ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102383   นิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102417   พุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102490   อรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5906101509   แสงสุรีย์พร   แซ่เอี้ยว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906103433   นางสาวรวีวรรณ   เมืองรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103435   นางสาวรัชนก   พามา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103436   นางสาวรัฐนันท์   จันปลิววงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103463   นางสาวศุภรัตน์   พิชัยพงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103469   นางสาวสุดา   ต้อยตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103470   นางสาวสุดาพร   ศรีภูมิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103472   นางสาวสุทธิดา   สุขศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103473   นางสาวสุธิดา   ไชยวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103474   นางสาวสุนทรีพร   จินะพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103475   สุพรรษา   เสนาวรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103476   นางสาวสุภัชชา   วงษ์วาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103477   นางสาวสุภัสสร   สนิท : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103478   สุภาพร   เติมวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103479   นางสาวสุภาวดี   สีตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103484   นางสาวสุรีย์   ใฝ่กระจายงาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103485   นางสาวสุวนันท์   ปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103486   นางสาวสุวิมล   แพทย์รัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103488   นางสาวหทัยพัทธิ์   สุรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103489   นางสาวหทัยภัทร์   เทพสุภา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103490   นางสาวหทัยลักษณ์   ศรีเรืองพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103491   นางสาวอทิตยา   อุ่นแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5909101409   ลัดดา   กาญจนาสุกใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง