ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604106331   นางสาวรสสุคนธ์   อินทจักร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106337   นางสาวศันสนีย์   ทำสุข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106339   นางสาวศิริกาญจน์   สิงห์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106342   นางสาวศุภรัตน์   ทับทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106344   นางสาวสิธีธร   ปิยะรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5605201304   นายกวิน   ศิลป์พิทักษ์วงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605201349   นายวิศรุต   เกตุนิมะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606101439   นายวัฒนา   สิงหราช : การจัดการ 3ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105342   นายธวัชชัย   มานิตย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5704106309   นายเจษฎา   นิลรัตน์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5706101301   นางสาวกนกพร   มณีจักร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101350   นางสาวดารารัตน์   คำติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5712101323   นางสาวณัฐชา   เสริมสกุลมีชัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712106345   นางสาวนันทิกานต์   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106374   นางสาววารุณี   มัฏฐานธง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106393   นางสาวสุชาดา   อินนันใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106396   นางสาวสุภัสสร   ใจอุ่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804106320   นางสาวธารารัตน์   ขันทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5806103325   นางสาวจารุวรรณ   เกียรติทวีกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103327   นางสาวจิตติกานต์   จันต๊ะคาด : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103337   นายเฉลิมวุฒิ   วงค์เขียว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103449   นายวรเมธ   บุญเฉลียว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103454   นางสาววิชชุดา   วงศ์ใจคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103460   นางสาวศรัณย์พร   กาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103472   นายศุภกิตติ์   นันตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103477   นางสาวสโรชา   หมู่แม่ริม : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103478   นางสาวสวรรยา   เสาร์แดน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103479   นางสาวสิราวรรณ   ตาโล๊ะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 3ชั่วโมง
5812101337   นางสาวธารทิพย์   ตรงดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101346   นางสาวนิรมล   ดารารัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812106345   นางสาวนารีรัตน์   อุ่นเรือน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106393   นายอภิวัฒน์   กันทะเนตร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง