ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5612101374   นางสาววารุณี   สุนันตา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101390   นางสาวสุนิสา   มณี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5703103332   นางสาวผกาพรรณ   กันธะมูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5704106332   นายวรชน   สาตะถา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5806103007   นางสาวขวัญจิรา   อิ่นอ้าย : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103024   นางสาวญาณิศา   จันทร์ศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103055   นายบรรพต   จันทร์ดี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103062   นางสาวปรินดา   มังคะละ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103064   นางสาวปิยะพร   ปัญโญ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103333   นางสาวจุฑามาศ   กาวิลดง : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103374   นางสาวธัญลักษณ์   สาครินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง