ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5504101301   นางสาวกชกร   ยศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101302   นางสาวกนกกาญจน์   คูหา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101305   นางสาวกมลฉัตร   สินไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101307   นางสาวกฤษณา   จอมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101308   นางสาวกาญจนรัตน์   กาศมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101313   นายเกรียงไกร   ศรีน้ำคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101314   นางสาวเกศนา   ปัญญา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101315   นายไกรวิชญ์   หาญขว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101320   นายจักรภัทร   แก้วหานาท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101327   นายชาคริสต์   สายเคน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101330   นายเชาวฤทธิ์   คำอ้าย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101331   นายโชคชัย   มูลควร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101332   นายไชยวัฒน์   สุรวิทย์ธรรมะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101335   นายณปภัช   สมศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101336   นายณัฐพงษ์   บุญชู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101337   นางสาวณัฐพร   ป้อมสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101338   นายณัฐภูมิ   สืบสมบัติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101341   นายตรัยฉัตร   คงทัศน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101342   นายติณณภพ   นุ่นวงษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101343   นายทศพร   ปาลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101344   นางสาวทิพวรรณ   มณีมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101346   นายธรรมชาติ   นิ่มเขียว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101348   นายธัชพล   พริ้วขำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101355   นางสาวนริศรา   แก้วจรูญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101357   นายนัฏฐ์วิษิษฏ์   ทุนกิจใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101358   นายนันทวัฒน์   รักษ์เผ่าสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101359   นางสาวนันทิพร   น้อยผล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101361   นางสาวนิสากร   สีดาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101363   นายปยุต   ปานสิทธิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101367   นายพชร   ใจสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101371   นางสาวพัชรินทร์   อัปหัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101372   นายพิพัฒน์   โสภารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101373   นางสาวพิริยกร   นิจประกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101385   นายวัชร   วิริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101388   นายวิชัย   แซ่โซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101390   ศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101393   นางสาวศิริพร   เตจ๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101394   นางสาวศิริพรรษ   เอกจิตต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101396   นายสราวุธ   ถนอมสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101399   นางสาวสุทธิดา   ผิวผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101404   นายสุชาญ์   เมธาเวชวิชิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101405   นายสุรเชษฐ   จันทร์ต๊ะนิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101409   พีรพล   ญาณันทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101410   นางสาวอภัณสิตางศุ์   เทพนากิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101414   นายอรรถวิทย์   สุราราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101417   นางสาวฑิตยาธรณ์   เทพสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101418   นางสาวอิงอร   แซ่เฮ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101419   นายอุเทน   ธิมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5504101420   นายวุฒกฤษณ์   นิลวาส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101301   นางสาวกนกวรรณ   สานตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101302   นางสาวกมลวรรณ   ดอกแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101303   นายนิติรุจน์   มั่นคงปิติพัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101305   การัณย์   อ่ำสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101306   นายกิติพงศ์   จันทร์เป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101311   นายจิระสินธ์   เดชชะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101312   จิรายุทธ   แสงตะกัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101315   นางสาวชลธิชา   ญานิวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101316   นายชวลิต   ชาวประโคน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101320   ชุตินันท์   ตรงต่อกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101322   นายฐิติณัฐต์   ฉิมเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101324   นายฐิติพงศ์   ศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101326   ณัฐวุฒิ   ปิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101328   นางสาวทัดดาว   รักษาป่า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101331   นายธนพงษ์   วรรณภิระ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101332   นางสาวธิดาลักษณ์   โพธิพฤกษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101340   นางสาวนันทิยา   เพลิดนอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101342   นางสาวเนตรชนก   แสงขาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101345   นายบุญฤทธิ์   ปานันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101347   นางสาวปติณญา   มูลทรายคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101348   นายประเสริฐ   กุลบริคุปต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101355   นางสาวพิชญ์สินี   อ่อนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101356   นายพิชิต   สดับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101358   นางสาวภัทธวรา   ดวงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101359   นายภาณุพงศ์   มีสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101360   นายภาณุพัฒน์   มงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101361   นายภามชนก   บุญเป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101362   นายภาสุ   เสรีรัตนพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101363   นายจิรวัฒน์   จอกดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101364   นายมนตรี   ทิวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101367   เมธาวี   เฟื่องทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101369   นางสาวรัตติกาล   ปิลาเป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101370   นายรุ่งโรจน์   ฐิติผลพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101371   นายฤทธิชัย   อินทะชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101372   นางสาววรรณพร   แสงอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101374   นางสาววัลวิภา   ทรงหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101375   นางสาววิจิตรา   พูนประสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101379   นายวุฒิพงศ์   ปุ๊ดหน่อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101380   คล้ายวาด   บุณยะกาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101382   นายศราวุธ   แก้วมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101390   นายสมิทร์   สุขสวัสดิ์เสรีกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101395   นางสาวสุภาณี   วงศ์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง
5604101404   ณรัฐศภรณ์   เหมรา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.5ชั่วโมง