ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604105313   นายเจนณรงค์   ผิวจันทร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105329   นายพะวิชา   ไพรัชชาตินิยม : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105335   นางสาวมธุรดา   กรัพนานนท์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105341   นายวรภพ   สง่าวงษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105352   นายสหรัฐ   ตะบองเหล็ก : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704104307   นางสาวณัฐธิดา   ลิขิตผู้เจริญ : สถิติ 6ชั่วโมง
5704105301   นางสาวกมลรัตน์   กลิ่นขจร : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105303   นางสาวกฤติญาภรณ์   พุทธกาล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105304   นางสาวกฤติยา   ธนะศรีมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105308   นางสาวจิราพร   ธรรมยะ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105309   นางสาวฉัตรสาภรณ์   นนตาพา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105315   นางสาวทักษพร   ศิริรัตน์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105316   นายธนพนธ์   ศรีพิทักษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105317   นางสาวนภาพร   ธรรมชัย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105318   นางสาวนริศรา   เขื่อนควบ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105319   นางสาวนฤมล   ขัติแสง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105320   นางสาวนีรภา   ชมพูคีรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105324   นางสาวพิมพิกา   กุณาผัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105326   นางสาวแพรวนภา   สีลาเม : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105328   นางสาวรุ้งลาวัลย์   ภูเขา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105329   นางสาวรุจยา   ศรีพรม : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105331   นางสาววนิดา   จันทร์ฟอง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105336   นางสาวสายฝน   นุนพนัสสัก : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105338   นางสาวสุทธิดา   เนียมครุธ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105339   นางสาวสุธิตา   เจิมจุล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105340   นางสาวสุภาวดี   หว่างหยวก : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704105341   นายอานนท์   จุลมุล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704106312   นายณัฐวุฒิ   สุดาแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804101301   นายกมลนัทธ์   ไชยนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101343   นายธีราวุฒิ   หงษ์ฟ้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101345   นายนพเก้า   ดอนปินภิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101350   นายนิธิพงศ์   พรมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101352   นายนิธิวัฒน์   จิตร์น้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101360   นายปรัชญา   ธรรมจี๋ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101363   นายปุณยวีร์   โปร่งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101364   นายพงศธร   คำจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101390   นายศิรชัช   แดงไผ่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101398   นายสหรัก   มณู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804102311   นายชาญณรงค์   แว่นทันใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102356   นางสาวสุพรรษา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102359   หทัยรัตน์   แสนหลวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804103304   นางสาวกาญจนาภรณ์   ณรงค์ : เคมี 6ชั่วโมง
5804103310   นางสาวแคทลียา   จันทร์ประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
5804103311   นางสาวจิตรลดา   แสนหาญธำรงสุข : เคมี 6ชั่วโมง
5804103314   นางสาวชีราพรรณ   แก่นกลางดอน : เคมี 6ชั่วโมง
5804103319   นางสาวธัญจิรา   ทรงกลิ่น : เคมี 6ชั่วโมง
5804103320   นางสาวธารวิมล   ประทุมทา : เคมี 6ชั่วโมง
5804103323   แนนฑิฌา   นันต๊ะเสน : เคมี 6ชั่วโมง
5804103326   นางสาวปริญดา   สุจริต : เคมี 6ชั่วโมง
5804103338   มะลิวัลย์   ฉางข้าวพรม : เคมี 6ชั่วโมง
5804103352   นางสาวสุพัฒธิดา   ไชยเมืองยอง : เคมี 6ชั่วโมง
5804104301   กาญจนาพร   กองแก้ว : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104302   กาญจนาภรณ์   หัตถกอง : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104310   ณัฐริกา   บุตรคำ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104312   ณิชมน   งามเลิศ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104313   ทิพย์วรรณ   บานเย็นงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104314   ทิวาวัลย์   สมนา : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104315   ธิติมา   ยอดดี : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104322   เบญญาภา   งามจำรัส : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104323   ปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104324   ปริษฎา   แสนฝั้น : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104325   ไปรจิเรศ   พงศ์จันทรเสถียร : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104327   พรนภา   แก้วพล : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104328   พรพรรณ   ปงเมืองมูล : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104329   พิมพกานต์   แซ่เฉิน : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104333   วรวรรณ   โพธิ์แย้มจิตร์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104334   วิลาวัลย์   วรรณกุล : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104335   ศศิวิมล   รัตนมาลี : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104336   ศิรประภา   ชารีรัตน์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104337   ศิรัญญา   ไชยอุ่น : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104340   สุธากัญญาณัฐ   แก้วภัทราธนเวธัส : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104341   สุธาทิพย์   สังสี : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104342   สุภารัตน์   สิงห์คำคูณ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104344   เสาวลักษณ์   กันทะรัญ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104345   อภิชัย   ฟูแก้ว : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104346   อรณิชา   ลิ่วโรจน์สกุล : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104349   อาภัสรา   จิณะปัน : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105302   นางสาวกาญจนา   ใจคำติ๊บ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105303   นางสาวเกศวดี   พานทอง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105304   นายเกียรติศักดิ์   พานิชย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105305   นางสาวเขมสรณ์   ใจดี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105306   นายจักรพันธ์   คำอ้าย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105307   นางสาวจารวี   เครือวัลย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105308   นายจีระพงษ์   ต๊ะสอน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105309   ณัฐกานต์   สุระพร : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105310   นายณัฐพงศ์   คำดา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105311   นางสาวตรีนุช   ศรีนวล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105313   นางสาวธัญวรัตน์   ธาตุไชย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105314   นายนนทพัทธ์   นามบุญ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105317   นางสาวนัชรินทร์   ใจอินทร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105318   นายนันทวัช   วงค์ปัญญา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105320   นางสาวน้ำฝน   ดีจ้อย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105321   นุชจรินทร์   แซ่พั่ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105324   นางสาวปานหทัย   ชัยศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105325   นางสาวปิยวดี   สัตถาผล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105329   นางสาวพัชราภรณ์   หยกลลิตเลิศล้ำ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105332   นายภูมิภิเษก   ฉัตรคำแปง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105333   นายยุทธนา   นงนุช : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105334   นายรัฐนันท์   รอดฉวาง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105338   นางสาววันวิสาข์   จ้อยสุดใจ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105340   นางสาวศรุตา   เล็กขำ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105342   นางสาวศิริลักษณ์   กันทะยศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105343   นายกิตติพัทธ์   อภิวงษา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105347   นางสาวอรปรียา   กงทา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804106301   นางสาวกนกวรรณ   ศิริกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106302   นางสาวกัญญาณัฐ   สิงห์โตอ่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106303   นางสาวกัลยรัตน์   ภูวอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106305   นางสาวกุลกัญญา   กองพนัสสัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106306   นายขจรศักดิ์   แก้วเตี๊ยะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106308   นายฉัตรมงคล   ดงชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106309   นายชินพงศ์   กงเวียน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106310   นายชินภัทร   ปัญญาเรือง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106311   นางสาวชุติมา   สุขเกษม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106313   นายณัฐวัฒน์   ฤกษ์กำยี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106314   นายณัฐวุฒิ   ศรีลิลา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106316   ทรงเกียรติ   ไชยโย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106317   ธนกฤต   ปานบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106318   นายธนพล   คนองศรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106321   นายธิติภัทร   อิ่นคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106322   นายธีรลักษณ์   นิลเวศน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106323   นายณศิน   เติมศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106325   Aik   Nit : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106326   นายบริพัตร   สุโขบล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106328   นางสาวบุษยมาศ   ใจยะเลิศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106329   นายปฏิวัติ   ชูมากเลี่ยม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106330   ปิยวัฒน์   อินทรีย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106331   นายภัฏฏการณ์   กันทะอุโมงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106333   ภาณุพันธ์   สัมพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106334   ภาณุวัฒน์   ปัญจรัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106336   มณฑกร   ก้อนนาค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106338   ยุทธศิลป์   เสาวรส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106339   รังสิมันต์   ดุษฏี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106341   วชิรวิทย์   พันธุระ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106345   นายวุฒิชัย   เพียรไธสง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106346   นางสาวศิริขวัญ   กันธิยะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106347   สุฐิชา   มโนวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106348   ศิรินภา   สายเกียรติวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106351   นายสพลยศ   นันทวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106354   สิรินยา   สีคำดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106356   นายสุรภัทร   สุดเล็ก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106358   อรญา   ยะถา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106359   นางสาวอรพรรณ   ดาวราม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106360   อรวรรณ   พรพิศาล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804107307   นายกิชนพนธิ์   ศรีวิชัย : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804107317   นายธนโชติ   โชคถวาย : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804108303   กานต์ธิดา   ถินยม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804108305   แคทรียา   อุตเสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804108331   ศักรินทร์   แคแดง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5901102513   สุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901125356   ธีระพงศ์   แก้วศรีโวย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5904101301   กรวรรณ   จิตร์จวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101302   กฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101303   นายกฤติน   ภูษาพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101305   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วปานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101306   นายกันตพงศ์   มีปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101307   นางสาวเกวลิน   วงศ์แพงศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101308   เกศญาภัค   วงษ์ทหาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101310   เกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101311   จิรายุ   ปราบหงส์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101312   นางสาวชนนิกานต์   อบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101314   ชินกฤต   เสาสีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101315   ฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101316   ณัชชา   ธีระเลิศธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101317   นายณัฐวุฒิ   ตั้งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101319   ทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101320   นายธงชาติ   เทพารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101321   นายธณพล   เพ็งสลุง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101322   นายธรรมบุตร   แซ่ซิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101323   ธนัยนันท์   จิระพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101324   นายธฤต   สุนิลหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101325   นางสาวธิดารัตน์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101326   ธีรภัทร์   สวยสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101327   นายธีรภัทร์   สามัคคี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101329   นายธีรุตม์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101331   นาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101332   นางสาวประภัสสร   นิ่มเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101333   นายปรัชญา   ขุนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101334   นายปราชญ์   เพียงไพรชม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101335   นายปัญญาวัฒน์   ปลอดกระโทก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101336   นางสาวพยัติกา   นิลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101339   พันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101340   นายพันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101341   นางสาวพิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101343   นายพิสิฐพงศ์   มูลประการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101344   นายพีรพัฒน์   ติยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101345   นายพีระพันธ์   ขันชุ่ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101346   นางสาวแพรวา   ดาระสวัสดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101347   นายภวัต   คุ้มครอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101348   ภัทร   ปุกมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101350   นายภัทรดนัย   เทพบุญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101354   มงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101355   นางสาวมณปริยา   ชัยวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101356   นายยุทธศาสตร์   ปานทองคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101357   รจนา   โคตะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101358   ฤทัย   คำสายใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101359   นายวรรณพนธ์   โรจนรุ่งทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101360   นางสาววรรณสินี   โพตะกาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101361   นายวราวุธ   ทองโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101363   นายวิศรุต   สร้อยสวิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101364   วิสุทธินันต์   กันทะมาลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101365   นางสาววีรยา   พงศ์พิทยุตม์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101366   นายศรัณย์พงค์   มณีโสภณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101367   ศรายุธ   สีเเบน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101368   นายศักดิ์สิทธิ์   สีแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101369   นายศิรสิทธิ์   สีวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101370   นายศิวกร   มณีศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101372   ศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101375   นางสาวศุภิสรา   จันทร์แดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101376   นางสาวสมัชฌา   ดาวสูงเนิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101377   สิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101378   สุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101379   นายสุธีกานต์   รัตนวัฒน์กุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101380   สุนิสา   คงเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101381   นางสาวสุพรรณา   เจตะวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101382   นางสาวสุภัทรา   ทะวีสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101383   สุภาภรณ์   บัวถา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101384   สุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101385   สุรพล   ลุงวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101386   นางสาวสุวิชญา   นันทไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101390   นางสาวอนามิกา   นิกรเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101392   อภิชาติ   หวังดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101393   นายอภิสิทธิ์   ฟักเถื่อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101394   เอกภพ   เป็งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102301   นายก่อกุศล   คำภูษา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102302   นางสาวกัญญาภัค   ฉางข้าวไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102303   นางสาวเก็ดแก้ว   หนักแน่น : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102304   ขนิษฐา   ปาระมี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102305   จันทร์จิรา   มหายศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102306   ฐิตินันท์   แก้วคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102307   นายณัฐนันท์   มูลอุดม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102308   ณัฐวลี   ต๊ะทองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102309   ดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102310   เดชาธร   แสนเสนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102311   ตรีวิทย์   กันวะนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102312   ตุลญ์ณพ   สิทธิมล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102313   ทิพวรรณ   ถาบุรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102314   นายธนวิทย์   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102315   นางสาวธีรนาฏ   วุฒิเรืองกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102316   นายนที   จันทร์ดวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102317   นายนราวิชญ์   รูปต่ำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102318   นางสาวนฤมล   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102319   นิภาภรณ์   พรมจิโน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102320   นุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102321   นางสาวเบ็ญญรัตน์   อินต๊ะจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102322   ปุญญิศา   คำโยง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102323   นางสาวพรกนก   เทพวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102325   พัทธนันท์   พระวิสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102326   พิมพ์กมล   โสมโสดา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102327   พิรญาณ์   โลกคำลือ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102328   พุฒิสรรค์   ชฎาธาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102329   นางสาวภรัณยา   ชัยวรรณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102330   นางสาวภานุชนาถ   ศรีนวนจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102331   ภูริชกานต์   พรหมเสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102332   นายรัชชานนท์   มะลิแย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102333   รัตติยากร   สุวรรณระ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102334   ลักษิณา   วิชิต : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102335   นางสาววรัญญา   อุดอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102336   นางสาววริทธิ์นันท์   วงค์หนังสือ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102337   วิภาดา   วราพุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102338   นางสาวศศิธร   แก้วจา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102339   ศุภลักษณ์   ศิริมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102340   นางสาวศุภางค์   ไชยนาม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102341   นายสมหมาย   สุขพี้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102342   นางสาวสโรชา   ใจจันตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102343   นางสาวสังวรา   รักทองแท้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102345   นางสาวสุภาพร   แสงกระจ่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102346   โสภิดา   มหาไม้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102348   อนุพงษ์   ลิ้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102350   นายอัครเดช   พุทธิวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102351   นางสาวอัญธิกา   กองดวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102352   นางสาวอาทิตยา   จันทมี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102353   นางสาวอารุณพร   นาห่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102354   นางสาวอุไรพร   เอนกภูมิ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102355   นายณัชพล   เทพไทย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103301   กนิษฐา   เนียมนคร : เคมี 6ชั่วโมง
5904103302   กาญจนา   วิญญา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103303   นางสาวกานติมา   ปัญญาอ้าย : เคมี 6ชั่วโมง
5904103304   นางสาวเก็จมณี   กรองสติปัญญา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103305   นายจักรกฤษณ์   โปธา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103306   นางสาวจันทร์จิรา   พงษ์สระพัง : เคมี 6ชั่วโมง
5904103307   ฐิติภัทร   จักรกาฬ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103308   จิราวรรณ   แก้วภา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103309   นางสาวเจนจิรา   ปงกา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103311   นางสาวชฎาพร   ชัยมงคล : เคมี 6ชั่วโมง
5904103312   ชฎาพร   อินนันใจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103313   นางสาวญาณวิศา   รอดมา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103314   ณิชารัศม์   เอกไพศาลพงษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103315   นางสาวทัชชกร   สอนบุญเรือง : เคมี 6ชั่วโมง
5904103316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   เทศกาล : เคมี 6ชั่วโมง
5904103317   นางสาวธัญพร   วงค์คำ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103318   นางสาวนภัสสร   ต๊ะอ้าย : เคมี 6ชั่วโมง
5904103319   นางสาวประภัสสร   พ่อค้า : เคมี 6ชั่วโมง
5904103320   นางสาวปิยรัตน์   สมศรี : เคมี 6ชั่วโมง
5904103321   นางสาวปิยะธิดา   เลิศศรี : เคมี 6ชั่วโมง
5904103322   ปิยะรัฐ   คลังต่วน : เคมี 6ชั่วโมง
5904103323   นายพชรพล   จุลอำพันธ์ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103324   วรีธดา   คำวงค์ปิน : เคมี 6ชั่วโมง
5904103325   ไพลิน   เพรียพรม : เคมี 6ชั่วโมง
5904103326   นางสาวภัคจิรา   ประสิทธิโรจนยุจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103327   นายภูริณัฐ   เสริฐกวี : เคมี 6ชั่วโมง
5904103328   นางสาวมณีรัตน์   เมืองใจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103329   ณัฐธณฐศา   วิชัยวนารัตน์ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103330   นางสาววิรากานต์   ปัญญาเก่ง : เคมี 6ชั่วโมง
5904103331   นางสาววีนัส   ชัยประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103332   วีวิกา   วุฒิ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103333   นางสาวแววตา   ถนอมจิตดี : เคมี 6ชั่วโมง
5904103334   นายศักดิ์ศรี   สุขใจร่วมพัฒนา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103335   นายศักรินทร์   ภูมิมา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103336   นางสาวศิริพร   พักเรือนดี : เคมี 6ชั่วโมง
5904103337   นางสาวศิริวรรณ   อิ่นติ๊บ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103338   นางสาวสกุลตรา   จงรัมย์ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 6ชั่วโมง
5904103340   นางสาวสิริทิพย์   ดวงไทย : เคมี 6ชั่วโมง
5904103341   นางสาวสุดารักษ์   แย้มสี : เคมี 6ชั่วโมง
5904103343   นางสาวสุภาวดี   อินต๊ะมอย : เคมี 6ชั่วโมง
5904103345   นางสาวหนึ่งหทัย   ชัยยา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103346   นางสาวอคิราภ์   จันทร์เรือง : เคมี 6ชั่วโมง
5904103347   อนัญพร   ฉั่วตระกูล : เคมี 6ชั่วโมง
5904103348   อรณญา   สุยะวงศ์ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103349   นางสาวอาทิตยา   คำใจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103350   เอมภิกา   เขียวอ้าย : เคมี 6ชั่วโมง
5904104301   นางสาวกรกนก   สังฆพันธ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104302   กรรณิการ์   ปัญญาเลิศ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104303   กอบกุล   นันติ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104304   แคทธรินทร์   วรรณทา : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104305   จักรกฤษณ์   พุทธวิถี : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104306   ชนิตา   ชัยชนะ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104307   ญานิศา   กามุณี : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104308   ณัฐพล   ทับทิม : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104309   ทัศนาภรณ์   ปาลี : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104310   เนตพิสุทธิ์   ศรีทา : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104311   ปราณี   มูลชุมภู : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104312   นางสาวปวิมล   ละครวงษ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104313   ปาริฉัตร   เรือนงาม : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104314   ไพรินทร์   ใจแก้ว : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104315   นางสาวมณีกร   มงคลเพ็ญ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104316   มนฑกานต์   พึ่งบุญ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104317   ระพีพงศ์   โพทวี : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104318   นางสาวรัตติกาล   ทะโล : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104319   วัชราภรณ์   สีต๊ะ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104320   วิลัยวรรณ์   ปัญญาเหล็ก : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104321   ศศิกิติ์   ย้อยดี : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104322   นางสาวศศิประภา   สีดาอุบล : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104323   ศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104324   ศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104325   อภัชญา   คำสืบ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104326   อรรถชัย   แซ่เจ็ง : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104327   อรัญญา   แดงซอน : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104328   อักษรวลี   ศรีบุศย์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104329   อารีรัตน์   ศรีภูมิ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904105301   นางสาวกมลพรรณ   โยวะผุย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105302   นางสาวกฤติยาภรณ์   ศรีเลิศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105303   นางสาวกัญญารัตน์   พลมาตย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105305   นายจตุรงค์   ญาณะวงษา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105307   นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะมือ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105308   นางสาวเจนจิรา   ใจคำ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105309   นางสาวชมพูนุช   บุญศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105310   ชลิตา   แก้วเชื้อ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105311   นางสาวโชติกา   กล้าหาญ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105312   นางสาวฐิตินันท์   ไชยอุประ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105313   นางสาวฐิติยาภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105314   นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์จันทร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105315   ชณพัฒน์   ไชยาบาล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105316   นางสาวธันย์ชนก   ชัยอินทร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105317   นางสาวธันยมัย   แท่นไธสง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105318   นางสาวนภารัตน์   ผ่องศรีใส : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105319   นางสาวเนรัญชลา   บุญเมือง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105320   นางสาวบุญญพร   อ้ายพิงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105321   นางสาวปณัฎฐา   หนองภักดี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105322   นางสาวพนิตพร   สุวรรณะ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105323   นางสาวพรนิภา   รัตนศิลาชัย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105324   นางสาวพรพรรณ   เลาหลื่อ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105326   นางสาวมิว้าโกะ   เรือนมี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105327   มุกดา   นุ้ยสุข : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105328   นางสาววนิดา   แย้มลา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105329   วรารัตน์   พุ่มศิริ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105330   นายวัชรงกรณ์   เจริญวุฒิ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105331   นางสาววิรากานต์   ผอบนาค : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105332   นายวิรุฬห์   โพธิชัยเลิศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105333   นางสาวศิริญญา   อำพันธ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105334   นางสาวศิริวิมล   หาญณรงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105335   นางสาวศุภนิดา   อู่เถื่อน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105336   นางสาวสิริยากร   สงล่า : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105337   นางสาวสุชาวดี   แย้มภิรมย์ศรี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105338   นายอนุกูล   บุญยวง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105339   นายอนุชา   อาการ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105340   นางสาวอรรัมภา   ปัญโญ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105341   นางสาวอรุณี   รุจิราพาณิชย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105342   นางสาวอัจฉรี   อินทรเทพ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105344   นางสาวเอเปา   ลุงเฮิง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904106301   กษิดิศ   ไชยธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106302   นางสาวกัญญารัตน์   จันลาวิลาด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106303   นายกิตติ   อ่วมทัพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106304   นางสาวกิตติยาพร   บุดหนองกรด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106305   จิราพร   สวัสดิ์วงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106306   นางสาวชนิกานต์   สิงห์ไชย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106307   นายฐานกาญจน์   ปรีชาไพศาลจิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106308   นายธนโชติ   ธิน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106309   ธมนวรรณ   เรืองเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106310   ธาดา   ปวงจักร์ทา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106311   นพดล   พิมสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106312   นายนรวิชญ์   พรามนุช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106313   นายนุติกุล   อินทะโนรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5904106314   บัญชาการ   สุวรรณกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง