ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101314   นายชุติพงศ์   ทั่งเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101327   นายธนกาญน์   คล้ายวิมุติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101330   นายธิติวุฒิ   เสนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101331   ธีรพงศ์   เปลี่ยววิญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101338   นายปรเมศวร์   รุ่งโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101339   ประทีป   แก้วเบี่ยง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101346   นายพลวัฒน์   จุ่มแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101351   ภาณุวิชญ์   แสงสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101352   นายเมธพล   สวนวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101353   นายเมธาสิทธิ์   จักร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101354   นายวชิระ   เสถียรวรพงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101355   นายวิทยา   กันธิยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101358   นายศรายล   สิงห์น้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101359   ศรายุทธ   วงศ์ตุ้ย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101361   นายศราวุฒิ   ภวสุริยกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101366   นายศุภกร   ทองเชื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101373   นายสุรเชษฐ์   มูลรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102302   กนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102308   กรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102310   กฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102322   นายคุณัชญ์   ปานเอี่ยม : พืชสวน 3ชั่วโมง
5901102324   จักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102340   ชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102341   โชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102350   ณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 3ชั่วโมง
5901102419   ภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901105301   นางสาวกนกวรรณ   เจริญสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105302   นางสาวกนกวรรณ   แสงเปี่ยม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105303   นายกมล   ประภัสสร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105304   นางสาวกรองกาญจน์   สุดวิลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105305   ชมนภัส   ขุนวาส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105308   นางสาวกานต์พิชชา   โชติชีวภูมิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105310   กิติชัย   สระทองเทียน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105311   เกษศิรินทร์   ธิกาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105313   นางสาวจันทกานต์   เทียนมงคล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105314   นายจาตุรงค์   ตุละภาพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105315   นายจิรัฎฐ์   คำปา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105316   นางสาวจุฑาทิพย์   หยกสิริผลลาภ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105317   นายฉมาชัย   คำสุวรรณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105319   นายชนะรัตน์   ศรีไวย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105320   นางสาวชยาภรณ์   เครืออุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105329   นายณัชพล   พรหมเย็น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5901105331   ณัฐชนิดา   กุดสระน้อย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105332   นางสาวณัฐฐินันท์   เจนใจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105334   นางสาวดวงกมล   ส่างแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105337   นางสาวธนัชชา   แสนบุตรวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105339   นายนทกานต์   ภู่ทอง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105343   นัจนันท์   ตะเภา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105349   นางสาวปทุมวัน   สุริยนต์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105350   นางสาวปนัดดา   มาเพ้า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105352   นางสาวประณิตา   แจ้งไพร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105353   นายปัญจพล   สุริยธนกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105366   นายภาสกร   สารี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105368   มรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105380   นางสาววาสนา   แจ่มหอม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105381   นางสาววิจิตรา   ศรีธนหล้า : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105384   ศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105385   สถานพ   เสนคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105387   สริตา   วีระสกุลชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105388   นางสาวสายหทัยกาญจน์   บุญเพราะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105390   นางสาวสิรภัทร   ประยงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105391   นางสาวสิริยากร   พรมมา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5901105392   นางสาวสิริโสภา   ทาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105402   นางสาวหทัยชนก   สังราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105403   นางสาวอธิชา   หนิ้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105404   นางสาวอนันตญา   อุ่นใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901125301   กชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125305   กัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125306   กุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125307   เกวลี   โปธาจุ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125309   ชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125310   ชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125313   ณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125314   ณัชาวดี   ปาสีล้อม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125322   ธัญญลักษณ์   เชตุพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125324   นริสรา   พลโสดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125333   พรณิภา   โคตรพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125356   ธีระพงศ์   แก้วศรีโวย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901126305   จิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126316   ตันหยง   เอมอยู่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126320   น้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126332   หทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5903101301   นางสาวกมลชนก   มีล้อม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101302   กฤตยชญ์   คงกะพี้ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101303   นางสาวกัญญกมล   วงษ์โสภา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101304   กิจติกุล   โตมู : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101305   นางสาวกุญณภาสร   ขจรคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101306   กุลณัฐ   ทะรารัมย์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101307   นางสาวจันทร์จิรา   เล็นป่าน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101309   นายเจษฎากร   ไชยจิตร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101310   ชญากาณฑ์   สิทธิโอด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101312   ชนธีร์   จันวรรณะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101315   นายชินวัฒน์   กันใหม่ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101316   นายฐิติพงศ์   ยะมัง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101318   ณัฐพล   ทองประเสริฐ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101322   ธนกฤต   รินคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101323   นางสาวธัญชนก   โพธิ์เย็น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101324   ธีรธรรม   เจริญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101325   นายธีระพงศ์   ไหมเหลือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101327   บุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101328   ปภัทร์นันท์   ศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101330   ปรุฬห์วิชญ์   พงษ์สวัสดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101331   ปวีณา   วงษ์ศรีทา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101332   ปิยวัช   ต้นนาค : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101334   พงศธร   ทะตัน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101335   นายพงศธร   รักคุณ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101338   นายพัชรพงษ์   หลักหิน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101341   พิทักษ์   มหาไม้ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101349   นายภานุวัฒน์   ศรีเมือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101356   นายวิริยะชาญ   สมใจอ้าย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101360   นายศุภพัฒน์   นาดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101366   อภิรัฐ   อัศวภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903102303   ไกรวิชญ์   เศรษฐี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102312   นายเจษฎา   มีทรง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102319   ณัฐพล   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102320   เตช์   เตชะเกษม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102322   ทิตตนัย   เครือหาญชาญพงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102323   นายทินภัทร   รุ่งมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102339   ภัทรดนัย   ใจทาน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102348   นายสถิตพงษ์   มุ่งภู่กลาง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102349   สรวิศ   จันทร์ฟองงาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903104302   นางสาวกัลยา   บุญสม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104308   จีรานุช   บัวหลวง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104311   ธนพร   ป้อมฝั้น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104312   ธนัญญา   อินทนิล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104314   นุชจิรา   คิดอ่าน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104315   เบญจวรรณ   คงเพ็ชร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104319   ปวีณา   คำวัน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903104326   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทาสืบ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5903105301   กรรวี   สิงห์ศรี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105306   ณัฐติญา   ปั้นประสงค์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105308   ตุลยดา   ทองย้อย : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105319   วรัญญา   วงษ์พรม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5903105333   นิธดา   กระแสร์สุข : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5904103305   นายจักรกฤษณ์   โปธา : เคมี 3ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 3ชั่วโมง
5904103323   นายพชรพล   จุลอำพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
5904103327   นายภูริณัฐ   เสริฐกวี : เคมี 3ชั่วโมง
5904103334   นายศักดิ์ศรี   สุขใจร่วมพัฒนา : เคมี 3ชั่วโมง
5904103335   นายศักรินทร์   ภูมิมา : เคมี 3ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 3ชั่วโมง
5904105301   นางสาวกมลพรรณ   โยวะผุย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105303   นางสาวกัญญารัตน์   พลมาตย์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105307   นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะมือ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105308   นางสาวเจนจิรา   ใจคำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105310   ชลิตา   แก้วเชื้อ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105311   นางสาวโชติกา   กล้าหาญ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105312   นางสาวฐิตินันท์   ไชยอุประ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105313   นางสาวฐิติยาภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105314   นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์จันทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105316   นางสาวธันย์ชนก   ชัยอินทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105318   นางสาวนภารัตน์   ผ่องศรีใส : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105336   นางสาวสิริยากร   สงล่า : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105338   นายอนุกูล   บุญยวง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105339   นายอนุชา   อาการ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105344   นางสาวเอเปา   ลุงเฮิง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904106307   นายฐานกาญจน์   ปรีชาไพศาลจิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106308   ธนโชติ   ธิน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106311   นพดล   พิมสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106312   นายนรวิชญ์   พรามนุช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106314   บัญชาการ   สุวรรณกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106315   นายบุรินทร   ศักดิ์คะทัศน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106318   นายพลากร   กันทะสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106320   พิทักษ์   คมคาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106322   ภูเมศวร์   อุ่นแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106324   รัฐพล   ภูพานเพชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106325   วงศกร   คงดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106328   นายวิทยา   เดชอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106329   นายวุฒิกร   คำภิโล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106330   ศราวุธ   แสงแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106332   ศิวัช   เสาวรส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106333   นายสรวิศ   ริมแพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106335   สาริน   ปิยะพงษ์กุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106336   นายสิทธิพล   จุ่มปี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106338   สุทธิพันธ์   โพธิคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106340   นายสุภวิทย์   อนุพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904106343   อำนาจ   อุดร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5904108301   กนกพร   คงคล้าย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108302   เกวลิน   ชมโลก : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108303   ณัฐชยา   คำวิเศษ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108304   ณัฐพล   สีดาเขียว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108307   นายมานะ   สืบเสละ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108308   รัชนีกร   เชื้อบุญไทย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108309   นายรุ่งเพชร   ดอกชะเอม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108310   ลภัสรินทร์   ชาระ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108311   วิชุดา   คำวิลัย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108312   ศิริรัตน์   ชื่นแสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108313   สุดาพร   วงค์จินา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101308   นางสาวเขมิกา   จันทรวิทุร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101309   นางสาวไข่มุกข์   วิชัยดิษฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101312   นางสาวจันทร์ตระการ   หินคง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101315   นางสาวจิดาภา   วงษ์ภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101316   นางสาวจิตรสินี   พงษ์สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101319   นางสาวฉันทิกา   คำติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101322   ชริน   สอนสุกอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101333   นางสาวณัฐญานันท์   นันต๊ะกูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101334   นางสาวณัฐฐินันท์   คชศิลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101335   ณัฐนิดา   สารยศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101341   นางสาวธนวรรณ   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101345   นางสาวธัญญาเรศ   ลุงมาก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101348   นางสาวนิษฐเนตร์   อินต๊ะหล่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101360   พิชญ์ณัฏฐ์   สุวรรณเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101362   นางสาวพิริยาธร   แสงศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101363   นางสาวพุธวรรณ   เกิดแสง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101374   นางสาวรินลณี   วงค์พุทธคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101391   ศุภนุช   มารศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101402   นางสาวสุภาพร   พรมมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101413   นางสาวอำพาวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104314   จันทกานต์   มีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104346   ธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104347   เธียรชัย   หมั่นบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104354   บัญชา   สุทธิรักทรัพย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104355   บุษกานต์   แก้วสุวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104356   เบญจพร   วงค์หาญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104357   ปฏิภาณ   ดวงบาล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104358   นางสาวปิยนุช   ศรีวิเศษ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104359   ปิยะนัฐ   คำสาย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104360   ผลิตา   สายบัว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104362   พรภวิทย์   อุบลรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104366   ภัทรภณ   อภิวงค์งาม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104368   มัณฑนา   ธิมาลัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104373   รัตนา   มูลชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104381   ศตคุณ   ศรีตระกูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104382   ศรรกฏิยพงศ์   ฟูเต็มวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104387   นายสรวิศ   อินต๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104389   สุกนต์ธี   บุญอินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104391   สุดารัตน์   เตจ๊ะเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104392   สุธีธิดา   มะโนวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104400   อรรัมภา   สุวรรณจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104401   อริสรา   ชมถิ่น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104402   อัมพา   เดชภิรัตนมงคล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104403   อัษฎาวุฒิ   ปางค่า : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104404   อารียา   หล้าท้วม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104406   อิศราวรรณ   กระแสเทพ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104407   เอกสิทธิ์   ปัดมะริด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101316   นางสาวเกศสุดา   สมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101318   เกียรติก้อง   กองเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101324   จิตลดา   นามวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101328   นางสาวจุฑามาศ   จืมทราย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101329   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองหนุน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101335   นางสาวชนกานต์   ศรีจันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101346   นางสาวฐิติกาญจน์   ท้าววุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101352   ณัฐกิตติ์   เทโวขัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101357   นายณัฐพงษ์   แก้วเมืองไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101359   เดชฤทธิ์   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101360   นายทรงกรต   วงค์ไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101367   นันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101368   นายธนา   สายอุด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101377   นายธีระภัทร์   เกียรติศิริถาวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101378   นายนราทัศน์   สังข์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101409   นางสาวปิยนัท   อุ่นเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101411   นายพงศ์พิสุทธิ์   มากมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101412   พรชิตา   อุตมะโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101413   พรรณทิวา   จันทิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101414   พรรณนภา   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101417   พัณณิตา   ดุษฎีสังเวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101419   นางสาวพิไลภรณ์   กอแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101422   นางสาวภัทราพร   แก้วดำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101423   นางสาวภัทราภรณ์   ปัญญาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101426   ภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101437   นายรุ่งโรจน์   ชมชื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101440   นางสาววนัดดา   วงศ์ตุ้ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101442   นางสาววนิดา   สนิทนิตย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101443   วรชิต   คำเปล่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101476   นางสาวสุขคำ   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101481   นางสาวสุภาพาน   อัมพรศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101484   นายสุริยาวุธ   ปาละสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101485   นางสาวสุวัจนีย์   อะนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101490   นายอนุวัช   ศรีน๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101491   นายอนุสรณ์   แซ่จ๋าว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101495   นายอภิสิทธิ์   ณ วรรณติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101508   ดารารัตน์   ลาดใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102305   นางสาวกมลรัตน์   กลั่นแสง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102308   นายกฤษฎา   สำลี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102338   นายจิรายุ   ไชยมงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102339   นายจิรายุ   สุขไพศาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102341   นายจีรภัทร   นามนาค : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102352   ชลสิทธิ์   เสริญสมบูรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102353   นายชัยวัตร   ขัดสาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102371   ณัฐพงษ์   เทพปินตา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102373   นายณัฐพล   สถิตย์ตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102387   นางสาวทิพประภาพร   จำปา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102391   นางสาวธนพร   จันทร์ต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102425   ปธานิน   อินทนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102435   ปิยวรรณ   สุขคำปา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102436   เปศล   ไชยวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102440   นางสาวพรธิวา   พรมสุจา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102445   นางสาวพลอยไพริน   ไวว่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102455   นางสาวภัทธิยา   แสนซุ้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102474   นายรณกร   ฟองเลา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102475   นายรณฤทธิ์   เสาสุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102476   รัชตะ   ผ่องฉวี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102496   วัชรพล   บุญตอม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102504   นายวีระโรจน์   โอฬารศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102534   นางสาวสุดารัตน์   แซ่จาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102541   นางสาวชิตาพัณณ์   ฐากูรมณีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102547   นางสาวอรณัส   วงค์อุไร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102548   นางสาวอริสา   ปาระมีแจ้ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102552   นางสาวอังคณา   สิงห์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102553   อังคณาพร   หยกรติกาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102554   นางสาวอัจฉรา   อาริยะจ้อน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103309   นางสาวกัลยาวดี   สุพรรณคุ้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103311   นางสาวกาญจนา   ไหวพินิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103312   นางสาวกิ่งกาญจน์   สีเหลือง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103314   นางสาวกุลนิดา   วัชรศิรินนท์เดชา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103315   นางสาวกุศรินทร์   ดวงปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103317   ธัญญรัตน์   พรมมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103325   นางสาวจิตตมาส   แก้วเติมทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103332   นางสาวจุฑารัตน์   คื้นอุ่น : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103333   นางสาวเจษฎาภรณ์   บ้านสระ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103334   นางสาวชญาณี   ปัญญามาก : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103335   นางสาวชฏาพร   ชูรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103339   นางสาวชไมพร   นครพิทักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103340   นายชลัท   ภัควิภาส : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103342   นางสาวโชติรัตน์   เผ่าอ้าย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103343   นางสาวโชว์ธิดา   ละครพล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103344   นางสาวญาณิศา   ชำนาญยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103346   นางสาวฑิฆัมพร   บุญรอด : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103349   นายณภัทร   ณ ราช : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103350   ณัฎฐรัตน์   พินยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103357   นายณัฐพงศ์   วงค์ดาราวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103359   นางสาวณัฐริกา   โสภามา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103360   นางสาวณัฐสุดา   ทิพย์อักษร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103361   ณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103362   นางสาวดวงลดา   อินทรโม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103363   นางสาวดวงหทัย   บุญสารวัง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103365   ดาริกา   ศรีไชยอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103366   ดาริณี   เครือคำมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103367   ทัศน์สิตา   จิตรเเก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103368   แทนเพชร   คำเพ็ชรดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103369   นายธนกร   ยาสมร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103370   นางสาววลัญช์รัช   ณณัฏฐวรรัฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103373   ธัญชนก   ทองอาชา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103376   ธัญญาลักษณ์   ทิพทา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103378   นายนพดล   ไพลินรัตนวดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103397   นางสาวปวีณา   ธัญญะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103400   ปิยะฉัตร   หมื่นจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103405   พชรภรณ์   อุนทะอ่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103406   นางสาวพนิดา   กาวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103407   นางสาวพนิดา   เม้าฤทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103408   นางสาวพรชนก   วรรณ์ดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103418   นายพิริยะ   ลีละวรพงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103422   แพรวา   วุฒินนท์ชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103423   นางสาวแพรไหม   สุรินทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103424   นางสาวภรณ์ทิพย์   สารกิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103425   ภัทรกฤต   อนุสถิตย์วัฒนา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103426   นายภัทรพงษ์   ไชยวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103427   นายภาณุพงศ์   จอมจักร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103431   นางสาวมีนรญา   บุตรธนู : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103432   รวิพา   พัทยากร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103437   นายรุงรพี   อ่อนพูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103440   วชิรญา   จารุมาโนชญ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103441   นางสาววชิรญาณ์   คณะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103442   นางสาววนิดา   ภูเมืองปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103451   นายวิทวัส   เกตุแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103457   นางสาวศศิธร   มหัสกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103461   นายศุภกิตต์   ใจมั่น : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103496   นายอภิรักษ์   ตันติกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103498   นางสาวอมลวัทน์   คำยอด : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103505   นายอาษา   เขื่อนควบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104306   นางสาวกฤชกร   ดวงชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104310   นางสาวกัญญาณัฐ   พรมท่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104322   นางสาวจันทนา   ไพรหอมรื่น : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104323   นางสาวจิณห์นิภา   กล่อมกมล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104324   นางสาวจิตราภรณ์   โกมุทแก้วตระกูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104327   จุฑามาศ   อนุสนธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104328   ชนกภรณ์   น้อยละ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104336   นางสาวชนิกานต์   สุ่มไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104370   นางสาวนัฐกาญจน์   รินพล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104380   ปนัดดา   ปัญญาอธิสิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104382   นางสาวปภัสสรา   ไม้หอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104386   นางสาวปาณนาถ   บุญมาเปรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104389   นางสาวพรปวีณ์   บุญทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104390   พรสวรรค์   เดือนสว่าง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104397   นางสาวพิมพ์ผกา   สมหมาย : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104413   นางสาวเรืองหทัย   ศิลาธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906105301   นางสาวกมลพรรณ   ไชยวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105316   นางสาวจรรยา   เพชรหลายสี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105322   นางสาวชไมพร   ศิริมิตรอำนวย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105323   นางสาวชลิตา   มลาไวย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105353   นางสาวนิตยา   ประคำสาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105365   นางสาวปิยะนันท์   คงสีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105368   นางสาวพลอยนิล   เหงมะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105369   นางสาวพัชชา   กองคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105370   นางสาวพัชรประภา   คำเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105371   นางสาวพัชรินทร์   วิลัยการ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง