ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101315   นายโชคชัย   ตระสักวนากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101351   ภาณุวิชญ์   แสงสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101352   นายเมธพล   สวนวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101353   นายเมธาสิทธิ์   จักร์แก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101356   นายวิทวัฒน์   ใจทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101360   ศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101361   นายศราวุฒิ   ภวสุริยกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102340   ชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102344   ฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102352   ณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102357   ณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102359   ดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102360   ดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102361   ดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102368   ธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102386   เนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102391   ประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102398   ปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102399   พงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102401   พชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102407   พัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102421   ภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102429   มณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102431   มาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102432   มุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102436   ยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102458   วีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102461   ศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102465   ศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102468   สริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102470   สิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102472   สุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102474   สุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102481   สุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102487   นายอติวิชญ์   ศรลัมพ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102498   อิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5903104325   นายพีระพล   ไชยมีสุข : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5904101357   รจนา   โคตะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5904105301   นางสาวกมลพรรณ   โยวะผุย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105302   นางสาวกฤติยาภรณ์   ศรีเลิศ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105307   นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะมือ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105311   นางสาวโชติกา   กล้าหาญ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105312   นางสาวฐิตินันท์   ไชยอุประ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105317   นางสาวธันยมัย   แท่นไธสง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105318   นางสาวนภารัตน์   ผ่องศรีใส : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105320   นางสาวบุญญพร   อ้ายพิงค์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105336   นางสาวสิริยากร   สงล่า : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105339   นายอนุชา   อาการ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904108301   กนกพร   คงคล้าย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108302   เกวลิน   ชมโลก : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108303   ณัฐชยา   คำวิเศษ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108306   นางสาวนุชวรา   นามแก่นท้าว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108308   รัชนีกร   เชื้อบุญไทย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108310   ลภัสรินทร์   ชาระ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108311   วิชุดา   คำวิลัย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108312   ศิริรัตน์   ชื่นแสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108313   สุดาพร   วงค์จินา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5904108314   อพิชญา   เดชสวัสดิ์หิรัญ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5906102311   นางสาวกัญญาณัฐ   เลาห์ทวีรุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102314   นางสาวกาญจนา   พรมสาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102432   นางสาวปิยกมล   อภิวัฒนพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102433   นางสาวปิยมาศ   เป๊ะยอคือนือ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102437   นางสาวผาณิดา   แซ่เตี๋ยว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102438   นางสาวพงษ์นภา   แซ่ม้า : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102445   นางสาวพลอยไพริน   ไวว่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102494   วรุณยุพา   จันทร์สละ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102505   นางสาวเวณิก   มีทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102547   นางสาวอรณัส   วงค์อุไร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5906105311   นายกิตติเชษฐ์   รักงามพุฒิพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105313   นายกู้ศักดิ์   สุทธิวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105314   นายเกษมสัน   มูลทราย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105315   คุณานนต์   จำมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105318   นายจิตตรีวัฒน์   เวชมะโน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105321   นายชญานันท์   ยอดเมธา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105324   นายชวนากร   หมื่นโฮ้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105325   นายชวนิศนนท์   ปภัสศรัณย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105326   นายชาญณรงค์   วรรณคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105327   นายชินวัตร   แก้วเมืองฝาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105329   นายเชี่ยวชาญ   มิหนุน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105333   ณัฐกิตติ์   ชัยสุริยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105334   นายณัฐพงษ์   น้ำทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105335   นายณัฐพล   วงศ์เวียน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105337   นายธนกฤต   สิทธิกัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105342   นายธนาพร   กอนสวรรค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5910101328   ฌัชชา   ทาปัญญา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101431   อภิญญา   สุเมฆวัฒนา : การประมง 3ชั่วโมง
5912101302   กนกวรรณ   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101303   นางสาวกนกอร   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101307   นางสาวกันยาพร   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101311   เกศวรินทร์   แห้วเพชร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101315   นางสาวจุฑามาศ   ศรีพรหม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101317   นางสาวชมพูนุท   วิเศษใส : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101318   นางสาวชรินทร์ทิพย์   ธงศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101369   นางสาวศิริขวัญ   จันทร์เป็งผัด : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101370   นางสาวศิริวรรณ   มะโนแจ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101378   สุดารัตน์   อภัยจิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101389   อัญชิสา   ศรีสุขวิริยะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101394   ปิณฑิรา   แสงเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912102411   พรทิพย์   ปัญญาดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912106301   นางสาวกมลศรี   นราพงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106304   นางสาวกัลยรัตน์   จิตติพันธ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106305   นางสาวกานต์มณี   ทะเรรัมย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106310   นางสาวจารุวรรณ   ปะสุตะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106313   นางสาวจุฑาทิพย์   สารพัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106322   นางสาวณิชกานต์   ดีคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106324   นางสาวทิพารมย์   หลักหมั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106327   นางสาวธนัญญา   จันทะวัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106333   นางสาวนภัสสร   สุยะพรม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106337   นางสาวนำวาสนา   มิตยะสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106351   พิมพ์นิภา   พงษ์วันนา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106357   นางสาวมณฑากานต์   ปีนัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106380   นางสาวสตบุษย์   คงอยู่ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106384   นางสาวสุจิตรา   นามวงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106387   นางสาวสุรีรัตน์   ศรีวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912107301   นางสาวกวินนา   ตุ้ยเปง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107302   นางสาวกุลณัฐ   ชนาภิมุข : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107306   นางสาวชนัญนิตา   กรรมหาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107307   นางสาวชนากานต์   ประทีปพนาธรรม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107308   ชลธิชา   เปล้ากระโทก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107310   นางสาวณัฏฐกมล   มณีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107315   นางสาวธนรัตน์   อุบลธรรม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107316   นางสาวธนวรรณ   ทุ่มสอน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107319   นางสาวธนาภรณ์   นพขุนทด : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107320   นางสาวธัญญารัตน์   จินดาหลวง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107322   นางสาวนพรัตน์   วรชิต : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107324   นางสาวปนัดดา   พ่วงผ่อง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107325   นางสาวปพิชญา   กองขันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107328   จิณณะ   วงศ์ดุษฎีกูล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107331   นางสาวพันณิภา   ขันเชียง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107333   นางสาวแพรววรรณ   ศิลาวัชรพล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107336   นางสาวภัทราพร   อังกูรเดช : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107337   วิสารัตน์   วรินทร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107338   นางสาวศรัณย์พร   ม่วงงาม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107339   นางสาวศราวดี   เสงี่ยมทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107340   นางสาวศรินภัสร์   มหาวงศนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107342   จิณณ์   ดอนปัน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107343   สุวิชาดา   ศรีโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107344   นางสาวเหมือนฝัน   โสพุดอ่อน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107345   นางสาวอภิชญา   วัฒนวรรณกุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107346   อรษา   รักงาม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107347   นางสาวอัจฉรา   ปานขาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5912107348   อารียา   แซ่เอี๊ยบ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101350   ภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101357   เมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101363   นางสาววนิดา   สุขสำราญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101364   นางสาววรัญญ์รัตน์   พรมสัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101380   มนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914102332   นางสาวนุชจิรา   อิวสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5915123307   นายกิติพงศ์   ศรีสวนแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123308   นายกีรติ   กิตตะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123312   นายเกรียงศักดิ์   คำพิทำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123314   นายจักราวุธ   นิลทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123318   ฉัตรชัย   สุขเป็ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123320   นายชยันต์   จินาโส : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123321   ชลัมพล   ธารา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123322   นายชัชวาลย์   คีรีราษฎร์ตระกูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123323   นายชัยวัฒน์   รัตน์ชาญวศิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123324   นายทิพย์นาวิน   อินจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123325   ชาลิสา   บุญเรือง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123327   ชูศักดิ์   สังสถิตย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123330   นายณัฐวุฒิ   บุญเป็ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123331   ณิชกุล   สายเขียว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123333   นางสาวตฤณญาวีร์   พันธ์อ่อน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123335   นายธนพงษ์   บุญเลิศ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123336   ธนวัฒน์   คำอินทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123338   ธันวารัตน์   พูลสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123340   นายธีรภัทร   สายวงศโห้ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123342   นวมินทร์   จังกาจิตต์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123343   นันทวิช   แสงจู : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123347   นายปฏิภาณ   ทะปัน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123350   ประณิธาน   ถนอมกาย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123351   นางสาวปรียา   กฤตถิรพุทธิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123353   นางสาวปิยะนุช   ศรีบุญยงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123360   นายพัทธกรณ์   อวรัญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123365   ภาคภูมิ   อินทพงษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123367   ภาณุพงษ์   มีชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123368   นางสาวภารวี   รุธีรยุทธ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123369   นายภูรินท์   สายตรง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123370   นายภูวกฤต   ศรีอุทธวงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123380   นายวรากร   ระมั่ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123382   นายวัฒนา   วอนสร้อย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123383   กัญญาภัทร   กาญจนานุช : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123386   วุฒิชัย   เนตผาบ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123387   นายศิรชัช   อารักษ์วาณิช : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123389   นายศิวกร   ปัญญาบุญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123392   สราวุธ   ทาฝั้น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123403   อภิมุข   สายแก้วเทศ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5922101330   นางสาวณัฐธิดา   ทะสีใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101338   นางสาวนงนภัส   มะโนเปียง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101369   รวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101371   รัตติญากร   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101373   นางสาวรุ่งนภา   สมทา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101378   วนิดา   ดวงคงสมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101384   วิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101385   วิชิดา   พิชตาพาณิชย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101405   สันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101406   สายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101408   นางสาวสิริรัตน์   ปิ๊กมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101410   สุนิสา   วะจะนะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101411   นางสาวสุพรรษา   พุทธชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101418   อทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101425   อริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง