ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5306102400   นางสาวภัคนภัทร   การุณ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 3ชั่วโมง
5422101422   นางสาวกิตติมา   เหลาพร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5506102423   นางสาวกาญจนา   นราคม : การตลาด 3ชั่วโมง
5506102434   นางสาวเขมิกา   เตจ๊ะสา : การตลาด 3ชั่วโมง
5506102436   นางสาวกนิญตา   ศรีรุวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5605201309   นางสาวขนิษฐา   วงค์กัณทะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605201364   นางสาวอัญชิสา   ประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606101387   นางสาวเมธิณี   ศรีไม้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101397   นางสาววิชุดา   วงค์สุตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101406   นางสาวศุภกานต์   จังสายสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101408   นางสาวศุภมาส   ฝั้นจักสาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101417   นางสาวสุธิดา   ศิริสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101418   นางสาวสุพิชฌาย์   วันชนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101423   นางสาวสุรีย์พร   ทองหล่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606102347   เดโช   เนตร์สว่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102395   นายศิรวิทย์   กิติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606103304   นายกรกช   แสงพันตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103306   นางสาวณรรฐวรรณ์   สิริพัฒนการ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103311   นางสาวกิตติยาภรณ์   อุทธารนิช : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103313   นายเกษมสันต์   ชมชื่น : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103323   นางสาวเจนจิรา   บุญยะกา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103327   นางสาวชฎาพร   อุ่นรินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103330   นางสาวปทุมมา   ยศวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103331   นางสาวญาณิศา   ชาครไพบูลย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103334   นางสาวฑิตยา   รัมมะฉัตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103337   นางสาวณัฐกานต์   ตุ้ยแพร่ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103338   นางสาวณัฐนันท์   ละเลี่ยม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103339   นางสาวณัฐปรียา   ไวยาวัจมัย : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103340   นางสาวณัฐพร   ใจปินตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103344   นายธนกร   คัมภีริชยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103346   นายธนดล   โพธิ์แต่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103347   นายธนนาถ   จันทร์เทศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103348   นายธนวัฒน์   ประทีปรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103354   นางสาวธรารัตน์   กรรขำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103358   นางสาวธิภากรณ์   ฝากมิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103361   นางสาวนิศานาถ   ศิริสัญลักษณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103363   นางสาวบุษกร   อุเทน : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103370   นายปรัชญายุทธ   วิ่งเร็ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103376   นางสาวพรชนก   จิรเมธีอภิวัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103377   นางสาวพริมา   สายน้ำเย็น : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103378   นางสาวพัชราภรณ์   พลอยแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103379   นางสาวพันทิวา   มโนสม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103381   นางสาวพีรพร   เหลืองสอาดกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103382   นายพีรัช   แสงชูตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103383   นางสาวภัศจิรา   วงค์หาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103384   นางสาวภานุชนารถ   ใจชุ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103386   นางสาวมณีรัตน์   จันทร์มา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103387   นางสาวมณีรัตน์   สุริยา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103390   นางสาวเมฑาวีร์   พันทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103392   นางสาวรภัสศา   คชาพรรธน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103399   นางสาววนัชพร   ศรสุวรรณวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103400   นางสาววรพร   พรายเพ็ชรน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103401   นางสาววรรณพร   ทิพย์ดำรงสิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103403   นางสาววรรณภา   ยอนิมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103406   นางสาววรรณิสา   สุวรรณโกศล : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103407   นางสาววรินดา   สุวรรณวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103408   นางสาววันวิสา   พลบุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103409   นางสาววัลภา   จอมชิตกล่ำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103410   นางสาววารุณี   แสนมูลแจ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103411   นายวิศรุต   วงศ์สมบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103413   นางสาวศศิธร   อันนอก : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103414   นางสาวศศิพิมพ์   ธนะชัยขันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103415   นางสาวศศิภา   อัมรนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103416   นางสาวศิริทรัพย์   พึ่งสังข์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103417   นางสาวศิริพร   กุ๋ยเกง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103419   นางสาวสมฤทัย   ฮ่อธิวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103421   นายสิทธิชัย   คำแปง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103422   นางสาวสิรีดา   วาสินธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103423   นางสาวสุกัญญา   ตุ่มคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103424   นางสาวสุขศิริญา   เผ่าต๊ะใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103429   นางสาวสุปรียา   อินทรวง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103430   นางสาวสุพรรษา   ชนันชนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103431   นางสาวสุภาภรณ์   กมลชอบวิริยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103433   นางสาวโสภิดา   มั่นอ่วม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103434   นายอทิติพงษ์   นกขุนทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103435   นางสาวอนุสรา   สวยฉลาด : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103436   นางสาวอรพิณ   ยะมะโน : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103439   นางสาวอาริษา   ใสชาติ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103440   นางสาวอารียา   กลิ่นพยอม : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103441   นางสาวอิสริยา   มุสิกชาติ : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103442   นายเอกชัย   วัฒกาพัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5612102304   นางสาวกฤติยานันทน์   พิทูรวรวิทย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5622101303   นางสาวกมลวรรณ   วงศ์ประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101323   นางสาวชฎาพร   มะโนหาญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101325   นายชาญณรงค์   ดอกไม้หอม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101332   ดิษสพล   เสริมศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101334   นายทรงพล   ต๊ะทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101335   นางสาวทิพยอาภา   จีระเศรษฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101336   นางสาวทิวา   จันทร์ปัญญา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101339   นายธรรมรักษ์   พิมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101343   นางสาวนภาพรรณ   แสนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101360   นางสาวปภาวี   วงศ์แพทย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101364   นายพลางกูร   อุปมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101373   นายภาณุพงศ์   อวนพล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101374   นายมานะชัย   บุญสูง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101381   นางสาววชิรญาณ   กลยนีย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101383   นางสาววาทินี   จำปาแท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101395   นางสาวสกุลรัตน์   เชื้อเต๊อะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101398   สิทธิพงษ์   แขวงเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101411   นางสาวอัญชลีพร   พลอยเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101414   นางสาวอัมพุชินี   สิมศิริ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101420   นางสาวเกื้อกริษฐา   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5706102451   นางสาวศุภิสรา   คุณยศยิ่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5822101001   นายกฤษฎี   ชมชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101005   นางสาวจันทรารัตน์   พะยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101008   นายชัยโย   ปิมปา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101011   นายธีระชาติ   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101014   นายภูวนัด   กระแหน่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101017   นายสมชัย   หวู่แมกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5904101315   ฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101331   นาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904105336   นางสาวสิริยากร   สงล่า : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105340   นางสาวอรรัมภา   ปัญโญ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105342   นางสาวอัจฉรี   อินทรเทพ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105344   นางสาวเอเปา   ลุงเฮิง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101325   นางสาวซื้อ   กันยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101327   นางสาวณราพร   วังโย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906101374   ธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101379   นางสาวนราวรรณ   ทิพย์มลทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101380   นางสาวนวนันท์   แพงกระโทก : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101391   นีน่านุชนา   เชน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101451   วิภาพร   รอดอ่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101506   นิธิกร   สันชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102325   นางสาวจริยา   นาพุทธา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102327   นางสาวจันจิรา   จันทร์จริง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102328   นางสาวจันทร์แดง   แสนต่อมคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102331   นางสาวจิตวิสุทธิ์   ต๊ะรัง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102361   นางสาวณภัทร   แก้วเสน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102367   ณัฐณิชา   โชคสิริคุณปกรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102368   นางสาวณัฐธิดา   กาวิละ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102370   นางสาวณัฐนันท์   ปาแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102374   นางสาวณัฐมล   แก้วแย้ม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102441   นางสาวพรพิมล   ต๋าคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102442   นางสาวพรรณนิภา   ใจสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102527   สรัญญา   เหล่าพยอม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102529   นางสาวสโรชา   เขียวคุ้ม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102534   นางสาวสุดารัตน์   แซ่จาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103464   นางสาวสกุณตลา   คำปิงบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103465   นางสาวสมฤทัย   ใหม่ตั้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103466   นางสาวสิรามล   มีทองแสน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103468   นางสาวสิริยากร   ทอนสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103472   นางสาวสุทธิดา   สุขศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103473   นางสาวสุธิดา   ไชยวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103474   นางสาวสุนทรีพร   จินะพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103475   สุพรรษา   เสนาวรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103477   นางสาวสุภัสสร   สนิท : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103479   นางสาวสุภาวดี   สีตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103480   นางสาวสุมิตรา   กิจติตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103481   สุมิตรา   แก้วคำแดง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103482   นางสาวสุมินตรา   ตันปิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103483   นางสาวสุมินตรา   หอกลาง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103485   นางสาวสุวนันท์   ปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103488   นางสาวหทัยพัทธิ์   สุรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103489   นางสาวหทัยภัทร์   เทพสุภา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103490   นางสาวหทัยลักษณ์   ศรีเรืองพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103491   นางสาวอทิตยา   อุ่นแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103493   นางสาวอพิชญา   จงกล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103497   นางสาวอมรรัตน์   ธนะเพิ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103498   นางสาวอมลวัทน์   คำยอด : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103499   นางสาวอรทัย   สมโน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103500   นางสาวอรพรรณ   ทองจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103501   อริศรา   ติวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103502   นางสาวอริสรา   ฝักฝ่าย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103503   นางสาวอัจฉราภรณ์   ภาคภูมิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103504   นางสาวอัญฤดี   มีใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906105311   นายกิตติเชษฐ์   รักงามพุฒิพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105314   นายเกษมสัน   มูลทราย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105315   คุณานนต์   จำมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105318   นายจิตตรีวัฒน์   เวชมะโน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105321   นายชญานันท์   ยอดเมธา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105324   นายชวนากร   หมื่นโฮ้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105325   นายชวนิศนนท์   ปภัสศรัณย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105327   นายชินวัตร   แก้วเมืองฝาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105329   นายเชี่ยวชาญ   มิหนุน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105331   นายฐิติพงศ์   สิทธิมูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105334   นายณัฐพงษ์   น้ำทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105335   นายณัฐพล   วงศ์เวียน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105337   นายธนกฤต   สิทธิกัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105338   นายธนโชติ   ก้างออนตา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105339   นายธนภูมิ   อรกิจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105340   ธนวัฒน์   ฉัตราธิกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105343   นายธนิด   เกียรติธนดล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105355   นายนิธิศ   เชื้อลื้อ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105359   นายปฏิญญา   สีลัดดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105364   นายปิยวัช   บุญเตี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105366   นายพงศธร   มหาวิเศษทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105367   นายพงศภัค   สุพานิช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105374   นายพีระณัฐ   พิลึก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105375   นายเพชรนที   ตั๋นเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105377   นายภัทรพล   อ่อนดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105383   นายเมธาฤทธิ์   อ้นน่วม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105390   นายวัจน์กร   คำสีทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105391   นายวัชรพล   มณเทียน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105392   วิทวัส   สายบัว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105394   นายศรชัย   วงค์ราช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105396   นายศัณศรัณย์   พันธ์จันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105399   นายสิทธิวัฒน์   คำใหม่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105404   นายสุภกิณห์   ติปะละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105408   นายอธิป   บัวเทศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105410   นายอัครพงศ์   อินทยศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105412   นายเอกธิชัย   ญาณเจริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5909101340   นางสาวนงนุช   วัฒนาอนุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101343   นันทพัชร์   ธนัญธรวนิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101344   นิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101347   นางสาวนิรมล   วรใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101348   นางสาวนุชนาถ   บุญคำวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101350   นางสาวปรารถนา   สุริยะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101365   นายภาวิน   ทันตกาญจนาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101374   รัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912102363   นางสาวภัทริน   อ้นเจริญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102367   นางสาววนิดา   เขื่อนคำแสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102368   นางสาววรกานต์   มุกดานัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102370   นางสาววรรณิกา   สิงห์กร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102374   นางสาววาสนา   โกศัลวิตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102380   นางสาวศศิวิมล   ธรรมชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102383   ศิริพร   ปัญญามูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102387   นางสาวสรัลชนา   สินหมี่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102396   สุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102409   นางสาวอาทิตยา   ชุ่มเย็น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912106356   นางสาวภูพิงค์   สิงห์ทอน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106359   นางสาวมาณีรัตน์   วังมูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106362   นางสาวรวิภา   คุ้มครอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106371   นางสาววลัยลักษณ์   ลิ้นจี่ขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106374   นางสาววิภาวี   ฟักทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106375   นางสาววิลาวัณย์   วิศิษฎ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106376   นางสาวศราวดี   สมดวง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106377   นางสาวศิริวรรณ   ทาสัก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101397   นางสาวศิรินภา   แก้วแสง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง