ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5410101335   นายนฤเบศร์   เด่นจารุกูล : การประมง 6ชั่วโมง
5410101396   นางสาวสโรชา   ทองร้อยชั่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5501126313   นายธณากรณ์   กะผอ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5503105321   นางสาวดารัณ   โล่ตระกูลทอง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5510101386   นายภาณุวัฒน์   รัตนจินดา : การประมง 6ชั่วโมง
5522101355   นางสาวพนรัญชน์   ตระกูลนคร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5601101378   นางสาวสุธาสินี   พระไชยบุญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101388   นางสาวอรทัย   สอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102356   นางสาวณีรนุช   วิเศษคามิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102394   นางสาวประภาพร   กองสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124337   นางสาวสุจิรา   สีดาน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5603103313   นางสาวณัฐณิฌา   จิ๋วสาคร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103319   นางสาวธัญสุดา   ไชยมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5604103323   นางสาวพรสวรรค์   โพธิเสน : เคมี 6ชั่วโมง
5606102318   นางสาวจริยา   ดวงแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102338   นายณัฐนันท์   วันเพ็ญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102382   นางสาวเตชิตา   พรหมมา : การตลาด 6ชั่วโมง
5606103310   นางสาวกิ่งแก้ว   กิจเกียรติ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103409   นางสาววัลภา   จอมชิตกล่ำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5614101316   นายเจษฎากร   ยิ้มประยูร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5701102417   นางสาวมนัสวี   บุญเนียม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5704101323   นางสาวชินานาฏ   อรเนตรพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704101330   นายณัฐพงศ์   คุ้มแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704101341   นางสาวธนพร   ทองดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704101344   นางสาวธีมาพร   สอนอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704101380   นางสาวศศินา   โชคศิริมงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5704101389   นางสาวไอญารินทร์   อุดมวิชัยกร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5706102370   นางสาวณัฐิณีย์   ดวงแก้วกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102383   นายธีระวัฒน์   ทิพย์รัตน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102399   นางสาวปริตตา   มั่นศุข : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102467   นางสาวสุวรัญญา   ทองชันลุก : การตลาด 6ชั่วโมง
5706104484   นายพัทธ์ธีรา   แสงศรีจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5710101389   นางสาวศรัณยา   บัวหลาด : การประมง 6ชั่วโมง
5712101363   นายระพีพัฒน์   จิตหาญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101391   นางสาวสุนันท์   สุนันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722101016   นายสุรศักดิ์   รักษาอนันต์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101404   นางสาวสุนิสา   ดีจาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5800101305   นางสาวดวงฤทัย   วงค์ราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5800101311   นายประริยากร   เจริญปรุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5801102432   นางสาวรัตนภรณ์   ชาญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801105367   นางสาววนิดา   มีดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105370   นางสาววรัชยา   อินทร์จุ้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105393   นางสาวอชิรญาณ์   เวฬุวนารักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801126326   นางสาวพิมพ์นิภา   ไพรพนากุล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5805101379   นางสาววิภาภรณ์   นัตกานต์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104340   นางสาวธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104363   นางสาวพรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104373   นางสาวเพชรรัตน์   สมนา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104378   นางสาวรพีพรรณ   ดวงตา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104406   นางสาวภศิชา   วิเชียรภัทรกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101376   นายธราดล   จันต๊ะมณี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101378   นางสาวธัญญเรศ   เงินแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101442   นางสาวภาณุมาศ   วงษายะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806103301   นางสาวกชพร   สุประกอบ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103303   นางสาวกนกพร   กันสาด : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103448   นางสาววนัสนันท์   ธรรมยศ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104396   นางสาวธิติสุดา   นามะวงศ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104475   นางสาววจี   ยั่งยืน : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104491   นางสาววิศรุตา   พลอยบุตร : การเงิน 6ชั่วโมง
5809101023   นางสาวณัฐสุดา   มะโนธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101371   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไชยพงศ์จรัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101020   นายวัชรชัย   เสอุดม : การประมง 6ชั่วโมง
5812101307   นางสาวการณ์กมล   พิมพ์มหา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101309   นางสาวขณิฐา   จิอู๋ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102396   นางสาวอังคณา   ไชยโย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5818102365   นายสมัชญ์   หวลคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5822101011   นายธีระชาติ   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101017   นายสมชัย   หวู่แมกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901102312   นางสาวกัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102313   นางสาวกันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102355   นางสาวณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102390   นางสาวปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102431   นางสาวมาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105342   นางสาวนฤมล   สร้อยกาบแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105348   นางสาวปทิตตา   จันทร์กลิ่น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901126312   นางสาวณัฐชนก   แก้วแทน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126331   นางสาวสิริยากร   วงศ์โสภา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5903101340   นางสาวพิชญา   สุจริต : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101349   นายภานุวัฒน์   ศรีเมือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903102310   นางสาวจีราภรณ์   ประทุม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903103328   นางสาวนริศรา   รัตนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904109303   นายคุณากร   อุประก้อน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109310   นายณัฐพงศ์   วงศ์ปัญญา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109312   นางสาวธนาธิป   ใจน้อย : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109315   นางสาวนฤทัย   ใจป้อ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109316   นางสาวเบญจพร   สุทธะนะ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5904109318   นางสาวรมย์จิรัส   รุจิธารณวงศ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101310   นายคมกฤษ   บุญโนนยาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101317   นายจินณวัตร   ฉิมนิกร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101413   นางสาวอำพาวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905104365   นางสาวพิศุทธสินี   สิงห์คา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104383   นางสาวภัทธิรา   ฤทธิรุตน์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906101010   นายขจรศักดิ์   ชัยยาศรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102334   นางสาวจิราพร   เกลาเกลี้ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102475   นายรณฤทธิ์   เสาสุรินทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102476   นายรัชตะ   ผ่องฉวี : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103361   นางสาวณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104370   นางสาวนัฐกาญจน์   รินพล : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104379   นางสาวปทุมวดี   สุทธการ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104380   นางสาวปนัดดา   ปัญญาอธิสิน : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104382   นางสาวปภัสสรา   ไม้หอม : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104385   นางสาวปัทณิฐา   เหล็กคม : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104428   นางสาวนริศรา   พรมสวะนา : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104430   นางสาววิภาดา   อุนจะนำ : การเงิน 6ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101314   นางสาวจันทิมา   แผ่นทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101316   นางสาวจินดาพร   สนิทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101322   นางสาวชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5912101307   นางสาวกันยาพร   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101314   นางสาวจุฑาทิพย์   กลางโบราณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101316   นางสาวชนิกา   คำธานี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101382   นายหล้าเสา   วรนาถยืนยง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5912107308   นางสาวชลธิชา   เปล้ากระโทก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5912107316   นางสาวธนวรรณ   ทุ่มสอน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5912107335   นางสาวภัทธีรา   ตันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5912107337   นางสาววิสารัตน์   วรินทร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5912107342   นางสาวจิณณ์   ดอนปัน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102319   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5919103507   นางสาวณัฐนรี   อาคะมา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5919103518   นางสาวเบญญาภา   นาหิรัญ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5919103533   นางสาวสิริธยา   ดนัย : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5922101327   นางสาวณัฐชยา   ดีดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101397   นางสาวศิรินภา   แก้วแสง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5922101405   นางสาวสันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101409   นางสาวสุกัญญา   ชมดง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง