ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5701105308   นายคมสันต์   มูลมา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5701105342   นายธวัชชัย   มานิตย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5703102352   นางสาวศิริกุล   ศรีวิชัย : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703102360   นางสาวอังคณา   จีรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5703103301   นางสาวกชพร   กลางชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5703103333   นางสาวพรพิมล   ทานันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5705201345   นายยุทธนา   มาเจริญ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5706101469   นายสัญลักษณ์   ประมาณ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706102306   นางสาวกมลวรรณ   เฮ้าเฮง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102357   นางสาวณัฏฐา   สายทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5706103358   นางสาวนริศา   มหาวัน : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103373   นางสาวปาณิสรา   มณีจักร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103406   นางสาวรัตติกาล   ก้างออนตา : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103409   นางสาวรัตนาพร   เดชแพง : บัญชี 8ชั่วโมง
5712102395   นางสาวสุมิตรา   ชัยมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5712106310   นางสาวกุลธิดา   คำปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5712106343   นางสาวธิดารัตน์   เมายศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5804105302   นางสาวกาญจนา   ใจคำติ๊บ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5804105303   นางสาวเกศวดี   พานทอง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5804105324   นางสาวปานหทัย   ชัยศรี : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101351   นางสาวปิยะกานต์   หม่องรอบ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5806103401   นางสาวปรียานุช   งามไสว : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103454   นางสาววิชชุดา   วงศ์ใจคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103460   ศรัณย์พร   กาแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง