ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5612101349   นางสาวปัทมาศ   นามไธสงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5801102430   รัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102450   ศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801125341   ภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806105382   นายวริทธิ์   งามสิริเรืองสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5901102301   กชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102304   กนกวรรณ   เดชะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102315   กาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102316   กาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102317   กิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102319   เกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102320   คมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102325   จันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102326   จันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102327   จาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102331   จีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102335   เจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102344   ฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102345   ฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102346   ฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102347   นางสาวฐิติชญา   เสนามาตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102348   นายฐิตินันท์   จันทะวีระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102352   ณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102354   ณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102356   ณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102360   ดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102371   ธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102373   ธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102374   ธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102394   ปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102400   นายพงศธร   สมแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 3ชั่วโมง
5901102424   ภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102444   วทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102446   วรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102457   วิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102458   วีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102507   ณรงค์ฤทธิ์   ทิพย์กาวี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901105303   นายกมล   ประภัสสร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105310   กิติชัย   สระทองเทียน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105312   คุณากร   ทัศนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105314   นายจาตุรงค์   ตุละภาพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105315   นายจิรัฎฐ์   คำปา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105319   นายชนะรัตน์   ศรีไวย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105338   นายธีรศักดิ์   คำทอน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105353   นายปัญจพล   สุริยธนกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105359   พลเอก   ถมมูล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105366   นายภาสกร   สารี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105385   สถานพ   เสนคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105395   สุกันทา   วุฒิเดชลิขิตกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901113304   กุลนิดา   ไพลสีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113308   จิดาภา   คำอุ่นเรือน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113309   ฉัตรบุศย์   มะเรืองศูนย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113313   ณรงศักดิ์   พันธุ์ทาโฮม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113315   นายทศพล   พรมคุด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113316   ทินกร   กูลสวัสดิ์มงคล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113317   ทิวา   ผ่านคำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113322   ปฏิวัติ   ตลับนาค : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113323   ปฐมพงศ์   โหมเพ็ง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113327   พนิดา   ท่าสระ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113329   พิกุล   ชูชื่นบุญ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113332   โภคพัฒน์   โล่พานิช : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113333   รุ่งนภา   หยกรัศมีโรจน์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113335   วันเฉลิม   แสนคำลือ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113337   ศรัณย์   จันทร์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113339   ศันสนะ   วงศ์อ้าย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113341   สุกัญญา   ศรีบัวขาว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113343   อภิชาติ   เกตุพรหมมา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113345   อรภาณี   คำบุบผา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113346   อังคณา   สวัสดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901124301   นายกิตติคุณ   แผนฉลาด : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124308   นายเชิดศักดิ์   มั่นพัฒนาการ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124310   นายณัฐชนัญ   นิมคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124315   นที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124325   นายวทัญญู   ฟองศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124330   ออมสิน   เนาว์ประเสริฐ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901125311   ชินวัตร   บุญมาแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125312   นายชูวงค์   ชัยนุวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125316   ณัฐวุฒิ   อนุสนธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125317   Toulakhom   Vongviengkham : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125323   ธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125327   นิติพงศ์   นามนนท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125335   พรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125338   ภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125340   นายวนพล   หมื่นเทพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125342   วัชรินร์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125345   ศราวุฒิ   ปัญญาวัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125353   แสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125356   ธีระพงศ์   แก้วศรีโวย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5903104302   นางสาวกัลยา   บุญสม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104305   ขนิษฐา   ผาสุขเจริญไพบูลย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104309   นายเจษฎา   ทาเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104310   นางสาวทรรศนีย์   ปินตากรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104315   เบญจวรรณ   คงเพ็ชร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104316   ปฏิวัติ   คำวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104317   นางสาวปภาวรินทร์   ทะนวนรัมย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104318   ปรมัตถ์   กรรณิการ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104319   ปวีณา   คำวัน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104320   ปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104324   นางสาวพิมพ์ศิริ   ทองดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104325   นายพีระพล   ไชยมีสุข : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104326   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทาสืบ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104328   นางสาวรติกาญจน์   ฐิตะสาร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104330   นายระพีพัฒน์   กุดนอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5904104302   กรรณิการ์   ปัญญาเลิศ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104304   แคทธรินทร์   วรรณทา : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104306   ชนิตา   ชัยชนะ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104312   นางสาวปวิมล   ละครวงษ์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104314   ไพรินทร์   ใจแก้ว : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104316   มนฑกานต์   พึ่งบุญ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104319   วัชราภรณ์   สีต๊ะ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104321   ศศิกิติ์   ย้อยดี : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104323   ศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104324   ศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104325   อภัชญา   คำสืบ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104327   อรัญญา   แดงซอน : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104328   อักษรวลี   ศรีบุศย์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104329   อารีรัตน์   ศรีภูมิ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904108304   ณัฐพล   สีดาเขียว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108307   นายมานะ   สืบเสละ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108309   นายรุ่งเพชร   ดอกชะเอม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5905104321   ชไมพร   สอนดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104358   นางสาวปิยนุช   ศรีวิเศษ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104360   ผลิตา   สายบัว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101305   นายกฤตนัย   ญานะแสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101312   กันตภณ   สุดนาลาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101313   นายกาญจนพจน์   กัลปารี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101318   เกียรติก้อง   กองเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101320   จักรกฤษ   จันทรเถร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101321   นายจักรกฤษ   สุรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101337   ชนัญญู   แก้วพุง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101345   โชติพงศ์   อินชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101352   ณัฐกิตติ์   เทโวขัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101357   นายณัฐพงษ์   แก้วเมืองไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101359   เดชฤทธิ์   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101386   นายนิธิฤทธิ์   จิรชีพธนินวกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101413   พรรณทิวา   จันทิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101414   พรรณนภา   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102474   นายรณกร   ฟองเลา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102475   นายรณฤทธิ์   เสาสุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102476   รัชตะ   ผ่องฉวี : การตลาด 3ชั่วโมง
5912102301   กนกพร   แปงปวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102302   กมลลักษณ์   ไชยปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102304   นางสาวกฤติกา   สมทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102305   นางสาวกาญจนา   มณีวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102306   นางสาวกาญจนีย์   ก่ำแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102310   ชญานี   ราศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102311   นางสาวชนัดดา   บุญมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102315   นางสาวฐิติมา   นามวงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102317   นางสาวณัฐกานต์   ปิงชัยวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102318   นางสาวณัฐชุดา   ชัยวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102319   ณัฐณิชา   เดชด่าน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102321   ณัฐริกา   กันทิม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102323   นางสาวดวงกมล   กำแพงแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102326   นางสาวทักษิณา   ตันเส้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102327   ทัณฑิกา   ตันกุรานันท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102328   นางสาวธนัชชา   ใจปินตา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102332   ธัญพิชชา   ปัญญาคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102334   นางสาวธีราภรณ์   อาชนี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102336   นางสาวนภัสสร   จันที : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102337   นางสาวนภาภรณ์   เตชะบริบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102339   นฤมล   โชติสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102340   นวพร   สายยศ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102343   นางสาวนิลภา   สีม่วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102344   นางสาวบงกชพร   พุ่มโมลี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102345   นางสาวบุญสิตา   พรหมานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102347   นางสาวเบญจพร   นันธิน้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102348   นางสาวปนัดดา   กันธิยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102349   นางสาวปิยาภรณ์   คำภีระ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102352   เปมิกา   ดวงตา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102353   นางสาวพรชิตา   กันทาแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102355   นางสาวพรสุดา   สุริยวงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102356   นางสาวพรหมพร   แก้วเขียว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102357   นางสาวพอฤทัย   จันทร์วัฒนพงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102359   พิมชนก   วัตถากรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102360   นางสาวพิมพ์วิภา   รักวัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102362   ภรณ์วิภา   วังงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102363   ภัทริน   อ้นเจริญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102365   นางสาวมัลลิกา   ดามัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102366   นางสาวลลิตา   จันทร์อ้าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102367   นางสาววนิดา   เขื่อนคำแสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102368   นางสาววรกานต์   มุกดานัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102370   นางสาววรรณิกา   สิงห์กร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102374   นางสาววาสนา   โกศัลวิตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102376   นางสาวศรินญา   ใจมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102377   ศลิษา   ไชยทัพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102378   นางสาวศศิธร   ปิโย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102379   นางสาวศศิประภา   มะโนศิลป์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102380   นางสาวศศิวิมล   ธรรมชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102381   นางสาวศิรประภา   สร้อยเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102382   นางสาวศิรินยา   กันทะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102383   ศิริพร   ปัญญามูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102384   นางสาวศิริรัตน์   เกษศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102385   นางสาวศิวพรรณ   สมบูรณ์ใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102386   นางสาวศุภนิดา   ฝั้นยาวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102387   สรัลชนา   สินหมี่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102388   นางสาวสราวัลย์   บุญมงคลกิตติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102389   สิริรัตน์   วาลือศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102392   นางสาวสุดาภรณ์   กองแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102393   นางสาวสุดารัตน์   มูลเมือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102394   นางสาวสุธิชา   ไชยสูง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102395   นางสาวสุปรียา   ใจทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102396   สุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102397   นางสาวสุรารักษ์   ตุ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102398   นางสาวสุรีพร   กะจันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102399   นางสาวหมวย   ลุงย๊ะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102402   นางสาวอภัสรา   รักคล้าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102408   นางสาวอัญชนา   ดาวทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102409   นางสาวอาทิตยา   ชุ่มเย็น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102360   นายศุภกิตติ์   ชาญประไพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง