ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604106331   นางสาวรสสุคนธ์   อินทจักร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106337   นางสาวศันสนีย์   ทำสุข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106339   นางสาวศิริกาญจน์   สิงห์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106342   นางสาวศุภรัตน์   ทับทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106344   นางสาวสิธีธร   ปิยะรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5605201349   นายวิศรุต   เกตุนิมะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5701102448   นางสาวศิรินทิพย์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5701102458   นางสาวสาธินี   วงค์คำตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5701102467   นางสาวสุชานันท์   หวังวิริยะอนันต์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5701105302   นางสาวกนกวรรณ   สงวนจิตร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5701105304   นางสาวกฤษดาพร   สิงห์เงิน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
5701105314   นางสาวจารุวรรณ   ข่าขันมะลี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5701105342   นายธวัชชัย   มานิตย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5701105384   นางสาวสกุลรัตน์   เปี้ยคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 4ชั่วโมง
5703103301   นางสาวกชพร   กลางชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
5703103302   นางสาวกนกวรรณ   ใจเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
5703103353   นางสาวอริสา   เสริฐภูเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
5704106309   นายเจษฎา   นิลรัตน์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5712106310   นางสาวกุลธิดา   คำปัน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106312   นางสาวคนึงนิตย์   จาปัญญะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106347   นางสาวบุญฑริกา   อินญาวิเลิศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5803101312   นางสาวเจนจิรา   ภูการณ์ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5804105303   นางสาวเกศวดี   พานทอง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105305   นางสาวเขมสรณ์   ใจดี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105325   นางสาวปิยวดี   สัตถาผล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5806103062   นางสาวปรินดา   มังคะละ : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103133   นางสาวอัญธิดา   เที่ยงทอง : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103333   นางสาวจุฑามาศ   กาวิลดง : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103334   นางสาวจุฑามาศ   เตชะสืบ : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103374   นางสาวธัญลักษณ์   สาครินทร์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103380   นางสาวนงลักษณ์   ธนวัตมากมี : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103383   นางสาวนภัสสร   ศรีวิชัยแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103448   นางสาววนัสนันท์   ธรรมยศ : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103450   นางสาววรินรำไพ   หม่อเก่ : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103453   นางสาววิชชุดา   กิ่งแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103478   นางสาวสวรรยา   เสาร์แดน : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103479   นางสาวสิราวรรณ   ตาโล๊ะ : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 4ชั่วโมง
5806104402   นางสาวนันทกา   ซาววา : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104404   นางสาวนัสนันท์   กุลวงษ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5809101301   นางสาวกชกร   แซ่เย่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101362   นางสาวพัสรา   กรณา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101367   นางสาวเพ็ญพิชา   มาระเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101402   นางสาวอัญชรินทร์   ศรีจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5809101406   นางสาวอารยา   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5812101312   นางสาวจตุพร   ตาลป่า : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5812101322   นายชาญชัย   จิตรหาญ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5812106345   นางสาวนารีรัตน์   อุ่นเรือน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5818102309   นางสาวจุฑามาศ   สวยฉลาด : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5818102314   นางสาวช่อผกา   แซ่ลอ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5818102318   นางสาวณัฐกานต์   จันทร์เจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5818102339   นางสาวพัชรินทร์   ตันวังผาง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง