ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706104385   นางสาวธัญญพร   จิตรสงบ : การเงิน 4ชั่วโมง
5706104387   นางสาวธัญญาลักษณ์   คงกำแหง : การเงิน 4ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105308   นางสาวเจนจิรา   ใจคำ : คณิตศาสตร์ 3.5ชั่วโมง
5904105312   นางสาวฐิตินันท์   ไชยอุประ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 3.5ชั่วโมง
5904105329   นางสาววรารัตน์   พุ่มศิริ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105340   นางสาวอรรัมภา   ปัญโญ : คณิตศาสตร์ 3.5ชั่วโมง
5904105341   นางสาวอรุณี   รุจิราพาณิชย์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5909101314   นางสาวจันทิมา   แผ่นทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5914102312   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
5922101336   นางสาวธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง