาวจิราภรณ์   ปรีคงทุ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102337   นางสาวจิราภา   เรืองเกตุ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102342   นางสาวจุฑาทิพย์   ชวนชัยภูมิ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102343   นางสาวจุฑามาศ   พงค์สุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102344   นางสาวจุฑามาศ   เพ็งถมยา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102345   นางสาวจุฑามาศ   แย้มอ่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102347   นางสาวฉัตรฑริกา   คิดงาม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102349   นางสาวชนิดาภา   ชมภู : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102350   นางสาวชยุดา   แลสันกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102351   นางสาวชลณิชา   พุทธเหมาะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102355   นางสาวชุติมา   ดวงปิก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102356   นางสาวชุติมา   เปี้ยอุด : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102357   นางสาวชุติมา   อ้ายแดง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102359   รัตนากร   ทัศนปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102361   นางสาวณภัทร   แก้วเสน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102362   ณัชชา   สุวรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102363   ณัฎฐณิชา   วิสุทธิ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102367   ณัฐณิชา   โชคสิริคุณปกรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102368   นางสาวณัฐธิดา   กาวิละ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102369   นางสาวณัฐนพิน   ศรีพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102370   นางสาวณัฐนันท์   ปาแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102374   นางสาวณัฐมล   แก้วแย้ม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102375   นางสาวณัฐริกา   เขียวมาวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102376   ณัฐริกา   ธรรมโม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102379   นางสาวดรุณี   แพงศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102382   นางสาวกัญญ์ชลิดา   แก่นเก่า : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102383   นางสาวดิษญา   โปธาวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102384   นางสาวทักษพร   นันต๊ะปา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102385   นางสาวทักษิณา   ขัวนา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102386   ทิติมา   สอนเชียงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102391   นางสาวธนพร   จันทร์ต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102395   นางสาวธัญหทัย   สุทาสิทธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102400   นางสาวนภัสร   กุลบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102402   นางสาวนฤพร   พันธ์เตี้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102403   นางสาวนฤมล   ภู่นุช : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102412   นางสาวนิตติยาพร   ผิวหลง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102414   นิรมล   ทรงประดิษฐ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102415   นางสาวนิศาชล   เทพจักร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102416   นางสาวนุชนารถ   สายสูง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102417   บุญเจริญ   เกิดมณีโชติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102418   บุณยานุช   อินทะกนก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102552   นางสาวอังคณา   สิงห์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103324   นางสาวจริยา   นุนพนัสสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103326   นางสาวจิตรวรรณ   เจริญดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103382   นางสาวนันทพร   ศิริยิ้มแย้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103385   นางสาวน้ำมนต์   วงค์ใส : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103387   นางสาวนิภาวี   ปัญวงษา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103391   เบญจมาภรณ์   พรมรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103394   นางสาวปฐมพร   บุญเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103395   นางสาวปนัดดา   คำชนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103404   นางสาวพจน์จณี   ยิ้มใย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103412   นางสาวพวงชนก   พรประเสริฐรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103419   นางสาวพิไลวรรณ   สาวงศ์ตุ้ย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103420   เพชรพวง   ดวงมณี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103421   นางสาวเพิ่มทรัพย์   โชคดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103429   นางสาวมนสิชา   พงษ์สุระ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103430   นางสาวมัชชิมา   ธนาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103431   นางสาวมีนรญา   บุตรธนู : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103436   นางสาวรัฐนันท์   จันปลิววงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103460   นางสาวศิริรัตน์   คนซื่อ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103464   นางสาวสกุณตลา   คำปิงบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103467   นางสาวสิรินดา   สักกะโต : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103468   นางสาวสิริยากร   ทอนสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103469   นางสาวสุดา   ต้อยตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103471   สุดารัตน์   แจ่มสุวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103473   นางสาวสุธิดา   ไชยวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103474   นางสาวสุนทรีพร   จินะพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103476   นางสาวสุภัชชา   วงษ์วาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103484   นางสาวสุรีย์   ใฝ่กระจายงาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103488   นางสาวหทัยพัทธิ์   สุรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103489   นางสาวหทัยภัทร์   เทพสุภา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103493   นางสาวอพิชญา   จงกล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103494   อภัสรา   จิตรชอุ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103495   อภิญญา   เวทศักดา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104301   นางสาวกนกวรรณ   เชื้อคำซาว : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104302   กนกวรรณ   ทิศสัก : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104303   นางสาวกนกวรรณ   วงค์คม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104304   นางสาวกมลชนก   จันทรส : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104306   นางสาวกฤชกร   ดวงชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104309   นางสาวกัญญาณัฐ   บัวเหล็ก : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104310   นางสาวกัญญาณัฐ   พรมท่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104311   นางสาวกัญญารัตน์   แกดสันเทียะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104312   นางสาวกัญญาวีร์   คันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104313   นางสาวกัลญาณัท   วังแง่ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104314   นางสาวกัลยกร   พิสิฐธนกร : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104315   นางสาวกาญจนา   ยะอื่อ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104316   นางสาวกิ่งกาญจน์   เดชอุดม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104317   นางสาวเกณิกา   พรหมศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104318   ธนัญญาดา   แก้วระกา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104319   นางสาวเกศราภรณ์   กันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104320   นางสาวเขมิกา   จำปา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104322   นางสาวจันทนา   ไพรหอมรื่น : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104323   นางสาวจิณห์นิภา   กล่อมกมล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104327   จุฑามาศ   อนุสนธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104328   ชนกภรณ์   น้อยละ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104335   นางสาวชนาภัทร   บวบหอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104336   นางสาวชนิกานต์   สุ่มไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104338   นางสาวชลธิชา   จิโน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104339   นางสาวชวัลรัตน์   เวชณาวัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104340   นางสาวชัญญานุช   เลขะการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104342   นางสาวชื่นกมล   ใจพิศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104381   ปพิชญา   บัวย้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104398   นางสาวไพลิน   รักวัติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104399   นางสาวภัชราภรณ์   สุภากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104401   ภิรมรักษ์   ศรีวรรณะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104403   นางสาวมนฤทัย   พันเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104404   นางสาวมะปิง   อยู่คงธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104406   นางสาวมัลลิกา   ใจคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104409   ยุวธิดา   สาระจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104415   นางสาววชิราพร   ทองจันทร์หลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104420   วรัญญา   ปู่ย่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104421   นางสาววรางคณา   ใจงาม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104422   นางสาววราภรณ์   ทองเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104423   นางสาววริศรา   กัณฑาซาว : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104424   วรินทร์ลดา   คำมาลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104426   วัชราภรณ์   สดสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104428   นริศรา   พรมสวะนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104430   นางสาววิภาดา   อุนจะนำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104433   ศศิวิมล   อ้นอ้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104434   นางสาวศิริพร   แสนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104435   นางสาวศิริวรรณ   มะยุลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 3ชั่วโมง