ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
42403424   นางสาวรุ่งทิพย์   กาวารี : เคมี 1ชั่วโมง
45101526   นางสาวอัจฉรา   ทุนร่องช้าง : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 1ชั่วโมง
4901105348   นางสาวสาวิตรี   ทิพนี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5210301007   นางสาวสุธิดา   วันโน : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1ชั่วโมง
5305104349   นางสาวพรพิมล   ทาเมา : การปกครองท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5305104391   นางสาวสุไรรัตน์   มั่นคง : การปกครองท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5403101304   นางสาวเจนจิรา   อุตเรือน : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5403101311   นางสาวธมลวรรณ   ทะนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5412102339   นายชัชวินทร์   คุ้มทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1ชั่วโมง
5504107319   นางสาวธารทิพย์   สายจันทร์ : วัสดุศาสตร์ 1ชั่วโมง
5504107324   นางสาวปิยฉัตร   มาวัน : วัสดุศาสตร์ 1ชั่วโมง
5504502001   นายวารุต   อยู่คง : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5605104322   นายณัฐติพงษ์   แก้วแดง : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5606102420   นางสาวอลิสา   วนาศิริ : การตลาด 1ชั่วโมง
5614102310   นางสาวญาณิศา   พลเจียง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5614102325   นางสาวเบญจาวรรณ   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5614102353   นางสาวศิญาภรณ์   ศรศิริ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5622101416   นายอาชาไนย   ชัยพนัส : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
5701105325   นายชวนัตถ์   ทัพเบิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5703101340   นางสาวแพรพลอย   อินทร์คล้าย : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
5703103333   นางสาวพรพิมล   ทานันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
5703103335   นางสาวแพรศลิล   อุตสาหกิจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
5703103355   นายเอกลักษณ์   ยอดวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
5703105317   นายสุเมธ   ผูกมิตร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1ชั่วโมง
5706101309   นายกันตินันท์   ทาวัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
5706101455   นายอดิศร   แปงชิด : การจัดการ 1ชั่วโมง
5706102312   นางสาวกัญญนาถ   ขัดเสริม : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102314   นางสาวกัลยรัตน์   มหาวรรณ : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102335   นางสาวชญานันท์   ทวีเดช : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102339   นางสาวชลนิภา   โมมา : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102350   นางสาวฐิติกา   สุประดิษฐ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102367   นายณัฐวัตร   ธัญญสิทธิ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102425   นางสาวมนัญชยา   แสงจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 1ชั่วโมง
5706102499   นางสาวปุญญิศา   สามนวล : การตลาด 1ชั่วโมง
5706104329   นางสาวจิรกิตติ์   ตันนี : การเงิน 1ชั่วโมง
5706104338   นางสาวจุฑามาศ   สุภิมูล : การเงิน 1ชั่วโมง
5706104350   นางสาวณภาภัช   นิยมจันทร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
5706104352   นางสาวณัฏฐา   รักษ์ธรรม : การเงิน 1ชั่วโมง
5706104391   นางสาวธิดารัตน์   พันธ์มาลี : การเงิน 1ชั่วโมง
5706105395   นายวิศรุท   อินต๊ะยศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
5709101382   นายวรวุฒิ   อุตสาแท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5712106337   นายธนบวร   จันทพยัคฆ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
5714101325   นางสาวฐิติชญา   ณ วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5714101335   นางสาวธนภรณ์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5714101354   นางสาวเปมิกา   อู่ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5714101357   นางสาวพรรณราย   จงประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5714102323   นายธนพล   ศิริขวา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5714102328   นางสาวนาถกมล   ปิ่นสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5714102331   นางสาวปทุมวรรณ   ยอดสาร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5714102332   นางสาวปพิชญา   ประสงค์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5714102333   นางสาวปพิชญา   เรืองฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5714102372   นางสาวณรินธร   จะวะนะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
5722101408   นายเสกสิทธิ์   ตลับไธสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
5722103014   นายวรเชษฐ์   ใจมาธิ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
5805101329   นายทศวรรษ   รุ่งเรือง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5806102390   นางสาวทิพย์สุดา   ปงปัญญายืน : การตลาด 1ชั่วโมง
5806102451   นายภาคภูมิ   จงสิริวัฒน์ : การตลาด 1ชั่วโมง
5806104478   นางสาววนิชยา   แลใจ : การเงิน 1ชั่วโมง
5809101018   นางสาวชนิตา   อินทรจักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101023   นางสาวณัฐสุดา   มะโนธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101031   นางสาวนรานารี   เจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101035   นางสาวประภัสษร   เครือแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101042   นางสาวพัชริดา   รัตนสารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101044   นางสาวพิชามญชุ์   มิตรวงษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101055   นางสาวรัตนาภรณ์   ลอยธง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101063   นางสาวสายพิน   สุภาษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101064   นางสาวสิริพร   ศรีจันทร์ดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101069   ว่าที่ร้อยตรีหญิงฬุจภัณฑ์   ไทยวิบูลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101310   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101346   นางสาวนัทชา   เวียงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101353   นางสาวปรารถนานุช   หัวเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101360   นางสาวพรหมพร   คันธรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5809101363   นายพิชญพงศ์   วงศราษฎร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5822101421   นางสาวสุมาพร   กองมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
5901125319   นายธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5901125357   นายฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5903102348   นายสถิตพงษ์   มุ่งภู่กลาง : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
5903103303   นางสาวกัญญาภัค   รุ่งแสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
5903103304   นางสาวกัญยา   วงค์ทิพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
5904102310   นายเดชาธร   แสนเสนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5904102317   นายนราวิชญ์   รูปต่ำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5904105330   นายวัชรงกรณ์   เจริญวุฒิ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905101387   นายศาสวัต   หมอกมุงเมือง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5905104365   นางสาวพิศุทธสินี   สิงห์คา : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5905104388   นางสาวสโรชา   ใจวรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 1ชั่วโมง
5906101366   นายธนภัทร   ภิญโญจิตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
5906101377   นายธีระภัทร์   เกียรติศิริถาวร : การจัดการ 1ชั่วโมง
5906101407   นายปาฏิหาริย์   อัมพาผล : การจัดการ 1ชั่วโมง
5906101442   นางสาววนิดา   สนิทนิตย์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
5906101504   นายอุดมเดช   บุญตา : การจัดการ 1ชั่วโมง
5906102333   นางสาวจิรวรรณ   แย้มบัว : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102334   นางสาวจิราพร   เกลาเกลี้ยง : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102494   นางสาววรุณยุพา   จันทร์สละ : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102498   นางสาววิภาวินี   ทองปลี : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102502   นายวีระชัย   ดวงดี : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102505   นางสาวเวณิก   มีทา : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102508   นายศรายุทธ   ชาจีน : การตลาด 1ชั่วโมง
5906401022   นางสาวอรพร   พงศ์ประสิทธิ์ : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
5909101301   นางสาวกมลรัตน์   สัสดีเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101302   นางสาวกรกมล   อัศวบวรวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101303   นางสาวกัญญาภัทร   ไพรแสงเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101304   นางสาวกัญญารัตน์   ปานสีสด : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101305   นางสาวกัญญารัตน์   เผ่าปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101306   นางสาวกาญจนา   สังข์สกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101308   นางสาวกานติมา   สงวนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101309   นางสาวกุลสตรี   เอี่ยมอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101310   นางสาวเกศรินทร์   ศรีลิมปนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101311   นางสาวเกษร   อะเคือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101312   นางสาวจังคนิภา   วังสะปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101316   นางสาวจินดาพร   สนิทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101319   นางสาวชนัตถา   เกียรติพุฒิรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101320   นางสาวชมพูนุช   เรืองวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101321   นางสาวชยาภรณ์   อิมิวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101323   นางสาวช่อทิพย์   เชาวกรสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101326   นายเฌอริศ   สุนันต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101327   นางสาวญาณี   ปู่เสาร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101328   นางสาวณัฏฐนิชา   ยะใยสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101329   นายณัฏฐ์ภัค   ถ่านคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101330   นางสาวณัฐธิดา   ขุนบุญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101331   นางสาวณัฐธิดา   ดารามณฑล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101332   นางสาวณิชา   รัตนเทวมาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101333   นางสาวณิชากร   เหล่าชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101336   นางสาวธนวรรณ   ไชยสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101338   นางสาวธัญรัชฎ์   สนสุนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101339   นางสาวธารใส   ทรายมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101340   นางสาวนงนุช   วัฒนาอนุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101341   นายนภีวิทย์   ถนอมถิ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101343   นางสาวนันทพัชร์   ธนัญธรวนิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101344   นางสาวนิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101347   นางสาวนิรมล   วรใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101348   นางสาวนุชนาถ   บุญคำวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101349   นายบริพัตร   พุฒิเมธาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101350   นางสาวปรารถนา   สุริยะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101351   นางสาวปรียานุช   ดวงแก้วแก่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101352   นางสาวปวริศา   สิ่วไธสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101353   นายปัญจพล   ณ เชียงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101354   นางสาวปัลวี   แก้วกำเหนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101355   นางสาวปิยรัตน์   จันลอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101356   นางสาวปุณยาพร   คำมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101357   นายคุณเปรม   ชัยชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101358   นางสาวพัชราดา   บ่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101359   นายพัฒนพงศ์   โภชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101360   นางสาวพิงค์เพชร   ขัดเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101361   นางสาวพิชญา   พันธ์สูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101362   นางสาวพิลาวัลย์   ศรีจักรโคตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101363   นางสาวเพชรลดา   ราชบำเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101364   นางสาวภัคจิรา   จุมปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101365   นายภาวิน   ทันตกาญจนาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101366   นายภูเบศวร์   อักษรเนียม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101368   นางสาวมัทนาวดี   กันทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101369   นางสาวมัทราภรณ์   เฟื่องฟูกิจการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101371   นางสาวรมณ   พิมพ์ตะคุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101372   นางสาวรสสุคนธ์   เพ็ชรอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101373   นายรัชพล   ยางเครือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101375   นายรุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101376   นางสาวรุ่งฤดี   เลายี่ปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101378   นายวรรณ์ริชัย   พงศ์ไพรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101382   นางสาววิศัลย์ศยา   สีมาฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101384   นางสาวศศิธร   ใจดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101385   นางสาวศศิธร   วาณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101386   นายศิริเทพ   ภิวังชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101387   นางสาวศิริลักษณ์   ศิริพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101388   นายศิริวัฒน์   วังโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101390   นายสรวิศย์   เชาว์วิทยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101391   นางสาวสรัลชนา   มีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101392   นางสาวสโรชา   วงศ์ตัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101393   นายสิรภพ   ศิริพรรณาภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101394   นางสาวสิริยากร   สมพินิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101395   นางสาวสิริวรรณ   วิถี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101396   นางสาวสุดารัตน์   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101398   นางสาวสุทธินี   ทะนันปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101399   นางสาวสุภัตรา   แพเถื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101400   นางสาวสุรัชฎาภรณ์   คำกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101401   นางสาวสุวณีย์   คีรีบูนแดนไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101403   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
5912106336   นายนาธัน   เพชรทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
5912106392   นางสาวอาภา   ฝ่ายเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101303   นางสาวกาญจนา   แซ่ฉั่ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101307   นางสาวจารุรวินทร์   สุขอรรถกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101310   นางสาวณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101313   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101314   นางสาวทัศนีย์   แสนสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101316   นางสาวธนารัตน์   ม้วนอ่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101323   นางสาวนาฏนภา   ภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101329   นางสาวปณิธาน   พลดร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101332   นางสาวปัญญพัฒน์   กิติปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101333   นางสาวพรทิพย์   พึ่งจาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101335   นางสาวพรนภา   มงคลเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101344   นางสาวพิมพ์ชนก   ปุญญฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101357   นางสาวเมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101363   นางสาววนิดา   สุขสำราญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101364   นางสาววรัญญ์รัตน์   พรมสัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101365   นางสาววรัญญา   ยวงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101369   นางสาววิลาวัณย์   สิริสุทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101380   นางสาวมนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
5915301016   นางสาวบุณยาพร   แสนพรม : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
5915301023   นางสาวภาสินี   ลาดลา : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
5915301035   นางสาวโสภาภรณ์   รัตนะ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง