ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5510101318   นางสาวชนนันท์   ทัพบุรี : การประมง 18ชั่วโมง
5510101325   นายเชษฐา   จอมชัย : การประมง 18ชั่วโมง
5510101359   นางสาวบุษญารัตน์   ขาวเถิน : การประมง 18ชั่วโมง
5510101360   นางสาวบูรพา   เดชพลมาตร : การประมง 18ชั่วโมง
5510101418   นางสาวสุภาภรณ์   พันธิแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5510101431   นางสาวอัญชนา   แก้วกูล : การประมง 18ชั่วโมง
5510101436   นายเอกชัย   บุตรตา : การประมง 18ชั่วโมง
5610101303   นางสาวกนิษฐา   มาตัน : การประมง 18ชั่วโมง
5610101311   นางสาวกัลยาลักษณ์   ขุนสว่าง : การประมง 18ชั่วโมง
5610101313   นายกิตติศักดิ์   วิสุตภัณ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101316   นายคมกริช   แสงชัยสุคนธ์กิจ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101318   นายจักรกฤษณ์   จันทร์เบ้า : การประมง 18ชั่วโมง
5610101326   นางสาวชนันธร   พวงแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5610101347   นายธนวัฒน์   ลออพันธ์สกุล : การประมง 18ชั่วโมง
5610101350   นายนพเก้า   สุวรรณ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101352   นางสาวนฤมล   ทรัพย์กรณ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101355   นายนิพิฐ   วันทองสุข : การประมง 18ชั่วโมง
5610101358   นางสาวบุศรา   ทุราชะโร : การประมง 18ชั่วโมง
5610101368   นางสาวพลอย   เสียงเพลิน : การประมง 18ชั่วโมง
5610101370   นายพิฆเนศ   บาระมี : การประมง 18ชั่วโมง
5610101373   นางสาวพิมพ์พัฒน์   มะทาล้อ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101375   นางสาวไพลิน   แว่นน้อย : การประมง 18ชั่วโมง
5610101378   นายภาณุเดช   อุ้มนาง : การประมง 18ชั่วโมง
5610101390   นางสาววริศรา   จายศ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101397   นายวุฒินันท์   จีนาวุธ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 18ชั่วโมง
5610101400   นางสาวศิราณี   ดอนชัย : การประมง 18ชั่วโมง
5610101401   นางสาวศิริลักษณ์   ทิพมล : การประมง 18ชั่วโมง
5610101404   นายเศรษฐี   จำปาดิบ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101407   นางสาวสรัญญา   เวียงฉิมมา : การประมง 18ชั่วโมง
5610101411   นางสาวสุรัชดา   นิระพันธ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101420   นายอภิสิทธิ์   เสนติ๊บ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101001   นางสาวกมลชนก   ทองแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5710101002   นางสาวกาญจนา   เอี่ยมสำอางค์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101003   นายกิตติพันธ์   ตั้งจริงใจ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101004   นายคเณศร์   ไชยชนะ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101005   นางสาวจุฑาพร   รอดส้ม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101006   นางสาวชนันทา   สุยะ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101007   นายเชิดศักดิ์   นิยม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101008   นางสาวโชติรส   หนูเกลี้ยง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101009   นายณรงค์ศักดิ์   แซ่แจ้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5710101010   นายณัฐพนธ์   กองติ๊บ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101011   นายณัฐพล   โต๊ะเถื่อน : การประมง 18ชั่วโมง
5710101012   นายณัฐพล   อิ้งทอง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101013   นายเทวราช   บุญธนสถิตย์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101014   นายนพดล   สุขสวัสดิ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101015   นางสาวนิลาวัลย์   คงเกลี้ยง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101016   นายนุกูล   กุลหอม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101017   นายประพนธ์   เกิดจำรูญ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101018   นายปรัชญา   พรมสาร : การประมง 18ชั่วโมง
5710101020   นายพรรษวุฒิ   พุ่มประจักษ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101021   นางสาวพิชชาภา   โพธิ์แก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5710101022   นายวรุตม์   ลำเจียก : การประมง 18ชั่วโมง
5710101023   นายสถิตพร   จีโน : การประมง 18ชั่วโมง
5710101024   นางสาวสุบงกช   วีรชัยพิเชษฐ์กุล : การประมง 18ชั่วโมง
5710101025   นายสุพรชัย   รุ่งเรือง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101026   นายสุริยา   พันประสงค์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101027   นางสาวเสาวณีย์   สวนดอน : การประมง 18ชั่วโมง
5710101028   นายแสงเพชร   สนโสม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101029   นายอนุพงค์   หลีชัยกูล : การประมง 18ชั่วโมง
5710101030   นายอยุทธ   สีสด : การประมง 18ชั่วโมง
5710101031   นายเอกชัย   แซ่เฒ้า : การประมง 18ชั่วโมง
5710101032   นายเอกชัย   ปัญญาแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง