ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102344   นางสาวฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102353   นางสาวณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102354   นางสาวณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102390   นางสาวปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5901102391   นางสาวประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102403   นางสาวพรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102447   นางสาววรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102449   นางสาววัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102451   นางสาววาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102471   นางสาวสิริปภา   เทียนงาม : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102473   นางสาวสุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5901102481   นางสาวสุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901125346   นางสาวศิริกัญญา   พละศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5901126304   นางสาวจิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5901126305   นางสาวจิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5901126314   นางสาวณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5903104304   นายไกรวิชญ์   ทองแตง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5903104309   นายเจษฎา   ทาเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5903104316   นายปฏิวัติ   คำวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5903104318   นายปรมัตถ์   กรรณิการ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5903104320   นายปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5903104327   นายมณฑล   เมืองแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5903104330   นายระพีพัฒน์   กุดนอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
5904101356   นายยุทธศาสตร์   ปานทองคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101365   นางสาววีรยา   พงศ์พิทยุตม์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101375   นางสาวศุภิสรา   จันทร์แดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101376   นางสาวสมัชฌา   ดาวสูงเนิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904104302   นางสาวกรรณิการ์   ปัญญาเลิศ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104304   นางสาวแคทธรินทร์   วรรณทา : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104306   นางสาวชนิตา   ชัยชนะ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104320   นางสาววิลัยวรรณ์   ปัญญาเหล็ก : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104323   นางสาวศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104324   นางสาวศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104325   นางสาวอภัชญา   คำสืบ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104328   นางสาวอักษรวลี   ศรีบุศย์ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104329   นางสาวอารีรัตน์   ศรีภูมิ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904105305   นายจตุรงค์   ญาณะวงษา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105330   นายวัชรงกรณ์   เจริญวุฒิ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105332   นายวิรุฬห์   โพธิชัยเลิศ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105338   นายอนุกูล   บุญยวง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105339   นายอนุชา   อาการ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904107303   นายจิรายุ   สายวงค์ปัญญา : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904107304   นายฐาณชาติ   บุญกิตติ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101353   นางสาวปีณฑิรา   ตาคำอิน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101364   นางสาวภัครมัย   ใจมา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101366   นางสาวภัทร์นฤน   เหลืองธรรมศิริ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101371   นางสาวกานต์รัตนา   สุทธพันธ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101372   นางสาวรักษิณา   อุ้ยสกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101373   นางสาวรัตนาภรณ์   กันจะนะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101382   นางสาววาสนา   หาบทองคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101383   นางสาววิชชุนี   วิชาหา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101390   นางสาวศุภนิดา   วงศ์พญา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101396   นางสาวสิริยากร   กิติมูล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905104301   นางสาวกนกพรรณ   คำเลา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104353   นางสาวบงกชพร   ฉายชัยภูมิ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104363   นางสาวพรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104364   นางสาวพรสุดา   อินมูลติ่ง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104367   นางสาวภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104372   นางสาวมุกศจี   ศรีสัตตบุตร : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104373   นางสาวรัตนา   มูลชัย : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104383   นางสาวภัทธิรา   ฤทธิรุตน์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5906101326   นางสาวจิราพรรณ   เมืองสุวรรณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101365   นางสาวธนภร   อิฐานูประธานะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101394   นางสาวเบญษญากรณ์   ธรรมยศ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101467   นางสาวสหัทยา   ทะคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101468   นางสาวสายฝน   อินสมบัติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101472   นางสาวสิริวิมล   บุญทะวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101478   นางสาวสุทธินี   ศรีกันไชย : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101479   นางสาวสุนิษา   สิงห์สัน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101480   นางสาวสุภัสสรา   ศรีใจวงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101481   นางสาวสุภาพาน   อัมพรศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101482   นางสาวสุภาวดี   นราหาญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101485   นางสาวสุวัจนีย์   อะนุ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101486   นางสาวสุวิมล   รัตนพจน์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101506   นายนิธิกร   สันชัย : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906102361   นางสาวณภัทร   แก้วเสน : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102367   นางสาวณัฐณิชา   โชคสิริคุณปกรณ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102368   นางสาวณัฐธิดา   กาวิละ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102369   นางสาวณัฐนพิน   ศรีพรม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102414   นางสาวนิรมล   ทรงประดิษฐ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102415   นางสาวนิศาชล   เทพจักร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102434   นางสาวปิยวรรณ   คงอิ้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102446   นางสาวพัชรี   กำมะลอ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102527   นางสาวสรัญญา   เหล่าพยอม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102533   นางสาวสุชัญญา   สัญญเดช : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102536   นางสาวสุทธิดา   สายนาคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102541   นางสาวชิตาพัณณ์   ฐากูรมณีรัตน์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102542   นางสาวหทัยรัตน์   คำมูล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906103310   นางสาวกาญจนา   ยาวุฒิ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103312   นางสาวกิ่งกาญจน์   สีเหลือง : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103315   นางสาวกุศรินทร์   ดวงปัญญา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103339   นางสาวชไมพร   นครพิทักษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103342   นางสาวโชติรัตน์   เผ่าอ้าย : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103346   นางสาวฑิฆัมพร   บุญรอด : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103347   นางสาวฑิตยา   เครือพานิช : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103352   นางสาวณัฐฌา   ทัตเศษ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103355   นางสาวณัฐนิชา   จอมคีรี : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103361   นางสาวณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103365   นางสาวดาริกา   ศรีไชยอินทร์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103377   นางสาวธันย์ชนก   ตันแดง : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103386   นางสาวนิธิพร   สีธิต่อม : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103397   นางสาวปวีณา   ธัญญะ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103402   นางสาวปุณยาพร   คงคาคูล : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103430   นางสาวมัชชิมา   ธนาคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103447   นางสาววันวิสา   มีศรี : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103448   นางสาววันวิสา   หมื่นอานา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103449   นางสาววิชญาพร   มาปินตา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103460   นางสาวศิริรัตน์   คนซื่อ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103462   นางสาวศุภพร   นักทำนา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103463   นางสาวศุภรัตน์   พิชัยพงค์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103464   นางสาวสกุณตลา   คำปิงบุตร : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103465   นางสาวสมฤทัย   ใหม่ตั้ง : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103466   นางสาวสิรามล   มีทองแสน : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103472   นางสาวสุทธิดา   สุขศรี : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103475   นางสาวสุพรรษา   เสนาวรรณา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103476   นางสาวสุภัชชา   วงษ์วาน : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103477   นางสาวสุภัสสร   สนิท : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103478   นางสาวสุภาพร   เติมวุฒิ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103479   นางสาวสุภาวดี   สีตา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103490   นางสาวหทัยลักษณ์   ศรีเรืองพันธ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5906104329   นายเจษฎา   ทองดีเลิศ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906105304   นายกันดิศ   เขมพัฒนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105311   นายกิตติเชษฐ์   รักงามพุฒิพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105313   นายกู้ศักดิ์   สุทธิวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105315   นายคุณานนต์   จำมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105318   นายจิตตรีวัฒน์   เวชมะโน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105321   นายชญานันท์   ยอดเมธา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105324   นายชวนากร   หมื่นโฮ้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105325   นายชวนิศนนท์   ปภัสศรัณย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105326   นายชาญณรงค์   วรรณคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105329   นายเชี่ยวชาญ   มิหนุน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105331   นายฐิติพงศ์   สิทธิมูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105333   นายณัฐกิตติ์   ชัยสุริยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105334   นายณัฐพงษ์   น้ำทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105335   นายณัฐพล   วงศ์เวียน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105337   นายธนกฤต   สิทธิกัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105339   นายธนภูมิ   อรกิจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105340   นายธนวัฒน์   ฉัตราธิกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105342   นายธนาพร   กอนสวรรค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105343   นายธนิด   เกียรติธนดล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105355   นายนิธิศ   เชื้อลื้อ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105359   นายปฏิญญา   สีลัดดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105364   นายปิยวัช   บุญเตี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105366   นายพงศธร   มหาวิเศษทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105367   นายพงศภัค   สุพานิช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105374   นายพีระณัฐ   พิลึก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105375   นายเพชรนที   ตั๋นเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105377   นายภัทรพล   อ่อนดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105383   นายเมธาฤทธิ์   อ้นน่วม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105390   นายวัจน์กร   คำสีทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105391   นายวัชรพล   มณเทียน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105392   นายวิทวัส   สายบัว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105394   นายศรชัย   วงค์ราช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105395   นายศรัทธา   ดวงเด่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105396   นายศัณศรัณย์   พันธ์จันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105399   นายสิทธิวัฒน์   คำใหม่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105404   นายสุภกิณห์   ติปะละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105409   นายอริย์ธัช   ทิพย์จักร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105410   นายอัครพงศ์   อินทยศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5906105412   นายเอกธิชัย   ญาณเจริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
5909101301   นางสาวกมลรัตน์   สัสดีเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101304   นางสาวกัญญารัตน์   ปานสีสด : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101305   นางสาวกัญญารัตน์   เผ่าปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101318   นายเฉลิมพล   กล้าหาญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101324   นายชัชวุฒิ   ประเทือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101329   นายณัฏฐ์ภัค   ถ่านคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101330   นางสาวณัฐธิดา   ขุนบุญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101335   นายธนกฤต   ท่าเทศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101339   นางสาวธารใส   ทรายมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101341   นายนภีวิทย์   ถนอมถิ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101343   นางสาวนันทพัชร์   ธนัญธรวนิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101344   นางสาวนิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101347   นางสาวนิรมล   วรใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101348   นางสาวนุชนาถ   บุญคำวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101349   นายบริพัตร   พุฒิเมธาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101350   นางสาวปรารถนา   สุริยะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101353   นายปัญจพล   ณ เชียงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101357   นายคุณเปรม   ชัยชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101359   นายพัฒนพงศ์   โภชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101366   นายภูเบศวร์   อักษรเนียม : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101373   นายรัชพล   ยางเครือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101375   นายรุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101378   นายวรรณ์ริชัย   พงศ์ไพรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101386   นายศิริเทพ   ภิวังชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101388   นายศิริวัฒน์   วังโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101390   นายสรวิศย์   เชาว์วิทยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101393   นายสิรภพ   ศิริพรรณาภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5909101409   นางสาวลัดดา   กาญจนาสุกใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5910101309   นายไกรวิชญ์   คำพูล : การประมง 4ชั่วโมง
5910101310   นายคุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 4ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 4ชั่วโมง
5910101313   นางสาวจันทกานติ์   วังป่าตาล : การประมง 4ชั่วโมง
5910101317   นายเจษฎา   จักร์แก้ว : การประมง 4ชั่วโมง
5910101320   นายชนชิต   อินตาพรหม : การประมง 4ชั่วโมง
5910101323   นายชลแดน   พูลศิลป์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101326   นายชัยธวัฒน์   กาวี : การประมง 4ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 4ชั่วโมง
5910101329   นายณรงค์ศักดิ์   ใจยา : การประมง 4ชั่วโมง
5910101331   นางสาวณัฐติญากรณ์   เจริญคุณ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101333   นายณัฐพล   ด้วงจิโน : การประมง 4ชั่วโมง
5910101337   นายทศพล   สิทธิ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101338   นายทินกร   พลราชม : การประมง 4ชั่วโมง
5910101339   นายธงชัย   ราศรีจันทร์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101340   นายธนพงษ์   อินชัย : การประมง 4ชั่วโมง
5910101341   นายธนพล   สิริธนาวรรณ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101342   นายธวัชชัย   ยาสิทธิ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101343   นายธีรพล   กันทะโม้ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101344   นายธีรภัทร์   เขตสมุทร์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101348   นายนัทธพงศ์   บุญศรีรัมย์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 4ชั่วโมง
5910101352   นายปฏิพล   ชูเกียรติศิริ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101353   นายปฏิภาณ   กองบุตร : การประมง 4ชั่วโมง
5910101356   นางสาวประภัสสร   วงค์เลย : การประมง 4ชั่วโมง
5910101357   นายปริวรรต   แก้วจันทร์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101360   นายปัณณทัต   ญาณวรวริศ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101365   นายพงศกร   เนียมหอม : การประมง 4ชั่วโมง
5910101372   นายพิทักษ์พงศ์   พรมใจจอม : การประมง 4ชั่วโมง
5910101375   นายพิสิษฐ์   งามจิต : การประมง 4ชั่วโมง
5910101376   นายภัทร   เรือนมูล : การประมง 4ชั่วโมง
5910101378   นายภานุมาส   จันตาระ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101380   นายโภควินท์   อินทนา : การประมง 4ชั่วโมง
5910101386   นายรชต   ปัญญาสุรจิต : การประมง 4ชั่วโมง
5910101398   นางสาวศรัญญา   พวงมาลา : การประมง 4ชั่วโมง
5910101401   นายศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 4ชั่วโมง
5910101402   นายศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 4ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101406   นายสรพงษ์   สีรุ้ง : การประมง 4ชั่วโมง
5910101408   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 4ชั่วโมง
5910101409   นายสหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101410   นายสิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101415   นางสาวสิริณัฏฐ์   พลอยตะคุ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101420   นายสุรศักดิ์   ทาหน้อย : การประมง 4ชั่วโมง
5910101421   นายสุรศักดิ์   ศิริพร : การประมง 4ชั่วโมง
5910101428   นางสาวอนุสรา   คำซาว : การประมง 4ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 4ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 4ชั่วโมง
5912101310   นางสาวเกวลี   การคนซื่อ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101314   นางสาวจุฑาทิพย์   กลางโบราณ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101330   นางสาวณัฐรุจา   นาไชยสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101332   นางสาวดวงดาว   นันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101360   นางสาวลลิตา   ดังสท้าน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101364   นางสาวแวววรรณ   เคารพ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101371   นางสาวศุภนิดา   คำแปง : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101376   นางสาวสิริกัญญา   ชายวิชัย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101377   นางสาวสุดารัตน์   หอมเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101378   นางสาวสุดารัตน์   อภัยจิต : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101379   นางสาวสุภาภรณ์   เมืองไชย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101380   นางสาวสุภาวดี   กันไชย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101384   นางสาวอรกานต์   ดีน้อย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912102303   นายกฤตภาส   ต๊ะจักร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102312   นายชาคริต   โกษาสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102320   นายณัฐพงษ์   ใบบอกบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102322   นายณัฐสินธ์   ศรีสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102324   นายต่อศักดิ์   แท่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102325   นายทศพร   จินตะนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102329   นายธนาวัฒน์   ทาสัก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102333   นายธีรพงศ์   วงศ์ทองเครือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102335   นายธุวานนท์   จันทร์งาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102338   นายนฤดล   สมบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102341   นายนันทวัฒน์   ขันทะจิต : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102342   นายนาถวัฒน์   สามปาละ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102346   นายบุรัสกร   จันระวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102350   นายปุญภณัฐ   จันตาวรรณเดช : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102351   นายปุณยวีร์   คมอาวุธ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102358   นายพิเชษฐ   เรือนมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102361   นายพิสุทธิ์   อุปแก้ววงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102369   นายวรพงศ์   เลาวกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102371   นายวัชรพงศ์   อุตมัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102372   นายวัฒนชัย   สุธีรจารุวรรณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102375   นายศรัณย์   ศรีอ้วน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102390   นายสิริวัฒน์   ทำปวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102397   นางสาวสุรารักษ์   ตุ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102398   นางสาวสุรีพร   กะจันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102400   นายอนุวัฒน์   บัวคลี่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102401   นายอนุวัฒน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102405   นายอรัญชัย   จันต๊ะมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912106344   นางสาวปภัสวรรณ   ใจกว้าง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106347   นางสาวเปมิกา   ลือมงคล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106349   นางสาวพัชรินทร์   ธิเสนา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106352   นางสาวเพชรกนก   ศิริโส : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106353   นางสาวภัทรียา   โปร่งเจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106359   นางสาวมาณีรัตน์   วังมูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106363   นางสาวรังสิยา   จวงจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106365   นางสาววนิดา   คำเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106368   นางสาววรางคณา   สิงขรบรรจง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106370   นางสาววรินท์ศยา   หิศร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106375   นางสาววิลาวัณย์   วิศิษฎ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106389   นางสาวอริยาพร   สีไสย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106391   นางสาวอาภัสรา   โล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106393   นางสาวอารียา   ดอกแก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5914102301   นางสาวกนกพร   ตาสีมูล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102331   นางสาวนิรัตน์ชดา   วงค์ทรายคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5915123317   นางสาวจุไรรัตน์   นันทเสน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5915123384   นางสาววิชญาภรณ์   ครุฑจันทร์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5915123394   นางสาวสุณีรัตน์   จะซา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5922101305   นางสาวกัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5922101314   นางสาวจุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922101315   นางสาวจุติพร   จบจังหรีด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922101327   นางสาวณัฐชยา   ดีดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101332   นางสาวณัฐสุดา   พรคชรักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5922101336   นางสาวธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922101369   นางสาวรวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101372   นางสาวรัตนาภรณ์   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101373   นางสาวรุ่งนภา   สมทา : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
5922101390   นางสาววิไลทอง   เด่นแก้ว : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101412   นางสาวสุพิชญา   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5922101418   นางสาวอทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101426   นางสาวอังคณากร   เฟื้อนใหล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5922101427   นางสาวอัยเรศ   สำราญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5922101429   นางสาวอินทุอร   คชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5922101430   นางสาวอินธุออน   ผิวงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101431   นางสาวไอดา   จันทร์พริก : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง