ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5614102301   นางสาวกชนิภา   รุ่งปาวรีย์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102302   นางสาวกัลยา   พันลำภักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102303   นางสาวกิ่งฟ้า   เดชเกิด : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102310   นางสาวญาณิศา   พลเจียง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102315   นายดำ   ม้องเพอ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102316   นางสาวโทโมมิ   ฮิโรเซะ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102317   นางสาวธนาภรณ์   สุขเสมอ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102318   นางสาวนฤดี   เสรีดวงใจ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102319   นางสาวนิชกานต์   มูลศิริ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102323   นางสาวเนตรนภา   บุญประกอบ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102324   นางสาวเบญจพร   สุมะโน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102326   นางสาวปรีญาภรณ์   ตนตรง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102327   นางสาวพนิดา   ปองไป : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102328   นางสาวพรพิมล   แจ้งสว่าง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102334   นางสาวณิรินทร์รดา   วิศิษฐ์ผล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102336   นางสาวภรณ์ชนก   คำตัน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102345   นางสาวรุ่งฤดี   บุญสอน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102354   นางสาวศิริกัลยา   โพธานนท์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102355   นางสาวณปภา   จีระศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102358   นางสาวสิริกุล   มั่นเมือง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102359   นางสาวสุกัญญา   พรรณจริต : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102360   นางสาวสุวลี   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102361   นางสาวเสาวณีย์   ทวิชาติธารา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102365   นายอรรคพล   ไชยนิเวศน์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102373   นายอุกฤษฏ์   ต้นเถา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5614102375   นางสาวปภาวรินทร์   จินา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 5ชั่วโมง
5903101301   นางสาวกมลชนก   มีล้อม : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101303   นางสาวกัญญกมล   วงษ์โสภา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101305   นางสาวกุญณภาสร   ขจรคำ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101306   กุลณัฐ   ทะรารัมย์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101307   นางสาวจันทร์จิรา   เล็นป่าน : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101310   นางสาวชญากาณฑ์   สิทธิโอด : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101323   นางสาวธัญชนก   โพธิ์เย็น : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101327   บุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903101331   ปวีณา   วงษ์ศรีทา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
5903102303   ไกรวิชญ์   เศรษฐี : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102312   นายเจษฎา   มีทรง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102319   นายณัฐพล   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102322   ทิตตนัย   เครือหาญชาญพงค์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102323   นายทินภัทร   รุ่งมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102348   นายสถิตพงษ์   มุ่งภู่กลาง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102349   สรวิศ   จันทร์ฟองงาม : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5904101315   ฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101331   นาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904102350   นายอัครเดช   พุทธิวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5905101302   นางสาวกรณิการ์   แจ้คำ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101314   จารุวรรณ   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101341   นางสาวธนวรรณ   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101345   นางสาวธัญญาเรศ   ลุงมาก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101348   นางสาวนิษฐเนตร์   อินต๊ะหล่อ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101362   นางสาวพิริยาธร   แสงศรี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101363   นางสาวพุธวรรณ   เกิดแสง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101364   นางสาวภัครมัย   ใจมา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101365   นางสาวภัทรจิรา   ยี่เรือง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101366   นางสาวภัทร์นฤน   เหลืองธรรมศิริ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101372   นางสาวรักษิณา   อุ้ยสกุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101374   นางสาวรินลณี   วงค์พุทธคำ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101377   นางสาววรลัดดา   บัติแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101378   นางสาววริศรา   อารี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5906101509   แสงสุรีย์พร   แซ่เอี้ยว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906102476   รัชตะ   ผ่องฉวี : การตลาด 5ชั่วโมง
5906103325   นางสาวจิตตมาส   แก้วเติมทอง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103346   นางสาวฑิฆัมพร   บุญรอด : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103359   นางสาวณัฐริกา   โสภามา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103360   นางสาวณัฐสุดา   ทิพย์อักษร : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103361   ณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103367   ทัศน์สิตา   จิตรเเก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103368   แทนเพชร   คำเพ็ชรดี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103370   นางสาววลัญช์รัช   ณณัฏฐวรรัฐ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103371   นางสาวธัชณภัค   โพทวี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103372   นางสาวธัญชนก   กันทะจันทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103376   ธัญญาลักษณ์   ทิพทา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103377   ธันย์ชนก   ตันแดง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103380   นางสาวนฤมล   สระทองลี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103385   นางสาวน้ำมนต์   วงค์ใส : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103386   นางสาวนิธิพร   สีธิต่อม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103387   นางสาวนิภาวี   ปัญวงษา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103402   นางสาวปุณยาพร   คงคาคูล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103420   เพชรพวง   ดวงมณี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103430   นางสาวมัชชิมา   ธนาคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103431   นางสาวมีนรญา   บุตรธนู : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103444   นางสาววราภรณ์   คำก้อน : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103455   นางสาวศลินทิพย์   ใจรินทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103469   นางสาวสุดา   ต้อยตระกูล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103471   สุดารัตน์   แจ่มสุวรรณ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103480   นางสาวสุมิตรา   กิจติตา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103481   สุมิตรา   แก้วคำแดง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103482   นางสาวสุมินตรา   ตันปิน : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103483   นางสาวสุมินตรา   หอกลาง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103485   นางสาวสุวนันท์   ปัญญา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103486   นางสาวสุวิมล   แพทย์รัตน์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103488   นางสาวหทัยพัทธิ์   สุรกุล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103489   นางสาวหทัยภัทร์   เทพสุภา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103490   นางสาวหทัยลักษณ์   ศรีเรืองพันธ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103491   นางสาวอทิตยา   อุ่นแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103493   นางสาวอพิชญา   จงกล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104457   นายสุริยะศักดิ์   สิงห์ศิลป์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101309   นางสาวกุลสตรี   เอี่ยมอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101316   นางสาวจินดาพร   สนิทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101319   นางสาวชนัตถา   เกียรติพุฒิรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101320   ชมพูนุช   เรืองวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101321   นางสาวชยาภรณ์   อิมิวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101327   ญาณี   ปู่เสาร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101328   นางสาวณัฏฐนิชา   ยะใยสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101329   ณัฏฐ์ภัค   ถ่านคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101331   ณัฐธิดา   ดารามณฑล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101347   นางสาวนิรมล   วรใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101349   บริพัตร   พุฒิเมธาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101350   นางสาวปรารถนา   สุริยะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101355   นางสาวปิยรัตน์   จันลอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101360   นางสาวพิงค์เพชร   ขัดเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101361   นางสาวพิชญา   พันธ์สูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101362   พิลาวัลย์   ศรีจักรโคตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101374   รัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101375   รุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101376   นางสาวรุ่งฤดี   เลายี่ปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101392   นางสาวสโรชา   วงศ์ตัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101394   นางสาวสิริยากร   สมพินิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101396   นางสาวสุดารัตน์   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5910101355   ประภัสราณัฐ   สินไพบูลย์ : การประมง 5ชั่วโมง
5910101356   ประภัสสร   วงค์เลย : การประมง 5ชั่วโมง
5910101412   นางสาวสุดารัตน์   ส่งศรีโรจน์ : การประมง 5ชั่วโมง
5910101419   นางสาวสุนิสา   อาจสาลี : การประมง 5ชั่วโมง
5912101321   ฐิติรัตน์   ภู่ให้ผล : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101323   ณัฎฐณิชา   เมฆขุนทด : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101327   นายณัฐพร   พุฒหอม : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101329   นางสาวณัฐริกา   พรมสอน : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101332   ดวงดาว   นันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101335   นางสาวธนาพร   ดอนคำมูล : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101394   ปิณฑิรา   แสงเรือง : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101350   ภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101373   ศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5915123301   นางสาวกนิษฐา   คำพรหม : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123305   นางสาวกัลยรัตน์   พลไกร : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123306   นางสาวกานต์ชนิต   ขุนแก้ว : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123309   นางสาวกุลธิดา   ทิมูลวัฒนากุล : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123311   นางสาวเกธิณี   ศรีธิเครือ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123316   นางสาวจิราภรณ์   เป็งเมืองมูล : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123317   จุไรรัตน์   นันทเสน : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123319   ฉัตรศิริ   ใจวงศ์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123325   ชาลิสา   บุญเรือง : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123331   ณิชกุล   สายเขียว : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123332   นางสาวดลนภา   ถาใหม่ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123333   นางสาวตฤณญาวีร์   พันธ์อ่อน : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123334   นางสาวทัดดาว   สมประสงค์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123338   ธันวารัตน์   พูลสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123342   นวมินทร์   จังกาจิตต์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123348   นางสาวปนัฐดา   พญาไทย : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123356   นางสาวพนิดา   กอนา : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123364   นางสาวแพรวพรรณ   กิตติธร : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123370   นายภูวกฤต   ศรีอุทธวงค์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123371   มัลลิกา   วงศ์จักร : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123376   ลัทธพล   ยอดเวียงไชย : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123382   นายวัฒนา   วอนสร้อย : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123396   สุธิตา   นันตา : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123399   นางสาวสุวีรยา   นามกร : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123400   นางสาวโสรญา   สวัสดิ์ผล : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123401   อชิรญาณ์   พรมมิจิตร์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123402   อนันตญา   กาบแก้ว : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5918102328   ธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
5919101303   กาญจนา   มีศิริ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101306   นางสาวจริยา   บัวสา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101307   นางสาวจันทิมา   สุโยจิง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101308   จารวี   เฉยสอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101309   นางสาวจิตรานันท์   แสนทำพล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101312   นางสาวชฎาพร   พูลศิริวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101330   นางสาวธมนวรรณ   ลงไชยสงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101334   นางสาวปวิตรา   ยุทธแสน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101335   นางสาวปิยรัตน์   การวิทย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101342   นางสาวภัทรกันย์   ดิษสวรรค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101348   นางสาวยุพิชชา   ชาเทพ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101349   นางสาวรุจิรา   ตั้งมั่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5922101305   กัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
5922101377   วนัสนันท์   ฉัตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101378   วนิดา   ดวงคงสมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101384   วิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5922101387   วิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5922101405   สันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101406   สายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5922101412   นางสาวสุพิชญา   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 5ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5922101426   นางสาวอังคณากร   เฟื้อนใหล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 5ชั่วโมง
5922101429   อินทุอร   คชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101430   อินธุออน   ผิวงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5922101431   นางสาวไอดา   จันทร์พริก : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง