ผู้เข้าร่วม
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อานุภาพ วรรณคนาพล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
นิสรา กิจเจริญ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประจวบ ฉายบุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สุดาพร ตงศิริ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อรพรรณ พรหมใจ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
ศิรินยา อ้นแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เทพพิทักษ์ บุญทา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
จิราพร มอญเลิศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
วีระวัฒน์ ฟังเย็น คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5510101318   นางสาวชนนันท์   ทัพบุรี : การประมง 18ชั่วโมง
5510101325   นายเชษฐา   จอมชัย : การประมง 18ชั่วโมง
5510101359   นางสาวบุษญารัตน์   ขาวเถิน : การประมง 18ชั่วโมง
5510101360   นางสาวบูรพา   เดชพลมาตร : การประมง 18ชั่วโมง
5510101418   นางสาวสุภาภรณ์   พันธิแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5510101431   นางสาวอัญชนา   แก้วกูล : การประมง 18ชั่วโมง
5510101436   นายเอกชัย   บุตรตา : การประมง 18ชั่วโมง
5610101303   นางสาวกนิษฐา   มาตัน : การประมง 18ชั่วโมง
5610101311   นางสาวกัลยาลักษณ์   ขุนสว่าง : การประมง 18ชั่วโมง
5610101313   นายกิตติศักดิ์   วิสุตภัณ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101316   นายคมกริช   แสงชัยสุคนธ์กิจ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101318   นายจักรกฤษณ์   จันทร์เบ้า : การประมง 18ชั่วโมง
5610101326   นางสาวชนันธร   พวงแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5610101347   นายธนวัฒน์   ลออพันธ์สกุล : การประมง 18ชั่วโมง
5610101350   นายนพเก้า   สุวรรณ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101352   นางสาวนฤมล   ทรัพย์กรณ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101355   นายนิพิฐ   วันทองสุข : การประมง 18ชั่วโมง
5610101358   นางสาวบุศรา   ทุราชะโร : การประมง 18ชั่วโมง
5610101368   นางสาวพลอย   เสียงเพลิน : การประมง 18ชั่วโมง
5610101370   นายพิฆเนศ   บาระมี : การประมง 18ชั่วโมง
5610101373   นางสาวพิมพ์พัฒน์   มะทาล้อ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101375   นางสาวไพลิน   แว่นน้อย : การประมง 18ชั่วโมง
5610101378   นายภาณุเดช   อุ้มนาง : การประมง 18ชั่วโมง
5610101390   นางสาววริศรา   จายศ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101397   นายวุฒินันท์   จีนาวุธ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 18ชั่วโมง
5610101400   นางสาวศิราณี   ดอนชัย : การประมง 18ชั่วโมง
5610101401   นางสาวศิริลักษณ์   ทิพมล : การประมง 18ชั่วโมง
5610101404   นายเศรษฐี   จำปาดิบ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101407   นางสาวสรัญญา   เวียงฉิมมา : การประมง 18ชั่วโมง
5610101411   นางสาวสุรัชดา   นิระพันธ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101420   นายอภิสิทธิ์   เสนติ๊บ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101001   นางสาวกมลชนก   ทองแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5710101002   นางสาวกาญจนา   เอี่ยมสำอางค์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101003   นายกิตติพันธ์   ตั้งจริงใจ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101004   นายคเณศร์   ไชยชนะ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101005   นางสาวจุฑาพร   รอดส้ม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101006   นางสาวชนันทา   สุยะ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101007   นายเชิดศักดิ์   นิยม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101008   นางสาวโชติรส   หนูเกลี้ยง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101009   นายณรงค์ศักดิ์   แซ่แจ้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5710101010   นายณัฐพนธ์   กองติ๊บ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101011   นายณัฐพล   โต๊ะเถื่อน : การประมง 18ชั่วโมง
5710101012   นายณัฐพล   อิ้งทอง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101013   นายเทวราช   บุญธนสถิตย์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101014   นายนพดล   สุขสวัสดิ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101015   นางสาวนิลาวัลย์   คงเกลี้ยง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101016   นายนุกูล   กุลหอม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101017   นายประพนธ์   เกิดจำรูญ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101018   นายปรัชญา   พรมสาร : การประมง 18ชั่วโมง
5710101020   นายพรรษวุฒิ   พุ่มประจักษ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101021   นางสาวพิชชาภา   โพธิ์แก้ว : การประมง 18ชั่วโมง
5710101022   นายวรุตม์   ลำเจียก : การประมง 18ชั่วโมง
5710101023   นายสถิตพร   จีโน : การประมง 18ชั่วโมง
5710101024   นางสาวสุบงกช   วีรชัยพิเชษฐ์กุล : การประมง 18ชั่วโมง
5710101025   นายสุพรชัย   รุ่งเรือง : การประมง 18ชั่วโมง
5710101026   นายสุริยา   พันประสงค์ : การประมง 18ชั่วโมง
5710101027   นางสาวเสาวณีย์   สวนดอน : การประมง 18ชั่วโมง
5710101028   นายแสงเพชร   สนโสม : การประมง 18ชั่วโมง
5710101029   นายอนุพงค์   หลีชัยกูล : การประมง 18ชั่วโมง
5710101030   นายอยุทธ   สีสด : การประมง 18ชั่วโมง
5710101031   นายเอกชัย   แซ่เฒ้า : การประมง 18ชั่วโมง
5710101032   นายเอกชัย   ปัญญาแก้ว : การประมง 18ชั่วโมง