ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
กองแผนงาน 1
กองสวัสดิการ 1
กองตรวจสอบภายใน 2
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 9
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5104102313   นางสาวฉันทนา   สุโพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5209201018   น.ส.รติรัตน์   คำเฉย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5504101320   นายจักรภัทร   แก้วหานาท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5504101406   นายสุรเชษฐ์   เหมือนฟู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5514301002   นายชยากร   ศรีพรภาคย์ : พัฒนาสังคมและมนุษย์ 6ชั่วโมง
5601102445   นายศรายุธ   บัวบางงอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601124304   นางสาวจันทร์จิรา   แสนเพชร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124340   นางสาวแสงดาว   สมเพ็ชร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5603103333   นางสาวยุธิดา   สนธิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5604102331   พิมพรรณ   วสุนันต์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5604102339   นางสาววัชราภรณ์   พันชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5604103335   นายสุทธิพงศ์   พวงทอง : เคมี 6ชั่วโมง
5604107331   ราชาวดี   สุวรรณวงศ์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5606101352   ธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606103324   นางสาวเจนจิรา   ประดาสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103343   นางสาวทิพย์นภา   สุภารัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5609101315   นางสาวจันทรัตน์   รอดกระต่าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5612101363   นางสาวบุญญาพร   สำราญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5614102301   นางสาวกชนิภา   รุ่งปาวรีย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102302   นางสาวกัลยา   พันลำภักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5615123356   นางสาวบุศรินทร์   นาวารี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5701102366   นางสาวธิติยาภรณ์   อินทร์ล้ำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102429   นางสาววริศรา   ดอนลาว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102490   นางสาวอัญชิสา   อินอิว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701105334   นายณัฐวัฒน์   ดีไทย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105361   นายพงษ์นรินทร์   อินยะพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701124301   นายกรกต   สหะรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5703101322   นางสาวนวรัตน์   สุนทรพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5704302005   วาสนา   มณีจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5705104315   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705201309   นายจีรวัฒน์   ไชยแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201311   นายฉัตรมงคล   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201343   นายมงคล   ใจเที่ยง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201360   นายอัครพล   นักพรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706103327   นายเจษฎากร   สายตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5706105339   นายณัฐวุฒิ   วงศ์หล่มแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105369   นายพงษ์ศิริ   วิโรจน์ศศิธร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105374   นางสาวชัญญา   ต้อนรับ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5709101418   นายอัษฎาวุธ   มาละยะมาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5712101330   นางสาวทิวาพร   คำมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101339   นางสาวนภสร   ช่วยจันทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101394   นางสาวหัตถพันธ์   อินต๊ะโมงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712106314   นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วสะอาด : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106315   นางสาวจารุลินฑ์   พรหมชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106343   นางสาวธิดารัตน์   เมายศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106399   นางสาวสุวนันท์   นะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5714101304   นางสาวกัญญารัตน์   เรือนใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102312   นางสาวจุฬาลักษณ์   จินดา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102321   นางสาวทิพวรรณ์   เผยวัจน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102331   นางสาวปทุมวรรณ   ยอดสาร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102368   นางสาวอาทิตญา   โมรา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101328   นายณัฐวุฒิ   มีบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101333   นางสาวธัญลักษณ์   ไกรยาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5801101049   นายอาทิตย์   วิรุฬพรรณ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101350   นางสาววินา   ก้อนทับทิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101351   นางสาววิมลสิริ   ศรีสารคาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102388   ปรีย์ญาณีย์   ไปป่า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801113320   ทิพย์สุคนธ์   เมืองเมฆ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801113321   ธนภูมิ   ปัญญานุรักษ์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801124346   นางสาวสวิตตา   หงษ์พิพิธ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5803105305   ฐิติรัตน์   สีจันทร์เพ็ญ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5804102324   นายธันยบูรณ์   ศรีนวลอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804105337   นางสาววนิดา   ดอกเกตุ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804106333   ภาณุพันธ์   สัมพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5805101376   นายวิทยา   ปราบปรามภัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101378   นางสาววิภาพร   โมลาดุก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101393   นางสาวสุดารัตน์   อะมูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806101058   นายราเชน   มณีรัตนไชยวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101071   นายสมเพชร   ลุงแสง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101385   นางสาวธิดารัตน์   สินธุตา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101423   นางสาวพิงค์ผกา   สุภาษา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101446   นางสาวภูริชญา   เปี่ยมเมธางค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102338   นางสาวจิรัชญา   รอดสการ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102386   นางสาวตรีรัตน์   ด่านวิไล : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102479   นายวิทวัส   ปันซังคอน : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103443   นางสาวรัชฎาภรณ์   นาต๊ะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103486   นางสาวสุพัตตรา   จันทร์คีรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103499   นางสาวอมรรัตน์   สนธิคุณ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104327   นางสาวเกศรินทร์   เปาป่า : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104330   นางสาวขวัญจิรา   เพิ้งจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104378   นางสาวดารา   ไทยภูเขา : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104398   นางสาวนฤมล   พินธุกนก : การเงิน 6ชั่วโมง
5806105007   นางสาวฐิติญา   อ่วมโอฬาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105050   นางสาวสิรินภา   รัตนวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105327   นางสาวณิชกานต์   ศรีวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105344   นางสาวนรมน   วัตระดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806401043   นางสาวปรัชวัน   อ่อนคง : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101333   นางสาวดวงใจ   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101001   นายกฤษดา   ชมภูทวีป : การประมง 6ชั่วโมง
5810101010   ธีรวัฒน์   นามวงษา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101018   นายมาดเมษา   บุรารักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5812101348   ปัณณวิชญ์   อินคง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102320   นางสาวชญาภรณ์   มะโน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102347   นางสาวปฏิญญา   หินสูงเนิน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106359   ณฐรินทร์   ชุ่มมงคล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5814102348   พรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123345   นางสาวธีติมา   สุขไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123384   นางสาววรวรรณ   ภูยางตูม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123388   นางสาววาสนา   ดีดวงพันธ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5822101301   กนกวรรณ   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101374   พันทิวา   คำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101416   สริฏา   เดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5901101011   นางสาวชลธิชา   สอนเวียง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101012   นายชัยณรงค์   สังข์น้ำมนต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101014   นางสาวณภชนก   แสงอินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101023   นายปกิต   ทรงภิญโญทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101028   นางสาวปัญชรัศม์   บุญยะราศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101033   นางสาวพิมพิไล   คำภักดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101036   นางสาวรัตติกานต์   เกียรติวุฒิวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901105360   นางสาวพัชธิดา   จันมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105361   นางสาวพิมพกานต์   สันธิ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113308   จิดาภา   คำอุ่นเรือน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113313   ณรงศักดิ์   พันธุ์ทาโฮม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901125335   พรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125342   วัชรินร์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5903101326   นายนันทกะ   เคียงคู่ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101327   บุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903102323   นายทินภัทร   รุ่งมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903103303   นางสาวกัญญาภัค   รุ่งแสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103309   นางสาวเกศินี   เนตรธิยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103318   นางสาวณัทติกานต์   มูลต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103324   นางสาวธัญลักษณ์   สายสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903104310   นางสาวทรรศนีย์   ปินตากรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102303   นางสาวเก็ดแก้ว   หนักแน่น : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102309   ดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 6ชั่วโมง
5904104329   อารีรัตน์   ศรีภูมิ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105336   นางสาวสิริยากร   สงล่า : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101383   วิชชุนี   วิชาหา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101391   ศุภนุช   มารศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905104346   ธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104391   สุดารัตน์   เตจ๊ะเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101029   นายบรรเจิด   อินทจักร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101429   มนสิชา   อ่อนตาผา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101442   นางสาววนิดา   สนิทนิตย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101447   นางสาววัชราภรณ์   ไชยพูน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906101497   นางสาวอรศิริ   กุณะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102467   นายมหวัน   มหาวันน้ำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103469   นางสาวสุดา   ต้อยตระกูล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103497   นางสาวอมรรัตน์   ธนะเพิ่ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103498   นางสาวอมลวัทน์   คำยอด : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104350   นายณัฐดนัย   ตาลศรี : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104368   นางสาวนภารัตน์   จันการ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906105007   นางสาวจุฬาลักษณ์   ก๋าวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105008   นายเฉลิมพล   กองคำฟู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105009   นายชัยธวัช   ยาพรหม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105017   นางสาวนันทิกานต์   กันทะมอย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105025   นายภาณุพงษ์   สุทธหลวง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105030   นายรณกร   ปุญญาพัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105031   นายวชากร   อภินนท์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105036   นายศุภณัฐ   กิวัฒนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105039   นายสุเมธี   ดอนดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105041   นายสุรศักดิ์   เลาย้าง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105043   นายอนุสรณ์   คงคาอมรสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5909101070   นางสาวอะรียา   หวานแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101072   นางสาวอุรวี   ปัญญาแวว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101349   บริพัตร   พุฒิเมธาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101357   นายคุณเปรม   ชัยชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101359   นายพัฒนพงศ์   โภชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101008   นายชัชชัย   คุ้มหรั่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101310   คุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101366   พชร   รุ่งเรืองทิพย์สุภา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101402   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5912102379   นางสาวศศิประภา   มะโนศิลป์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106328   นายธนากร   แสนสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912106348   นายพงษ์บริพัตร   พันธางกูร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912107309   นายชัยรวี   เคลื่อนเพชร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5912107326   นายปรีชาญาณ   ไกลถิ่น : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101352   ภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101373   ศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102304   คริสเตียน   ด้ามพรม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102368   นายสุภกิจ   ศรีคำพล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5915123376   ลัทธพล   ยอดเวียงไชย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5919103526   รัตติญา   คำซาว : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5922101342   นภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922301005   ธนภัทร   ศิริพงศทัต : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง