ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5704101301   นางสาวกนกวรรณ   ชมภูเทพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101302   นางสาวกรรณิการ์   พรมกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101303   นายกฤษณะ   เข็มหนู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101305   นายกษิดิศ   สรรพวิทยกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101306   นางสาวกัญจนา   โพธิวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101308   นายกิตติ   อ่วมทัพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101309   นายกิตติพงษ์   จ่าก่าซื้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101312   นายกีรติ   ดิษฐสุวรรณกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101314   นายเกียรติศักดิ์   อาจปักษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101315   นางสาวเขมจิรา   ปริญญารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101316   นางสาวจริยานันท์   แสงทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101317   นายจักรกฤษณ์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101318   นายจิตตพล   สมศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101319   นางสาวเจนจิรา   อารีย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101320   นายเจษฎา   เทศขำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101321   นายฉัตรชัย   ปิงบุญทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101322   นายชลมารค   สอนอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101323   นางสาวชินานาฏ   อรเนตรพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101324   นายฐปนพล   ไทยเกิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101325   นายฐิติ   ธิช่างทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101326   นายณธพฬ   ทองรวย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101327   นายณรงค์ศักดิ์   โยตมาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101328   นายณัชพล   มานะชัยชนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101329   นางสาวณัฐฌลา   กอบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101330   นายณัฐพงศ์   คุ้มแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101331   นายณัฐพงศ์   เป็นเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101332   นางสาวณัฐพร   อินทะกันฑ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101333   นายณัฐพล   ช่างกันทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101334   นายณัฐวิทย์   ธนะปัญโญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101335   นายเด่นภูมิ   ทาคำวัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101336   นายตะวัน   นามเรืองศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101337   นายถิรมนัส   เตชะอุ่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101339   นายทักษิณ   บัวเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101341   นางสาวธนพร   ทองดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101342   นายธนพล   อิฐสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101343   นางสาวธนิกานต์   ญานะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101344   นางสาวธีมาพร   สอนอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101345   นายนนธวัช   เขื่อนสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101346   นายนริศร   มาขอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101347   นายนฤเบศร์   ใจตั้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101348   นายนันทวัฒน์   ฟูชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101350   นายนิมิต   โควินท์ทวีวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101351   นายประภวิษณุ์   แก้วมาเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101353   นางสาวปิยวรรณ   คณะบุตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101354   นายพงศกรณ์   ประชุมชน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101355   นางสาวพรทิพย์   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101356   นางสาวพรทิพย์   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101357   นางสาวพรพิมล   อนุวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101358   นางสาวพรรณิภา   เที่ยงทัศน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101359   นางสาวพรริกา   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101361   นายไพรัชต์   ระงับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101362   นายภพล   มหาพราหมณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101363   นายภัทรพล   หินพรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101364   นางสาวภัทราภา   จี้หอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101365   นางสาวภาณิศา   คงเทศน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101366   นายมนตรี   อินกองงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101367   นางสาวยวิษฐา   ศรีกะพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101370   นางสาวรชยา   คงโพธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101371   นายรัฐพงษ์   หน่อแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101372   นางสาวรัตนจุฑา   กิ่งก้ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101373   นายรุจิกร   สุวรรณเนตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101374   นายวชิรวิชญ์   แก้วชัยรัตนโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101375   นางสาววนัชพร   แก้วสะแสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101376   นางสาววรรณภา   โฉมนาค : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101377   นางสาววิภาภรณ์   รุทธการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101378   นายวีระเทพ   ชมภูก๋า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101379   นายศฤงคาร   โสภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101380   นางสาวศศินา   โชคศิริมงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101384   นายศุภวิชญ์   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101385   นายศุภสิทธิ์   ทองคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101386   นายศุภสิทธิ์   มาตราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101387   นายสหรัฐ   สันติวราวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101389   นางสาวไอญารินทร์   อุดมวิชัยกร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101390   นางสาวสิริลักษณ์   สาวิยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101391   นางสาวสิริวิมล   เชื้อไทย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101392   นายสุขเกษม   อินทจักร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101393   นางสาวปนิตา   สุเวชวัฒนกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101394   นางสาวสุชาดา   เครือวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101395   นางสาวสุทธิดา   ปัททุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101396   นางสาวสุภาพร   เพชรประดับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101397   นายเสฐียรพงษ์   สุขเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101398   นายโสภณวิชญ์   อุตเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5704101399   นายหัสดิน   คชสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5706101468   นางสาวปวีณา   โพธิ์ลา : การจัดการ 3.3ชั่วโมง
5706101469   นายสัญลักษณ์   ประมาณ : การจัดการ 3.3ชั่วโมง
5804101302   นายกฤตยชญ์   แก้วสุทธิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101304   นายกษิดิส   เพิ่มผล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101305   นางสาวกัญญารัตน์   เกิดผล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101307   นายกิตติทัศน์   โสภณวัชรพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101309   นายเกริกกาญจน์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101312   นายเกียรติศักดิ์   สร้อยคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101314   นายจักรินทร์   สืบเสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101315   นางสาวจินทภา   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101317   นายฉัตรพันธ์   รัตนสิริทิพากร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101318   นายเฉลิมเกียรติ   เป็นมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101319   นายชัยวัฒน์   ไชยวุธ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101320   นางสาวชื่นกมล   อุปคำพลัฏฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101324   นายณรงค์ฤทธิ์   ประจันตะเสน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101327   นายณัฐดนัย   ต่อกัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101329   นายณัฐพันธ์   สมภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101332   นายทัตพงศ์   ศรีอนรรฆวานิช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101334   นายธนุต   ชูโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101335   นายธัญพิสิษฐ์   ราชสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101336   นางสาวธันญภรณ์   หมวกหมื่นไวย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101337   นางสาวธิดา   ขำศิริรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101338   นายธิติ   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101340   นายธีรพันธ์   เตจะฝั้น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101341   นายธีรภัทร   รัตนสรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101342   นายธีรภัทร   อินทร์ประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101343   นายธีราวุฒิ   หงษ์ฟ้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101344   นายนทีนท   คงทรัพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101345   นายนพเก้า   ดอนปินภิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101346   นายนพชาติ   สารสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101347   นายนภัทร   หล้าปิงเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101348   นางสาวนฤมล   กาญจนะดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101349   นางสาวนันทิยา   โพธิ์แก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101350   นายนิธิพงศ์   พรมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101351   นางสาวนิธิพร   ใสปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101352   นายนิธิวัฒน์   จิตร์น้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101353   นายนุติ   บันใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101354   นายนุติภูมิ   สิทธิแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101355   นางสาวบุณยนุช   สุกะละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101356   นายปฏิภาณ   สมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101357   นายปฏิภาณ   หนูสิงห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101358   นายปฏิวัติ   ผิวละออง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101359   นายปฐวี   ใจเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101360   นายปรัชญา   ธรรมจี๋ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101361   นายปิยพนธ์   ทองเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101362   นายปิยะพงษ์   ดวงปินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101363   นายปุณยวีร์   โปร่งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101364   นายพงศธร   คำจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101365   นายพงศธร   ศรีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101366   นายพงศ์พิเชฐ   ธาดาเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101367   นางสาวพรธิชา   บุญมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101368   นายพัชรพงษ์   ตั๋นเมทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101369   นายพิทวัส   ขัดปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101370   นายพิรุณรักษ์   อาจหาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101371   นางสาวภัคจิรา   วันแอเลาะห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101372   นางสาวภัทราพร   วันจิ๋ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101373   นายภานุวัฒน์   จะจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101374   นายภูวิศ   สุริวงค์ใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101375   นางสาวมนัชญา   อินทรสูต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101376   นางสาวมาลีวัลย์   แซ่ตั้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101377   นายเมธาวี   ศรีวิไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101378   นายยศสรัล   จิตต์จรูญพันธุ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101379   นางสาวรุ้งลาวรรณ   ณ คำตัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101380   นายวชิระ   จำนงค์นิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101381   นายวรพงษ์   มณีสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101382   นายวรากร   นาเวชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101383   นายวราวัฒน์   ว่องไว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101384   นายวัชรพงศ์   กุยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101385   นายวัชรพงษ์   ใจเหล็ก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101386   นายวัชรพร   คำแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101387   นายวัฒนา   วิทยาลัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101388   นายวันชัย   สิริมาตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101389   นายวิศรุต   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101390   นายศิรชัช   แดงไผ่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101391   นางสาวศิริขวัญ   ยานจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101392   นางสาวศิริรัตน์   มโนศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101393   นายศิวกร   สิทธิรินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101394   นายศุภกฤต   ม่วงเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101395   นายศุภกฤต   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101396   นายศุภกิตต์   คำปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101397   นายสยมภู   โพธินาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101398   นายสหรัก   มณู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101399   นางสาวสิรินรัตน์   จันทร์ออน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101400   นายสิริภพ   พรมปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101401   นายสุกัลย์   แสงสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101402   นายสุขสันต์   เป็นสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101403   นายสุธี   ใจกุลทรัพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101407   นายสุภัคพล   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101408   นายสุเมธ   กระหนาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101409   นายสุริยันต์   จันทรา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101410   นางสาวอทิติญา   บัวบรรเทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101411   นายอภิชัย   รัตนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101412   นายอภิสิทธิ์   วิสัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101414   นายอรุณรัชช์   มงคลจักรวาล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101415   นางสาวอรุณวรรณ   ผ่านสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101416   นายอัครเดช   โพธิกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101417   นายอังกฤษ   ผดุงพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101418   นายอังกฤษ   ศิริวรนันท์กุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101419   นางสาวอาริศรา   ยศสาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101420   นายอิงควัตร   ณ เชียงใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804101421   นายอิทธิกร   ชาประดิษฐ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5804106361   นายกิตติชัย   ทัศนพันธ์เพชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3ชั่วโมง
5904101301   นางสาวกรวรรณ   จิตร์จวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101303   นายกฤติน   ภูษาพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101305   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วปานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101306   นายกันตพงศ์   มีปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101307   นางสาวเกวลิน   วงศ์แพงศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101308   นางสาวเกศญาภัค   วงษ์ทหาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101310   นายเกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101311   นายจิรายุ   ปราบหงส์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101312   นางสาวชนนิกานต์   อบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101314   นายชินกฤต   เสาสีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101316   นางสาวณัชชา   ธีระเลิศธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101317   นายณัฐวุฒิ   ตั้งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101319   นายทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101320   นายธงชาติ   เทพารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101321   นายธณพล   เพ็งสลุง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101322   นายธรรมบุตร   แซ่ซิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101323   นายธนัยนันท์   จิระพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101324   นายธฤต   สุนิลหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101325   นางสาวธิดารัตน์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101326   นายธีรภัทร์   สวยสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101327   นายธีรภัทร์   สามัคคี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101329   นายธีรุตม์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101331   นางสาวนาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101332   นางสาวประภัสสร   นิ่มเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101333   นายปรัชญา   ขุนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101334   นายปราชญ์   เพียงไพรชม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101335   นายปัญญาวัฒน์   ปลอดกระโทก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101336   นางสาวพยัติกา   นิลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101339   นายพันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101340   นายพันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101341   นางสาวพิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101343   นายพิสิฐพงศ์   มูลประการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101344   นายพีรพัฒน์   ติยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101345   นายพีระพันธ์   ขันชุ่ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101346   นางสาวแพรวา   ดาระสวัสดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101347   นายภวัต   คุ้มครอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101348   นางสาวภัทร   ปุกมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101350   นายภัทรดนัย   เทพบุญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101354   นายมงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101355   นางสาวมณปริยา   ชัยวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101356   นายยุทธศาสตร์   ปานทองคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101358   นางสาวฤทัย   คำสายใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101359   นายวรรณพนธ์   โรจนรุ่งทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101360   นางสาววรรณสินี   โพตะกาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101361   นายวราวุธ   ทองโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101363   นายวิศรุต   สร้อยสวิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101364   นายวิสุทธินันต์   กันทะมาลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101365   นางสาววีรยา   พงศ์พิทยุตม์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101366   นายศรัณย์พงค์   มณีโสภณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101367   นายศรายุธ   สีเเบน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101368   นายศักดิ์สิทธิ์   สีแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101369   นายศิรสิทธิ์   สีวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101370   นายศิวกร   มณีศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101372   นายศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101376   นางสาวสมัชฌา   ดาวสูงเนิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101377   นายสิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101379   นายสุธีกานต์   รัตนวัฒน์กุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101380   นางสาวสุนิสา   คงเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101381   นางสาวสุพรรณา   เจตะวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101382   นางสาวสุภัทรา   ทะวีสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101383   นางสาวสุภาภรณ์   บัวถา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101385   นายสุรพล   ลุงวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101386   นางสาวสุวิชญา   นันทไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101390   นางสาวอนามิกา   นิกรเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101392   นายอภิชาติ   หวังดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101393   นายอภิสิทธิ์   ฟักเถื่อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง
5904101394   นายเอกภพ   เป็งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.3ชั่วโมง