ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5703102352   นางสาวศิริกุล   ศรีวิชัย : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
5703102360   นางสาวอังคณา   จีรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
5703103333   นางสาวพรพิมล   ทานันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5704106309   นายเจษฎา   นิลรัตน์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5705201345   นายยุทธนา   มาเจริญ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5706101469   นายสัญลักษณ์   ประมาณ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706102306   นางสาวกมลวรรณ   เฮ้าเฮง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102357   นางสาวณัฏฐา   สายทอง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706103358   นางสาวนริศา   มหาวัน : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103373   นางสาวปาณิสรา   มณีจักร์ : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103406   นางสาวรัตติกาล   ก้างออนตา : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103441   นางสาวศุนัญญา   นันตา : บัญชี 10ชั่วโมง
5706103481   นางสาวอัญชนา   แหลมแท้ : บัญชี 10ชั่วโมง
5712102395   นางสาวสุมิตรา   ชัยมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5712102405   นางสาวอารดา   อานุ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5712106310   นางสาวกุลธิดา   คำปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5712106312   นางสาวคนึงนิตย์   จาปัญญะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5804105324   นางสาวปานหทัย   ชัยศรี : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101351   นางสาวปิยะกานต์   หม่องรอบ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5806103348   นางสาวชุดาภา   จิตรอักษร : บัญชี 10ชั่วโมง
5806103401   นางสาวปรียานุช   งามไสว : บัญชี 10ชั่วโมง
5806103439   นางสาวยุวดี   อนันอุดมฉัตร : บัญชี 10ชั่วโมง
5806103473   นางสาวศุภนิดา   แสนวงศ์วัน : บัญชี 10ชั่วโมง