ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601125336   สุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5701102301   กนกวรรณ   ขันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701102422   ณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102469   นางสาวสุดาพร   จันทร์ฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104314   นางสาวชลนิชา   จันทร์แป้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706103432   นางสาวศศิวิมล   นิ่มนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 3ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5801101031   นายวรรณะ   สอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101307   กัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801102430   รัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102450   ศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102472   สุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801113331   รัตนา   จรัสชายชาญศรี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801125336   พนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125341   ภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5803102344   นางสาววัชภรณ์   ขัติศรี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5804102344   นางสาววลัยพร   พิมสาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102356   นางสาวสุพรรษา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101366   นางสาวรุ่งนภา   สลับศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204335   มานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806104413   นายบุญประเสริฐ   ปอนแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806105382   นายวริทธิ์   งามสิริเรืองสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105388   ศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5815123340   ทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5901101037   นายเรด   เสรือน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101302   นางสาวกฤติกา   ทุมแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101303   นางสาวกาญจนา   สมบูรณ์ทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101305   นางสาวกุหลาบ   วิสสัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101307   นางสาวจารุดี   แซ่เถา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101308   จิราภรณ์   อินทร์ต่อม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101310   นางสาวชลธิชา   แพทย์กลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101311   นายชัยพร   รัตนสกล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101312   ชาติตระบุตร   อุดเอ้ย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101313   ชุติกาญจน์   ดวงฤทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101314   นายชุติพงศ์   ทั่งเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101315   นายโชคชัย   ตระสักวนากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101316   นางสาวณัฐกานต์   ศรีบุญเพ็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101317   นางสาวณัฐณิชา   กุนาจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101319   นางสาวณัฐทมล   โชคดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101320   นางสาวณัฐธยาน์   จำบัวขาว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101321   นางสาวณัฐิดา   ใจพรหมมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101322   ณัสมา   ดลระหมาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101323   นางสาวณิชาภัทร์   ฉาดฉาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101325   นายเด่นดนัย   ชนะสิทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101326   นายทอนชัย   เก่งผสานคุณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101327   นายธนกาญน์   คล้ายวิมุติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101328   นายธนภัทร   แก้วแสงพิศุทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101329   นางสาวธวัลพร   โพธิยอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101330   นายธิติวุฒิ   เสนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101331   ธีรพงศ์   เปลี่ยววิญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101333   นารีรัตน์   ไชยทน