ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5314101334   นางสาวนริศรา   หอมสวย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
5601113324   นางสาวธักษะกรณ์   วงค์ใจ : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
5704104307   นางสาวณัฐธิดา   ลิขิตผู้เจริญ : สถิติ 2ชั่วโมง
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 2ชั่วโมง
5712101373   นางสาววรัญญา   ยอนิมา : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5712101394   นางสาวหัตถพันธ์   อินต๊ะโมงค์ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5801102364   นางสาวธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
5801102478   นางสาวสุริวิภา   ศิริบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
5809101031   นางสาวนรานารี   เจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5809101063   นางสาวสายพิน   สุภาษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
5815123419   นายอำนาจ   ผาลใจ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง