ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501105307   นายกิตติพงษ์   เมฆสวรรค์บำรุง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501123352   นางสาวบุศรินทร์   เครืออินตา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5601101305   นางสาวกุลปรียา   ขัดอุโมง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101321   นางสาวณัฐนรี   จันทร์ต๊ะไชยวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101327   นายทัศน์สุรักษ์   แก้วโก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101331   นางสาวนนทพร   บุญมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101335   นางสาวเบญจวรรณ   ทับทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101337   นายปรเมศวร์   อุบลสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101340   นางสาวปวีณ์ธิดา   แก้วนิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101370   นายสราวุธ   น้อยหล่อง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101374   นางสาวสิริอาภรณ์   อินทร์ไชย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101375   นางสาวสุทธิดา   ภิราษร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101379   นางสาวสุนิษา   กองมูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101380   นางสาวสุภาวดี   ดวงเดือน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101384   นายอดิศักดิ์   บุญมาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101389   นางสาวอรไท   ปะดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601105321   นางสาวเจนจิรา   ยาวิลาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105376   นายภานุพรรษ์   แสงเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126320   นางสาวพรสวรรค์   ทรงประทุม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5609101315   นางสาวจันทรัตน์   รอดกระต่าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5609101383   นางสาวปลายพรรษา   ขันทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5622301004   นางสาวชณุดี   แสบงบาล : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701101306   นายกิตติพันธ์   จันตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101311   นางสาวจิราภรณ์   สีวิใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101319   นายณัฐวัฒน์   จันทาพูน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101344   นายภานุเดช   ดลชม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101369   นายสิริวุฒิ   นาสมยนต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701102353   นางสาวทักษพร   มาลาฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102360   นางสาวธันยพร   หมื่นสะท้าน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102362   นางสาวธารทิพย์   สายจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102408   นายพิสิษฐ์   กลางประพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102439   นางสาววิไลวรรณ   สุตาติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102488   นางสาวอัจฉริยา   โตนะโพ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105408   นางสาวอารีรัตน์   สีหานาถ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126306   นางสาวณัฐริกา   สุขสะอาด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126309   นายธนวัฒน์   เรือนสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126313   นางสาวนารีนาฏ   ศิริรูป : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126314   นางสาวบุณยาพร   เจริญธรรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126315   นางสาวปริชาติ   แก้วศรีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126317   นางสาวพิมมณัฐฐา   จาระณะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706102351   นางสาวฐิติมาศ   อินเลิศ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102460   นางสาวสุชานาฎ   จายะกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
5712101305   นายกฤติน   หนุเจริญกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801101004   นายจตุรวัฒน์   ณ ลำพูน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101024   นายพงศกร   ลาสม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101334   นางสาวนิละมัย   แสนสุภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101376   นางสาวอารีรัตน์   บัวดอก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102434   นายราชันย์   เเสงงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102438   นางสาววราภรณ์   แปงเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102458   นายสถาปัตย์   บำรุงวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102459   นางสาวสนธยา   สุขติ๊บ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102468   นางสาวสิรินยา   จอมหาร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801105366   นายวชิรวิทย์   ธิการ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105369   นายวรวุฒิ   คำแปงตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105379   นางสาวศศิประภา   ซิวแดง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105380   นางสาวศันศนีย์   สมต๊ะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105381   นางสาวศิยาพร   ระหงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105405   นางสาวอาแผะ   คะหละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801113310   นางสาวโชติกา   ทิพยโสธร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801113318   นายดุลยกฤต   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801113338   นางสาวศิริลักษณ์   งามนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801113355   นางสาวอุดมพร   บุญมีมาก : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801122003   นางสาวกฤษณา   ธรรมศิลป์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122006   นายคุณากร   เกรียท่าทราย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122008   นางสาวจันทร์ฉาย   สุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122024   นางสาวยุวดี   ยงสุทธิวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122031   นางสาววลัยพร   ธิโนชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122035   นางสาวศิริจรรยา   วงศ์ธนเศรษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122036   นางสาวสมฤทัย   เหนือกอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122043   นายอภิชาติ   อักษรศักดิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122044   นายอภิวัฒน์   อักษรศักดิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125323   นายณัฐวัชร   ขำทับน้ำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801126301   นายก้องเกียรติ   แก่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126302   นางสาวกาญจนาพร   ทองสุข : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126303   นางสาวกุลสตรี   มีเกษ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126305   นายคริษฐ์   พรหโมบล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126306   นางสาวจิณห์วรา   กันหมุด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126307   นางสาวจินทภา   อ่วมอ่ำ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126308   นางสาวฉัตรสุดา   จันทร์ปิง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126312   นางสาวชลธิชา   ฉิมอ้อย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126313   นางสาวณัชชา   โยธาพยัพ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126315   นางสาวณัฐมน   ปัญญาเสริฐ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126316   นางสาวนทีกานต์   อุดอ้าย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126317   นางสาวนัฐลินี   จินดาแสงสี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126318   นางสาวบุรพร   ศรพรหม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126329   นางสาวเมทินี   ปันมาเรือน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126330   นางสาวยลรวี   ละออสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126331   นางสาวรัฐติยา   คุ้มกันนาน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126332   นางสาววราพรรณ   ปันติ๊บ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126334   นางสาวศศิธร   จากศรีพรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126337   นางสาวสิริกาญจน์   ดีนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126338   นางสาวสิริวิมล   สมย้อย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126339   นางสาวสุจิตตรา   นิลเนตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126340   นางสาวอรยา   มะโดด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126342   นางสาวอาภาภรณ์   แก่นปัดชา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901101302   นางสาวกฤติกา   ทุมแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101303   นางสาวกาญจนา   สมบูรณ์ทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101308   นางสาวจิราภรณ์   อินทร์ต่อม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101309   นางสาวจุฑามาศ   สุวิวัฒนพงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101310   นางสาวชลธิชา   แพทย์กลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101312   นายชาติตระบุตร   อุดเอ้ย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101313   นางสาวชุติกาญจน์   ดวงฤทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101316   นางสาวณัฐกานต์   ศรีบุญเพ็ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101317   นางสาวณัฐณิชา   กุนาจา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101320   นางสาวณัฐธยาน์   จำบัวขาว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101321   นางสาวณัฐิดา   ใจพรหมมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101322   นางสาวณัสมา   ดลระหมาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101323   นางสาวณิชาภัทร์   ฉาดฉาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101325   นายเด่นดนัย   ชนะสิทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101326   นายทอนชัย   เก่งผสานคุณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101327   นายธนกาญน์   คล้ายวิมุติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101328   นายธนภัทร   แก้วแสงพิศุทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101329   นางสาวธวัลพร   โพธิยอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101330   นายธิติวุฒิ   เสนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101331   นายธีรพงศ์   เปลี่ยววิญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101333   นางสาวนารีรัตน์   ไชยทน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101335   นางสาวนุศิตา   ทาสุรินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101336   นางสาวเบญจมัย   เหมืองทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101337   นางสาวปทุมพร   ปงเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101338   นายปรเมศวร์   รุ่งโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101340   นางสาวประภาภรณ์   เลยเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101341   นางสาวปรางวณี   บุญอินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101344   นางสาวปรียานุช   ชิ้นงูเหลือม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101345   นางสาวผกามาศ   ทองเกิดอินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101346   นายพลวัฒน์   จุ่มแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101348   นางสาวพัชรา   พันเรือนดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101349   นางสาวพิมพ์ชนก   น้อยลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101350   นางสาวเพชรรัตน์   จี้เพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101351   นายภาณุวิชญ์   แสงสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101352   นายเมธพล   สวนวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101353   นายเมธาสิทธิ์   จักร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101354   นายวชิระ   เสถียรวรพงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101357   นายวิทวัฒน์   อัประทัง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101361   นายศราวุฒิ   ภวสุริยกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101363   นางสาวศิริลักษณ์   อุปะละเป็ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101364   นางสาวศิริวิมลรัตน์   วงค์วาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101366   นายศุภกร   ทองเชื้อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101368   นางสาวสุจิตตรา   เชื้อสาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101369   นางสาวสุชัญญา   วงค์ชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101370   นางสาวสุชาดา   พระเวียง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101371   นางสาวสุภาพร   สบฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101373   นายสุรเชษฐ์   มูลรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101374   นางสาวสุรีมาศ   จันต๊ะอินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101375   นางสาวสุวนี   ยาวิชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101377   นางสาวอนุสรา   ช่อจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101378   นายอิสระ   สันโดษวนาไพร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101379   นางสาวอุราวรรณ   แสนสร้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102314   นางสาวกัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102316   นางสาวกาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102320   นางสาวคมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102324   นายจักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102326   นางสาวจันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102340   นายชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102341   นายโชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102350   นายณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102361   นางสาวดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102369   นายธนาคาร   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102414   นางสาวพิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102417   นางสาวพุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102420   นางสาวภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102422   นายภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102427   นางสาวมณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102434   นายเมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102437   นางสาวเยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102446   นายวรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102454   นางสาววิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102464   นางสาวศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102467   นายศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102476   นางสาวโชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102479   นางสาวสุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102482   นางสาวสุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102499   นายอุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102508   นางสาวปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102509   นางสาวไอรดา   ภู่ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901105302   นางสาวกนกวรรณ   แสงเปี่ยม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105312   นายคุณากร   ทัศนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105317   นายฉมาชัย   คำสุวรรณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105318   นางสาวชญาณี   บุญทาขันแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105321   นางสาวชลธิชา   เตชะปลูก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105325   นางสาวฐิตินันต์   อัศวพูลทรัพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105326   นางสาวฐิติยา   ดอนมอญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105327   นายฐิติศักดิ์   สิมสีพิมพ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5901105332   นางสาวณัฐฐินันท์   เจนใจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105333   นางสาวณัฐริกา   พรหมมาเตียม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105339   นายนทกานต์   ภู่ทอง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105344   นางสาวเนตรฤทัย   ใบตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105349   นางสาวปทุมวัน   สุริยนต์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105354   นางสาวเปรมกมล   นิลเพ็ชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105389   นายสิทธิโชติ   เภาเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113347   นางสาวจตุพร   อินทรพิทักษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124314   นายธณาดล   คณะแพง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124319   นางสาวพลอย   ขอนทอง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124320   นายพีรพงษ์   ลีอุดมโชติ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901125301   นางสาวกชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125302   นางสาวกรรณิกา   ชื่อจริง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125305   นางสาวกัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125309   นางสาวชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125311   นายชินวัตร   บุญมาแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125313   นางสาวณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125315   นางสาวณัฐนรี   ประเจิด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125319   นายธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125331   นางสาวปีรยา   แสงทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125334   นางสาวพรนัชชา   นับกลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125337   นายพีรยศ   ปอแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125338   นายภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125343   นายวิชัยชาญ   วิมาละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125347   นายศุภฤกษ์   จันทิมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125348   นางสาวสรัญญา   ราชโยธา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125349   นางสาวสวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125350   นางสาวสุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125353   นายแสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125358   นายกิตติเชษฐ์   สุปิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126301   นางสาวกฤตยา   ใจปินตา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126302   นางสาวจงกลวนี   ช่างไม้ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126303   นางสาวจิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126304   นางสาวจิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126307   นางสาวจุฑามาศ   น้อยเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126314   นางสาวณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126315   นายต่อศักดิ์   โพธิกุล : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126319   นางสาวนภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126320   นางสาวน้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126332   นางสาวหทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126333   นางสาวอมรรัตน์   กัลพฤกษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5905204336   นางสาวภคพร   สุวรรณปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5915301002   นางสาวกัญญานัฐ   ทองเทพ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5922301006   นางสาวพัชรี   สมรักษ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง