ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706103385   นางสาวพาณิภัค   อนันตสถาพร : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103393   นางสาวภคนางค์   จันทร : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103397   นางสาวมณีรัตน์   กาดนอก : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103409   นางสาวรัตนาพร   เดชแพง : บัญชี 8ชั่วโมง
5706104327   นางสาวจิตินันท์   จันทร์งาม : การเงิน 8ชั่วโมง
5806102449   นางสาวภัททิยา   ธิวงษา : การตลาด 3.5ชั่วโมง
5806102482   นางสาววิภาลักษณ์   ดวงจันทร์ : การตลาด 3.5ชั่วโมง
5812107306   นางสาวกานติมา   สายวงศ์ใจ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
5906103306   นางสาวกัญญารัตน์   คำแดง : บัญชี 3.5ชั่วโมง
5906103319   นางสาวขวัญฤทัย   โนพิชัย : บัญชี 3.5ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5914102312   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5918102356   นายวัชรากร   วานม่วง : การสื่อสารดิจิทัล 3.5ชั่วโมง